80.schůze rady města edit delete

22.6.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 80

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 19.června 2002.

 

 

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

 

Program schůze:

1)    Umístění dětí z Údav v MŠ Ždírec n.D.

2)    Výstavba 32 bytů v ulici Jižní - zvýšení ceny o dílo.

3)    Nepěžní odměny za práci v I.pololetí 2002.

4)    Pronájem bytů v DSPS Ždírec n.D.

5)    Příspěvky na činnost.

6)    Projednání nabídky firmy SILNICE H.Brod.

7)    Projednání žádostí o pronájem nemovitostí.

8)    Vyhodnocení veřejných soutěží.

9)    Pověření k vypsání veřejné soutěže.

10)Projednání návrhů na stavební dodávky.

11)Osazení dopravního značení.

12)Ceník prací a služeb veřejného pohřebiště.

13)Nabídka ceny za dílo „Opěrná zeď Horní Studenec“.

14)Smlouva o dílo na úrdžbu veřejné zeleně.

15)Projednání žádostí o příspěvek z Fondu rozvoje bydlení.

16)Stanovení programu XVIII.zasedání ZM.

17)Různé, pošta

 

1)    Starosta informoval radu o potřebě umístění 2 dětí z Údav do mateřské školy ve Ždírci n.D. Jedná se o děti, které rodiče chtěli umístit do MŠ v Hlinsku. Město Hlinsko ovšem požaduje úhradu příspěvku za pobyt dítěte v MŠ ve výši 9.400,-Kč za rok. Starosta v této věci jednal se starostou Hlinska, ale stanovisko města Hlinsko není doposud známo. MŠ Ždírec n.D. je připravena děti od 1.9. přijmout.

 

2)    Starosta informoval radu o přípravě výstavby 32 b.j. v ulici Jižní. Zástupci města a Bytového družstva Hamerská I projednali s dodavatelem stavby konečnou verzi projektu pro realizaci stavby. Navržené úpravy se týkají výškového založení domů, zateplení pláště a oken, klempířských prací, osazení oken do koupelen, zvýšení počtu radiátorů a dalších opatření, která zvyšují hodnotu domu a zlepšují především tepelně izolační vlastnosti. Díky těmto úpravám projektu realizačního oproti projektu pro stavební povolení došlo ke zvýšení ceny stavby. Veškeré vícenáklady stavby uhradí bytové družstvo ze svých prostředků.

Bytové družstvo a město uzavřely smlouvu o sdružení investrorů, která byla společně s dalšími dokumenty předložena Státnímu forndu rozvoje bydlení. Fond konstatoval, že předložené dokumenty splňují podmínky pro získání dotace a uzavřel s městem smlouvu o státní podpoře výstavby.

Usnesení:

Rada města schválila zvýšení ceny za výstavbu domů A a B o částku 308.010,-Kč za 1 objekt a cenu za výstavbu domů C a D o částku 124.246,-Kč za 1 objekt. Zvýšenou cenu uhradí v plné výši Bytové družstvo Hamerská I ze svých prostředků.

Hlasování: 5 pro

 

3)    Rada města projednala návrh na udělení nepeněžní odměny členům komisí rady a výborům zastupitelstva za práci v I.pololetí roku 2002.

 

Usnesení:

Rada města schválila nepeněžní odměnu členům komisí rady města a členům výborů zastupitelstva města za práci v orgánech města v I.pololetí roku 2002. Seznam členů komisí a výborů a výše odměn je uveden v příloze zápisu ze schůze rady města č.80.

Hlasování: 5 pro

 

4)    Rada města projednala žádosti občanů o umístění v Domě s pečovatelskou službou. MěÚ eviduje 2 žádosti žadatelů, z toho 1 žadatelka žádá o umístění v DPS až od r.2004. Další žádost zaslala městu Léčebna TRN a LDN Sněžné za pacienta Jaroslava Šustra. V současnosti jsou v DPS volné 2 byty a paní Otradovská má zažádáno o umístění v Domově důchodců Havl.Brod, čímž bude uvolněn další byt.

Usnesení:

Rada města pronajala byty v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119:

a)    Byt č.3 na dobu určitou do 31.12.2002 Jaroslavu Šustrovi, r.nar.1948, doposud trvale bytem Ždírec n.D., Údavy 33.

Hlasování: 4 pro, 1 proti

b)    Byt č.8 na dobu neurčitou Amálii Harbachové, r.nar.1924, doposud trvale bytem Dolní Rožínka 66.

Nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytů stanoví Městský úřad ve Ždírci n.D. v souladu s platnými předpisy.

Hlasování: 5 pro

 

5)    Rada projednala žádost SDH Údavy o příspěvek na ceny na nohejbalový turnaj a žádost osadního výbobu Studenec o příspěvek na zajištění akce dětský den.

Usnesení:

a)    Rada města schválila příspěvek ve výši 1.500,-Kč SDH Údavy na ceny pro účastníky turnaje v nohejbale konaném 6.7.2002.

b)    Rada města schválila příspěvek ve výši 2.500,-Kč OA Studenec na zajištění průběhu dětského dne 29.6.2002.

Hlasování: 5 pro

 

6)    Rada projednala nabídku firmy SILNICE Havl.Brod na opravy místních komunikací. MěÚ bude zadávat práce v souladu se schváleným rozpočtem města a časovými možnostmi firmy.

 

7)    Rada města projednala žádost p.Jiřího Sedláka o pronájem hostince na Benátkách po zemřelém p.Vařečkovi na dobu neurčitou a dále žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Ždírec n.D. na prodloužení nájmu moštárny o 5 let. Rada s pronájmem dle žádostí souhlasí. MěÚ zveřejní oznámení o pronájmu na úřední desce a následně rada rozhodne o pronájmu v souladu se zákonem o obcích.

 

8)    Rada uzavřela veřejné soutěže dle §49b zákona – veřejná zakázka malého rozsahu.

a)    Plynová kotelna tělocvičny ZŠ Ždírec n.D.

b)    Dokončení vstupu do budovy v Údavech 43.

Usnesení:

Rada města rozhodla:

a) Zakázku na realizaci kotelny pro tělocvičnu ZŠ v hodnotě díla 90.000,-Kč zadá město firmě Pavel Ondráček, Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

b) Zakázku na stavbu bezbariérového vstupu se zastřešením u budovy v Údavech 43 v hodnotě díla 181.000,-Kč zadá město firmě D&s , s.r.o. Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

 

9)    Starosta informoval radu o zahájení stavební řízení akce „Průtah Ždírec n.D.“ Ředitelství silnic a dálnic, správa  kraje Vysočina, nabídlo městu zajištění vypsání veřejné soutěže na výstavbu nových chodníků a veřejného osvětlení společně s veřejnou soutěží na stavbu průtahu Ždírcem.

Usnesení:

Rada města pověřila ŘSD, správa kraje Vysočina, k podání výzvy ve veřejné soutěži k podání nabídky na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení, které budou budovány v rámci stavby „Průtah Ždírec n.D.“ Město bude mít zastoupení v komisi pro otevírání obálek s nabídkami soutěžitelů. Nabídky soutěžitelů na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení vyhodnotí komise jmenovaná městem.

Hlasování: 5 pro

 

10)Rada projednala nabídky firem na stavební práce:

a)    Firma STAVAK Havl.Brod předložila nabídku na stavební úpravy u hostince Benátky a dále na úpravu požární nádrže v Údavech.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město uzavželo smlouvu o dílo se společností STAVAK Havl.Brod, s.r.o. na:

-          stavební úpravy u hostince Benátky v ceně díla 80.000,-Kč

-          úpravu požární nádrže Údavy v ceně díla 190.000,-Kč

Hlasování: 5 pro

 

b)    Josef Marek předložil nabídku na prodloužení kanalizace v ulici U Pošty spojenou s osazením obrubníků a dešťových vpustí.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město uzavželo smlouvu o dílo s firmou Josef Marek na prodloužení kanalizačního řadu DN 300 v délce 35 m, osazení 2 ks vpustí a osazení obrubníků v délce 30 m v ulici U Pošty v ceně díla 87.000,-Kč

Hlasování: 5 pro

 

11)Starosta informoval radu o objednání dopravních značek, které budou osazeny na ul.Chrudimská, Brodská, Družstevní, Spojovací a Školní. Jedná se o část dopravního značení, jehož účelem je zklidnění provozu na uvedených ulicích a omezení vjezdu nákladních vozidel. Náklady na nákup značení budou  hrazeny v rámci schváleného rozpočtu.

 

12)Městský úřad předložil radě návrh ceníku za pronájem hrobových míst a služeb spojených s pracemi na hřbitově v Horním Studenci. MěÚ dále předložil návrh nové nájemní smlouvy na pronájem místa pro hrob a návrh vyhlášky města Řád veřejného pohřebiště.

Usnesení:

Rada města schválila:

a.    Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Horním Studenci

b.    Znění vzorové „Smlouvy o nájmu hrobového místa“ pro veřejné pohřebiště v Horním Studenci.

c.    Návrh vyhlášky města „Řád veřejného pohřebiště“. Vyhláška bude předložena k projednání XVIII.zasedání zastupitelstva města 27.6.2002.

Hlasování: 5 pro

 

13)Rada projednala návrh ceny za dílo „Opěrná zeď Horní Studenec“, kterou nabídla fa Michal Korejs. MěÚ vyzval k podání nabídky p.Josefa Marka. Rada ve věci rozhodne po obdržení nabídky firmy Marek.

 

14)Pan Zdeněk Kalita nabídl městu možnost sekání trávy a údržbu zeleně v některých místních částech formou smlouvy o dílo.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město uzavřelo smlouvu o dílo na údržbu veřejných prostranství se Zdeňkem Kalitou na dobu neurčitou. Cena za dílo bude stanovena dohodou dle prováděných prací.

Hlasování: 5 pro

 

15)Městský úřad předložil radě k posouzení žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení. Žadatelé mají zájem o částku celkem 490.000,-Kč. Rada konstatovala, že zájemci o půjčku splňují podmínky FRB a lze jim přidělit prostředky dle jejich žádosti. Rada doporučí zastupitelstvu, aby odsouhlasilo využití zůstatku prostředků fondu k opravám bytových domů Údavy 43 a Horní Studenec 99.

 

16)Rada projednala návrh programu XVIII.zasedání zastupitelstva města. Rada s navrženým programem souhlasí. Zasedání ZM se uskuteční 27.6.2002 v 18,00 hod.

 

17)Různé:

a)    Rada projednala informaci starosty o možnosti zaměstnání občanů vedených úřadem práce jako dlouhodobě nezaměstnaní. Město prozatím v současnosti nemá potřebu vytvářet další pracovní místa.

b)    Vedoucí městské knihovny požádala radu o uvolnění peněz na nákup knih, jelikož Krajská knihovna v letošním roce již městké knihovně žádné finance na nákup knih nepřidělí. Rada konstatovala, že knihy lze nakupovat do výše dle schváleného rozpočtu města s okamžitou platností.

c)    Starosta informoval radu města o jednání se zástupci Výkonného výboru SK DEKORA Ždírec n.D. p.Starým a p.Markem o způsobu převzetí majetku SK DEKORA městem a o dalším užívání areálu sportovci. Zástupci VV a města připraví návrhy smluv na převod majetku. Dle sdělení zástupců VV upřednostňuje SK DEKORA ponechání majetku ve svém vlastnictví s tím, že město bude pravidelně přispívat na činnost klubu a provoz zařízení. SK má zájem zaměstnat na trvalý úvazek trenéra všech fotbalových mužstev a žádá město o příspěvek na mzdu trenéra od 1.1.2003.

d)    Starosta informoval radu o převzetí vodovodních řadů dle usnesení zastupitelstva města společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, s.r.o. a o úhradě nově budovaných přípojek na předaných řadech společností VAK.

e)    Česká spořitelna, a.s., nabídla městu možnost financování oprav a výstavby místních komunikací formou dlouhodobé půjčky. Rada souhlasí s tím, aby MěÚ jednal o nabídce a předložil radě podmínky smlouvy, zejména výši úroků, způsob ručení apod.

f)    Rada se seznámila s návrhy na opravu nátěru palubovky v tělocvičně ZŠ. Akce je plánovávna na léto 2003.

g)    Rada projednala žádost OA Studenec na vybudování hřiště u Mašků. Rada souhlasí se záměrem výstavby sportoviště. MěÚ připraví realizaci stavby na rok 2003.