68.schůze edit delete

6.12.2001 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 68

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 5.prosince 2001.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou.
 2. Jmenování kronikáře.
 3. Informace o auditu hospodaření.
 4. Systém svozu a likvidace komunálních odpadů v roce 2002.
 5. Nákup zařízení.
 6. Informace o výstavbě domu s 18 byty.
 7. Pronájem bytů v domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května 571 a 400.
 8. Jmenování člena komise rady města Klub seniorů.
 9. Odměny členům výborů a komisí.
 10. Projekt chodníku Nové Ransko-Ždírec n.D.
 11. Výplata invalidního důchodu.
 12. Zvýšení registračního poplatku v městské knihovně.
 13. Pronájem pozemku na Kohoutově.
 14. Schůzka rady města s osadními výbory.
 15. Tříkrálová sbírka.
 16. Program XIV.zasedání zastupitelstva města.
 17. Různé.
 1. Rada projednala možnosti pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou. Rada opětně posoudila ve spolupráci s obecními úřady obcí, kde jsou doposud trvale hlášeny žadatelky o umístění do DSPS, potřebnost přidělení bytu. Rada stanovila pořadí prvních dvou žadatelek, kterým bude byt písemně nabídnut. První v pořadí byla vybrána paní Binková, druhá v pořadí paní Hájková. MěÚ uvědomí první žadatelku o rozhodnutí rady s tím, že vyzvaná žadatelka musí do 17.12.2001závazně byt přijmout. Neučiní-li tak, bude vyzvána v pořadí druhá žadatelka. Hlasování: 5 pro.
 2. Rada projednala jmenování kronikáře pro vedení kroniky ve Studenci v souvislosti s úmrtím kronikářky paní Sysrové. O vedení kroniky projevil zájem pan František Sysr, manžel dosavadní kronikářky. Rada jednomyslně přijala nabídku na vedení kroniky a p.Sysra jmenovala kronikářem místních částí Nový a Horní Studenec. Hlasování: 5 pro.
 3. Starosta informoval radu o výsledku mimořádného auditu hospodaření města za období leden až říjen 2001, který provedl finanční referát OkÚ Havl.Brod. Zpráva auditora konstatuje, že hospodaření je prováděno v souladu s předpisy a bez závad. Rada vyslovila vedoucí finančního oddělení paní Malé poděkování za bezchybné vedení účetnictví města v kontrolovaném období.
 4. Rada projednala návrh znění vyhlášek města č.2/2001o systému likvidace komunálního odpadu a č.3/2001 o místním poplatku za provoz systému likvidace komunálního odpadu. Rada dále posoudila nabídku formy Miloslav Odvárka – ODAS Žďár n.S. na likvidaci komunálních odpadů od 1.1.2002 na celém území města, t.j. i v místních částech Benátky, Kohoutov a Údavy, kde doposud firma likvidovala pouze vytříděné složky odpadu. Firma nabízí likvidaci KO na celém území města za cenu původně sjednanou bez uvedených místních částí bez jakéhokoliv navýšení. Rada vyslovila souhlas s návrhem, který zjednoduší evidenci nákladů a nastaví stejné podmínky všem občanům a majitelům rekreačních objektů na území města. Rada předkládá vyhlášky č.2/2001, č.3/2001 společně s návrhem na ukončení činnosti Technických služeb Hlinsko na území Kohoutova, Benátek a Údav k rozhodnutí zastupitelstvu města.
 5. Rada posoudila nabídku firmy Kovačka na odkoupení vysoušeče vzduchu za cenu 45.000,-Kč, který firma použila pro vysušení zdiva při výstavbě přístavku pro bankomat. Od této doby byl vysoušeč použit několikrát občany města k vysušení vyplavených místností. Rada souhlasí s odkoupením pro potřeby TS a hasičů. Hlasování: 5 pro.
 6. Starosta informoval radu o postupu výstavby domu s 18 byty na náměstí. Kolaudace domu se uskuteční 18.12.2001, kdy budou také slavnostně předány klíče od bytů novým nájemníkům. V souvislosti s výstavbou vznikají různé vícepráce na technické infrastruktuře v rozsahu cca 300.000,-Kč. Jedná se zejména o potřebu položení zámkové dlažby navíc proti projektu o zhruba 180 m2 v prostoru před prodejnami za přibližně 140 tis.Kč. Dále se jedná o nutné zbourání severní části původní masny, na jejímž místě je vybudováno schodiště, s náklady 45 tis.Kč. Další položku budou tvořit větší výměry ploch komunikací a zeleně. Všechny vícepráce budou vyčísleny po definitivním ukončení prací a geometrickém zaměření všech ploch. Případné vícenáklady budou hrazeny z prostředků města v roce 2002.
 7. Rada pronajala byty v dokončovaném domě s 18 byty členům Ždíreckého bytového družstva, kteří složili členský podíl a přispěli na výstavbu domu. Pronájem od 1.ledna 2002 na dobu 20 let. Hlasování: 5 pro.
 8. Rada jmenovala členkou komise Klub seniorů paní Ludmilu Andělovou.
 9. Rada projednala návrh starosty na udělení nepeněžních odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva za práci v těchto orgánech v II.pololetí roku 2001. Rada návrh schválila. Hlasování: 5 pro.
 10. Rada na základě vyjádření osadního výboru Nové Ransko odsouhlasila zpracování projektu chodníku z Nového Ranska k benzinové čerpací stanici Benzina podle varianty 2. Varianta 2 je uvedena ve studii, kterou pro potřeby města vypracovala odborná firma OPTIMA Vysoké Mýto.
 11. Rada projednala návrh MěÚ na způsob výplaty invalidního důchodu paní Bohdaně Vančuchové v souvislosti se zvýšením důchodu a s doplacením dluhu na výživném na nezletilé děti. Rada návrh schválila a MěÚ bude vyplácet od 1.1.2002 důchod v souladu s usnesením rady. Hlasování: 5 pro.
 12. Vedoucí městské knihovny paní Lédlová předložila radě návrh na rozšíření činnosti knihovny a zajišťování dalších služeb občanům a návštěvníkům města za předpokladu personálního posílení knihovny. Rada se bude zabývat činností knihovny po ustanovení Krajské knihovny a vyřešení zaměstnaneckého vztahu vedoucí knihovny k městu. Rada odsouhlasila návrh vedoucí knihovny na zvýšení registračního poplatku čtenářů na rok 2002. Hlasování: 5 pro.
 13. Rada projednala žádost p.Chmelíka na prodloužení pronájmu části pozemku č.58/1 o výměře 32 m2 v k.ú.Kohoutov. Žadatel využívá tento pozemek za domem k uskladnění dřeva. Rada s prodloužením nájmu souhlasí. Hlasování: 5 pro.
 14. Rada projednala závěry schůzky se členy osadních výbodne 28.11.2001.
 15. Rada projednala dopis Diecézní charity Hradec Králové ve věci uspořádání Tříkrálové sbírky ve městě. Výnos sbírky je z 30% určen pro potřeby České katolické charity a ze 70% pro potřeby havlíčkobrodské Oblastní charity k využití pro rodiny a lidi v nouzi. Rada sbírku podporuje a uložila MěÚ, aby o sbírce a jejím účelu informoval občany v lednovém vydání Našich novin.
 16. Rada projednala návrh programu XIV.zasedání zastupitelstva předložený starostou. Rada s návrhem programu souhlasí. Hlasování: 5 pro.
 17. Pošta, různé:
 1. Rada projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Sobíňov o příspěvek na Mikulášskou nadílku, kterou organizuje sbor v KD Sobíňov pro děti ze Sobíňova a okolí. Rada odsouhlasila příspěvek na zakoupení dárků v hodnotě 500,-Kč. Hlasování: 5 pro.
 2. Rada projednala žádost sdružení Zoufalci na úhradu startovného na halových turnajích ve futsalu během zimy 2001/2002 ve výši 2300,-Kč. Mužstvo Zoufalci je účastníkem turnaje a již startovné uhradilo z vlastních prostředků hráčů. Hlasování: 5 pro.

U S N E S E N Í z 68. schůze rady města

RADA MĚSTA:

 1. J m e n o v a l a :
 1. Kronikářem místních částí města Nový Studenec a Horní Studenec Františka Sysra, trvale bytem Horní Studenec 100.
 2. Členkou komise rady města Klub seniorů Ludmilu Andělovou, trvale bytem Ždírec n.D.

 

 1. S o u h l a s í :

 1. Se zakoupením průmyslového vysoušeče vzduchu za smluvní cenu 45.000,-Kč.
 2. S příspěvkem ve výši 500,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Sobíňov na dárky pro děti – účastníky Mikulášské nadílky v kulturním domě Sobíňov dne 8.12.2001.
 3. S úhradou startovného ve výši 2.300,-Kč sdružení Zoufalci na účast v turnajích ve futsalu v zimní sezóně 2001/2002.

 1. P r o n a j a l a :

a) Byty v bytovém domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května čp.571 a čp.400 na dobu určitou do 31.1.2022:

 • byt č. A1 Vlastimilu Pejchlovi byt č. B1 Václavu Pátkovi
 • byt č. A2 Evě Hamplové byt č. B2 Miroslavu Markovi
 • byt č. A3 Michalu Resselovi byt č. B3 Zdeňce Markové
 • byt č. A4 Romanu Pátkovi byt č. B4 Evě Slámové
 • byt č. A5 Michaelu Mrštíkovi byt č. B5 Pavlu Slámovi
 • byt č. A6 Petru Čeplovi byt č. B6 Františku Kopeckému
 • byt č. A7 Miloši Štefáčkovi byt č. B7 Vladimíru Víškovi
 • byt č. A8 ing.Radku Tuškovi byt č. B8 Romanu Kolouchovi
 • byt č. A9 Jiřímu Tichému
 • byt č. A10 Miloši Vašíčkovi

Po ukončení nájmu na dobu určitou budou byty převedeny bezúplatně do vlastnictví nájemníků v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Správu domu bude vykonávat Ždírecké bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou, IČO 25941631, které bude zajišťovat veškerý provoz bytového domu a výběr plateb za služby spojené s provozem domu.

b) Část pozemku č.parc.58/1o výměře 52 m2, k.ú.Kohoutov, Janu Chmelíkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za částku 50,-Kč ročně.

 1. S t a n o v i l a :
 1. Nepeněžní odměny členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města a spolupracovníkům komisí za účast na zasedáních výborů a komisi a práci pro město v II.polovině roku 2001.
 2. Variantu č.2 studie cyklistické stezky Nové Ransko – Ždírec n.D. jako variantu realizační s tím, že město objedná u firmy OPTIMA Vysoké Mýto projekt stezky pro stavební povolení a realizaci stavby.
 3. Měsíční výplatu invalidního důchodu Bohdaně Vančuchové s platností od 1.ledna 2002 následovně:
 • příspěvek uživateli bytu na společný provoz domácnosti 500,-Kč
 • výživné na děti 650,-Kč
 • část důchodu k týdenní výplatě 3x 1.360,-Kč záloha a 1.367,-Kč doplatek
 1. Roční registrační poplatek čtenářů-návštěvníků Městské knihovny Ždírec n.D. na rok 2002:
 • dospělí čtenáři 40,-Kč
 • děti a studenti 20,-Kč
 1. Program zasedání XIV. zastupitelstva města dne 13.prosince 2001.

 

 

69.schůze rady města se uskuteční v pondělí 17.prosince 2001 v 15,00 hod.