Usnesení č.16 edit delete

19.6.2001 | Jan Martinec

USNESENÍ č.16

z IX.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 29.března 2001.

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 1. S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis z VIII.zasedání městského zastupitelstva.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 1.2.2001 do 29.3.2001.
 3. Dodatek č.1 vyhlášky obce č.01/99 ze dne 17.6.1999 O vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce Ždírec nad Doubravou.
 4. Smlouvu o úvěru č.528-010-01, uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s. pobočka Havlíčkův Brod a Městem Ždírec nad Doubravou na financování investičních akcí v roce 2001 v celkové výši 3.000.000,00 Kč s tím, že úvěr lze použít k účelu:

 • Vestavba 2 bytových jednotek v domě čp.43 v Údavech ve výši 800.000,00 Kč
 • Sběrný dvůr a kompostárna ve výši 1.000.000,00 Kč
 • TI – komunikace Ve vilkách ve výši 800.000,00 Kč
 • TI – výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Nad řekou ve výši 400.000,00 Kč

 1. Prodloužení termínu výběrového řízení na podání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, vypsaného usnesením zastupitelstva města č.15 tak, že posledním dnem pro podání žádostí o půjčku je 17.duben 2001.
 2. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou se sídlem ve Ždírci n.D., Chrudimská 77, předloženou radou města s následujícími doplňky:

 1. Čl.9 zřizovací listinyechod majetku, práv a závazků” bude v odstavci (1) “Zřizovaná organizace je universálním právním nástupcem:” doplněn bod e) ve znění: Základní školy Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 086 895, Horní Studenec 70.
 2. Čl.9 zřizovací listinyechod majetku, práv a závazků” bude doplněn o nový odstavec (6) ve znění: Ze Základní školy Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 086 895, Horní Studenec 70, na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou echází:
 3. a - HIM dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 21 k této zřizovací listině,

  b - DHIM dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 22 k této zřizovací listině,

  c - zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 23 k této zřizovací listině,

  d - další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků (příloha č. 24),

  e - pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 25.

 4. Čl. 9 odstavce (6) a (7) budou přečíslovány na odstavce (7) a (8) při zachování navrhovaného znění.

 

íspěvková organizace Základní škola bude založena ke dni 1.7.2001 na dobu neurčitou. Zřizovací listina tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

 1. Příspěvek Sdružení ADIVADLO, Na ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod na zajištění výtvarné a literární soutěže konané ve dnech od 8. do 13.5.2001 ve výši 2.000,-Kč.
 2. Příspěvek Nadaci Policie ČR, Okresní ředitelství Havlíčkův Brod, na výrobu samolepek “Autorádio je registrováno Policií ČR” a “STOP 24” ve výši 2.500,-Kč.

 1. P r o d a l o :
 1. K.ú. Benátky :
 1. Manželům Lence a Jaroslavu Demlovým, bytem Pardubice, Bartoňova 846, část pozemku č.parc. 6/1 – ostatní plocha, o výměře zhruba 800 m2. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.
 2. Paní Anně Přibylové, bytem Ždírec n.D., Benátky 37, část pozemku č.parc. 24/23 – ostatní plocha, o výměře zhruba 200 m2, přiléhající k rodinnému domu kupující. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.
 3. Slečně Jitce Dočekalové, bytem Ždírec n.D., Benátky 69, část pozemku č.parc. 24/23 – ostatní plocha, o výměře zhruba 200 m2, přiléhající k rodinnému domu kupující. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.
 4. Manželům Janu a Martině Královým, bytem Ždírec n.D., Benátky 35, část pozemku č.parc. 11/20 – ostatní plocha, o výměře zhruba 80 m2. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.
 1. K.ú. Údavy:
 1. Pozemky č.parc. 259/2 a 259/5 – ostatní plocha, o celkové výměře 34 m2, manželům Vladimíru a Květě Turnhöferovým, bytem Ždírec n.D., Údavy 23. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
 2. Ing.Václavu Slejškovi, bytem Chrudim, U stadionu 721, pozemek č.parc.st. 314/29 o výměře 19 m2. Kupní cena je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Kupní smlouva bude obsahovat věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku za kupní cenu, pokud kupující v době do 5 let od uzavření kupní smlouvy nevybuduje na prodávaném pozemku garáž.
 3. Pozemek č.parc. 314/22 – ostatní plocha, o výměře 57 m2, Miluši Zárybnické, bytem Chotěboř, Družstevní 1273. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
 1. Z m ě n i l o :
 2. Kupní cenu stanovenou za prodej 1 m2 pozemku č.parc 242/8 o výměře 1090 m2, kterou stanovilo zastupitelstvo města svým usnesením č.15 z 1.2.2001 Romanu Zárubovi, bytem Stružinec 2, na cenu 10,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.

 3. P r o j e d n a l o :

 1. Žádost Jaromíra Málka, bytem Ždírec n.D., Luční 431, o prodej 3000 m2 pozemku v průmyslové zóně ve Ždírci n.D.
 2. Žádost Mysliveckého sdružení Ždírec n.D. o prodej části pozemku č.kat. 441, cesta, k.ú.Ždírec nad Doubravou.
 3. Žádost manželů Jiřího a Drahomíry Kasalových, bytem Krucemburk, Na Diouse 354, o prodej části pozemku č.kat. 441, cesta, k.ú.Ždírec nad Doubravou.
 4. Žádost Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o. o pomoc při řešení modernizace radiologického pracoviště.
 5. Návrh dohody předložené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o budoucím použití pozemků a jejich koupi pro účel výstavby silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I.etapa.

 1. S o u h l a s í :

 1. V souladu s § 46, 49, 50 a 51 zákona o obcích č.128/2000 Sb.:

 1. S uzavřením smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Podoubraví se sídlem v Libici nad Doubravou, který vytvoří obce sdružené ve Sdružení obcí Podoubraví.
 2. Se stanovami Svazku obcí Podoubraví.
 3. S tím, aby starosta nebo místostarosta podepsal smlouvu o vytvoření svazku obcí na zasedání Sdružení obcí Podoubraví dne 5.dubna 2001.
 4. Se zrušením členství města ve Sdružení obcí Podoubraví po vytvoření Svazku obcí Podoubraví a jeho registraci Okresním úřadem v Havlíčkově Brodě.

 1. Se žádostí Základní školy Ždírec nad Doubravou o zřízení příspěvkové organizace, která zajistí provoz všech školských zařízení zřízených městem k 31.lednu 2001. Příspěvková organizace bude zřízena s platností od 1.července 2001.
 2. Se záměrem směny pozemků v okolí Janského potoka, k.ú.Ždírec n.D. Předmětem směny jsou pozemky ve vlastnictví města č.kat. 446, 375/1, 376/1, 368, 369, 370, 371 a 372 vedené v pozemkovém katastru a pozemky č.parc. 391/18 a 391/19 vedené v katastru nemovitostí, jejichž části město smění za část pozemku č.kat. 376/2, LV 186 ve vlastnictví manželů Václava a Evy Fidlerových a za části pozemků č.kat. 375/4 a 386/1, LV 1112 ve vlastnictví manželů Zdeňka a Hany Kasalových.
 3. Se záměrem prodeje částí pozemků ve vlastnictví města uvedených v odst.d), které tvoří část parcel vedených v KN č.parc.446/4 a 445/2 České republice – Lesům ČR, správci Janského potoka.
 4. Se záměrem směny části pozemků v k.ú.Ždírec n.D. vedených v pozemkovém katastru:

 • číslo pozemku 428/1 ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a a.s.Lesní společnost Hradec Králové
 • číslo pozemku 426 ve vlastnictví města Ždírec n.D.

za části pozemků vedených v katastru nemovitostí:

 • číslo pozemku 215/14 ve vlastnictví a.s. Lesní společnost Hradec Králové
 • číslo pozemku 253/10 ve spoluvlastnictví a.s.Lesní společnost Hradec Králové a s.r.o. Holzindustrie Schweighofer Ždírec.

Na částech směněných pozemků vybuduje město stezku pro pěší Ždírec – Studenec.

 1. S tím, aby část prostředků získaných z provozu výherních hracích automatů v roce 2000 ve výši 6% byla použita na úhradu nákladů sportovních akcí pořádaných městem a společenskými organizacemi působícími na území města.

6. J m e n o v a l o :

 1. Zástupcem města v představenstvu a.s. ENVITERM se sídlem ve Ždírci nad Doubravou na dobu určitou do 30.listopadu 2002 s platností od 1.dubna 2001 ing.Miloslava Gajdoruse, místostarostu města.
 2. Zástupcem města v dozorčí radě a.s. ENVITERM se sídlem ve Ždírci nad Doubravou na dobu určitou do 30.listopadu 2002 s platností od 1.dubna 2001 Jana Martince, starostu města.

 1. Z a m í t l o :
 2. Žádost Základní organizace KSČM Ždírec n.D. č.j. 56/2001 ze dne 26.2.2001 o využití areálu pomníku padlých ve Ždírci n.D., č.parc. 355/39 k uspořádání pietního aktu dne 8.května 2001.

 3. U l o ž i l o :
 1. Radě města a městskému úřadu převést majetek, práva a závazky stávajících školních zařízení, jejichž zřizovatelem je město, dle zřizovací listiny na Základní školu Ždírec nad Doubravou a to v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými předpisy.
 2. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných a směňovaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 3. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej pozemků v souladu s usnesením.
 4. Radě města zajistit přípravu směny pozemků v souladu s usnesením.
 5. Radě města a městskému úřadu připravit podklady a návrh řešení prodeje pozemku č.parc.441 – cesta, v souvislosti se žádostí Mysliveckého sdružení Ždírec n.D. a manželů Jiřího a Drahomíry Kasalových o prodej části cesty v prostoru u klubovny mysliveckého sdružení.
 6. Radě města sledovat plnění kvality stavebních prací a termínu ukončení prací na hřišti v Horním Studenci tak, aby hřiště bylo uvedeno do stavu sloužícího původnímu účelu.
 7. Radě města připravit řešení odškodnění vlastníků nemovitostí na Brodské ulici, kterým vznikla majetková škoda v souvislosti se stavební činností v areálu firmy Holzindustrie Schweighofer v roce 2000 a trvale činit taková opatření, která zabrání znečišťování silnice I/34 v souvislosti se stavebními pracemi.
 8. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z IX.zasedání ZM.