88.schůze rady města edit delete

2.11.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 88

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 28.října 2002.

 

Přítomni: Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Jiří Novák, Jaroslav Klepetko

 

Program schůze:

1)    Uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací

2)    Výstavba opěrné zdi a oplocení v Horním Studenci.

3)    Dohoda s firmou Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. o zápočtu pohledávky.

4)    Úprava skládky zeminy u ČOV.

5)    Uzavření smlouvy o dílo na projekt TI v ulici Nad Řekou.

6)    Ukončení činnosti místostarosty.

7)    Jmenování ředitele ZŠ Ždírec n.D. a stanovení platu.

8)    Nabídka MBS Chotěboř na provozování kotelny ZŠ.

9)    Žádost SDH Údavy na činnost mladých hasičů.

10)Projednání dohody o užívání pozemků u domu na náměstí 9.května čp.400+571.

11)Projednání návrhu volebního řádu k volbě orgánů města.

12)Projednání nabídky a.s.STAVOUNIE Havl.Brod na opravu fasády budovy ZŠ.

13)Různé, pošta

 

 

1)    Rada města projednala a schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro zimu 2002/2003 dle návrhu MěÚ.

Usnesení:

Rada města schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací v období od 1.11.2002 do 30.4.2003 ve znění předloženém městským úřadem s následujícími podnikateli:

-          Josef Marek, Slavíkov

-          Jiří Kasal, Krucemburk

-          Jaroslava Janovská, Chlum

-          Miroslav Němec, Stružinec

-          Statek Horní Studenec, s.r.o.

-          Martin Bezouška, Horní Studenec-Vyhnálov

-          Správa a údržba silnic, středisko Chotěboř

Hlasování: 5 pro

 

2)    Starosta informoval radu o průběhu výstavby opěrné zdi v Horním Studenci, kterou provádí fa Josef Marek, Slavíkov. Definitivní dokončení stavby, tj. dokončení povrchu komunikace a úprava terénu zahrady, bude provedeno do 31.5.2003. Oplocení provede fa Martin Vavroušek.

 

3)    Starosta informoval radu o návrhu na provedení zápočtu pohledávek mezi městem a s.r.o. Stora Enso Timber.

Usnesení:

Rada města schválila provedení zápočtu vzájemných pohledávek ve výši 2.000.000,00 Kč, které uplatňuje společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. za půjčku na nákup pozemků a Město Ždírec nad Doubravou za pronájem pozemků v průmyslové zóně k trvalému uložení zeminy ze staveniště v areálu společnosti SET Ždírec s.r.o. Zápočet pohledávek bude proveden do konce roku 2002.

Hlasování: 5 pro

 

 

 

4)    Místostarosta informoval radu o nabídce firmy DUSTING Praha na zhutnění a urovnání skládky zeminy v prostoru u ČOV ve Ždírci n.D.

Usnesení:

Rada města schválila nabídku firmy DUSTING Praha na provedení terénních úprav skládky zeminy v prostoru u čističky odpadních vod v ceně díla 18.000,-Kč. Firma provede práce do 31.12.2002.

Hlasování: 5 pro

 

5)    Rada projednala návrh společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na provedení projektu pro stavební povolení a realizaci stavby technické infrastruktury pro 10 RD a pečovatelský dům v ulici Nad Řekou.

Usnesení:

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo č.45/2002, zpracované projektovou organizací DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na dodávku projektu pro realizaci stavby technické infrastruktury v ulici Nad Řekou v ceně 82.110,-Kč vč.DPH.

Hlasování: 5 pro

 

6)    Rada projednala opatření navržená městským úřadem v souvislosti s ukončením činnosti místostarosty ing.Miloslava Gajdoruse k 1.11.2002, tj. ke dni voleb do zastupitelstva města v souladu se zákonem o obcích.

Usnesení:

Rada města schválila:

-          proplacení nevyčerpané řádné dovolené roku 2002 ing.Miloslavu Gajdorusovi v plné výši

-          prodej mobilního telefonu NOKIA 5110 a převod telefonního čísla 602109797 na ing.Miloslava Gajdoruse za jednorázovou úhradu 100,-Kč

Hlasování: 5 pro

Rada města vzala na vědomí:

-          vyplacení peněžité odměny místostarostovi při ukončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích

Hlasování: 5 pro

 

7)    Rada projednala postup při stanovení platu a potvrzení jmenování ředitele ZŠ Ždírec n.D. v souvislosti s přechodem práv a povinností z Krajského úřadu kraje Vysočina na Město Ždírec nad Doubravou dle zákona č.284/2002 Sb. Tímto zákonem přechází právo jmenování ředitele příspěvkové organizace a stanovení platových požitků na zřizovatele školy, tj. město. Krajský úřad předal městu osobní agendu ředitele ZŠ až k 1.10.2002, tedy 3 měsíce po nabytí účinnosti zákona. Rada z tohoto důvodu jmenovala ředitele a stanovila plat s platností od 1.7.2002 zpětně.

Usnesení:

Rada města:

a)    Potvrdila s platností od 1.července 2002 ve funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou pana Mgr.Jiřího Nováka.

b)    Potvrdila s platností od 1.července 2002 platový výměr, stanovený řediteli ZŠ Ždírec n.D. Mgr.Jiřímu Novákovi vedoucím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

c)    Pověřila starostu vypracováním jmenovacího dekretu a platového výměru dle bodu a) a b) tohoto usnesení.

Hlasování: 5 pro

 

8)    Rada města posoudila nabídku Městské bytové správy Chotěboř na provozování kotelen základní školy. Rada odložila rozhodnutí ve věci s tím, že se problematikou podle svého zvážení bude zabývat nově zvolená rada města po komunálních volbách.

 

 

 

9)    Rada města projednala žádost  SDH Údavy o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů, kteří pracují v počtu 20 při SDH od poloviny roku 2002.

Usnesení:

Rada města schválila příspěvek SDH Údavy v roce 2002, určený na činnost mladých hasičů ve výši 7.000,00 Kč. 

Hlasování: 5 pro

 

10)Rada města projednala návrh dohody spoluvlastníků nemovitosti (domu čp.400 a 571 ve Ždírci n.D.) předložený OVD JEDNOTA Havl.Brod na užívání pozemků pod stavbou a vně stavby.

Usnesení:

Rada města schválila znění dohody a pověřila starostu jejím podpisem. 

Hlasování: 5 pro

 

11)Rada města projednala návrh volebního řádu k volbě starosty, místostarosty a členů rady města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 14.listopadu 2002.

Usnesení:

Rada města schválila volební řád k tajné volbě orgánů města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: 5 pro

 

12)Rada města projednala návrh a.s. STAVOUNIE Havl.Brod na opravu části fasády budovy ZŠ a MŠ ve Ždírci n.D. Fasáda vyžaduje opravu, jelikož zvolená technologie omítek nevyhovuje zvolenému zdivu. Budova již není v záruce. Vedení a.s.STAVOUNIE nabídlo městu opravu za režijní náklady firmy. Firma zhruba 100 m2 fasády provede do 31.5.2003 jako dodatečnou omítku ve skladbě sklotextilní síťovina (perlink), fasádní lepidlo, štuková omítka s nátěrem, vše v ceně do 50.000,-Kč. Rada s návrhem souhlasí a pověřila starostu potvrzením opravy fasády v navrženém termínu.

 

13)Různé, pošta:

-          Starosta informoval radu o postupu opravy domu čp.43 v Údavech (schodiště, přístřešek, výměna okna do výčepu) a budovy pošty v Horním Studenci.

-          Rada města obdržela dopis p.Brychty, faráře z Krucemburku ve věci bohoslužeb ve Ždírci n.D. Dopis bude zveřejněn v listopadovém vydání Našich novin.

-          Zemědělská a.s. reagovala na kritiku neplacení nájemného okamžitou úhradou dlužného nájemného za rok 2001. Nájemné za rok 2002 bude stanoveno podle skutečné výměry pronajímaných pozemků do 31.1.2003.

-          Pan Klepetko informoval radu o předání platových výměrů dlužníkům z řad občanů. Někteří dlužníci uhradili svoje závazky, případně si dojednali splátkový kalendář. Lze konstatovat, že akce finančního výboru byla úspěšná. Rada uložila starostovi, aby svolal společné jednání vedení města a vedení s.r.o. Statek Horní Studenec ve věci dluhu s.r.o. za správu lesů.

-          Pak Kolář upozornil na nebezpečí zborcení plotů v ulici Na Výsluní z důvodu prováděných výkopů firmou VČE-montáže a.s. Městský úřad musí zajistit dohled nad provedením zhutnění výkopu a přenést povinnost případných oprav oplocení na stavební firmu.

-          Starosta informoval radu o svolání schůzky akcionářů VaK Chrudim ve věci podmínek prodeje akcií a.s.

-          Starosta informoval radu o aktuálním stavu účtů města k 25.10.2002. Příjmy převyšují plánované částky. Město má na účtu 2.568 tis.Kč a plní všechny svoje závazky.