Usnesení č.21 edit delete

17.12.2001 | Jan Martinec

USNESENÍ  č.21

ze XIV.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 13.prosince 2001.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 1. S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis z XIII.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 15.listopadu do 13.prosince 2001 bez připomínek.
 3. Rozpočet města na rok 2002, který určuje výši příjmů a výdajů města v roce 2002. Rozpočet tvoří přílohu zápisu ze XIV.zasedání.
 4. Akcí Seznam investičních akcí, které budou realizovány, nebo zahájeny v roce 2002. Seznam investičních tvoří přílohu zápisu ze XIV.zasedání.
 5. Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za práci v orgánech města za II.pololetí 2001 ve výši 1/2 odměny stanovené usnesením zastupitelstva č.14 ze dne 11.12.2000.

 

 1. P r o d a l o :

a) k.ú. Ždírec nad Doubravou:

Pozemek pro výstavbu rodinného domu domů v ulici Nad řekou:

Miloši a Vlastě Havlovým, bytem Ždírec nad Doubravou, pozemek č.parc. 342/69.

 • Kupní cena pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
 • Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva na prodej stavebních pozemků bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
 1. k.ú. Benátky:

Část pozemku pozemků č.parc.502 a 6/1 manželům Pliškových, bytem Žďár nad Sázavou o výměře zhruba 185 m2. Výměra prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem.

Kupní cena pozemku je 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

 

 1. P ř i j a l o :
 1. Vyhlášku města č.2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou ve znění, předloženém radou města. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002.
 2. Vyhlášku města č.3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou ve znění návrhu vyhlášky předloženého radou města mimo písmene a) odst. 1. Čl.4 – osvobození, úlevy. V Čl.4 odstavci 1. se text písmene a) “Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně dlouhodobě nezdržují” vypouští. Písmena b) až f) návrhu vyhlášky jsou po úpravě označena a) až e). - Výše místního poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí částku 250,- Kč, která je tvořena a je tvořena a) z částky 50,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 200,- Kč za kalendářní rok.

Výše místního poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící

k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu, činí

částku 400,- Kč, která je tvořena a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 200,- Kč za ka-

lendářní rok.

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002.

 

 1. S o u h l a s í :

 1. S výpovědí smlouvy o dílo na likvidaci komunálních odpadů v částech města Benátky, Kohoutov a Údavy, kterou uzavřelo město s Technickými službami s.r.o.Hlinsko. Smlouva bude vypovězena k 31.12.2001.
 2. S uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na likvidaci komunálních odpadů s firmou Miloslav Odvárka, ODAS Žďár nad Sázavou. Dodatkem ke smlouvě o dílo bude firma Miloslav Odvárka oprávněna likvidovat komunální odpady v částech města Benátky, Kohoutov, Údavy a Stružinec s platností od 1.ledna 2002.
 3. V souladu s § 46, 49, 50 a 51 zákona o obcích č.128/2000 Sb.:

 1. S uzavřením smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Vestec se sídlem ve Ždírci nad Doubravou, který vytvoří obce sdružené ve Sdružení obcí pro plynofikaci Vestec.
 2. Se stanovami Svazku obcí Vestec.
 3. S tím, aby starosta nebo místostarosta podepsal smlouvu o vytvoření svazku obcí na ustavující valné hromadě Svazku obcí Vestec.
 4. Se zrušením členství města ve Sdružení obcí pro plynofikaci Vestec.
 5. Se zrušením Sdružení obcí pro plynofikace Vestec bez likvidace. Veškeré pohledávky a závazky sdružení převezme Svazek obcí Vestec.

 1. S pronájmem pozemku č.parc.342/67 v k.ú.Ždírec n.D. pro výstavbu rodinného domu Markusi Peteru Gohringovi. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku nájemci po pominutí zákonné překážky v prodeji pozemku fyzické osobě, která není občanem České republiky. Nájemce uhradí nájemné předem ve výši kupní ceny pozemku, která je stanovena na 90,-Kč/m2 pozemku, náklady na geometrické oddělení pozemku a dále veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí kupní smlou. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy kupní po pominutí zákonných překážek, které brání prodeji pozemku. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s vkladem práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

 1. V z a l o n a v ě d o m í :
 2. Informaci o stavu běžného účtu města ke dni 12.12.2001.

   

 3. Z v o l i l o :

 1. Zástupci města v dozorčí radě a.s.ENVITERM se sídlem ve Ždírci n.D. členy zastupitelstva Ivana Vomelu a Jaroslava Klepetku
 2. Zástupci města v představenstvu Svazku obcí Vestec se sídlem ve Ždírci n.D. členy zastupitelstva Jana Martince a Mgr.Jiřího Nováka
 3. Zástupce města v kontrolní skupině Svazku obcí Vestec se sídlem ve Ždírci n.D. člena zastupitelstva Františka Plíška.

 

 1. U l o ž i l o :
 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 3. Radě města zabývat se vymáháním nedoplatků evidovaných městským úřadem k 13.12.2001 soudní cestou.
 4. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů ze XIV.zasedání ZM.

 

Mgr.Jiří Novák, ověřovatel
Oldřich N
ovák, ověřovatel
Jan Martinec, starosta

 

Ve Ždírci nad Doubravou: 13.12.2001