70.schůze rady města edit delete

11.1.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 70

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 9.ledna 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Stanovení data konání schůze zastupitelstva města.
 2. Dotace organizacím a spolkům.
 3. Převod poplatků za umístění reklamy.
 4. Pronájem bytu.
 5. Ukončení pronájmu.
 6. Změna podmínek nájmu.
 7. Pronájem pozemků.
 8. Vyřazení majetku města.
 9. Uzavření dohod o pracovní činnosti.
 10. Odpis nedoplatků.
 11. Pošta, různé.
 1. Rada města uložila starostovi, aby svolal na čtvrtek 7.února 2002 XV.zasedání zastupitelstva města. Hlavními body programu bude úprava rozpočtu města a projednání návrhu změny územního plánu č.3. Začátek zasedání v 17,00 hod. Hlasování: 5 pro.
 2. Rada města na základě žádostí organizací a spolků v souladu se schváleným rozpočtem města stanovila výši příspěvků na činnost v roce 2002. Příspěvky hasičským sborům budou poskytovány v rámci rozpočtované částky podle skutečných výdajů sborů na svoji činnost, příspěvky sportovním a dalším organizacím budou převáděny čtvrtletně opět podle skutečné potřeby a vzhledem k akcím, které budou zajišťovat. Hlasování: 5 pro.
 3. Rada města uložila městskému úřadu, aby převedl na účet fotbalového oddílu poplatky vybrané za umístění reklamního zařízení na stadionu SK DEKORA v roce 2001. Hlasování: 5 pro.
 4. Rada města konstatovala, že paní Hájková přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou odmítla. V měsíci prosinci podala žádost o umístění v DSPS paní Marie Jandová z Benátek čp.76. Rada zvážila potřebnost umístění žadatelky do DSPS a byt jí pronajala s okamžitou platností. Hlasování: 5 pro.
 5. Paní Eva Tůmová požádala radu města o ukončení nájmu prostor prodejny v budově čp.14 v Horním Studenci. Rada žádosti vyhověla. Podmínkou ukončení nájmu je úhrada nájemného a služeb k uvedenému datu. Hlasování: 5 pro. Rada dále ukončila pronájem společenské místnosti zdravotní pojišťovně METAL-ALINCE na žádost nájemce. Hlasování: 5 pro.
 6. Rada města upravila podmínky nájmu bytu v Údavech čp.43 panu Petru Lojkovi z důvodu výplaty sociálních dávek. Doba určitá nájmu je prodloužena z 1 měsíce na 1/2 roku. Hlasování: 5 pro. Rada dále upravila výši nájemného z nebytových prostor prodejny v Údavech čp.43 paní Chvojkové z důvodu zmenšení výměry používaných ploch. Hlasování: 5 pro.
 7. Rada města pronajala pozemky žadatelům p.Stehnovi a p.Sodomkovi na Kohoutově za stejných podmínek, za kterých měli pozemek žadatelé pronajat doposud. Hlasování: 5 pro.
 8. Rada města na návrh inventarizačních komisí a MěÚ vyřadila nepotřebný drobný nehmotný majetek dle přiloženého seznamu z evidence. Hlasování: 5 pro.
 9. Rada města odsouhlasila uzavření dohod o pracovní činnosti s občany-důchodci, kteří již pro město vykonávali práci v roce 2001 a to za stejných podmínek, jako v uplynulém roce. Jedná se o zaměstnance kina, kronikáře, správce hřbitova a uklízečku. Rada dále odsouhlasila uzavření dohody o pracovní činnosti s Ing.Václavem Pavlíčkem na provádění stavebního dozoru na výstavbě 16 b.j. v ulici Jižní. Podmínky smlouvy jsou shodné s podmínkami smlouvy z roku minulého. Rada města souhlasí s tím, aby město uzavřelo dohodu s paní Věrou Šťastnou na výkon funkce knihovnice na Novém Ransku. Odměna bude vyplacena ve výši, kterou doposud vyplácela Okresní knihovna Havl.Brod. Hlasování: 5 pro.
 10. Městský úřad předložil radě města k odpisu seznam poplatků vyměřených za odvod splaškových vod do veřejné kanalizace. Jedná se o poplatky, které byly vyměřeny nesprávně, jelikož uvedené domácnosti nemají kanalizační přípojku napojenu na veřejnou kanalizaci. Hlasování: 5 pro.
 11. Pošta, různé:
 1. SDH Údavy požádal radu města o příspěvek na ceny pro účastníky turnaje ve stolním tenisu dne 2.2.2002 a na příspěvek pro účastníky turnaje v mariáši dne 23.2.2002. Rada souhlasí. Hlasování: 5 pro.

U S N E S E N Í ze 70. schůze rady města

RADA MĚSTA:

 1. S o u h l a s í :

 1. Se změnou v délce nájmu na dobu určitou bytu v Údavech čp.43 Petru Lojkovi a to z 1 měsíce na 1/2 roku.
 2. S ukončením nájemní smlouvy s Evou Tůmovou na pronájem nebytových prostor v budově v Horním Studenci čp.14 k 31.12.2001.
 3. ukončením nájemní smlouvy se zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE na pronájem společenské místnosti v DSPS k 31.12.2001.
 4. Se zrušením předepsaných poplatků za stočné u domácností, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci. Seznam zrušených poplatků tvoří přílohu zápisu.
 5. uzavřením dohod o pracovní činnosti s paní Miluší Mühlfaitovou, Jaroslavou Homolkovou a Marií Klepetkovou, pány Karlem Novákem, Františkem Otradovským, Františkem Sysrem, Miloslavem Bouškou, Františkem Kubátem st. a Ing.Václavem Pavlíčkem a to za stejných podmínek za jakých pracovali v roce 2001 při respektování stanovené minimální mzdy.
 6. Se zvýšením hodinové mzdy u zaměstnanců pracujících na dlouhodobé dohody o pracovní činnosti na stanovenou minimální mzdu.
 7. uzavřením dohody o pracovní činnosti s knihovnicí v místní části Nové Ransko paní Věrou Šťastnou.
 8. příspěvkem:

 • ve výši 10.000,-Kč Okresní nemocnici Havlíčkův Brod na zakoupení přístroje HRT II pro oční oddělení
 • ve výši 10.000,-Kč Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Havl.Brod na činnost sdružení ve Ždírci nad Doubravou
 • ve výši 5.000,-Kč Hospici Anežky České se sídlem v Červeném Kostelci
 • ve výši 2.000,-Kč Centru služeb pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod na činnost centra
 • ve výši 2.000,-Kč Zbyňku Mrkvičkovi na provoz pojízdné prodejny zásobující Stružinec
 • ve výši 50.000,-Kč fotbalovému oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. na činnost oddílu
 • ve výši 7.000,-Kč Sokolu Horní Studenec na činnost oddílu stolního tenisu
 • ve výši 10.000,-Kč celkem na ceny účastníků turnajů, z toho s příspěvkem SDH Údavy ve výši 1.000,-Kč na ceny pro účastníky turnaje ve stolním tenisu dne 2.2.2002 a ve výši 500,-Kč na ceny pro účastníky turnaje v mariáši dne 23.2.2002
 • ve výši 15.000,-Kč klubu seniorů (komise rady města) na činnost klubu v roce 2002

 1. vyřazením nepotřebného drobného majetku dle přílohy zápisu v souladu s návrhem inventarizační komise.

 1. P r o n a j a l a :
 2. Část pozemku na Kohoutově panu Josefu Stehnovi a Josefu Sodomkovi k uskladnění palivového dřeva za stejných podmínek jako u smlouvy platné v roce 2001.

 3. S t a n o v i l a :

 1. Výši pronájmu nebytových prostor prodejny v budově čp.43 v Údavech na 5.000,-Kč ročně.
 2. Termín XV.zasedání zastupitelstva města na 7.únor 2002.
 3. Termín 71.schůze rady města na 30.leden 2002.