Usnesení č.19 z 27.9.2001 edit delete

1.10.2001 | Jan Martinec

USNESENÍ č.19

z XII.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 27.září 2001.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 1. S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis z XI.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 28.6.2001 do 27.září 2001 bez připomínek.
 3. Úpravu rozpočtu města na rok 2001. Upravený rozpočet tvoří přílohu usnesení č.19.
 4. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v úplném znění ze dne 3.srpna 2001.
 5. Smlouvu o sdružení investorů, kterou sdružuje Město Ždírec nad Doubravou a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. se sídlem v Pardubicích prostředky k výstavbě čtyř bytových domů s 32 byty na pozemcích č.parc. 342/72 a 342/73 v k.ú. Ždírec nad Doubravou a k výstavbě příslušné technické infrastruktury k bytovým domům.
 6. Změnu znění vnitřní směrnice organizace Městský úřad Ždírec n.D. “Oběh účetních dokladů”.

 

 1. Z r u š i l o :
 2. Část usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.D. č.18 ze dne 28.6.2001 a to odstavec 2., písmene a) bodu.4. usnesení, kterým zastupitelstvo prodalo pozemek pro výstavbu domu č.parc. 342/61 manželům Pavlu a Věře Šilpochovým na základě písemného odstoupení kupujících od koupě pozemku.

   

 3. P r o d a l o :

a) k.ú. Ždírec nad Doubravou:

Pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad řekou:

 1. Václavu Jelínkovi, bytem Chotěboř a Markétě Culkové, bytem Ždírec nad Doubravou, pozemek č.342/61.
 • Kupní cena pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
 • Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva na prodej stavebního pozemku bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
 1. k.ú. Stružinec:
 2. Manželům Jiřímu a Haně Vaňkovým, bytem Hlinsko, pozemky č.parc. st. 46 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a č.parc.318 o výměře 375 m2, ostatní plocha. Kupní cena pozemku č.parc.st. 46 a č.parc. 318 je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady s převodem pozemku hradí kupující.

 3. k.ú. Benátky:
 1. Anně Přibylové, bytem Ždírec n.D., pozemek č.parc.24/47 o výměře 174 m2, zahrada. Kupní cena pozemku je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.
 2. Světlaně Kestřánkové, bytem Praha, část pozemku č.parc. 24/23, ostatní plocha o výměře zhruba 100 m2. Plocha prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem, který oddělí část prodávaného pozemku. Kupní cena pozemku je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.
 3. Michalu Strnadovi, bytem Praha, část pozemku č.parc. 24/1, ostatní plocha o výměře zhruba 1000 m2. Plocha prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem, který oddělí část prodávaného pozemku. Kupní cena pozemku je 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

 

 1. V z a l o n a v ě d o m í :

 1. Informaci starosty a místostarosty o jednáních Svazku obcí Podoubraví s představiteli Pardubického kraje ve věci přechodu obcí Podoubraví z kraje Vysočina do Pardubického kraje.
 2. Informaci o stavu finančních prostředků města k 31.8.2001 a k 25.9.2001.
 3. Informaci o činnosti a.s.ENVITERM.

 

 1. P r o j e d n a l o :
 1. Zprávu o plnění rozpočtu města k 31.8.2001.
 2. Žádost Okresní knihovny Havlíčkův Brod o převod vedoucí Městské knihovny Ždírec nad Doubravou do pracovně právního vztahu k Městu Ždírec nad Doubravou s platností od 1.ledna 2002.
 3. Zápis ze schůze finančního výboru konané 25.9.2001.

 

 1. S o u h l a s í :

 1. S tím, aby Město Ždírec nad Doubravou přijalo do trvalého pracovního poměru Zdeňku Lédlovou, bytem Ždírec n.D., současnou knihovnici Městské knihovny Ždírec nad Doubravou
 2. Se změnou ve jméně kupujícího pozemků č.parc. 560/14 a 566/18, k.ú.Horní Studenec, v průmyslové zóně SEVER, z kupujícího Jaroslava Černého, bytem Staré Ransko, na akciovou společnost EKOGAL, a.s., se sídlem ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 572, zastoupenou Jaroslavem Černým.
 3. S převodem movitého majetku – počítačové učebny v účetní hodnotě 296.305,-Kč do správy příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.
 4. Se směnou pozemků v k.ú. Ždírec n.D. a to pozemků ve vlastnictví města č.parc. 391/19, díl “o” a “p” o výměře 227 m2 a č.parc. 391/24 o výměře 593 m2, celkem 820 m2 za pozemky ve vlastnictví manželů Václava a Evy Fidlerových, bytem Ždírec n.D. část č.par. 376/2, díl g o výměře 631 m2, č.parc. 375/56 o výměře 11 m2 a č.parc. 375/55 o výměře 48 m2, celkem 690 m2.
 5. S odkoupením části pozemků č.parc. 342 o výměře 1456 m2 a č.parc. 343/1 o výměře 23 m2 v k.ú.Ždírec n.D. Kupní cena je stanovena na 75,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí město.
 6. Se směnou pozemků v k.ú. Stružinec a to pozemku č.parc.320 o výměře 81 ve vlastnictví města za pozemky č.parc. 284/13 o výměře 15 m2 a č.parc. 4/5 o výměře 51 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Leoše a Jiřiny Beranových, bytem Chrudim
 7. S tím, aby manželé Václav a Eva Fidlerovi prodali Janu Křesťanovi, bytem Ždírec n.D.část pozemku č.parc. 376/2 o výměře 118 m2, sloučenou geometrickým plánem do nového pozemku s částí pozemku č.446 a 376/1. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Jan Křesťan uhradí městu částku ve výši 1500,- Kč, která je náhradou za majetkovou újmu způsobenou městu nesměněním části pozemku č.parc. 376/2 o výměře 118 m2 manželi Fidlerovými městu Ždírec n.D.. Na část pozemku č.376/2, kterou nabude koupí Jan Křesťan bude zapsáno věcné břemeno ve prospěch Města Ždírec nad Doubravou ve znění usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.D. č.12 z 26.10.2000, bod 3. písmeno b).

 

 1. N e s o u h l a s í :
 2. S prodejem části pozemku č.parc. 343/16 v k.ú. Nový Studenec Karlu Markovi, bytem Pardubice.

   

 3. U z a v ř e l o :
 • V souladu s vyhláškou č.01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou” 4.výběrové řízení na čerpání dotace z fondu, vypsané 28.6.2001.

Seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou ve výši 200.000,-Kč tvoří přílohu usnesení č.19.

Podmínky pro čerpání peněz z prostředků Fondu rozvoje bydlení:

 1. Žadatel o půjčku z FRB uzavře s městem smlouvu o půjčce. Při půjčce ve výši nad 20.000,-Kč bude půjčka zajištěna ručitelským závazkem podepsaným jedním ručitelem, nebo podepsanou směnkou s částkou rovnající se výši půjčky.
 2. ČS a.s. zřídí zvláštní účet žadatele, na který bude převedena půjčka ve výši podle smlouvy o půjčce.
 3. ČS vyplatí žadateli prostředky z účtu:
  1. po předložení faktury na provedené práce v souladu s dotačním titulem,
  2. po předložení dokladu o nákupu materiálu na sjednanou opravu.
 1. Maximální celková výše půjčky jednomu žadateli i při souběhu dotačních titulů v souladu s vyhláškou je 100.000,-Kč.

 

 1. U l o ž i l o :
 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej, směnu a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 3. Radě města připravit podklady pro jednání zastupitelstva o podnikatelském záměru na zpracování dřevního odpadu za podpory a účasti společnosti Kommunalkredit Austria AG, zastoupenou společností Český komunální kredit, s.r.o. Praha. Rada města svolá k projednání podkladů společné neveřejné zasedání zastupitelstva města.
 4. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XII.zasedání ZM.