Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města edit delete

12.4.2006 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/22/06
Zastupitelstvo města:
1.zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Jaroslav Klepetko, pan Oldřich Novák, paní Věra Šťastná
2.ověřovatele zápisu: pan Miloš Mühlfait, pan Luboš Plíhal
3.schválilo program zasedání předložený radou města

2/22/06
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 21.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/22/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 21.zasedání do 22.zasedání ZM bez připomínek.

4/22/06
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou pro volební období 2006 až 2010 na počet 15.

5/22/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
1.stav účtů města k 30.3.2006 a 6.4.2006
2.náklady na zimní údržbu komunikací v období 11/2005 – 03/2006 ve výši 917.315,40 Kč

6/22/06
Zastupitelstvo města schválilo směrnici č.1/06 – Oběh účetních dokladů ve znění předloženém městským úřadem.

7/22/06
Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou nákladů vynaložených v zimní sezóně 2005/2006 na údržbu lyžařských běžeckých stop ve výši 12.360,00 Kč

8/22/06
Zastupitelstvo města stanovilo výši měsíčních odměn členů rady města, zastupitelstva města a předsedů výborů - členů zastupitelstva města s platností od 1.ledna 2006 v souladu s nařízením vlády č.50/2006 Sb. Stanovená výše odměn tvoří přílohu usnesení.

9/22/06
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1.že město Ždírec n.D. bude v roce 2007 finančně a materiálně podporovat činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů na úrovni JPO II ve výši odpovídající roku 2006
2.uložilo městskému úřadu vyčlenit při přípravě rozpočtu města na rok 2007 ve výdajích částku potřebnou pro provoz JPO II

10/22/06
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2006 v rámci kapitol.
Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení.

11/22/06
Zastupitelstvo města:
1.zrušilo obecně závaznou vyhlášku města č.01/2004 „Fond rozvoje bydlení města Ždírec n.D.“ ze dne 5.8.2004
2.přijalo obecně závaznou vyhlášku města č.2/2006 „Fond rozvoje bydlení města Ždírec n.D.“
3.stanovilo účinnost vyhlášky č.2/2006 na 9.dubna 2006

12/22/06
Zastupitelstvo města:
1.uzavřelo 10.výběrové řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. poskytne 7 žadatelům dle návrhu rady města celkem částku 250.000,-Kč; seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou tvoří přílohu usnesení.
2.rozhodlo, že město využije na opravu bytových domů ve vlastnictví města v roce 2006 z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. celkem částku 500.000,00 Kč

13/22/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí geometrické rozdělení pozemku p.č.342/126 k.ú. Ždírec n.D. o výměře 8597 m2, provedené na základě usnesení zastupitelstva města č.11/21/06 z 9.2.2006. Pozemek byl geometricky rozdělen na pozemek p.č.342/126 o výměře 525 m2 a pozemek p.č.342/128 o výměře 8072 m2.
Předmětem budoucího prodeje ve smyslu usnesení zastupitelstva č.11/21/06 z 9.2.2006 bude nadále pozemek p.č.342/128 o výměře 8072 m2.

14/22/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č.708/61 zahrada o výměře 109 m2, geometricky odděleného z pozemku p.č.708/37 ostatní plocha v k.ú.Horní Studenec Michalu P., bytem Horní Studenec a Miroslavě K., bytem Chotěboř 34 do podílového vlastnictví.
Kupní cena je stanovena ve výši 20,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitosti v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti hradí město.  

15/22/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu budovy čp.122 na pozemku p.č.st.300 v k.ú.Ždírec nad Doubravou z vlastnictví společnosti OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612 se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.
Náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí město.

16/22/06
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby manželé Vlastimil a Alena S. převedli jednotku č.302/12 v domě čp.302 ve Ždírci nad Doubravou na svého syna Patrika S.

17/22/06
Zastupitelstvo města změnilo část usnesení č.11/14/05 odst.4. a rozhodlo, že pozemek p.č.240/2 ostatní plocha k.ú.Ždírec n.D. nebude prodán Společenství vlastníků jednotek IČ 25968815, ale jednotlivým vlastníkům jednotek č.301/1 až 301/12 a 302/1 až 302/12. Ostatní ustanovení usnesení č.11/14/05 odst.4. zůstávají nezměněna.

18/22/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemku p.č.342/68 v k.ú.Ždírec n.D. Kupní cena je stanovena na 81.900,-Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující.

19/22/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č.342/68 v k.ú.Ždírec n.D. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům, evidovaným v evidence žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, vedeném městským úřadem k 6.4.2006.
Podmínky, které bude obsahovat kupní smlouva na prodej pozemku:
1.Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
2.smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 3 let od převodu pozemku v katastru nemovitostí nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek; tato podmínka bude splněna získáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na prodávaném pozemku.

Pozemek bude prodán formou písemné nabídky v uzavřené obálce, kterou mají právo podat evidovaní žadatelé v termínu stanoveném radou města. Kupní cena pozemku musí činit nejméně 150.000,-Kč.

Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatel.

20/22/06
Zastupitelstvo města:
1.projednalo žádost Ladislava Korejse a Martina Zvolánka o prodej pozemku o výměře cca 3000 m2 v průmyslové zóně II – SEVER, k.ú.Horní Studenec, pro výstavbu areálu stavebního dvora
2.uložilo městskému úřadu řešit geometrické rozdělení pozemků v průmyslové zóně ve smyslu žádosti v termínu do 30.6.2006 společně s dalšími požadavky žadatelů o koupi pozemků v průmyslové zóně, které byly projednány na předchozích zasedáních zastupitelstva města

21/22/06
Zastupitelstvo města:
1.projednalo žádost Českých drah, a.s. o prodej části pozemku p.č.550/22 o výměře cca 90 m2, k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II - SEVER
2.uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje pozemku v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.
o obcích na úřední desce města

22/22/06
Zastupitelstvo města:
1.projednalo žádost Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod, doručenou dne 23.2.2006 pod čj. 520/06 o revokaci usnesení č.11/21/06 ze dne 9.2.2006
2.odmítlo revokovat usnesení č.11/21/06 z 21.zasedání zastupitelstva města dne 9.2.2006

23/22/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí pozvání obce Michelhausen z Dolního Rakouska ve dnech 20. a 21.5.2006 na návštěvu za účelem projednání možnosti navázání partnerství mezi obcemi.

24/22/06
Zastupitelstvo města stanovilo termín 23.zasedání na čtvrtek 22.června 2006, začátek v 18:00 hod.

 

 

 

------------------------------------------
Miloš Mühlfait, ověřovatel

 

------------------------------------------
Luboš Plíhal ,ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-22-usneseni-06-04-2006-web.pdf 83 kB usnesení z 22.zasedání ve formátu PDF