Usnesení z 11.zasedání zastupitelstva města edit delete

13.8.2004 | Jan Martinec

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/11/04
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pánové Jaroslav Klepetko, František Plíšek,
Ing. Miloslav Gajdorus
2) zvolilo ověřovatele zápisu: paní MUDr.Marie Nováková, pan Jaroslav Klepetko
3) schválilo program 11.zasedání předložený radou města

2/11/04
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 10.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/11/04
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 10.zasedání do 11.zasedání ZM bez připomínek.

4/11/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 30.6.2004.

5/11/04
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2004. Změna tvoří přílohu zápisu.

6/11/04
Zastupitelstvo města prodalo:

1.   k.ú.  Horní Studenec:
Část pozemku p.č.566/1 v průmyslové zóně II o výměře cca 700 m2, panu Jaroslavu Černému, bytem Staré Ransko 44.

Kupní cena pozemku je stanovena na 25,-Kč/m2.

- Prodej pozemku je podmíněn přijetím závazku kupujícího, že sdruží prostředky, nebo zajistí výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně u prodávaného pozemku v rámci přípravy stavby, v částce odpovídající výměře prodávaného pozemku v m2 násobené 100,-Kč. Podmínky sdružení prostředků a výstavby technické infrastruktury stanoví rada města.
- Zastupitelstvo města souhlasí s trvalým využíváním části pozemku p.č.566/21 – polní cesta, jehož je město vlastníkem ve výši 50/54, pro vstup a vjezd na pozemek p.č.566/17.
- Zastupitelstvo souhlasí s provedením stavebních úprav povrchu komunikace na části pozemku, přiléhajícímu k pozemku p.č.566/17.

2. k.ú. Údavy:
Část pozemku p.č.314/1, ostatní plocha – náves o výměře cca 750 m2, slečně Janě Chvojkové, bytem Údavy 44. Kupní cena 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující.

3. k.ú. Kohoutov:
Část pozemku p.č.604, ostatní plocha, náves, o výměře cca 60 m2, panu Janu Fialovi, bytem Hradec Králové. Kupní cena 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující.

7/11/04
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků:

1. Pan Bohuslav Odvářka, bytem Chotěboř 1322 požádal o prodej pozemku v k.ú.Ždírec n.D. pro výstavbu rodinného domu.

Zastupitelstvo nemá námitky proti prodeji, žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu.

2. Družstvo Jednota OVD Havlíčkův Brod požádalo o prodej pozemků pro výstavbu supermarketu v lokalitě Pikulka.

Zastupitelstvo města uložilo radě města aby jednala s družstvem Jednota o záměru výstavby supermarketu a podmínkách budoucího provozu, zejména s ohledem na to, že družstvo Jednota provozuje ve Ždírci n.D. prodejnu s potravinami. Rada města provede do konce listopadu 2004 průzkum veřejného mínění mezi občany města ve věci výstavby supermarketu s cílem zjistit jejich názor na provozování nového obchodu družstvem Jednota Havlíčkův Brod.

8/11/04
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemků v k.ú.Ždírec nad Doubravou:

Částí pozemků č.kat. 342, 343/1, 343/2 a 343/3 v k.ú.Ždírec n.D. pro vytvoření 7 stavebních pozemků v ulici K Doubravce. Kupní cena vykupovaných pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
Pozemek p.č.432/33 o výměře 55 m2 pro výstavbu chodníku u křižovatky silnic I/34 a II/345. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Pozemek p.č.423/11 o výměře 450 m2 od ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Náklady na převod pozemků v katastru nemovitostí dle bodu 1. a 2. uhradí kupující.

9/11/04
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v k.ú.Ždírec n.D.:

p.č.570/16 a p.č.423/11 panu Michalu Starému, bytem Ždírec n.D., Ve Vilkách 521. Kupní cena 100,-Kč/m2 pozemku, kupní smlouva bude uzavřena s platností do 31.10.2005.
Podmínkou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany města je pevný příslib převodu pozemku p.č.570/16 z Pozemkového fondu ČR na město a pozemku p.č.423/11 z ČR-Ředitelství silnic a dálnic na město.

p.č.60/2, p.č.55/51 a p.č.st.37/2 ve vlastnictví města panu Pavlu Kertisovi, bytem Chotěboř p.č.55/50 ve vlastnictví pana Jana Švandrlíka městu.
Kupní cena prodávaných a kupovaných pozemků je 20,-Kč/m2, smluvní pokuta za nedodržení smlouvy je stanovena na 10.000,-Kč pro každou ze stran smlouvy, smlouva bude uzavřena s platností do 1.4.2005.

stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů geometricky oddělených z pozemků č.kat. 342, 343/1, 343/2 a 343/3 v ulici K Doubravce dle schválené projektové dokumentace. Smlouvy budou uzavřeny se žadateli o výstavbu rodinného domu, evidovanými v pořadníku města podle pořadí podaných žádostí. Kupní cena 120,-Kč/m2 pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena s platností do 31.12.2005.

10/11/04
Zastupitelstvo města:

1. projednalo návrh společnosti CITELUM, a.s. Praha a společnosti Západočeská energetika, a.s. Plzeň na provozování a odkoupení veřejného osvětlení,
2. uložilo radě města jednat se společnostmi uvedenými v bodě 1. o podmínkách budoucího provozování, nebo prodeje veřejného osvětlení,
3. uložilo finančnímu výboru posoudit ekonomickou stránku nabídek společností Citelum a ZČE na provoz a prodej veřejného osvětlení.

11/11/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města o průběhu a zajištění investičních akcí.

12/11/04
Zastupitelstvo města:

1. Uzavřelo v souladu s vyhláškou č.01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou“ ve znění dodatku č.1 výběrové řízení na čerpání dotace z fondu, vypsané zastupitelstvem 27.5.2004. Ve výběrovém řízení podal žádost na půjčku jeden žadatel, který žádá o finanční částku 20.000,-Kč.

2. Schválilo poskytnutí půjčky žadateli ve výši 20.000,-Kč. Podmínky pro čerpání peněz z prostředků Fondu rozvoje bydlení stanovilo zastupitelstva města svým usnesením 27.9.2001.

13/11/04
Zastupitelstvo města:

1. Se usneslo na přijetí obecně platné vyhlášky města Ždírec nad Doubravou č.1/2004 Fond rozvoje bydlení města Ždírec n.D., která stanovuje podmínky pro využití prostředků fondu. Vyhláška je účinná od 6.8.2004.

2. Zrušilo vyhlášku č.01/99 ze dne 17.6.1999 a dodatek č.1 ze dne 2.6.2001 k vyhlášce č.01/99.

14/11/04
Zastupitelstvo města rozhodlo o využití prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. na modernizaci a opravy bytového fondu ve vlastnictví města v celkové výši 500.000,-Kč. Prostředky budou využity na opravy a modernizaci domů ve Ždírci n.D. 120, v Horním Studenci 99 a Údavech 43.

15/10/04
Zastupitelstvo města:

1. vzalo na vědomí zprávu o průběhu realizace změny územního plánu města č.4.
2. rozhodlo o doplnění změny územního plánu o:

a. trasu cyklostezky Ždírec n.D. – Kohoutov – Benátky podél silnice I/34
b. trasu cyklostezky v úseku křižovatka silnice I/37/odbočka Horní Studenec - Údavy podél silnice I/37
c. umístění ekumenické stavby/kaple na pozemku p.č.356/51 – areál pomníku padlých

16/11/04
Zastupitelstvo města uložilo radě města vypracovat návrh pravidel pro stanovení druhu a výše investic v městských částech v roce 2005 – 2006. Rada města předloží návrh pravidel k projednání zastupitelstvu na 12.zasedání.

17/11/04
Zastupitelstvo města stanovilo termín 12.zasedání zastupitelstva města na 7.10.2004 od 17:00 hod.

 

------------------------------------------
MUDr. Marie Nováková, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: