Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města edit delete

30.5.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/16/05
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, František Plíšek, Věra Šťastná
2) ověřovatele zápisu:  Miloš Mühlfait, Ing.Jindřich Kyncl
3) schválilo program zasedání navržený radou města

2/16/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 15.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/16/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 15.zasedání do 16.zasedání ZM bez připomínek.

4/16/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k 30.4.2005 a 26.5.2005.

5/16/05
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 na straně příjmů a výdajů.
Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 16.zasedání.

6/16/05
Zastupitelstvo města rozhodlo, že přezkoumání hospodaření města v roce 2005 provede Krajský úřad kraje Vysočina. Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby do 30.června 2005 požádal krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření.

7/16/05
Zastupitelstvo města prodalo pozemky v k.ú. Horní Studenec:
1. Pozemky p.č.st. 158 o výměře 93 m2, p.č. 785 o výměře 277 m2 a p.č. 25/4 o výměře 47 m2 Petru S., bytem Krucemburk.
Kupní cena pozemků je stanovena na 20,-Kč/m2.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

2. Pozemek p.č. 516/4 o výměře 420 m2 kupujícímu domu čp.60.
Kupní cena pozemků je stanovena na 20,-Kč/m2.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

8/16/05
Zastupitelstvo města koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou:
1. pozemek p.č. 521 o výměře 143 m2 a geometricky oddělenou část pozemku p.č.463 o výměře asi 300 m2
Kupní cena je stanovena na 20,- Kč.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí, včetně daně z převodu nemovitosti, hradí kupující.

2. pozemek p.č. 570/14 o výměře 670 m2
Kupní cena je stanovena na 50,- Kč.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí, včetně daně z převodu nemovitosti, hradí kupující.

3. pozemek p.č. 646 o výměře 1681 m2
Kupní cena je stanovena na 7 100,- Kč.

4. pozemek p.č. 647 o výměře 288 m2
Kupní cena je stanovena na 2 100,- Kč.

9/16/05
Zastupitelstvo města směnilo a koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou za pozemky ve vlastnictví České republiky, správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastavěné stavbami silnice I/34 a I/37.

Směňované a kupované pozemky:
1. pozemky zapsané na listu vlastnictví č.1296 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
pozemek p.č.    m2   druh pozemku  pozemek p.č.    m2   druh pozemku 
423/6  820 ostatní plocha  432/23  7 ostatní plocha 
423/8  39 ostatní plocha  432/25  85 ostatní plocha 
423/9  10 ostatní plocha  432/27   39 ostatní plocha 
423/10  20 ostatní plocha  432/30  637 ostatní plocha 
423/11  588 ostatní plocha  432/31  11 ostatní plocha 
423/23  66 ostatní plocha  437/6  113 ostatní plocha 
429/7  238 ostatní plocha  437/8  86 ostatní plocha 
429/8  318 ostatní plocha  437/9  4 ostatní plocha 
432/16  96 ostatní plocha  437/18  149 ostatní plocha 
342/107 921 orná půda 
výměra pozemků celkem 4247 m2

2. pozemky zapsané na listu vlastnictví 10001 a 1 ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou
pozemek p.č.    m2   druh pozemku  pozemek p.č.    m2   druh pozemku 
423/12  112 ostatní plocha  432/26  3 ostatní plocha 
423/13  44 ostatní plocha  432/28  29 ostatní plocha 
423/14  108 ostatní plocha  432/29  23 ostatní plocha  
423/15  1319 ostatní plocha  432/35  78 ostatní plocha 
429/6  98 ostatní plocha  437/2  11 ostatní plocha 
432/21  154 ostatní plocha  437/3  6 ostatní plocha 
432/22  116 ostatní plocha   437/7  14 ostatní plocha 
432/24  97 ostatní plocha  437/10  32 ostatní plocha 
výměra pozemků celkem 2244 m2

Cena směňovaných pozemků je rovnocenná.
Kupní cena kupovaných pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

10/16/05
Zastupitelstvo města:
a) projednalo žádost o prodej pozemku o výměře asi 2000 m2 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II.
b) nemá námitky proti prodeji a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a připravit geometrické oddělení požadovaného pozemku a další podmínky prodeje.

11/16/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o zajištění investičních akcí a oprav majetku města v roce 2005.

12/16/05
Zastupitelstvo města:
a) projednalo záměr realizace investičních akcí na roky 2006 až 2008
b) rozhodlo, že město bude jako prioritní investiční akci pro období let 2006/2008 připravovat realizaci výstavby víceúčelového sportovního zařízení v prostoru městského sportovního stadionu

13/16/05
Zastupitelstvo města stanovilo datum konání 17.zasedání zastupitelstva města na 4.8.2005 od 18:00 hod.

 

------------------------------------------
Miloš Mühlfait, ověřovatel

 

------------------------------------------
Ing.Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-16-usneseni-26-05-2005-web.pdf 74 kB usnesení z 16.zasedání ve formátu PDF