81.schůze rady města edit delete

8.7.2002 | Jan Martinec

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 3.července 2002.

 

 

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Omluven: Ivan Vomela – nemoc

 

Program schůze:

1)     Přidělení krizových telefonů.

2)     Pronájem nebytových prostor.

3)     Projednání nabídky firmy STING.

4)     Určení prodejní ceny vyřazeného zařízení ZŠ.

5)     Výpověď z nájmu.

6)     Uzavření smlouvy o dílo.

7)     Zařazení zaměstnance města.

8)     Příspěvek SDH na vybavení.

9)     Stanovení odměny předsedům komisí rady.

10)  Stanovení poplatku za likvidaci KO.

11)  Výroční zpráva ZŠ Ždírec n.D.

12)  Různé, pošta

 

1)     Starosta informoval radu o předání tzv.krizových mobilních telefonů krizovému štábu města firmou Eurotel. Telefony předává Eurotel v ceně 1,-Kč/ks se zárukou 3 roky, po této době budou zdarma vyměněny telefony za nové přístroje. Zájem o telefony projevili ještě další členové SDH, velitelé a strojníci. Město přiobjedná telefony dle požadavků hasičů. Krizová čísla jsou provozována zdarma, pro tzv. pracovní číslo je nutné sjednat paušální platbu v nejnižší sazbě 200,-Kč/měsíc.

Usnesení:

Rada rozhodla, že město bude hradit s platností od 1.7.2002 paušální platbu ve výši 200,-Kč měsíčně na provoz pracovní linky telefonu velitele jednotky SDH Ždírec n.D. a dvou zaměstnanců města zařazených do organizační složky Technické služby.

Hlasování: 4 pro

 

2)     Rada města prodloužila pronájem budovy moštárny ve Ždírci n.D. dle požadavku Českého zahrádkářského svazu a dále provozovnu pohostinství v budově hasičské zbrojnice na Benátkách p.Jiřímu Sedlákovi v souladu s jeho žádostí.

Usnesení:

Rada města pronajala:

a)     Budovu ve Ždírci n.D., Chrudimská 57 na pozemku p.č.st.5/2 včetně části pozemku p.č.21 – plocha nutná k provozu a údržbě budovy -  se všemi součástmi a příslušenstvím Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ve Ždírci n.D. na dobu určitou v trvání 5 let s platností od 1.ledna 2003. Nájemné je bezplatné. Další podmínky smlouvy  jsou sjednány ve znění smlouvy o nájmu ze dne 20.10.1993, a dodatků č.1 a 2 k této smlouvě.

Hlasování: 4 pro

b)     S platností od 1.července 2002 nebytové prostory pohostinství v budově hasičské zbrojnice Benátky včetně movitého zařízení a vybavení hostince p.Jiřímu Sedlákovi, bytem Benátky 9, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro obě strany. Nájemné je stanoveno ve výši 2.000,-Kč ročně.

Hlasování: 4 pro

 

3)     Rada města projednala cenovou nabídku firmy STING s.r.o. Pardubice na dozorování stavby 32 bytů v Jižní ulici. Rada souhlasí s tím, aby stavbu dozoroval i nadále ing.Pavlíček a zaměstnanci oddělení výstavby MěÚ, a proto návrh firmy STING neakceptuje. Firmě bude uhrazena již provedená činnost při posouzení položkového rozpočtu stavby.

 

4)     Rada projednala návrh Základní školy Ždírec n.D. na prodej nadbytečného majetku. Jedná se o lavice a židle pro 2. a 3.třídu a okružní pilu.

Usnesení:

Rada města stanovila:

a)     Prodejní cenu vyřazených školních lavic na 30,-Kč a židlí na 20,-Kč.

b)     Prodejní cenu okružní pily na 3.000,-Kč.

Hlasování: 4 pro

 

5)     Rada vzala na vědomí výpověď z nájmu prostor kontaktního místa referátu státní sociální podpory k 31.12.2002, kterou městu podal Okresní úřad Havlíčkův Brod. Novu nájemní smlouvu uzavře město s městem Havlíčkův Brod, které bude počínaje 1.1.2003 zřizovatelem referátu  SSP.

 

6)     Rada projednala návrh podmínek smlouvy o dílo, kterou předložila fa DESIGN s.r.o. Chotěboř na zpracování urbanistické studie území u křižovatky Na Pikulce (prostor mezi ulicí Nad Řekou, Jižní a silnicí I/34). Firma zpracuje návrh zástavby pro rodinné domky, občanskou vybavenost, uspořádání veřejného prostranství, systém příjezdových komunikací a stanoví základní závazné limity pro výstavbu.

Fa Silnice Havl.Brod a.s. předložila návrh smlouvy na prodloužení místních komunikací v Údavech a na Benátkách a zhotovení dešťových vpustí na komunikaci v průmyslové zóně I.

Fa D&s, provozovna Ždírec n.D., předložila návrh smluv o dílo na opravu bytového domu čp.99 v H.Studenci (budova pošty s byty) a bytového domu čp.43 v Údavech (bývalá škola). Opravy bytových domů budou převážně hrazeny z prostředků Fondu rozvoje bydlení.

Usnesení:

Rada města rozhodla o uzavření smluv o dílo:

a)     Město uzavře smlouvu o dílo s firmou DESIGN s.r.o. Chotěboř na zpracování  urbanistické studie na jihozápadní zástavbu v ceně díla 81.690,-Kč.

b)     Město uzavře smlouvu o dílo s firmou SILNICE HRADEC KRÁLOVÉ a.s. na opravy místních komunikací v ceně díla 183.657,-Kč.

c)     Město uzavře smlouvu o dílo s firmou D&s s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D na opravu bytového domu v Horním Studenci čp.99 v ceně díla 462.194,-Kč.

d)     Město uzavře smlouvu o dílo s firmou D&s s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D na opravu bytového domu v Údavech čp.43 v ceně díla 181.190,-Kč.

Hlasování: 4 pro

 

7)     Rada posoudila zařazení knihovnice paní Z.Lédlové do pracovní třídy v souvislosti se vznikem zaměstnaneckého vztahu k městu s platností od 1.7.2002.

Usnesení:

Rada města s platností od 1.července 2002:

a)     Zařadila paní Zdeňku Lédlovou, nar. 21.11.1963, do organizační složky města Městská knihovna.

b)     Zařadila paní Zdeňku Lédlovou do 7.pracovní třídy.

c)     Pověřila paní Zdeňku Lédlovou vedením organizační složky města Městská knihovna.

Hlasování: 4 pro

 

8)     Rada projednala žádost SDH Nové Ransko o příspěvek na zakoupení zařízení na hřiště pro děti.

Usnesení:

Rada města souhlasí s příspěvkem SDH Nové Ransko ve výši 1.500,-Kč na vybavení dětského hřiště.

Hlasování: 4 pro

 

9)     Rada stanovila odměnu pro předsedu komise seniorů a předsedu redakční rady měsíčníku Naše noviny za práci v komisích v I.pololetí roku 2002.

Usnesení:

Rada města stanovila odměnu předsedům komisí rady města ve výši ½  měsíční odměny.

Hlasování: 4 pro

 

10)  Rada projednala návrh MěÚ na stanovení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele, kteří se smluvně zapojí do systému likvidace komunálních odpadů města.

Usnesení:

Rada města stanovila roční poplatek za využívání 1 ks sběrné nádoby o objemu do 120 l při četnosti vývozu 1x týdně pro podnikatele smluvně zapojené do systému likvidace a využívání komunálních odpadů města na částku 1.500,-Kč. Poplatek za likvidaci vytříděných složek komunálního odpadu stanoví městský úřad jako smluvní cenu po dohodě s objednatelem služby podle hmotnosti a objemu likvidovaného odpadu.

Hlasování: 4 pro

 

11)  Rada se seznámila s výroční zprávou ZŠ Ždírec n.D. o činnosti ve školním roce 2001/2002. Zpráva je pro zájemce k disposici na požádání u starosty.

 

12)  Různé:

a)     Rada vzala na vědomí zprávu Okresního úřadu Havlíčkův Brod o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví. Auditor konstatoval, že svazek neporušil rozpočtovou kázeň ani nesprávnost vedení účetnictví.

b)     Starosta informoval radu o postupu projednávání přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje. Další schůzka pracovních komisí je 15.7.v Chotěboři.

c)     Rada projednala podmínky a finanční náročnost výstavby další lokality v průmyslové zóně I. MěÚ sezve v nejbližší době zájemce o výstavbu na informativní schůzku o možnostech a podmínkách výstavby.