Usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města edit delete

7.12.2006 | Jiří Pavlíček

Hlasování: pro-proti-zdržel se

1/01/06
Zastupitelstvo města:
1. volí návrhovou komisi ve složení: Libor Málek, Oldřich Novák, Miroslav Švanda
2. ověřovatele zápisu: Jaroslav Klepetko, Anna Horáková
Hlasování: 13-0-0

2/01/06
1) Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

2) Zastupitelstvo schválilo program zasedání předložený radou města.
Hlasování: 15-0-0

3/01/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od ustavujícího zasedání do 1.zasedání ZM bez připomínek.
Hlasování: 15-0-0

4/01/06
Zastupitelstvo města podle §84 odst.(2) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění volí předsedy osadních výborů místních částí města:
1) předseda osadního výboru Studenec - Jiří Dobiáš
2) předseda osadního výboru Benátky - Pavel Šustr
3) předseda osadního výboru Kohoutov - Alena Moravcová
4) předseda osadního výboru Stružinec - Miloslav Bříza
5) předseda osadního výboru Údavy - František Plíšek
6) předseda osadního výboru Nové Ransko - Josef Šťastný
Hlasování: 15-0-0

5/01/06
Zastupitelstvo města podle §84 odst.(2) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění volí členy výborů:
1) finančního výboru: Ing.Jiří Uchytil, Václava Rothanzlová, Jaroslav Košťál, Jana Uchytilová
2) kontrolního výboru: Oldřich Novák, František Plíšek, Jan Matějka, Václav Štěrba
3) výboru pro kulturu a sport: Anna Horáková, Miroslav Švanda, Luboš Plíhal, Stanislav Hanč
4) osadních výborů místních částí města:

a) osadní výbor Údavy - Zdeněk Otradovský, Karel Bačkovský, Bohuslav Němec, Naděžda Turhöferová, David Malinský, Petr Pelda
b) osadní výbor Nové Ransko - Marie Janovská, Jana Černá
c) osadní výbor Kohoutov - Stanislav Janda, Jan Špinar
d) osadní výbor Stružinec - František Němec, Miloslav Bouška
e) osadní výbor Benátky - Jan Vašek, Miloš Rubek
f) osadní výbor Studenec - Václav Štěrba, Václav Culek, Jaroslav Kopecký, Roman Janáček
Hlasování: 15-0-0

6/01/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav účtů města k 31.10.2006 a 30.11.2006 a stav příjmů a výdajů města k 31.10.2006.
Hlasování: 15-0-0

7/01/06
Zastupitelstvo města projednalo zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města v roce 2006, provedeném Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 1. a 2.11.2006 dílčí s výsledkem:  ověřením předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: 15-0-0

8/01/06
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2006 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého městským úřadem, hospodářským a finančním oddělením. Úpravy rozpočtu v jednotlivých kapitolách provede rada města podle skutečnosti stavu příjmů a výdajů k 31.12.2006 a úpravy projedná finanční výbor. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 1.zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 15-0-0

9/01/06
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2007.
Zastupitelstvo města:

1) Stanovuje výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.D., ve výši 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce 2007. Příspěvek je stanoven jako maximální.
Městský úřad stanoví výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ podle skutečné délky pobytu žáka v ZŠ v roce 2007.
Nedosáhnou-li neinvestiční náklady částky dle schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, vrátí městský úřad obcím, jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., poměrnou část příspěvku.

2) Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2007.
Příjmy ve výši 3.746.600,00 Kč jsou tvořeny:
a) příspěvkem města ve výši 2.448.000,00 Kč, který je tvořen:
- příspěvkem města z vlastních příjmů ve výši 1.750.000,00 Kč
- neinvestiční dotací státu na žáky ZŠ ve výši 548.000,00 Kč
- příspěvkem obcí, které nejsou zřizovateli škol na žáky zapsané v ZŠ Ždírec n.D. ve výši   150.000,00 Kč
b) příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ZŠ Ždírec n.D. ve výši 124.100,00 Kč
c) stravným ve školní jídelně ve výši 1.150.000,00 Kč
d) dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ Ždírec n.D. ve výši 24.500,00 Kč

3) Schvaluje rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2008 a 2009.
Hlasování: 15-0-0

10/01/06
Zastupitelstvo města:
1) projednalo návrh investičních akcí a oprav majetku města, navržených radou města k realizaci v roce 2007,
2) ukládá finančnímu výboru předložit vyjádření výboru k návrhu investičních akcí k projednání na 2.zasedání zastupitelstva města ,
3) ukládá městskému úřadu připravit návrh na financování investičních akcí z rozpočtu města a z dotačních titulů a zapracovat náklady na realizaci akcí do návrhu rozpočtu města na rok 2007.
Hlasování: 15-0-0

11/01/06
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2007
2) ukládá finančnímu výboru předložit návrh výše příspěvku dle odst.1) k projednání na 2.zasedání zastupitelstva města
Hlasování: 14-0-1

12/01/06
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,-Kč každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte,
2) schvaluje poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,-Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let
3) pověřuje radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech.
Hlasování: 15-0-0

13/01/06
Zastupitelstvo města :
1) projednalo návrh rozpočtu města na rok 2007
2) ukládá finančnímu výboru projednat do 15.1.2007 návrh rozpočtu a předložit vyjádření výboru k návrhu rozpočtu k projednání na 2.zasedání zastupitelstva města
3) ukládá městskému úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů před datem konání 2.zasedání zastupitelstva a zveřejnit návrh rozpočtu v lednovém vydání měsíčníku Naše noviny
Hlasování: 15-0-0

14/01/06
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření města v roce 2007 do doby přijetí rozpočtu města na rok 2007 a stanovilo podmínky pro hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria:
1) městský úřad je oprávněn hradit pouze běžné náklady na provoz městského úřadu, organizačních složek města, školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení města ve výši a skladbě stejné, jako byly provozní výdaje těchto zařízení v roce 2006
2) městský úřad uhradí dále náklady na neodkladné opravy zařízení a likvidaci škod a vzniklých havárií; o platbách za opravy a likvidaci škod a havárií je oprávněna rozhodnout rada města
3) městský úřad je oprávněn hradit závazky ze smluvních vztahů uzavřených před 30.11.2006
4) pověřuje kontrolou výdajů města po dobu rozpočtového provizoria radu města
Hlasování: 15-0-0

15/01/06
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s tím, aby náklady na výstavbu veřejného osvětlení ve výši 603.330,00 Kč vč.DPH v místní části města Kohoutov uhradila společnost Citelum a.s.Praha
2) schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení ze dne 20.12.2004; předmětem dodatku je obnova veřejného osvětlení v místní části města Kohoutov a stanovení výše úhrady a provoz VO v období od 1.6.2007 do 31.12.2013
3) uzavření dodatku č.2 podléhá kladnému vyjádření finančního výboru
Hlasování: 15-0-0

16/01/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci původ PK p.č.st. 154 o výměře 67 m2 manželům Jaroslavu a Ireně O., bytem Ždírec n.D.
Kupní cena na 402,-Kč.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování: 15-0-0

17/01/06
Zastupitelstvo města:
1) rozhodlo o koupi pozemků a částí pozemků v k.ú.Ždírec nad Doubravou, vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č. 342, 360/1, 360/2, 360/3 a 360/4 pro zajištění výstavby technické infrastruktury a rodinných domů v ulici V Údolí
2) pověřuje starostu a radu města jednáním s vlastníky pozemků o podmínkách prodeje, zejména výši kupní ceny a termínu uzavření kupní smlouvy
3) souhlasí s objednáním geometrického rozdělení pozemků v souladu s platným územním plánem města
a projektovou dokumentací zpracovanou společností DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod
4) souhlasí s uzavřením smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi pozemků nebo jejich částí dle zpracovaného geometrického plánu
5) souhlasí s podáním žádosti města u Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
Hlasování: 15-0-0

18/01/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí uskutečnění prodeje a koupě pozemků ve smyslu usnesení zastupitelstva města č.7/23/06 z 22.6.2006:
1) prodej pozemků p.č.550/3 a 550/25 o celkové výměře 382 m2 v k.ú.Horní Studenec za kupní cenu 19.100,-Kč akciové společnosti České dráhy, a.s. Praha
2) koupi pozemku p.č.st.300 o výměře 489 m2 v k.ú.Ždírec nad Doubravou za kupní cenu 49.970,-Kč
3) zápis věcného břemene do katastru nemovitostí na využívání části pozemku p.č.275/14 ve vlastnictví Českých drah, a.s. Praha pro přístup a příjezd k pozemku p.č.st. 300 za jednorázovou úhradu ve výši 11.030,-Kč
Hlasování: 14-0-0

19/01/06
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádost Michala Bezoušky o směnu části komunikace p.č.749 v k.ú.Horní Studenec za části pozemků p.č. 252/1 a 255/2
2) souhlasí se směnou pozemků za předpokladu souhlasu vlastníků pozemku p.č.252/2 v k.ú.Horní Studenec
3) ukládá oddělení výstavby města projednat podmínky a možnosti směny s dotčenými vlastníky pozemků v lokalitě Vyhnálov
Hlasování: 14-0-0

20/01/06
Zastupitelstvo města:
1) vydává obecně závaznou vyhlášku města č.3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.ledna 2007
2) ruší obecně závaznou vyhlášku města 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou 12.12.2005
Hlasování: 13-1-0

21/01/06
Zastupitelstvo města:
1) deleguje v souladu s §84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2007 starostu města Jana Martince
2) navrhuje v souladu s §84, písmeno g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění do volených orgánů Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi starostu města Jana Martince
3) deleguje v souladu s §84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2007 starostu města Jana Martince
4) deleguje v souladu s §84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2007 starostu města Jana Martince
Hlasování: 14-0-0

22/01/06
Zastupitelstvo města pověřuje:
1) místostarostu města Ing.Jiřího Pavlíčka zastupováním města na schůzích a ve volených orgánech Sdružení obcí Vysočiny
2) starostu města Jana Martince zastupováním města na schůzích a ve volených orgánech Svazku obcí Podoubraví
3) starostu města Jana Martince zastupováním města na schůzích a ve volených orgánech obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
Hlasování: 14-0-0

23/01/06
Zastupitelstvo města jmenuje členem Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Ing.Bohumíra Nikla.
Hlasování: 13-0-1

24/01/06
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí návrh plánu investic města na volební období 2006-2010
2) uložilo finančnímu výboru a radě města projednat předložený návrh a předložit vyjádření k návrhu zastupitelstva města do 3.zasedání
Hlasování: 14-0-0

25/01/06
Zastupitelstvo města stanovilo termín 2.zasedání na 25.1.2006, začátek v 17:00 hod.
Hlasování: 14-0-0

 


------------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel

 

------------------------------------------
Anna Horáková, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-01-usneseni-30-11-2006-web.pdf 95 kB usnesení z 1.zasedání ve formátu PDF