Usnesení z 13.zasedání zastupitelstva města edit delete

22.12.2004 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/13/04
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, Hubert Kolář, František Plíšek
2) ověřovatele zápisu:  Ing. Miloslav Gajdorus, Jana Uchytilová
3) schválilo program zasedání předložený radou města

2/13/04
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 12.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/13/04
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 12.zasedání do 13.zasedání ZM bez připomínek.

4/13/04
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č.2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2005.

5/13/04
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č.3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2005.

6/13/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí uzavření smlouvy nájemní na pronájem pozemku p.č.336/7 s areálem sběrného dvora Ždírec n.D., Ke Stadionu e.č.50 mezi městem Ždírec n.D. a firmou Miloslav Odvárka - ODAS, Žďár n.S.

7/13/04
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv na provoz zařízení:
1) „Smlouvy o dílo na obstarání záležitosti“ uzavřené mezi městem Ždírec nad Doubravou a firmou Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.S. IČ: 15059600 na provozování sběrného dvora Ždírec n.D. s platností od 1.1.2005,
2) „Smlouvy o přenesené správě veřejného osvětlení“, uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a společností CITELUM, a.s., se sídlem Týnská 12 č.p. 633, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ:25088092 na provozování veřejného osvětlení na území města s platností od 1.1.2005

8/13/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 30.11.2004.

9/13/04
Zastupitelstvo města schválilo odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za práci v orgánech města za II.pololetí 2004 v plné výši v souladu s platným nařízením vlády

10/13/04
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2004 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého městským úřadem. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 13.zasedání ZM.

11/13/04
Zastupitelstvo města:
1) Stanovilo výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., ve výši 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce 2005. Příspěvek je stanoven jako maximální.
Městský úřad stanoví výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ podle skutečné délky pobytu žáka v ZŠ v roce 2005.
Nedosáhnou-li neinvestiční náklady částky dle schváleného rozpočtu ZŠ, vrátí městský úřad obcím, jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., poměrnou část příspěvku.

2) Schválilo rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou na rok 2005.
Příjmy ve výši 3.226.000,00 Kč jsou tvořeny:
a. příspěvkem města ve výši 2.020.000,00 Kč, který je tvořen:
-  příspěvkem města z vlastních příjmů ve výši 1.400.000,00 Kč
-  neinvestiční dotací státu na žáky ZŠ ve výši 520.000,00 Kč
-  příspěvkem obcí, které nejsou zřizovateli škol na žáky zapsané v ZŠ Ždírec n.D. ve výši 100.000,00 Kč
b. příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ZŠ Ždírec n.D.
c. stravným ve školní jídelně
d. dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ

3) Uložilo Základní škole Ždírec n.D. vyčlenit z dotace poskytnuté na provoz příspěvkové organizace v roce 2005 část prostředků na krytí nákladů spojených s úhradou osobních a věcných nákladů vynaložených na stravování zaměstnanců školy.
Poskytnuté prostředky na krytí věcných a osobních nákladů budou účelově vázány a podléhají vyúčtování za kalendářní rok.

12/13/04
Zastupitelstvo města schválilo:
1) uzavření smluv o použití příspěvku města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2005; seznam s výší schváleného příspěvku tvoří přílohu zápisu ze zasedání
2) dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku města na činnost SK Dekora Ždírec n.D. v r.2004, kterým se příspěvek zvyšuje ze 165.000,-Kč na 230.000,-Kč

13/13/03
Zastupitelstvo města:
1) schválilo poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,-Kč každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte,
2) schválilo poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,-Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let
3) pověřilo radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech.

14/13/04
Zastupitelstvo města:
1) schválilo návrh realizace investičních akcí, které budou realizovány nebo zahájeny v roce 2005; seznam schválených investičních akcí tvoří přílohu zápisu ze zasedání,
2) uložilo městskému úřadu připravit návrh na financování investičních akcí z rozpočtu města a z dotačních titulů a připravit návrh na přijetí investiční půjčky.

15/13/04
Zastupitelstvo města :
1) projednalo návrh rozpočtu města na rok 2005,
2) uložilo finančnímu výboru projednat do 15.1.2005 návrh rozpočtu,
3) uložilo městskému úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů před datem konání 14.zasedání zastupitelstva.

16/13/04
Zastupitelstvo města:
1) chválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření města v roce 2005 do doby přijetí rozpočtu města na rok 2005 a stanovilo podmínky pro hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria:
a) Městský úřad je oprávněn hradit pouze běžné náklady na provoz městského úřadu, organizačních složek města, školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení města ve výši stejné, jako byly provozní výdaje těchto zařízení v roce 2004.
b) Městský úřad uhradí dále náklady na neodkladné opravy zařízení a likvidaci škod a vzniklých havárií. O platbách za opravy a likvidaci škod a havárií je oprávněna rozhodnout rada města.
c) Městský úřad je oprávněn hradit závazky ze smluvních vztahů uzavřených před 16.prosincem 2004, zejména závazky ze smluv o dílo na rozestavěné stavby.
2) Pověřilo kontrolou výdajů města po dobu rozpočtového provizoria radu města.

17/13/04
Zastupitelstvo města prodalo:
1) pozemek v katastrálním území Údavy manželům Ing.Václavu a Miladě S., bytem Ždírec n.D. geometricky oddělenou část pozemku p.č. 314/30 o výměře 3 m2.
Kupní cena je stanovena na 150,-Kč.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
2) stavební pozemky pro výstavbu řadových garáží v katastrálním území Ždírec nad Doubravou:
- p.č.st.1006 Jiřímu U., Chotěboř
- p.č.st.1007 Pavlu a Zdeňce P., Ždírec n.D.
- p.č.st.1008 Evě H., Ždírec n.D.
- p.č.st.1009 Radku a Radce H., Ždírec n.D.
- p.č.st.10010 Jaroslavu a Věře C., Ždírec n.D.
- p.č.st.10011 Michalu a Petře M., Ždírec n.D.
- p.č.st.10012 Milanu J., Ždírec n.D.
- p.č.st.10013 Lukáši P., Ždírec n.D.
- p.č.st.10019 Jaroslavu K., Ždírec n.D.
- p.č.st.10020 Ctiradu a Jitce V., Ždírec n.D.
- p.č.st.10021 Františku L., Ždírec n.D.
- p.č.st.10022 Martinu a Michaele Š., Ždírec n.D.
- p.č.st.10023 Josefu a Zdeňce B., Ždírec n.D.
- p.č.st.10024 Zdeňku a Renatě M, Ždírec n.D.
- p.č.st.10025 Petru a Janě C., Ždírec n.D.
- p.č.st.10026 Jiřímu a Aleně C., Ždírec n.D.
- p.č.st.10027 Ondřeji a Radce A., Ždírec n.D.
- p.č.st.10028 a p.č.st.10029 Milanu a Veronice V., Ždírec n.D.

Kupní cena je stanovena usnesením zastupitelstva města z 29.5.2003 na 250,-Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

18/13/04
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
1) O prodej cca 2,5 ha pozemků v průmyslové zóně SEVER, k.ú.Horní Studenec, požádala společnost Eurometal Chotěboř spol.s r.o.
2) O prodej částí pozemků v k.ú.Horní Studenec ve vlastnictví města přiléhajících k rodinnému čp.40 požádal Ing. Miloslav Joska, bytem Chotěboř.
3) O prodej pozemku p.č.240/2 v k.ú.Ždírec n.D. požádalo Společenství vlastníků jednotek ve Ždírci n.D., se sídlem náměstí 9.května 301, 302.

Zastupitelstvo pověřilo radu města a městský úřad jednáním se žadateli o podmínkách a možnostech prodeje pozemků.

19/13/04
Zastupitelstvo města:
1) projednalo návrh rady města na prodej bytové jednotky č.302/11 v domě čp.302, náměstí 9.května, Ždírec n.D.
2) uložilo radě města připravit prodej bytové jednotky.

20/13/04
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1) o koupi 30/710 z majetkového podílu města Chotěboř na nemovitostech uvedených v příloze č.1 kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Chotěboř a 44 obcemi - kupujícími majetkového podílu města Chotěboř.
Kupní cena 30/710 je stanovena na 8.100,-Kč. Náklady na převod vlastnictví hradí kupující.
2) o koupi 30/710 z majetkového podílu města Chotěboř na nemovitostech v budoucnosti vydaných městu Chotěboř na základě členství v bývalém lesním družstvu obcí a v souladu s nařízením vlády ČR dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Chotěboř a 44 obcemi – budoucími kupujícími majetkového podílu města Chotěboř.
Kupní cena 30/710 je stanovena na 30,-Kč. Náklady na převod vlastnictví hradí kupující.

21/13/04
Zastupitelstvo města:
1) schválilo změnu stanov Svazku obcí Podoubraví v předloženém znění,
2) pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem stanov na valné hromadě Svazku obcí Podoubraví.

22/13/04
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) na opravy budov a zařízení hřbitova v Horním Studenci,
2) s vytvořením účelového seskupení obcí Ždírec n.D., Podmoklany a Slavíkov k realizaci projektu z POVV v souladu se stanovami Svazku obcí Podoubraví,
3) uložilo starostovi požádat představenstvo svazku o souhlas k podání žádosti o dotaci z POVV v rámci Svazku obcí Podoubraví.

23/13/04
Zastupitelstvo města vypsalo 9.výběrové řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu na území města Ždírec n.D. a stanovilo termín uzávěrky podávání žádostí o čerpání prostředků z FRB na 28.2.2005.

24/13/04
Zastupitelstvo města:
1) rozhodlo, že město Ždírec nad Doubravou bude hlavním pořadatelem 11.ročníku cyklistického závodu VYSOČINA ROAD 2005,
2) souhlasí s tím, aby hlavním sponzorem závodu byla společnost Lacman s.r.o. Chotěboř,
3) souhlasí s tím, aby město Ždírec nad Doubravou poskytlo pro potřeby cyklistického závodu zdarma prostory tělocvičny, školní jídelny, osobní vozidla města, vozidla Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D., případně další potřebné zařízení a prostory k zajištění organizace závodu.

25/13/04
Zastupitelstvo města:
1) schválilo změnu stanov Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v předloženém znění,
2) pověřilo starostu hlasováním pro přijetí stanov na členské schůzi Lesního družstva obcí.

26/13/04
Zastupitelstvo deleguje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích k zastupování města v roce 2005:
1) na valné hromadě a.s.Vodovody a kanalizace Chrudim Ing. Miloslava Gajdoruse, člena rady města
2) na valné hromadě a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod Jana Martince, starostu města
3) na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi Jana Martince, starostu města

27/13/04
Zastupitelstvo města zrušilo s platností od 1.ledna 2005 obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č.1/2003 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců (dále plátce) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, které jsou součástí příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou, přijatou usnesením zastupitelstva č.7/5/03 dne 31.7.2003.

28/13/04
Zastupitelstvo města stanovilo termín 14.zasedání zastupitelstva města na 3.2.2005 od 16:00 hod.

 

------------------------------------------
Ing.Miloslav Gajdorus, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-13-usneseni-16-12-2004-web.pdf 95 kB usnesení z 13.zasedání ve formátu PDF