75.schůze rady města edit delete

4.4.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 75

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 3.dubna 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář,

Omluven: Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Uzavření veřejné soutěže na výstavbu bytových domů.
 2. Příprava schůzky akcionářů a.s.ENVITERM.
 3. Příprava výstavby supermarketu a sportovní haly.
 4. Smlouva nájemní na pronájem pozemku p.č.342/67.
 5. Odpisový plán ZŠ Ždírec n.D.
 6. Návrh úpravy dopravního značení v centru města.
 7. Žádost o pronájem pozemku v Novém Studenci.
 8. Různé, pošta

 

 1. Rada se seznámila s výsledkem jednání komise pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži “Výstavba Ždírec n.D. – II.etapa, 16 bytových jednotek, bytový m C,D”.

Nabídku do soutěže podaly celkem 4 firmy z 5 vyzvaných:

 1. Pluto, s.r.o. Chrast, cena vč.DPH 16.355.243,-Kč
 2. AGS BOHEMIASTAV, a.s. Hradec Králové, 16.432.044,-Kč
 3. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s. Chrudim, cena vč.DPH 15.390.551,-Kč
 • Nabídka společnosti Erido, s.r.o. Pardubice nesplňovala podmínky zákona a byla komisí vyřazena.
 • Společnost Ječmínek, s.r.o. Pardubice se z účasti soutěži z kapacitních důvodů omluvila.

Usnesení:

Rada města rozhodla, že vítězem veřejné soutěže je PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s. Chrudim a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo v souladu s podmínkami soutěže.

Hlasování: 4 pro

 1. Starosta informoval radu, že ve smyslu usnesení zastupitelstva z 28.3.2002 se ve středu 10.4.2002 v 15,00 hod. uskuteční v kanceláři MěÚ schůzka akcionářů společnosti ENVITERM k projednání možností rozvoje firmy.
 2. Starosta a místostarosta informovali radu o jednání s ředitelem společnosti INDES INVEST ing.Poskočilem o harmonogramu ípravy výstavby obchodně sportovního centra. INDES INVEST předložil městu smlouvu o přípravě a realizaci investice, se kterou budou seznámeni členové zastupitelstva. O uzavření smlouvy rozhodne rada na dalším zasedání.
 3. Pan Markus Gohring předložil radě návrh nájemní smlouvy na pronájem stavebního pozemku p.č.342/67 o výměře 910 m2 ve Ždírci n.D., zpracovaný JUDr.Olgou Šebkovou, advokátkou, v souladu s usnesením zastupitelstva a rady města.
 4. Usnesení:

  Rada města pronajala p.Markusu Peteru Gohringovi, bytem Ždírec n.D., Nádražní 65, pozemek p.č.342/67,

  k.ú.Ždírec n.D. na dobu 10 let s možností prodloužení nájmu o dalších 10 let, nebude-li možné ve lhůtě před ukon-

  čením nájmu pozemek nájemcem odkoupit. Nájemné je stanoveno na částku 81.900,-Kč a bude uhrazeno jednorá-

  zově po podpisu smlouvy nájemní. Nájemce je oprávněn přenechat pozemek do pronájmu třetí osobě jen se souhla-

  sem města. Nájemce je oprávněn zřizovat na pronajatém pozemku stavby jen se souhlasem města.

  Hlasování: 4 pro

 5. Základní škola Ždírec n.D. předložila radě města ke schválení odpisový plán na období 01-12/2002. Odpisy ze zařízení činí 9.210,-Kč.
 6. Usnesení:

  Rada města schválila odpisový plán Základní školy Ždírec n.D. pro rok 2002 s odpisy ve výši 9.120,-Kč.

  Hlasování: 4 pro

 7. Starosta seznámil radu s návrhy možností řešení dopravní situace na ulicích Školní, Spojovací, Družstevní, Na Rozcestí, 5.května a náměstí 9.května. Návrh zpracoval Dopravní inspektorát Policie ČR Havl.Brod po konzultaci s Ú. Ú posoudí možnosti osazování dopravních značek v souladu s návrhem tak, aby byla vždy vyřešena kompletní lokalita. MěÚ bude o řešení průběžně informovat členy rady.
 8. Rada projednala žádost p.Josefa Juna z Podmoklan čp.10 o pronájem pozemku p.č.98/4 v k.ú.Nový Studenec k zemědělskému využití. Rada souhlasí s pronájmem a k rozhodnutí přistoupí po splnění oznamovací povinnosti dle zákona o obcích.
 9. Různé:
 1. Rada vzala na vědomí informaci p.Jiřího Holase o uzavření prodejny na náměstí 9.května čp.400.
 2. Rada vzala na vědomí dopis p.Jiřího Fialy st. ve věci řešení odvodu splaškových vod z nemovitosti čp.12.