Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města edit delete

28.6.2006 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/23/06
Zastupitelstvo města:
1.zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, Jana Uchytilová, Věra Šťastná
2.ověřovatele zápisu: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Matějka
3.schválilo program zasedání předložený radou města

2/23/06
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 22.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/23/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 22.zasedání do 23.zasedání ZM bez připomínek.

4/23/06
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
1) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Ždírec nad Doubravou za rok 2005 a závěrečný účet města za rok 2005 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
2) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2005 a závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2005 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění

5/23/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav účtů města k 31.5.2006 a 22.6.2006 a stav příjmů a výdajů města k 31.5.2006.

6/23/06
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2006 dle předloženého návrhu.
Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení.

7/23/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji a směně pozemku p.č.550/25 orná půda o výměře 86 m2, geometricky odděleného z pozemku p.č.550/22 a pozemku p.č.550/3 ostatní plocha o výměře  296 m2 v k.ú.Horní Studenec ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou za pozemek p.č.st.300 o výměře 491 m2 v k.ú.Ždírec n.D. ve vlastnictví Českých drah, a.s.
Rozdíl v cenách pozemků bude uhrazen ve výši stanovené znaleckým posudkem. Znalecký posudek zadá zpracovat a.s.České dráhy.

8/23/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku v k.ú.Horní Studenec p.č.708/1 ostatní plocha o výměře 971 m2 Mgr.Martině H., bytem Horní Studenec.
Kupní cena na 20,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující.

9/23/06
Zastupitelstvo města:
a)  rozhodlo o prodeji pozemků v průmyslové zóně II-SEVER, k.ú.Horní Studenec:

1.společnosti DekoDrath s.r.o.Chrudim pozemek p.č.566/26 o výměře 16 465 m2
2.Martinu Z., bytem Ždírec n.D. a Ladislavu K. pozemek p.č.566/28 o výměře 2 901 m2
3.Ladislavu J., bytem Ždírec n.D. pozemek p.č.566/29 o výměře 1 989 m2
4.Michalu M. a Ladislavu P., bytem Ždírec n.D.  pozemek p.č.566/30 o výměře 1 526  m2

b) uložilo městskému úřadu:
- vymezit věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí na prodávaných pozemcích v souladu s územním plánem a plánem zástavby průmyslové zóny
- zajistit převod pozemků v katastru nemovitostí
c) stanovilo kupní cenu pozemků na 80,-Kč/m2 prodávané plochy a 40,-Kč/m2 prodávané plochy, zatížené věcným břemenem pro uložení inženýrských sítí
d) rozhodlo, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy hradí město, náklady spojené s vkladem pozemků do katastru nemovitostí hradí kupující

10/23/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků 356/26 zahrada o výměře 215 m2 a st.106 o výměře 128 m2 manželům Josefu a Daně M., bytem Ždírec n.D.
Kupní cena na 20,-Kč/m2 pozemku. 
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující.

11/23/06
Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.342/68 o výměře 910 m2 s Tomášem V., bytem Ždírec n.D., který podal nejvýhodnější nabídku kupní ceny a splnil všechny podmínky stanovené zastupitelstvem města usnesením č.19/22/06 z 6.4.2006. Kupní cena pozemku činí 186.107,00 Kč.

12/23/06
Zastupitelstvo města schválilo uzavření opční smlouvy se společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. se sídlem ve Ždírci n.D., Nádražní 66 na předkupní právo na koupi pozemků nebo jejich částí v průmyslové zóně II-SEVER a to pozemků vedených v PK parc.č.560/23, 560/22, 560/20, 560/19, 550/2, 550/6, 560/18, 560/9, 560/10, 560/11, 560/12, 566/13, 566/14, 566/15, 566/16, 560/1, 566/11 o celkové výměře cca 37 270 m2.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2008. Kupní cena pozemků bude stanovena dohodou před uzavřením kupní smlouvy.

13/23/06
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví 44 podílnických obcí, kde město Ždírec n.D. je vlastníkem nemovitostí ve výši podílu 30/710.
Podílnické obce smění lesní pozemky v k.ú.Obyčtov, Hodíškov a Suky o celkové výměře 14,1580 ha za pozemky ve vlastnictví České republiky, správě Lesů ČR, s.p. v k.ú.Hlinné, Jámy, Račín u Polničky, Sklené u Žďáru nad Sázavou, Světnov, Vepřová a Radostín u Vojnova Městce o celkové výměře 17,9198 ha.

14/23/06
Zastupitelstvo města projednalo:
1.žádost Mgr.Alice M. o prodej části pozemku p.č.315/1 náves o výměře cca 100 m2 v Údavách
2.žádost Luďka J. o prodej pozemku p.č.535/2, a částí pozemků p.č.708/37 a PK 25
3.uložilo městskému úřadu prověřit do 31.7.2006 možnost geometrického oddělení pozemků ve smyslu žádostí s ohledem na existenci podzemních sítí technické infrastruktury a vzhledem oprávněným k zájmům města

15/23/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji automobilové cisterny Avia 30, inv.č.2102, SPZ HB 32-33, rok pořízení 1981 a pověřilo radu města zajištěním úkonů vedoucích k prodeji vozidla za nejvýhodnějších podmínek.

16/23/06
Zastupitelstvo města:
1.souhlasí s podáním žádosti o převod pozemku p.č.st.70 s domem čp.60 v k.ú.Ždírec n.D. z vlastnictví České republiky, Správy železniční dopravní cesty, s.o.
2.pověřilo radu města jednáním o kupní ceně a podmínkách převodu nemovitostí

17/23/06
Zastupitelstvo města:
1.vzalo na vědomí informaci starosty o návštěvě obce Michelhausen v Dolním Rakousku ve dnech 20. a 21.5.2006.
2.schválilo návrh smlouvy o partnerství mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Městysem Michelhausen v předloženém znění
3.pověřilo radu města jednáním o návrhu smlouvy s rakouskou stranou a přípravou smlouvy k podpisu

18/23/06
Zastupitelstvo města stanovilo název nově budované ulice u řeky Doubravy na ulice V Údolí.

19/23/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o průběhu a přípravě realizace investičních akcí města
v roce 2006.

20/23/06
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města v roce 2005 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou.
Závěr kontroly provedené orgány města zní: Při veřejnoprávní finanční kontrole nebylo zjištěno porušení účelu použití poskytnutých finančních prostředků, ani porušení správnosti provádění finančních operací v souladu s platnými předpisy.
Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

21/23/06
Zastupitelstvo města:
1.projednalo informaci společnosti NIMIRU s.r.o.Havlíčkův Brod o přípravě výstavby obchodního centra ve Ždírci n.D. v lokalitě Pikulka
2.vyhovělo žádosti společnosti NIMIRU a souhlasí s posunutím realizace výstavby obchodního centra na rok 2007
3.pověřilo radu města jednáním se společností NIMIRU s.r.o.Havl.Brod o termínech výstavby obchodního centra

22/23/06
Zastupitelstvo města stanovilo termín 24.zasedání na čtvrtek 24.8.2006, začátek v 18:00 hod.

 

 

------------------------------------------
Ing.Miloslav Gajdorus, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-23-usneseni-22-06-2006-web.pdf 85 kB usnesení z 23.zasedání ve formátu PDF