Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města edit delete

25.10.2006 | Jiří Pavlíček

1/25/06
Zastupitelstvo města:
1.zvolilo návrhovou komisi ve složení: Hubert Kolář, František Plíšek, Věra Šťastná
2.ověřovatele zápisu: Jaroslav Klepetko, Jana Uchytilová
3.schválilo program zasedání předložený radou města

2/25/06
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 24.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/25/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 24.zasedání do 25.zasedání ZM bez připomínek.

4/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav účtů města k 30.9.2006 a 12.10.2006 a stav příjmů a výdajů města k 30.9.2006.

5/25/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení příspěvku občanskému sdružení SK Dekora Ždírec n.D. na činnost klubu v roce 2006 na částku 271.000,00 Kč. Ve 4.čtvrtletí roku 2006 převede městský úřad na účet SK Dekora Ždírec n.D. částku 121.00,00 Kč.

6/25/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí půjčky ve výši 300 000,00 Kč z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. na opravu a rekonstrukci 5 bytů v budově ve Ždírci n.D., Mírová 119.

7/25/06
Zastupitelstvo města:
1.koupilo spoluvlastnický podíl ve výši 1/54 k pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci původ PK p.č.566/21, k.ú.Horní Studenec, za kupní cenu 11.100,- Kč

2.stanovilo věcné břemeno průchodu a průjezdu z místní komunikace budované na základě stavebního povolení zn.928/06-124/2006/S-P, které nabylo právní moci dne 24.8.2006, na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č.566/1,566/2 a 566/21 pro vlastníky pozemku PK p.č.566/17 a 560/13

8/25/06
Zastupitelstvo města:
1.rozhodlo o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zajištění služby BEZPEČNÉ SILNICE KAŽDÉMU“ s obecně prospěšnou společností BEZPEČNÉ SILNICE KAŽDÉMU se sídlem v Hradci Králové v předloženém znění; předmětem smlouvy je budoucí zajištění měření rychlosti projíždějících vozidel na určeném místě v katastru města Ždírec nad Doubravou, spojené s kompletní agendou sankcí za porušení zákona

2.rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městy Ždírec nad Doubravou a Chotěboř na poskytnutí výkonu činnosti Městské policie Chotěboř na území Města Ždírec nad Doubravou k zajištění kontroly měření rychlosti projíždějících vozidel; neuzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městy Ždírec n.D. a Chotěboř je důvodem k neuzavření smlouvy dle odstavce 1. tohoto usnesení

9/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty a místostarosty o průběhu a výsledcích návštěvy delegace dolnorakouské obce Michelhausen ve dnech 6. a 7.10.2006

10/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu příprav voleb do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2006.

 


------------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel

 

 

------------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel

 

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-25-usneseni-12-10-2006-web.pdf 74 kB usnesení z 25.zasedání ve formátu PDF