Usnesení č.20 z 15.11.2001 edit delete

16.11.2001 | Jan Martinec

 

USNESENÍ č.20
z XIII.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis z XII.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 27.září 2001 do 15.listopadu 2001 bez připomínek.
 3. Změnu stanov Svazku obcí Podoubraví (SVOP) následovně:

 1. Čl.VIII. bod 3. - nové znění textu bodu: podílet se na jednotlivých akcích SVOP v rozsahu, určeném orgány SVOP a schváleném usnesením zastupitelstva dotčené obce.
 2. Čl. XI.: bod 2. se vypouští, bod 3. a 4. se přečíslovává na bod 2. a 3.
 3. Čl.XII. – nové znění textu článku: Členství ve svazku lze ukončit písemnou výpovědí k 31.12.běžného roku s tím, že výpověď musí být podána nejpozději k 30.září téhož roku.
 4. Čl.XVI. bod 4. – nové znění textu bodu: navrhuje výši mimořádných finančních členských příspěvků.
 5. Čl.XXXV – nové znění textu článku: Členské příspěvky jsou provozními prostředky SVOP. Jednorázový vstupní členský vklad činí 1,-Kč na obyvatele obce, nejvýše však 3 tisíce Kč. Členský příspěvek činí 3,-Kč na obyvatele obce, mimořádný členský příspěvek podléhá schválení zastupitelstvy obcí SVOP. Členský příspěvek je splatný k 1.4.běžného roku.
 6. Čl.XLV: Vypouští se druhá věta textu článku.
 7. Čl.XLVI: článek je zrušen, čl.XVLII až LIII se přečíslovávají na čl.XLVI až LII.
 8. Čl.XLVI (v původním znění označen čl.XLVII) – nové znění textu článku: Při likvidaci SVOP určí valná hromada likvidátora. Ten pak podá příslušným orgánům státní správy zprávu o výsledku likvidace a připraví podklady pro rozdělení likvidačního zisku.

 1. Dodatek ke smlouvě o zneškodnění komunálního odpadu v roce 2002, uzavřený mezi Městem Ždírec nad Doubravou na straně jedné a Miloslavem Odvárkou – ODAS, Haškova 13/51, Žďár n.S. na straně druhé. Dodatek stanovuje cenu za službu svozu komunálního odpadu v roce 2002 ve výši 523.800,-Kč.

P r o d a l o :

a) k.ú. Ždírec nad Doubravou:

Pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad řekou:

 1. Pavlu Urbanovi, bytem Ždírec nad Doubravou, pozemek č.parc. 342/67.
 • Kupní cena pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
 • Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí.
 1. Bohumile Chvalové, bytem Biřkov 1, pozemek č.parc. 342/68.
 • Kupní cena pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
 • Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva na prodej stavebních pozemků bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
 1. k.ú. Nový Studenec:
 2. Část pozemku č.parc.343/29, díl “a” a “d”, oddělenou geometrickým plánem č.88-19/2001 o výměře celkem 242 m2, manželům Bohumilu a Marii Lupoměským, bytem Nový Studenec. Kupní cena pozemku je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

 3. k.ú. Údavy:

Pozemek č.parc.363 o výměře 33 m2, Jiřímu Korejtkovi, bytem Údavy. Kupní cena pozemku je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

K o u p i l o :

 1. Od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vodojem s čerpací stanicí a příslušenstvím a pozemek č.parc.st.289 o výměře 441 m2, vše v k.ú.Ždírec n.D. za kupní cenu 30.000,-Kč.
 2. Pozemek č.parc.284/10, 36 m2 a 284/17, 168 m2, k.ú.Stružinec, za kupní cenu 20,-Kč/m2.

V z a l o  n a  v ě d o m í :

 1. Zprávu o činnosti společnosti ENVITERM, a.s. Ždírec n.D., přednesenou členem představenstva Ing.Radkem Loučkou.
 2. Projektový záměr sdružení ONESUR na výstavbu závodu na zpracování řepky v průmyslové zóně SEVER.

P r o j e d n a l o :

 1. Návrh rozpočtu města na rok 2002.
 2. Žádost manželů Pliškových ze Žďáru nad Sázavou o odprodej částí pozemků č.parc.502 a 6/1 v k.ú.Benátky.
 3. Žádost manželů Šťastných z Chrudimi o odprodej pozemku č.parc.684/2 o výměře 1281 m2 v k.ú.Horní Studenec.

S o u h l a s í :

 1. Se vstupem Města Chotěboř do Svazku obcí Podoubraví.
 2. S provedením změny Územního plánu sídelního útvaru Ždírec nad Doubravou:

 1. Změna rezervní plochy určené pro výrobu na plochu pro výrobu, pozemek č.parc.253/1 navazující na areál společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., Chrudimská ulice.
 2. Změna rezervní plochy pro nízkopodlažní bydlení na plochy pro nízkopodlažní bydlení. Plocha navazující na plochy zastavěné rodinnými domy na sídlišti Hamerská.
 3. Změna rezervní plochy pro komerční zónu na plochy pro komerční zónu. Plocha podél silnice I/34 na ulici Brodská navazující na plochy pro nízkopodlažní bydlení.
 4. Změna ploch vysoké zeleně na plochy pro nízkou zeleň, pozemek č.parc.358/4 - les Kopanina.
 5. Změna dopravních ploch a ploch zeleně na plochu pro drobnou výrobu a služby, pozemek č.parc.308/30 a st.480 u silnice II/345, ulice Chotěbořská.
 6. Dopravní plocha pro chodník Ždírec n.D. – Nové Ransko.
 7. Dopravní plocha k propojení místní komunikace ulice Nad řekou a ulice Ke stadionu v prostoru u ČOV a sběrného dvora.

c.      Se zástavou:

 1. domu s 16 bytovými jednotkami ve Ždírci n.D., Družstevní ul.čp.569 a 570,
 2. domu s 18 bytovými jednotkami ve Ždírci n.D., náměstí 9.května čp.400 a 571,
 3. domu s 2 bytovými jednotkami ve Ždírci n.D., Údavy 43,

ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj na dobu 20 let od kolaudace stavby.

Zástava bude zanesena v katastru nemovitostí k.ú. Ždírec n.D. a k.ú.Údavy.

Z a m í t l o :

 1. Účast města na projektu “Komplex na zpracování dřevěných odpadů do palivových briket”.
 2. Přijetí finanční záruky za poskytnutou půjčku na výstavbu “Komplexu na zpracování dřevěných odpadů do palivových briket”.
 3. Majetkovou účast města v projektu na zpracování řepky sdružení ONESUR.
 4. Vklad pozemků ve vlastnictví města formou majetkové účasti města v projektu zpracování řepky sdružení ONESUR.
 5. Prodej pozemku č.parc.684/2 v k.ú.Horní Studenec.

U l o ž i l o :

 1. Městskému úřadu připravit podklady pro realizaci změny ÚPSÚ Ždírec n.D. ve smyslu znění usnesení zastupitelstva města.
 2. Městskému úřadu předložit XIV.zasedání zastupitelstva rozpočet města k dalšímu projednání.
 3. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 4. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 5. Městskému úřadu a radě města zabývat se přípravou projektu výstavby Domu s pečovatelskou službou v souladu s územním plánem města.
 6. Městskému úřadu a radě města připravit návrh na výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2002 a tento návrh předložit k projednání XIV.zasedání ZM společně s návrhem na novou vyhlášku provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Radě města navrhnout společníkům města v a.s.ENVITERM rozšíření dozorčí rady společnosti o dva členy
 8. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XIII.zasedání ZM.

 

Milan Sodomka, ověřovatel
Hubert Kolář, ověřovatel
Jan Martinec, starosta