Usnesení č.18 edit delete

1.7.2001 | Jan Martinec

USNESENÍ č.18

z XI.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 28.června 2001.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 1. S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis z X.zasedání městského zastupitelstva bez připomínek.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 3.5.2001 do 28.6.2001.
 3. Úpravu rozpočtu města na rok 2001. Upravený rozpočet tvoří přílohu usnesení č.18.
 4. Poskytování příspěvku města na provoz příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou do konce roku 2001 v pravidelných měsíčních platbách ve výši 1/6 schváleného příspěvku na 2.pololetí roku 2001. V měsíci červenci převede město na účet základní školy částku ve výši příspěvku na provoz školy v III.čtvrtletí roku. Další příspěvek ve výši 1/6 schválené částky bude poskytnut základní škole v měsíci říjnu 2001.
 5. Řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření města v roce 2000 v oblasti příjmů a výdajů.
 6. Zřizovací listinu organizační složky města Ždírec nad Doubravou Městská knihovna Ždírec nad Doubravou.
 7. Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za práci v orgánech města za I.pololetí 2001 ve výši 1/2 odměny stanovené usnesením zastupitelstva č.14 ze dne 11.12.2000.
 8. Úpravu podmínek pro čerpání peněz z prostředků Fondu rozvoje bydlení, stanovených usnesením č.17 ze zasedání zastupitelstva konaného 3.5.2001:
 1. Žadatel o půjčku z FRB uzavře s městem smlouvu o půjčce. Při půjčce ve výši nad 20.000,-Kč bude půjčka zajištěna ručitelským závazkem podepsaným jedním ručitelem, nebo směnkou ve výši dlužné částky vystavenou a podepsanou dlužníkem.
 1. Finanční příspěvek Svazku obcí Podoubraví na projekt cyklistické trasy Radostín – Golčův Jeníkov ve výši 11.057,-Kč a na dopravní značení trasy ve výši 13.041,00 Kč. Dopravní značení bude majetkem svazku.
 2. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v článku 3 – sídlo. Text čl.3, schválený na IX.zasedání zastupitelstva města dne 29.3.2001, se označuje pořadovým číslem (1) a do článku se vkládá další text, označený číslem (2): Příspěvkové organizaci bylo přiděleno IČO: 70900709
 3. Příspěvek na činnost fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. v 2.pololetí roku 2001 ve výši 100.000,-Kč.
 4. Příspěvek nestátnímu zdravotnímu zařízení Hospic Anežky České se sídlem 5.května 1170, Červený Kostelec ve výši 5.000,-Kč.

2.  R o z h o d l o :

O nevyplacení odměny za měsíce duben a květen 2001 neuvolněnému členu zastupitelstva Zdeňku Dočekalovi z důvodu jeho vzdání se mandátu člena zastupitelstva v souvislosti se změnou místa trvalého bydliště.

3.   V y p s a l o :

V souladu s vyhláškou č.01/99 ze 17.6.1999 ve znění dodatku vyhlášky č.1 z 29.3.2001 “Fond rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou” výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. Lhůta pro podávání žádostí o půjčku počíná běžet dnem zveřejnění usnesení ZM č.18 na vývěsní desce MěÚ a končí 31.srpna 2001. Žádosti lze podat písemně, nebo osobně na podatelně MěÚ na formuláři, který obdrží zájemci na MěÚ. Podmínky výběrového řízení a čerpání půjčky se budou řídit pravidly, stanovenými usnesením zastupitelstva č.6 ze dne 26.10.1999 a č.18 ze dne 28.6.2001.

 1. P r o d a l o :

a) k.ú. Ždírec nad Doubravou:

Pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad řekou:

 1. Milanu Semelkovi, bytem Ždírec n.D., pozemek č.parc.342/60.
 2. Manželům Pavlu a Věře Šilpochovým, bytem Zdice, pozemek č.342/61.
 3. Vladimíru Glosrovi, bytem Chotěboř, pozemek č.342/62.
 4. Haně Pejřimovské, bytem Ždírec n.D. a Petru Adamovi, bytem Břeclav, pozemek č.342/63.
 5. Manželům Redlichovým, bytem Škrdlovice, pozemek č.342/64.
 6. Jitce Exnerové a Františku Tomanovi, oba bytem Ždírec n.D., pozemek č.342/65.
 7. Eriku Šrámkovi, bytem Uhelná Příbram, pozemek č.342/70.
 8. Manželům Tomáši a Zitě Jeníčkovým, bytem Hlinsko, pozemek č.342/71.
 9. Jiřímu Odvárkovi, bytem Kameničky 53 a Jitce Nekvindové, bytem Kladno 9, pozemek č.342/66.
 • Kupní cena pozemků je stanovena na 90,-Kč/m2.
 • Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva na prodej stavebního pozemku bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
 1. Pozemky v průmyslové zóně
 1. Část pozemku č.parc. 331/1 o výměře zhruba 800 m2, k.ú. Ždírec n.D., Janu Martincovi, bytem Ždírec n.D., Ve vilkách 540. Kupní cena je stanovena na 80,-Kč/m2 pozemku. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a s převodem pozemku hradí kupující.
 2. Pozemek č.parc. 560/14 o výměře 2684 m2 a pozemek č.parc. 566/18 o výměře 1470 m2, k.ú.Horní Studenec, Jaroslavu Černému, bytem Staré Ransko. Kupní cena je stanovena na 80,-Kč/m2 pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
 1. k.ú. Horní Studenec:
 2. Ludmile Luňáčkové, bytem Pardubice, část pozemku č.parc.708/10, díl b o výměře 15 m2 a část pozemku č.parc.708/51, díl a o výměře 170 m2. Kupní cena je stanovena na 15,-Kč/m2 pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.

 3. k.ú. Údavy:

Manželům Ivaně a Otakaru Formánkovým, bytem Praha, část pozemku č.parc.314/1 – ostatní plocha, o výměře zhruba 300 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude odsouhlasen stavebním úřadem. Kupní cena je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.

 1. k.ú. Kohoutov:
 2. Petru Pátkovi, bytem Ždírec n.D., část pozemku č.parc.514 – orná půda, o výměře zhruba 800 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude odsouhlasen stavebním úřadem. Kupní cena je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující.

 3. k.ú. Benátky:

Manželům Josefu a Miluši Jágerovým, bytem Ždírec n.D., pozemek č.parc.24/40. Kupní cena za pozemek je 764,-Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

5. Z v o l i l o :

  Člena zastupitelstva Milana Sodomku členem kontrolního výboru.


  6. V z a l o  n a  v ě d o m í :

 1. Získání mandátu člena zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Milanem Sodomkou, náhradníkem volební strany Komunistická strana Čech a Moravy.
 2. Zprávu starosty o konání, průběhu a výsledcích členské schůze Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi, konané 6.června 2001.
 3. Zprávu starosty o konání, průběhu a výsledcích valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, konané 21.června 2001.
 4. Zprávu starosty o činnosti a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim.
 5. Zprávu místostarosty o činnosti a.s.ENVITERM.
 6. Zprávu starosty a místostarosty o činnosti Svazku obcí Podoubraví.
 7. Zprávu starosty o připravovaném odprodeji akcií České spořitelny, a.s. v součinnosti se Sdružením měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s.
 8. Informaci starosty o situaci a jednáních ve věci přechodu obcí Chotěbořska z kraje Vysočina do Pardubického kraje.

7.  P r o j e d n a l o :

 1. Návrh občanského sdružení SK DEKORA Ždírec n.D. na převod nemovitostí sdružení do vlastnictví města.
 2. Zápis z jednání finančního výboru.
 3. Návrh společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na odprodej vodojemu včetně pozemku č.parc.st.289 o výměře 441 m2, k.ú.Ždírec n.D.
 4. Žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
 • Žádost Michala Strnada o prodej části pozemku č.24/1 v k.ú. Benátky pro výstavbu rodinného domu.
 • Žádost firmy NEOR, a.s.Hlinsko o prodej pozemku o výměře cca 5000 m2 v průmyslové zóně.
 • Zprávu o plnění rozpočtu města k 31.5.2001.

8.  S o u h l a s í :

 1. Se změnou znění části usnesení č.15 z VIII.zasedání zastupitelstva bod 2. písmeno a) odst.2):

 • Původní znění části usnesení - zastupitelstvo prodalo: pozemek č.parc.422, díl g1 o výměře 78 m2 Janu Matějkovi za cenu 20,-Kč/m2.
 • Změněné znění části usnesení - zastupitelstvo prodalo: Janu Matějkovi za cenu 10,-Kč/m2 části pozemku č.parc.422, díl g1 a díl h1 o výměře celkem 147 m2, oddělené geometrickým plánem č.490-38/96, vyhotoveným 30.3.1997 společností Progesta družstvo Chotěboř.

 1. S pronájmem částí pozemků č.parc.346, 355/1, 421/1 a 343/9 v k.ú.Ždírec n.D. o výměře zhruba 7500 m2, které tvoří stavební pozemek pro výstavbu 4 bytových domů s nájemními byty společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice, IČ 25917773.
 2. S tím, aby společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice na pozemcích uvedených v písmenu b) vybudovala 4 bytové domy s nájemními byty včetně technické infrastruktury.
 3. S odkoupením částí pozemků č.parc. 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7 a 343/8 o výměře zhruba 3000 m2 v k.ú.Ždírec n.D. Vykoupené pozemky vytvoří po geometrickém oddělení a po sloučení s pozemky ve vlastnictví města stavební pozemek pro výstavbu 4 bytových domů s nájemními byty. Kupní cena za pozemky je stanovena na 75,-Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí město.
 4. Se záměrem  odkoupení částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr – č.9/3, č.11/1, č.186 a č.188 č.parc.179/1 o výměře zhruba 1200 m2 v k.ú.Ždírec n.D. pro zřízení místní komunikace - ulice K Borovině.
 5. Se záměrem odkoupení pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr - č.567/1, č.567/4, č.567/5, č.567/8 vše k.ú.Horní Studenec, pro rozšíření ploch průmyslové zóny JIH. Kupní cena pozemků je stanovena 75,-Kč/m2.
 6. Se záměrem  odkoupení části pozemku č.196/1 o výměře zhruba 300 m2 v k.ú.Údavy pro rozšíření areálu u budovy čp.43 v Údavech.
 7. S tím, aby město požádalo Okresní úřad Havlíčkův Brod o převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr – č.kat.567/3, cesta, k.ú.Horní Studenec z vlastnictví okresního úřadu, LV 2, do vlastnictví města, LV 10001.
 8. S uzavřením dohody o povolení dočasného záboru pozemků, budoucího odkoupení částí pozemků a opravy lesních cest v k.ú.Újezd, mezi městem Ždírec nad Doubravou a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky v souvislosti s opravou a rozšířením silnice II.třídy č.353 na úseku Nové Veselí – Bohdalov a v k.ú.Újezd. Rozšíření silnice a trvalý zábor se dotýká lesních pozemků o výměře 2,0449 ha. Dočasný zábor pozemků pro potřeby stavby silnice činí 1,1631 ha. Město požaduje, aby investor uhradil městu ztrátu na lesních porostech způsobenou předčasným smýcením porostů proti platnému hospodářskému plánu.
 9. S odkoupením, nebo směnou pozemků geometricky oddělených geometrickým plánem č.606-121/2000 č.parc. 413/4 – 567 m2, 100/4 – 10 m2, 106/4 – 584 m2, 106/3 – 731 m2, 106/2 – 1751 m2, vše k.ú.Ždírec n.D., na kterých je vybudována stezka Ždírec n.D. – Krucemburk. Kupní cena pozemků je stanovena na 20,-Kč/m2.
 10. S tím, aby město přijalo do stálého pracovního poměru na plný pracovní úvazek p.Oldřicha Janáčka, nar.1957. Zaměstnanec bude zařazen do organizační složky města Technické služby s tím, že bude vykonávat celoročně údržbu ploch sportovního areálu SK DEKORA a drobné opravy a údržbu zařízení ve funkci správce sportovního areálu v rozsahu do 1/2 úvazku. Na 1/2 úvazku bude pracovat na údržbě veřejné zeleně a zařízení města podle pokynů vedoucího organizační složky. Nástup do zaměstnání v nejbližším možném termínu po dohodě s dosavadním zaměstnavatelem.

9.  U l o ž i l o :

 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej, směnu a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 3. Radě města a městskému úřadu jednat s a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod o podmínkách převodu bývalého vodojemu Ždírec včetně pozemku č.parc.st.289 o výměře 441 m2, k.ú.Ždírec n.D. z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na město.
 4. Radě města jednat se zástupci Sportovního klubu DEKORA Ždírec n.D. o způsobu a podmínkách evodu nemovitostí klubu do vlastnictví města a o podmínkách pronájmu nemovitostí a zařízení pro potřeby klubu.
 5. Městskému úřadu podat žádost Okresnímu úřadu Havlíčkův Brod o převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr – č.kat.567/3, cesta, k.ú.Horní Studenec z vlastnictví Okresního úřadu do vlastnictví města.
 6. Radě města řešit pohledávky města, uvedené v zápisu z jednání finančního výboru 25.6.2001.
 7. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XI.zasedání ZM.

 

Jan Matějka, ověřovatel
Hubert Kolář, ověřovatel
Jan Martinec, starosta


Ve Ždírci nad Doubravou 28.6.2001.