Usnesení z 12.zasedání zastupitelstva města edit delete

12.10.2004 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/12/04
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pánové František Plíšek, Jaroslav Klepetko a Jindřich Kyncl
2) zvolilo ověřovatele zápisu:  pánové Jiří Novák a František Plíšek
3) schválilo program 12.zasedání předložený radou města, rozšířený v bodě 3. o úpravu rozpočtu města na rok 2004

2/12/04
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 11.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/12/04
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 11.zasedání do 12.zasedání ZM bez připomínek.

4/12/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 30.9.2004 a 6.10.2004.
Zpráva tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

5/10/04
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2004. Změna tvoří přílohu zápisu.

6/12/04
Zastupitelstvo města:
1. vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod č.j.PÚ 95/2000/9736/93-Ji/24/W z 15.9.2004 ve věci určení vlastníka nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu v katastrálním území Kohoutov u Ždírce n.D. Uvedeným rozhodnutím je podle zákona č.229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku oprávněnou osobou pan R.Kinský.  Pozemky p.č. 645, 18, 515, 562, 31/2 a st.46/1 doposud zapsané na listu vlastnictví 10001 pro Město Ždírec nad Doubravou budou na základě rozhodnutí zapsány na list vlastnictví oprávněné osoby.

2. odstoupilo od prodeje části pozemku p.č. 645 v k.ú.Kohoutov manželům Ondráčkovým, o kterém rozhodlo usnesením č.20/7/03 ze 4.12.2003.

7/12/04
Zastupitelstvo města schválilo:
1.   Směnu pozemků jichž je Město Ždírec nad Doubravou spoluvlastníkem ve výši podílu 30/711 za pozemky, které jsou vlastnictvím Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi.

a) Směňované pozemky ve spoluvlastnictví Města Ždírec nad Doubravou:
- k.ú. Račín u Polničky p.č. 212 o výměře 184 m2, p.č. 211 o výměře 43 m2, p.č. 213 o výměře 146 m2
- k.ú. Staré Ransko p.č. st. 92 o výměře 74 m2, p.č. 409/2 o výměře 51 m2
- k.ú. Havl. Borová p.č. 1856/2 o výměře 203 m2
- k.ú. Březí nad Oslavou p.č. 1173/4 o výměře 1482 m2, p.č. 1173/2 o výměře 442 m2,
p.č. 1173/3 o výměře 92 m2

b)  Směňované pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi:
- k.ú. Hodiškov p.č. 270/2 o výměře 570 m2
- k.ú. Újezd u ZR p.č. 103/1 o výměře 51 m2
- k.ú. Světnov p.č. 128/2 o výměře 12 m2

c)  Hodnota směňovaných pozemků dle odst 1. a 2. je rovnocenná. Náklady spojené se směnou a převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi.

2.   Směnu části pozemku p.č.560/2 v k.ú.Horní Studenec ve vlastnictví Města Ždírec n.D. za část pozemku p.č.550/2 v k.ú.Horní Studenec ve vlastnictví společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Hodnota směňovaných pozemků je rovnocenná.

8/12/04
Zastupitelstvo města prodalo:

1.  k.ú.Ždírec nad Doubravou:
Pozemky pro výstavbu rodinného domu:
a) pozemek p.č.342/108 
b) pozemek p.č.342/113 
c) pozemek p.č.342/114 
d) pozemek p.č.342/115 

Podmínky prodeje:
Město Ždírec n.D. uzavře s nabyvateli smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude obsahovat následující podmínky smlouvy kupní na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu:
- Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
- smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5 let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby,  právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
- závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč,
- kupní cena pozemku je stanovena na 120,-Kč/m2; kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku do 30 dnů od vyzvání prodávajícím,
- kupující uhradí zálohu na kupní cenu v plné výši ceny kupní do 30 dnů od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě; náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě hradí město,
- náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatelé; daň z převodu nemovitostí uhradí město.

2.  k.ú. Újezd u Žďáru n.S.:
Kraji Vysočina spoluvlastnický podíl ve výši 30/711 k pozemkům p.č.:
- 1641/5, ostatní plocha o výměře 60 m2
- 1641/6, ostatní plocha o výměře 19 m2
- 1612/12, ostatní plocha o výměře 149 m2
- 1612/13, ostatní plocha o výměře 13 m2
- 701/5, ostatní plocha o výměře 353 m2
- 701/6, ostatní plocha o výměře 44 m2
- 706/9, ostatní plocha o výměře 43 m2
- 707/7, ostatní plocha o výměře 53 m2
- 790/9, ostatní plocha o výměře 567 m2
- 790/10, ostatní plocha o výměře 10 m2
- 933/9, ostatní plocha o výměře 35 m2
- 933/10, ostatní plocha o výměře 50 m2
Kupní cena je 61.713,-Kč, podíl města Ždírec n.D. na kupní ceně činí 2.604,-Kč.
Kraj Vysočina uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

9/12/04
Zastupitelstvo města: projednalo žádosti o prodej pozemků:
a) žádost pana Pavla Slámy
b) žádost paní Ivy Lázničkové

Zastupitelstvo nemá námitky proti prodeji, žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu.

10/12/04
Vzalo na vědomí odstoupení pana Vladimíra Vepřovského od žádosti o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu.

11/12/04
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemků v k.ú.Horní Studenec:
a) pozemek p.č. 560/2 o výměře 1238 m2 a část pozemku p.č. 602/1 o výměře cca 300 m2, kupní cena 180,-Kč/ m2
b) pozemek p.č. 550/1 o výměře cca 2800 m2, kupní cena 15,-Kč/ m2
c) pozemek p.č. 560/4 o výměře cca 200 m2, kupní cena stanovená znaleckým posudkem.

Náklady na převod pozemků v katastru nemovitostí uhradí kupující.

12/12/04
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti u Pozemkového fondu ČR, pracoviště Havlíčkův Brod, o úplatný převod pozemku p.č. 570/16 o výměře 208 m2 v k.ú.Ždírec n.D. z vlastnictví České republiky na Město Ždírec nad Doubravou.
Kupní cena stanovená znaleckým posudkem bude uhrazena z restituční pohledávky města.

13/12/04
Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím daru – pozemku p.č.242/3 v k.ú.Nový Studenec od paní Horákové, Hrbáčkové a Maurerové.
Město uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a převodem pozemku v katastru nemovitostí.

14/12/04
a) Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání změny územního plánu města č.4 v rozsahu zpracovaném projektovou firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod, č.z.2366/0.
Navržené územní změny:
1. lokalita č.4A, k.ú.Horní Studenec, plochy pro výrobu v průmyslové zóně SEVER
2. lokalita č.4B, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro výrobu v průmyslové zóně JIH
3. lokalita č.4C, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro nízkopodlažní bydlení
4. lokalita č.4D, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro občanskou vybavenost
5. lokalita č.4E, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro sport a rekreaci
6. lokalita č.4F, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro občanskou vybavenost
7. lokalita č.4G, k.ú.Ždírec n.D., plochy pro občanskou vybavenost
8. lokalita č.4H, k.ú.Ždírec n.D., Kohoutov a Benátky, dopravní trasy – cyklistické chodníky
9. lokalita č.4J, k.ú.Horní Studenec, Rovný, Údavy, dopravní trasy – cyklistické chodníky
b) Zastupitelstvo město uložilo městskému úřadu vydat do 23.10.2004 vyhlášku o zadání změny územního plánu města Ždírec nad Doubravou č.4 v rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení.

15/12/04
Zastupitelstvo města:
1. projednalo návrh rady města na pověření firmy Miloslav Odvárka ODAS Žďár nad Sázavou provozováním městského sběrného dvora od 1.ledna 2005,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o provozu sběrného dvora mezi Městem Ždírec n.D. a firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár n.S. s platností od 1.ledna 2005,
3. uložilo radě města připravit smlouvu o podmínkách pronájmu a provozu sběrného dvora,
4. uložilo finančnímu a kontrolním výboru projednat a připomínkovat návrh smlouvy o provozu sběrného dvora před podpisem smlouvy,
5. uložilo radě města předložit zastupitelstvu města zprávu o sjednaných podmínkách provozu sběrného dvora k projednání na 13.zasedání ZM.

16/12/04
Zastupitelstvo města:
1. projednalo zprávu finančního výboru k návrhu společnosti CITELUM, a.s. Praha a společnosti Západočeská energetika, a.s. Plzeň na provozování a odkoupení veřejného osvětlení na území města  Ždírec n.D.,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o provozu veřejného osvětlení mezi Městem Ždírec n.D. a firmou Citelum a.s.Praha s platností od 1.ledna 2005,
3. uložilo radě města připravit smlouvu o podmínkách pronájmu a provozu veřejného osvětlení,
4. uložilo finančnímu a kontrolním výboru projednat a připomínkovat návrh smlouvy o provozu veřejného osvětlení před podpisem smlouvy,
5. uložilo radě města předložit zastupitelstvu města zprávu o sjednaných podmínkách provozu veřejného osvětlení k projednání na 13.zasedání ZM.

17/12/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
1. zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru v období leden až září 2004,
2. zprávu předsedy finančního výboru o činnosti výboru v období leden až září 2004.

18/12/04
Zastupitelstvo města uložilo radě města a finančnímu výboru připravit návrh investičních akcí a návrh rozpočtu města na rok 2005 a zohlednit požadavky osadních výborů.

19/12/04
Zastupitelstvo města stanovilo termín 13.zasedání zastupitelstva města na 16.12.2004 od 17:00 hod.

 

 

------------------------------------------
František Plíšek, ověřovatel

 

------------------------------------------
Mgr.Jiří Novák, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf usneseni_z_12.zasedani.pdf 93 kB usnesení z 12. zasedání ve formátu PDF (Acrobat Reader)