Usnesení z 3.zasedání zastupitelstva města edit delete

11.4.2007 | Jiří Pavlíček

Hlasování: pro-proti-zdržel se

1/03/07
Zastupitelstvo města:
1) volí návrhovou komisi ve složení:  p. Jaroslav Klepetko, paní Zdeňka Lédlová, paní Anna Horáková
2) ověřovatele zápisu: Ing. Bohumír Nikl, p. Miroslav Švanda
Hlasování: 14-0-0

2/03/07
Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

3/03/07
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města.
Hlasování: 14-0-0

4/03/07
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje činnost rady města v období od 2. do 3.zasedání ZM bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

5/03/07
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedů výborů zastupitelstva o činnosti výboru pro kulturu a sport, výboru kontrolního a výboru finančního v období od 1.do 3.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

6/03/07
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
1) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Ždírec nad Doubravou za rok 2006
2) závěrečný účet města za rok 2006 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Hlasování: 14-0-0

7/03/07
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 28.2.2007
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 29.3.2007
Hlasování: 14-0-0

8/03/07
Zastupitelstvo města rozhoduje:
1) o prodeji pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č. st. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 588 m2 s domem čp.57 a pozemku p.č.21/1, ostatní plocha, o výměře 238 m2 manželům Martinovi   a Michaele Š., bytem Ždírec n.D.
2) kupní cena za pozemek včetně budovy čp.57 je stanovena na 148.680,-Kč
Hlasování: 14-0-0

9/03/07
Zastupitelstvo města souhlasí s koupí a směnou pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec n.D. - Kohoutov:

1) pozemky v k.ú. Ždírec n.D., pozemky ve zjednodušené evidenci původ PK:

a) zastupitelstvo kupuje část pozemku p.č. 193/1, p.č. 174, p.č. 178 a p.č.85/1 za podmínek stanovených prodávajícími

b) zastupitelstvo souhlasí s rovnocennou směnou části pozemku ve vlastnictví města p.č. 431 za části pozemků p.č. 160 a 161

2) pozemky v k.ú. Kohoutov, pozemky KN:

a) zastupitelstvo kupuje část pozemku p.č. 518 za podmínek stanovených prodávajícími

b) zastupitelstvo souhlasí s rovnocennou směnou části pozemků ve vlastnictví města p.č.514/1 a p.č.58/1 za části pozemků p.č. 516 a p.č. 517
Hlasování: 14-0-0

10/03/07
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí žádost manželů Dlouhých, trvale bytem Dražkovice, o prodej pozemku pro zřízení zahrady
2) souhlasí s prodejem pozemku žadatelům ve smyslu podané žádosti
3) ukládá oddělení výstavby města připravit geometrické oddělení a následný prodej pozemku
4) ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích
Hlasování: 13-0-1

11/03/07
Zastupitelstvo města:
1) prodává geometricky oddělený pozemek o výměře cca 300 m2 z pozemků ve vlastnictví města vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č.324/1 a 423, k.ú. Ždírec n.D. Pavlu H., bytem Bezděkov a Miloslavu K., bytem Bezděkov
2) ukládá městskému úřadu vymezit věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí na prodávaných pozemcích a zajistit převod pozemků v katastru nemovitostí
3) stanovuje kupní cenu pozemků na 180,-Kč/m2 prodávané plochy
4) rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy uhradí město, náklady spojené s vkladem pozemků do katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 14-0-0

12/03/07
Zastupitelstvo města:
1) prodává geometricky oddělený pozemek o výměře cca 2,2 ha z pozemků ve vlastnictví města vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č. 586, 587, 589, 566/1, 566/2, 566/7, 566/8, 566/9 a 566/10 v průmyslové zóně II-SEVER, k.ú. Horní Studenec, společnosti Eurometal Chotěboř spol. s r.o., Riegrova 210, Chotěboř
2) ukládá městskému úřadu vymezit věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí na prodávaných pozemcích v souladu s územním plánem a plánem zástavby průmyslové zóny a zajistit převod pozemků v katastru nemovitostí
3) stanovuje kupní cenu pozemků na 80,-Kč/m2 prodávané plochy a 40,-Kč/m2 prodávané plochy, zatížené věcným břemenem pro uložení inženýrských sítí
4) rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy uhradí město, náklady spojené s vkladem pozemků do katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 13-0-1

13/03/07
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-40-0500890/VB/2 mezi městem Ždírec n.D. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uložení kabelových rozvodů NN v části ulice Jižní, k.ú. Ždírec n.D., na pozemcích ve vlastnictví města PK p.č. 343/8 a pozemcích KN p.č. 342/92 a 342/124. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.270,-Kč.
Hlasování: 12-0-2

14/03/07
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s doplněním plánu investičních akcí v roce 2007 o akci „Přístavba lékárny k budově čp.119“ a s rekonstrukcí části pavilonu č.1 ZŠ a MŠ Ždírec n.D. pro zřízení 1 třídy mateřské školy v 2.NP pavilonu č.1
2) ukládá starostovi a městskému úřadu navrhnout na 4.zasedání zastupitelstva úpravu rozpočtu města na rok  2007 tak, aby bylo zajištěno finanční krytí investic dle bodu 1)
Hlasování: 14-0-0

15/03/07
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje plán investičních akcí na roky 2007 až 2010, předložený radou města a finančním výborem.
Plán investičních akcí tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 14-0-0

16/03/07
Zastupitelstvo města:
1) ruší směrnici zastupitelstva města, přijatou zastupitelstvem města dne 1.2.2001, kterou byla stanovena doporučená prodejní cena pozemků ve vlastnictví města
2) přijímá směrnici zastupitelstva města č.1/2007, která stanovuje doporučenou prodejní cenu pozemků ve vlastnictví města s platností od 1.4.2007
Hlasování: 10-4-0

17/03/07
Zastupitelstvo města souhlasí s postoupením práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků původ PK parc. č.343/7, 343/8, 343/9 pro výstavbu bytového domu s 10 byty v Jižní ulici, uzavřené dne 3.10.2006 mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Bytovým družstvem Jižní se sídlem Ždírec n.D. Školní 500 z Bytového družstva Jižní na společnost Jihomoravská akciová, a.s., IČ 26969220, se sídlem 613 00 Brno, Durďákova 5.
Hlasování: 13-0-1

18/03/07
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje přijetí úvěru na částečné financování investičních akcí v roce 2007 a stanovuje podmínky půjčky:

1) účelem úvěru je financování investičních akcí města v roce 2007:

a) rekonstrukce domu čp.1 ve Ždírci n.D. na 2 byty

b) rekonstrukce DPS 119 na dům sociálních a zdravotních služeb

c) výstavba inženýrských sítí v průmyslové zóně II

d) výstavba cyklostezky Ždírec - Kohoutov

2) výše úvěru bude činit 3.000.000,00 Kč

3) čerpání úvěru bude probíhat v době 5/2007 až 12/2007

4) splatnost úvěru od 3/2008 do 09/2010 se splácením v pravidelných čtvrtletních splátkách s možností jednorázových vkladů mimo pravidelné termíny splátek

5) zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města

B/ ukládá radě města vybrat finanční ústav, který poskytne investiční úvěr, formou poptávkového řízení nejméně ze 3 nabídek s termínem vyhodnocení nabídek do 15.4.2007
C/ pověřuje radu města rozhodnutím o uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru ve smyslu usnesení a podmínek stanovených zastupitelstvem
Hlasování: 14-0-0

19/03/07
Zastupitelstvo města:
1) vypisuje 11.výběrové řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu na území města Ždírec n.D. a stanovilo termín uzávěrky podávání žádostí o čerpání prostředků z FRB na 15.5.2007
2) rozhoduje, že město použije v roce 2007 z FRB na opravy bytového fondu ve vlastnictví města částku celkem 500.000,-Kč
Hlasování: 14-0-0

20/03/07
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování čističky odpadních vod Ždírec n.D. a jednotného kanalizačního řadu v místní části Ždírec n.D. a splaškové kanalizace v průmyslových zónách I-JIH a II-SEVER, včetně přečerpávací stanice splaškových vod na pozemku p.č.st. 373 v k.ú. Sobíňov s platností od 1.června 2007 společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

2) ukládá radě města a městskému úřadu zajistit předání majetku města dle bodu 1) tak, aby byl zajištěn od 1.6.2007 plynulý provoz ČOV a veřejné kanalizace
Hlasování: 13-0-1

21/03/07
Zastupitelstvo města:

A/ souhlasí s úplatným převodem majetku Města Ždírec nad Doubravou na společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod, IČ 48173002, v rozsahu:

1) čistička odpadních vod Ždírec n.D., tj. provozní budova evidenční číslo 50 na pozemcích p.č.st. 828, 829, 830, 831 a p.č. 366/5

2) pozemky p.č.st. 828, 829, 830 a 831 o výměře celkem 427 m2 a pozemek p.č. 366/5 o výměře 1606 m2, vše v k.ú. Ždírec n.D.

3) movitý majetek, vedený v inventurním seznamu majetku města pro ČOV a určený k zajištění provozu ČOV

4) kanalizační řad jednotné kanalizace v místní části Ždírec n.D. dle inventurního seznamu, sloužící k odvodu splaškových vod na ČOV

5) splašková kanalizace v průmyslové zóně I-JIH a II-SEVER, napojená na přečerpávací stanici v průmyslové zóně I-JIH

6) přečerpávací stanice splaškových vod na pozemcích p.č.st. 373 o výměře 11 m2 v k.ú. Sobíňov, včetně technologického vybavení a výtlačného potrubí

7) vodojem Kohoutov, tj. provozní budova na pozemku p.č.st. 67 o výměře 47 m2 a pozemek p.č. 572 o výměře 1254 m2, včetně výtlačného a zásobovacího potrubí

B/ rozhoduje, že hodnota majetku bude stanovena znaleckým posudkem

C/ ukládá radě města předložit znalecký posudek k projednání zastupitelstvu města před podepsáním smlouvy o úplatném převodu majetku dle odst. A/
Hlasování: 13-0-1

22/03/07
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí bez připomínek zprávu společnosti CITELUM, a.s. Praha o plnění podmínek a závazků stanovených smlouvou o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení na území města Ždírec nad Doubravou.
Hlasování: 14-0-0

23/03/07
Zastupitelstvo města rozhoduje:

1. že město Ždírec n.D. bude v roce 2008 finančně a materiálně podporovat činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D. na úrovni JPO II
2. ukládá městskému úřadu vyčlenit při přípravě rozpočtu města na rok 2008 ve výdajích částku potřebnou pro provoz JPO II
Hlasování: 14-0-0

24/03/07
Zastupitelstvo města stanovuje termín 4.zasedání na čtvrtek 31.5.2007, začátek v 18:00 hod.
Hlasování: 14-0-0

 

 

------------------------------------------
Ing. Bohumír Nikl, ověřovatel

 

------------------------------------------
Miroslav Švanda, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-03-usneseni-29-03-2007-web.pdf 86 kB usnesení z 3.zasedání ve formátu PDF