77.schůze rady města edit delete

25.4.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 77

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 24.dubna 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Hosté: členové zastupitelstva - Oldřich Novák, Jaroslav Klepetko, Milan Sodomka,

MUDr.Marie Nováková, Jaroslav Košťál

SK DEKORA Ždírec n.D. – Karel Starý, Miloslav Blažek, Miroslav Havlík

STORA ENSO TIMBER Ždírec s.r.o. – Pavel Urban, Petr Benc

Program schůze:

 1. Převod nemovitého majetku SK DEKORA Ždírec n.D. na Město
 2. Jednání rady města se zástupci podniku Stora Enso Timber Ždírec s.r.o..
 3. Informace o přípravě výstavby obchodně sportovního centra Na Pikulce.
 4. Informace o přípravě výstavby 32 bytů v ulici Jižní.
 5. Příspěvek SDH Údavy na oslavy 100 let trvání sboru.
 6. Jmenování předsedy komise rady města.
 7. Oprava komunikace v Benátkách.
 8. Smlouvy o dílo.
 9. Provoz výjezdové jednotky JPO II v roce 2003.
 10. Pronájem zemědělské půdy.
 11. Uzavření mateřské školy.
 12. Dotace na výstavbu DPS.
 13. Osvobození od místního poplatku.
 14. Audit hospodaření.
 15. Různé, pošta

 

1.     Na základě usnesení XVI.zasedání zastupitelstva svolala rada schůzku členů zastupitelstva se zástupci občanského sdružení SK DEKORA Ždírec n.D., na které si obě strany ujasňovaly možnosti převodu nemovitého majetku sportovního klubu na město. Zástupci SK potvrdili, že zájem klubu na převodu majetku trvá. Dotazy zastupitelů směřovaly ke způsobu budoucího užívání (pronájmu) objektů klubem, k výši provozních nákladů apod. SK je ochoten jednat případně o jiných podmínkách převodu, než které obsahovala původní smlouva o převodu majetku, to je zejména o zpětném převodu majetku na SK po 20ti letech. Zájmem obou stran je, aby majetek SK sloužil i do budoucna sportovcům a veřejnosti. Z diskuse přítomných vzešel návrh na vyjasnění povinností správce stadionu, zejména na rozvrh jeho činnosti při údržbě majetku SK a města. Předseda SK a starosta věc posoudí a se správcem jednoznačně dohodnou kontrolu nad prováděnými pracemi. Přítomní zastupitelé se dohodli, že na program XVII.zasedání ZM 16.5.2002 bude zařazen do programu bod, ve kterém bude zastupitelstvo jednat o převodu majetku.

2.     Zástupci podniku Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. p.Pavel Urban – vedoucí závodu a p.Petr Benc – technik, jednali se zastupiteli o rozvoji podniku a problémech, které rozvoj závodu přináší občanům města a možnostech řešení těchto problémů. Jedná se zejména o vjezd a výjezd nákladních automobilů do závodu z ulice Brodská. Zastupitelé a zástupci firmy se dohodli, že v uvedené záležitosti bude vedeno samostatné jednání. Cílem města a společnosti Stora Enso Timber je vybudovat novou komunikaci do závodu ze silnice druhé třídy č.345 ve směru od Sobíňova. Zastupitelé budou vyžadovat dokončení výstavby a zprovoznění uvedené komunikace v termínu do 30.6.2005. Zástupci pily projednají s vedením firmy možnosti realizace záměru a poté bude s městem uzavřena dohoda o plánované výstavbě komunikace, která vyjasní termíny realizace a způsob úhrady stavby.

3.     Starosta a p.Klepetko - předseda finančního výboru, informovali zastupitele o návštěvě města Mimoň, kde jednali se starostou o možnostech a podmínkách výstavby obchodně sportovního centra dle návrhu společnosti INDES INVEST. Tato firma zahájila realizaci obdobného záměru také v městě Mimoň. V současnosti je vybudován supermarket společnosti EDEKA a výstavbu dalších objektů město zvažuje. Zastupitelé se po diskusi k problematice shodli na tom, že se jedná o velkou investici, spojenou s dlouhodobým zadlužením města. Tato investice musí být pečlivě připravena. Městský úřad bude i nadále jednat s firmou o možnostech výstavby supermarketu ve spojení s dalšími možnými komerčními objekty.

4.     Starosta informoval přítomné o postupu přípravy výstavby 32 bytů v ulici Jižní. V současnosti nabyla právní moci potřebná stavební povolení a město doplňuje doklady pro uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem rozvoje bydlení v Olomouci. CZ stavební holding uzavře do 30.4. marketink a předloží městu seznam žadatelů o byt. Rada se shodla na tom, že o dalším zajištění výstavby společností CZ spolurozhodnou již noví členové bytového družstva, kteří budou tyto práce hradit. V současnosti se náklady na zajištění výstavby (studie stavby, geologické a geodetické práce, projekt pro stavební povolení, marketink, zajištění státní dotace apod.) pohybují ve výši cca 1,1 mil.Kč. Za kompletní zajištění výstavby požaduje CZ částku 2 mil.Kč, vše bez DPH. Tyto náklady kompletně uhradí budoucí nájemníci a náklady jsou započteny do navržené ceny bytů.

5.     Rada projednala žádost SDH Údavy na finanční zajištění oslav 100 let od založení sboru. SDH v rámci okrsku uspořádá námětové cvičení a zajistí společné setkání hasičů okrsku.

  Usnesení:

  Rada města rozhodla o finančním příspěvku SDH Údavy na zajištění námětového cvičení, doplnění výstroje SDH Údavy a zajištění oslav 100 let trvání sboru ve výši 10.000,-Kč.

  Hlasování: 5 pro

6.     Rada projednala návrh komise Klub seniorů na jmenování předsedkyně komise po zemřelé paní Janě Vomelové.

  Usnesení:

  Rada města jmenovala s účinností od 1.dubna 2002 předsedkyní komise rady města Klub seniorů paní Miluši Mühlfaitovou, dosavadní členku komise.

  Hlasování: 5 pro

7.     Rada odsouhlasila provedení oprav místní komunikace na Benátkách v ceně 17.800,-Kč +DPH. Práci provede a.s. Silnice H.Brod při provádění výstavby ulice Nad Řekou. Výdaje budou hrazeny v souladu s rozpočtem města.

8.     Rada projednala návrhy smluv o dílo na provedení rozborů zeminy a spodní vody na hřbitově v Horním Studenci a dále nabídky na úpravu skládky zeminy u ČOV.

 1. Hydrogeologický průzkum hřbitova:
  • Vodní zdroje Ekomonitor ..... 10.000,-Kč + DPH
  • ENVIREX N.Město ............. 12.000,-Kč + DPH

     b.   Úprava skládky zeminy u ČOV:

  • Petr Zdražil ................... 60.000,-Kč
  • První stavební Chrudim .. 275.457,-Kč

Usnesení:

Rada města souhlasí:

 1. S uzavřením smlouvy o dílo č.191102102 s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.Chrudim na provedení hydrogeologického průzkumu hřbitova v k.ú.Horní Studenec v ceně 10.000,-Kč + DPH.
 2. S uzavřením smlouvy o dílo s Petrem Zdražilem, bytem Chrudim, na provedení úpravy skládky zeminy u ČOV v ceně 60.000,-Kč.

Hlasování: 5 pro

9.     Rada projednala dopis Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ve věci stanoviska města na realizaci pohotovosti výjezdové jednotky v režimu JPO II v roce 2003 a ve věci příspěvku na zaměstnance města, který bude vykonávat

Usnesení:

Rada města rozhodla:

 1. Město bude v roce 2003 realizovat pohotovost výjezdové jednotky v režimu JPO II.
 2. V roce 2003 bude 1 člen JPO vykonávat službu v jednotce jako hlavní zaměstnání.

Hlasování: 5 pro

10.     Rada projednala žádost p.Josefa Juna o pronájem louky v Novém Studenci. Záměr pronájmu byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.

  Usnesení:

  Rada města pronajala pozemek v k.ú.Nový Studenec p.č.98/4 o výměře 625 m2, louka, Josefu Junovi, bytem Podmoklany 10, bezplatně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1/2 roku. Nájemce je povinen udržovat pozemek po dobu nájmu v kvalitě odpovídající stanovené bonitě pozemku.

  Hlasování: 5 pro

11.     Rada se seznámila s rozhodnutím ředitele ZŠ Ždírec n.D. ve věci uzavření mateřské školy ve Ždírci n.D. v době od 8.7. do 25.8.2002 a mateřské školy v H.Studenci od 1.7. do 31.8.2002. Důvodem uzavření MŠ je zákonný nárok učitelek MŠ na osmitýdenní dovolenou. Rodiče dětí navštěvující MŠ jsou s uzavřením seznámeni od 25.4.2002. Případné požadavky na provoz MŠ v době školních prázdnin bude řešit vedení ZŠ po eventuálních požadavcích rodičů. Ředitel ZŠ bude informovat radu o žádostech rodičů a rada ve věci bude dle potřeby jednat na dalších schůzích. Městský úřad zveřejní v Našich novinách vysvětlující informaci k dané problematice.

12.     Starosta informoval radu o možnosti podání žádosti v termínu do 15.5.2002 o dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Rada souhlasí s tím, aby Ú vypracoval a v uvedeném termínu zaslal na SFRB potřebné dokumenty.

13.     Pan Jaromír Novotný požádal radu o prominutí poplatku za držení psa, jelikož se stará o nalezeného psa.

  Usnesení:

  Rada města rozhodla, že Jaromír Novotný, bytem Horní Studenec 76, je osvobozen od placení poplatku za držení psa s platností do 31.12.2004.

  Hlasování: 5 pro

14.     Starosta informoval radu o výsledku auditu hospodaření města v roce 2001. Výrok auditora konstatuje, že účtování města proběhlo bez závad. Rada města proto zařadí na program jednání XVII.zasedání ZM návrh na uzavření výsledku hospodaření města v roce 2001.

15.     Různé:

 1. Rada vzala na vědomí informaci místostarosty o skácení 2 jasanů ztepilých ve Stružinci a jednání CHKO v této věci.
 2. Starosta informoval radu o problematice úhrady vodovodních přípojek budovaných na vodovodním řadu, který je ve vlastnictví města. Záležitost řeší MěÚ a VAK Havl.Brod.