Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města edit delete

28.12.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/20/05
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jana Uchytilová, Luboš Plíhal, Miloš Mühlfait
2) ověřovatele zápisu:  Ing. Jiří Pavlíček
3) schválilo program zasedání předložený radou města a doplněný starostou o bod koupě pozemku

2/20/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 19.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/20/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 19.zasedání do 20.zasedání ZM bez připomínek.

4/20/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu běžného účtu města k 15.12.2005.

5/20/05
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého městským úřadem. Úpravy rozpočtu v jednotlivých kapitolách provede rada města podle skutečnosti stavu příjmů a výdajů k 31.12.2005 a úpravy projedná finanční výbor. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 20.zasedání ZM.

6/20/04
Zastupitelstvo města schválilo:
1) uzavření smluv o použití příspěvku města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2006; seznam s výší schváleného příspěvku tvoří přílohu zápisu ze zasedání
2) dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku města na činnost SK Dekora Ždírec n.D. v r.2005, kterým se příspěvek zvyšuje ze 160.000,-Kč na 241.500,-Kč

7/20/05
Zastupitelstvo města:
1) schválilo poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,-Kč každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte,
2) schválilo poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,-Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let
3) pověřilo radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech.

8/20/05
Zastupitelstvo města:
1) schválilo návrh realizace investičních akcí, které budou realizovány nebo zahájeny v roce 2006; seznam schválených investičních akcí tvoří přílohu zápisu ze zasedání,
2) uložilo městskému úřadu připravit návrh na financování investičních akcí z rozpočtu města a z dotačních titulů a připravit návrh na přijetí investiční půjčky.

9/20/05
Zastupitelstvo města :
1) projednalo návrh rozpočtu města na rok 2006,
2) uložilo finančnímu výboru projednat do 20.1.2006 návrh rozpočtu,
3) uložilo městskému úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů před datem konání 21.zasedání zastupitelstva.

10/20/05
Zastupitelstvo města:
1) schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření města v roce 2006 do doby přijetí rozpočtu města na rok 2006 a stanovilo podmínky pro hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria:

a) Městský úřad je oprávněn hradit pouze běžné náklady na provoz městského úřadu, organizačních složek města, školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení města ve výši stejné, jako byly provozní výdaje těchto zařízení v roce 2005.
b) Městský úřad uhradí dále náklady na neodkladné opravy zařízení a likvidaci škod a vzniklých havárií. O platbách za opravy a likvidaci škod a havárií je oprávněna rozhodnout rada města.
c) Městský úřad je oprávněn hradit závazky ze smluvních vztahů uzavřených před 15.prosincem 2005, zejména závazky ze smluv o dílo na rozestavěné stavby.

2) Pověřilo kontrolou výdajů města po dobu rozpočtového provizoria radu města.

11/20/05
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádost obce Slavíkov o prominutí platby příspěvku za žáky z obce, kteří jsou zapsáni v Základní škole a  Mateřské škole Ždírec nad Doubravou v roce 2005
2) nevyhovělo žádosti obce Slavíkov ve věci prominutí platby příspěvku ve smyslu žádosti

12/20/05
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č.1/2005, kterou se vymezují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Ždírec nad Doubravou.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2006.

13/20/05
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č.2/2005, požární řád obce.
Vyhláška nabývá patnáctým dnem po uveřejnění na úřední desce města.

14/20/05
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č.3/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2006.

15/20/05
Zastupitelstvo města zrušilo vyhlášku MNV Ždírec nad Doubravou ze dne 27.5.1983 o čistotě obce.

16/20/05
Zastupitelstvo města vypsalo 10.výběrové řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu na území města Ždírec n.D. a stanovilo termín uzávěrky podávání žádostí o čerpání prostředků z FRB na 15.3.2006.

17/20/05
Zastupitelstvo deleguje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích k zastupování města v roce 2006:

1) na valných hromadách a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod Jana Martince, starostu města
2) na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi Jana Martince, starostu města

18/20/05
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě, která stanoví podmínky bezúplatného převodu a převzetí stavby přejezdu v km 26,520 na trati č.238 a pozemku ve vlastnictví České republiky p.č.560/4 v k.ú.Horní Studenec, do vlastnictví České republiky. Právo hospodaření bude příslušet Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5. Praha 8 – Karlín, IČ 70994234.  Bezúplatný převod a převzetí stavby přejezdu  v hodnotě 2,413 mil.Kč a zabezpečovacího zařízení v hodnotě 5,415 mil.Kč je podmíněn souhlasným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu a pravomocným kolaudačním rozhodnutím vydaném Drážním úřadem.

19/20/05
Zastupitelstvo města:
1) schválilo změnu stanov Svazku obcí Podoubraví v předloženém znění
2) pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem stanov na valné hromadě Svazku obcí Podoubraví

20/20/05
Zastupitelstvo města:
1) odvolalo pana Milana Otradovského z funkce člena kontrolního výboru z důvodu nemoci
2) zvolilo členem kontrolního výboru pana Františka Plíška, člena zastupitelstva města

21/20/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D., zapsaném na LV 261, včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Kupní cena je stanovena na 150.000,-Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující.

22/20/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D. včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům, evidovaným v evidence žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, vedeném městským úřadem k 15.12.2005.
Podmínky, které bude obsahovat kupní smlouva na prodej pozemku:

Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 4 let od převodu pozemku v katastru nemovitostí nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek; tato podmínka bude splněna získáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na prodávaném pozemku

Pozemek bude prodán formou písemné nabídky v uzavřené obálce, kterou mají právo podat evidovaní žadatelé v termínu stanoveném radou města. Kupní cena pozemku musí činit nejméně 150.000,-Kč.
Bližší podmínky organizace nabídkového řízení a prodeje pozemku stanoví rada města.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatel.

23/20/05
Zastupitelstvo města stanovilo termín 21.zasedání na čtvrtek 9.února 2006, začátek v 17:00 hod.

 

------------------------------------------
Hubert Kolář, ověřovatel

 

------------------------------------------
Ing.Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-20-usneseni-15-12-2005-web.pdf 132 kB usnesení z 20.zasedání ve formátu PDF