87.schůze rady města edit delete

10.10.2002 | Jan Martinec

 

Z Á P I S   č. 87

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 9.října 2002.

 

Přítomni: Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Jiří Novák, Jaroslav Klepetko

Hosté:  Ing.Václav Němec, starosta obce Slavíkov a p.Jiří Zatřepálek, starosta obce Podmoklany

 

Program schůze:

1)    Příspěvek obcí na provozní neinvestiční náklady ZŠ Ždírec n.D.

2)    Silnice I/34, průtah Ždírec n.D. – informace o přípravě výstavby.

3)    Anketa o přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje.

4)    Vyhodnocení žádostí o půjčku z FRB.

5)    Stanovení programu XX.zasedání zastupitelstva města.

6)    Různé, pošta

 

1)    Rada města za účasti hostů, tj. starostů obcí Slavíkov a Podmoklany, projednala výši neinvestičních provozních nákladů příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou ve školním roce 2001/2002. Oproti roku předešlému došlo ke zvýšení provozních nákladů přepočtených na 1 žáka školy asi o 480,-Kč. Důvodem byli jednak zvýšené náklady na energie (zemní plyn, elektrická energie), dále některé práce na údržbě budov (nátěry oken) a dále náklady spojené s právní subjektivitou školy. Rada města konstatovala, že požadovaný příspěvek na 1 žáka základní školy ve výši 2.880,-Kč, který byl obcím fakturován za školní rok 2001/2002 je konečný a neměnný.

Přítomní členové rady a hosté dále diskutovali o možnostech snižování nákladů pro rok 2002/2003 a další roky. Starostové obcí Slavíkov, Podmoklany a Ždírec n.D. budou iniciovat jednání s poslanci parlamentu o nutnosti zvýšení podílu státu na provozních nákladech škol, jelikož v posledních letech je skutečností, že příspěvek státu má trvale sestupnou tendenci. Rada města navrhne při přípravě rozpočtu Základní školy Ždírec n.D. zastupitelstvu stanovit příspěvek sousedních obcí jako pevný na celý školní rok a to na úrovni roku 2000/2001 se započtenou inflací, tedy cca 2500,-Kč na 1 žáka.  Fakturace příspěvku bude podle požadavku obcí rozvržena do čtvrtletních splátek.

Rada byla seznámena s nutností platového zařazení ředitele základní školy v souladu se zákonem. Město obdrželo potřebné informace a osobní materiály ředitele ZŠ až 9.10.2002 a proto se bude rada touto záležitostí zabývat na 88.schůzi.

 

2)    Starosta seznámil radu s přípravou výstavby kruhového objezdu a rekonstrukcí ulice Brodská a části ulice Chrudimská. Městský úřad společně s dodavatelem stavby (SKANSKA ČR) a za účasti Dopravní policie ČR Havl.Brod projednal návrh postupu výstavby v letošním roce, návrh objízdných tras a dopravního značení. Prakticky po celou dobu výstavby bude uzavřena ulice Brodská, kterou bude moci využívat pouze zásobování a občané bydlící v této lokalitě. Na ulici Žďárské a Chrudimské bude provedeno nové vodorovné značení přechodů pro chodce v provedení červenobílém. Přechody u náměstí a školy budou osazeny novými svislými dopravními značkami, zvýrazněné reflexním žlutým podkladem. Rada města uložila starostovi projednat možnost umístění blikajících světel na přechodu u školy. Starosta projedná podmínky  osazení světel s policií.

 

3)    Starosta a místostarosta informovali radu o jednání komise složené ze zástupců obcí Chotěbořska, kraje Vysočina a Pardubického kraje o anketě občanů o názoru občanů na přechod obcí Chotěbořska do Pardubického kraje. Komise již podruhé projednávala text doprovodného dopisu k anketě, který by měl co nejobjektivněji informovat občany o celé problematice. Text dopisu společně s anketním lístkem obdrží každý volič společně s hlasovacími lístky pro komunální volby. Anketní lístek bude možné odevzdat ve dnech voleb, tj. 1. a 2.listopadu před volební místností. Výsledek ankety bude sloužit novému zastupitelstvu jako podklad pro rozhodování ve věci přechodu města z kraje Vysočina do Pardubického kraje.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby městský úřad zajistil tisk a distribuci anketních lístků a průvodního dopisu ve věci přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje. Anketní lístky s průvodním dopisem budou doručeny voličům společně s hlasovacími lístky pro komunální volby nejdéle 3 dny přede dnem voleb.

Hlasování: 5 pro

 

4)    Rada města projednala podklady žádostí o přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které podali žadatelé v termínu výběrového řízení, vypsaného zastupitelstvem dne 5.9.2002. Žádost podali 3 žadatelé celkem o částku 230 tis.Kč. Všechny žádosti splňují podmínky vyhlášky o čerpání fondu.

Usnesení:

Rada města doporučí zastupitelstvu města přidělit z Fondu rozvoje bydlení požadovanou půjčku žadatelům, kteří podali žádost v termínu výběrového řízení, vypsaném 5.září 2002.

Hlasování: 5 pro

 

5)    Rada stanovila návrh programu jednání XX.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 17.10.2002.

1.    Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, stanovení programu zasedání.

2.    Uzavření zápisu z XIX.zasedání, kontrola plnění úkolů a usnesení XIX.zasedání

3.    Zpráva o činnosti Rady města v době od  5.9.2002 do 17.10.2002

4.    Uzavření výběrového řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení

5.    Projednání smlouvy o spolupráci mezi obcemi mikroregionu Podoubraví

6.    Projednání podmínek přijímání žáků do základní a mateřské školy

7.    Projednání podmínek ankety o přechodu Chotěbořska k Pardubickému kraji

8.    Projednání žádostí o prodej pozemků

9.    Prodej pozemků

10.Diskuse

11.Závěr zasedání

 

6)    Různé:

Starosta a místostarosta informovali radu o návštěvě předsedy Senátu PČR p.Pitharta, který společně s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Praha ing.Havířem a ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury ing.Švagrem prováděli mj.kontrolu přípravy výstavby průtahu Ždírcem.

 

 

88.schůze rady města se uskuteční ve středu 23.října 2002 v 15,00 hod.