Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města edit delete

30.8.2006 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/24/06
Zastupitelstvo města:
1.zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, MUDr. Marie Nováková, Oldřich Novák.
2.ověřovatele zápisu: Luboš Plíhal, Věra Šťastná
3.schválilo program zasedání předložený radou města

2/24/06
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 23.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/24/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 23.zasedání do 24.zasedání ZM bez připomínek.

4/24/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav účtů města k 31.7.2006 a 24.8.2006 a stav příjmů a výdajů města k 31.7.2006.

5/24/06
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2006 dle předloženého návrhu. Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení.

6/24/06
Zastupitelstvo města rozhodlo, že město použije příjmy z provozu výherních hracích automatů v roce 2005 ve výši 120.481,-Kč pro potřeby sportu a tělovýchovy v roce 2006.

7/24/06
Zastupitelstvo města uložilo předložit na 1.zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2006-2010:
1) městskému úřadu návrh investičních akcí a finančně náročnějších oprav majetku města, prováděných v roce 2007
2) městskému úřadu návrh rozpočtu města na rok 2007
3) osadním výborům místních částí požadavky na realizaci oprav a údržby majetku města v jednotlivých částech města
4) společenským organizacím a občanským a zájmovým sdružením požadavky na finanční příspěvek na činnost v roce 2007

8/24/06
Zastupitelstvo města:
a) rozhodlo o prodeji pozemku p.č.566/27 o výměře 2282 m2 v průmyslové zóně II-SEVER, k.ú.Horní Studenec, Jaroslavu U., č.j.žádosti 1537/06
b) uložilo městskému úřadu:
- vymezit věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí na prodávaných pozemcích v souladu s územním plánem a plánem zástavby průmyslové zóny
- zajistit převod pozemků v katastru nemovitostí
c) stanovilo kupní cenu pozemků na 80,-Kč/m2 prodávané plochy a 40,-Kč/m2 prodávané plochy, zatížené věcným břemenem pro uložení inženýrských sítí
d) rozhodlo, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy hradí město, náklady spojené s vkladem pozemků do katastru nemovitostí hradí kupující

9/24/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků:
1) k.ú.Horní Studenec, pozemek p.č.535/2 o výměře 44 m2 a geometricky oddělené části pozemku p.č.708/37 o výměře cca 230 m2 Luďku J., č.j.žádosti 1320/06
2) k.ú.Údavy, geometricky oddělená část pozemku p.č.315/1 o výměře cca 120 m2 Mgr. Alici M., č.j.žádosti 866/06
3) k.ú.Stružinec, pozemek p.č.51/15 o výměře o výměře 989 m2 a geometricky oddělenou část pozemku p.č.51/5 o výměře cca 50 m2 manželům Ing. Karlu a Ludmile K., č.j. žádosti 1653/06

Kupní cena pozemků dle bodu 1), 2), 3, tohoto usnesení činí 20,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené se sepsáním kupních smluv, geometrickým odělením pozemků a náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí kupující.

10/24/06
Zastupitelstvo města:
a) rozhodlo o prodeji a koupi pozemku a částí pozemků geometricky oddělených geometrickým plánem č.899-35/2006 ze dne 3.7.2006 v k.ú. Ždírec nad Doubravou:
1) o prodeji části pozemku PK p.č.356/8, geometricky oddělených dílů „c+d“ o výměře 265 m2 a dílu „b“ o výměře 11 m2 manželům Miroslavu a Marii L., bytem Ždírec n.D.
2) o prodeji pozemku p.č.50/4 o výměře 56 m2  Karlu N., bytem Ždírec n.D.
3) o koupi části pozemku p.č.st.19, geometricky odděleného dílu „f“ o výměře 71 m2
4) o koupi části pozemku p.č.st.18, geometricky odděleného dílu „g“ o výměře 8 m2
5) o koupi části pozemku p.č.50/2, geometricky odděleného dílu „h“ o výměře 61 m2

b) stanovilo další podmínky prodeje a koupě pozemků:
1) kupní cena pozemků, které jsou předmětem prodeje a koupě  je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku
2) náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující a prodávající poměrným dílem, odpovídajícím výměrám převáděných pozemků

11/24/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Bytovým družstvem Jižní se sídlem Školní 500, Ždírec nad Doubravou na budoucí prodej geometricky oddělené části pozemků p.č.PK  343/7, 343/8 a 343/9. Pozemek o výměře cca 250 m2 je určen k výstavbě bytového domu v ulici Jižní.
Podmínky budoucí smlouvy kupní:
1) smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2007
2) kupní cena je stanovena ve výši 50,-Kč/m2 pozemku
3) náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem vlastnictví v katastru nemovitostí uhradí město

12/24/06
Zastupitelstvo města:
1) schválilo uzavření smlouvy o upsání akcií, na základě které bude převeden majetek města, vodovodní řad v ulici Ve Vilkách, formou nepeněžního vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s ve výši 504.000,-Kč. 
2) souhlasí s převzetím 504 ks akcií s omezenou převoditelností společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

13/24/06
Zastupitelstvo města stanovilo termín 25.zasedání na čtvrtek 12.10.2006, začátek v 17:00 hod.

 

------------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

------------------------------------------
Věra Šťastná, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-24-usneseni-24-08-2006-web.pdf 78 kB usnesení z 24.zasedání ve formátu PDF