72.schůze rady města edit delete

14.2.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S  č. 72

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 13.února 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Informace o přípravě oprav a rekonstrukcí objektů ve vlastnictví města.
 2. Smlouva o dílo na výstavbu VO Nové Ransko.
 3. Příspěvky na činnost organizací.
 4. Zajištění investičních akcí.
 5. Pracovní zasedání Svazku obcí Podoubraví.
 6. Informace Probační a mediační služby ČR.
 7. Informace o výsledcích měření TV signálu v ul.Brodská.
 8. Výsledek kontroly HZS Havl.Brod.
 9. Úprava motoru hasičské stříkačky.

 

 1. Starosta informoval radu o přípravě oprava rekonstrukcí budov a zařízení města. Jedná se o dokončení opravy budovy čp.43 v Údavech, kde je nutné dokončit úpravu vchodu a zejména toalet, které slouží provozu sálu v I.NP. Rada souhlasí s tím, aby projekt na dokončení rekonstrukce vypracoval Ing.Blaha, který je autorem projektu rekonstrukce 2.NP na 2 byty.
 2. Rada odsouhlasila postup při rekonstrukci nebytových prostor bývalého MNV Horní Studenec v domě čp.14. Rada schválila návrh řešení, které zpracoval Ing.Blaha a pověřila autora vypracováním projektu pro stavební povolení. Město má příslib dotace na rekonstrukci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

  Starosta informoval o jednání s firmou DESIGN Chotěboř na vypracování studie stavební úpravy a doplnění technologie ve školní kuchyni ZŠ Ždírec n.D. Rada se záměrem souhlasí.

  Firma JB-Impuls Žďár n.S. zpracovala podklady pro opravu budovy pošty v Horním Studenci. Dokumentace umožňuje zadat opravy po etapách. Zastupitelstvo odsouhlasilo v roce 2001 využít na opravu domu prostředky z Fondu rozvoje bydlení. Rada pověřila MěÚ podat výzvu 3 firmám k podání nabídky na opravu domu.

  Usnesení:

  Rada města vypsala veřejnou soutěž, dle zákona 199/1994 Sb. §49b - veřejné zakázky malého rozsahu, na opravu budovy čp.99 v Horním Studenci dle projektu firmy JB-Impuls č.zakázky 0102 – popis oprav.

  Město vyzve do soutěže 3 dodavatele. Vyhodnocení veřejné soutěže provede rada města za účasti zaměstnanců oddělení výstavby. MěÚ zašle výzvu k podání nabídek do soutěže do 20.února 2002.

  Hlasování: 5 pro

 3. Rada se seznámila s návrhem smlouvy o dílo, kterou předložila akciová společnost VČE – montáže Pardubice na rekonstrukci veřejného osvětleníčásti osady Nové Ransko.
 4. Usnesení:

  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.561000358 s VČE montáže, a.s.Pardubice, montážní závod Havl.Brod v hodnotě díla 179.000,-Kč bez DPH na rekonstrukci veřejného osvětlení dle projektu č.560000326.

  Hlasování: 5 pro

   

 5. Rada projednala žádosti organizací a sdružení o příspěvek na činnost v letošním roce.

Usnesení:

Rada města rozhodla o přidělení finančního příspěvku:

 1. Tělovýchovné jednotě SK DEKORA Ždírec n.D. na činnost oddílu odbíjené v roce 2002 ve výši 10.000,-Kč.
 2. Tělovýchovné jednotě TJ KARATE Ždírec n.D. na zakoupení sportovního vybavení v roce 2002 ve výši 3.500,-Kč.
 3. Sboru dobrovolných hasičů Údavy na pořádání akce dětský karneval dne 2.března 2002.
 1. Rada se seznámila se stavem příprav investičních akcí a rozsáhlejších oprav majetku – Výstavba komunikace v ulici Nad Řekou, výstavba kanalizace odlehčení” v ulici Nad Řekou, rekonstrukce nebytových prostor bývalé úřadovny MNV Horní Studenec na byt, oprava budovy pošty čp.99 v H.Studenci, dokončení opravy budovy čp.43 v Údavech, přístřešek na kontejnery na sběrném dvoře a zastřešení budovy hasičské zbrojnice a pohostinství na Benátkách.

Usnesení:

Rada města vypsala:

 1. Veřejnou soutěž k podání nabídky dle §49b zákona o veřejných zakázkách na opravu budovy v Horním Studenci čp.99 dle dokumentace firmy JB-Impuls.
 • Veřejnou soutěž k podání nabídky dle §49b zákona o veřejných zakázkách č.199/1994 Sb.na výstavbu kanalizace v ulici Nad Řekou odlehčení” dle projektu firmy DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod.. Vyhodnocení soutěže provede rada města dne 27.2.2002 na 73.schůzi. Na 73.schůzi vyhodnotí rada nabídky podané ve veřejné soutěži TI Ždírec n.D. – místní komunikace Nad Řekou, vrchní stavba vozovky”, vypsané radou na 71.schůzi.

Hlasování: 5 pro

Rada města schválila:

 1. Návrh řešení rekonstrukce nebytových prostor v domě čp.14 v Horním Studenci, který předložila projektová kancelář JB-Impuls Žďár n.S. Rada souhlasí s tím, aby firma JB-Impuls zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
 2. Záměr dokončení opravy 1.NP domu čp.43 v Údavech. Projektovou dokumentaci pro opravu 1.NP zpracuje JB-Impuls Žďár n.S.
 3. Realizaci pokrytí střechy přístřešku nad kontejnery na sběrném dvoře včetně klempířských prací firmou Benc & syn v ceně 34.695,-Kč.
 4. Nabídku na pokrytí střechy hasičské zbrojnice Benátky včetně klempířských prací firmou Benc & syn v odhadnuté ceně 49.000,-Kč.

Hlasování: 5 pro

 1. Starosta informoval radu o pracovním zasedání Svazku obcí Podoubraví, které se uskuteční 21.2.2002 v Malči. Na programu je mj. Příprava přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje, možnosti převodu zemědělské půdy obcím a další záležitosti.
 2. Rada města projednala informaci Probační a mediační služby ČR, středisko Havlíčkův Brod, o možnosti výkonu trestu formou obecně prospěšných prací. Rada vzala informaci na vědomí.
 3. Starosta a místostarosta informovali radu o jednání MěÚ s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu ve věci zastínění TV signálu v ulici Brodská stavbami firmy Holzwerke Wimmer a stožárem vysílače společnosti Český mobil. Měření jednoznačně nepotvrdila, že zhoršení příjmu je způsobeno novými stavbami. Dále byla projednávána možnost šíření signálu pro lokalitu Ždírec buď vykrývacím vysílačem, kabelovým rozvodem, nebo místním rozvodem pro několik účastníků. MěÚ seznámil podrobně s možnostmi řešení občany v ulici Brodská. Ú bude jednat s Českými radiokomunikacemi o možnosti výstavby vykrývacího vysílače a se společností Český mobil o možnosti využití vysílače k instalaci antén.
 4. Starosta seznámil radu s výsledky kontroly stavu požární prevence a ochrany budov a majetku ve vlastnictví města, kterou provedl HZS kraje Vysočina.
 5. Rada projednala informaci o přestavbě motoru hasičské stříkačky na provedení pro hasičský sport. Předpokládané náklady na úpravu motoru budou činit až 100 tis.Kč.

Usnesení:

Rada města souhlasí s úpravou motoru Škoda 1,5 l pro potřeby hasičského sportu

předpokládanými náklady ve výši 100.000,-Kč. Prostředky na úpravu motoru budou hrazeny

rozpočtu města, třída BEZPEČNOST / hasičské sbory bez navýšení rozpočtu.

Jan Martinec, starosta
Ing.Miloslav Gajdorus, místostarosta