Usnesení z 4.zasedání zastupitelstva města edit delete

13.8.2007 | Jiří Pavlíček

Hlasování: pro-proti-zdržel se

1/04/07
Zastupitelstvo města:
1) volí návrhovou komisi ve složení: Libor Málek, Miroslav Švanda, Oldřich Novák
2) ověřovatele zápisu: František Plíšek, Zdeňka Lédlová
Hlasování: 14-0-0

2/04/07
Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

3/04/07
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města doplněný o bod „1.Projednání návrhu na výstavbu kostela ve Ždírci n.D.“.
Hlasování: 14-0-0

4/04/07
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje činnost rady města v období od 3. do 4.zasedání ZM bez připomínek.
Hlasování: 14-0-0

5/04/07
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 30.4.2007
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 31.5.2007
Hlasování: 14-0-0

6/04/07
Zastupitelstvo města upravuje rozpočet města na straně příjmů a výdajů podle návrhu finančního výboru. Upravený rozpočet tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 14-0-0

7/04/07
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů rozpočtu města v letech 2007 až 2009.
Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 14-0-0

8/04/07
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
1) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2006
2) závěrečný účet svazku za rok 2006 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Hlasování: 14-0-0

9/04/07
Zastupitelstvo města:
1) uzavírá 11.výběrové řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D.
2) poskytuje dle návrhu rady města 8 žadatelům celkem částku 555.000,-Kč 

Seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou tvoří přílohu zápisu z 4.zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 14-0-0

10/04/07
Zastupitelstvo města rozhoduje:
1) o prodeji geometricky oddělené části pozemku p.č.51/5, ostatní plocha, k.ú. Stružinec o výměře cca 500 m2 manželům Františku a Kateřině D., bytem Dražkovice
2) kupní cena pozemku je stanovena na částku 30,-Kč/m2
3) náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem vlastnictví v katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitosti hradí prodávající
Hlasování: 13-0-1

11/04/07
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků:
1) p.č. st. 702 zastavěná plocha o výměře 22 m2, k.ú. Ždírec n.D.
- kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem
náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
2) p.č. PK 451/2 o výměře 456 m2, k.ú. Staré Ransko
- kupní cena je stanovena na 9.120,-Kč
- náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 14-0-0

12/04/07
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene:
1. smlouvy č. IV-12-2001721/VB/P/1 mezi městem Ždírec n.D. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uložení kabelových rozvodů NN v části ulice Na Balkáně, k.ú. Ždírec n.D., na pozemku ve vlastnictví města p.č. PK 65/1; jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 720,- Kč
2. smlouvy č. EP-12-2000335/VB/1 mezi městem Ždírec n.D. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na zřízení a provoz zařízení distribuční soustavy v k.ú. Horní Studenec na pozemku ve vlastnictví města p.č. 550/22; jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1,020,- Kč
Hlasování: 14-0-0

13/04/07
Zastupitelstvo města rozhoduje o majetkově rovnocenné směně pozemků ve spoluvlastnictví města Ždírec nad Doubravou za pozemky ve vlastnictví České republiky:

1) směňované pozemky ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D., spoluvlastnický podíl města 30/710:
1. k.ú. Obyčtov, pozemek p.č. 1350
2. k.ú. Hodíškov, pozemek p.č. 553
3. k.ú. Suky, pozemek p.č. 1422/1, 1422/2, 1422/3

2) směňované pozemky ve vlastnictví České republiky:
1. k.ú. Radostín u Vojnova Městce, pozemky p.č. 484/7 a  484/8 a pozemky p.č. PK 368, 372, 373, 374, 378, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/5, 396/7, 396/12, 397/1, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 398/2, 398/9, 399/1, 401/4, 402/6, 402/7, 402/8, 408, 409, 415/1, 448/3, 448/4, 448/5, 451, 465, 466, 468/1, 468/2
2. k.ú. Račín u Polničky, pozemky p.č. 299/4, 299/6, 299/19, 303/1
3. k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, pozemky p.č. 650/2, 650/3, 3016
4. k.ú. Vepřová, pozemky p.č. 1623, 1633/16, 1633/17 a pozemky p.č. PK 1633/4, 1633/10
5. k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, pozemky p.č. 368/6, 380/2
6. k.ú. Světnov, pozemky p.č. 1016/31, 1041/30, 1041/31, 1041/32, 1041/33, 1041/34, 1041/35, 1041/36, 1041/37, 1041/38
7. k.ú. Hluboká u Krucemburku, pozemky p.č. 229, 231, 234, 273 a pozemky p.č. PK 232, 275
Hlasování: 14-0-0

14/04/07
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádost Jana M., bytem Ždírec n.D., č.j.823/07 o prodej pozemků ve vlastnictví města:

1. pozemek p.č. PK 486 a p.č. PK 422, k.ú. Sobíňov
2. pozemek p.č. PK 324/4 a p.č. PK 324/1, k.ú. Ždírec n.D.

2) souhlasí s prodejem pozemků ve smyslu podané žádosti a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích a spolupracovat se žadatelem při geometrickém oddělení pozemků a stanovení dalších podmínek prodeje pozemků
Hlasování: 14-0-0

15/04/07
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádost Michala B, bytem Horní Studenec o prodej části pozemku  ve vlastnictví města p.č.203, k.ú. Horní Studenec o výměře cca 600 m2
2) ukládá městskému úřadu dojednat podmínky prodeje s ohledem na možnou směnu pozemků za pozemky pod místní komunikací v lokalitě Vyhnálov
Hlasování: 14-0-0

16/04/07
Zastupitelstvo města:
1) projednalo žádost manželů V., bytem Horní Studenec o prodej části pozemků ve vlastnictví města p.č. 708/2 a 708/10, k.ú. Horní Studenec o výměře cca 520 m2
2) souhlasí s prodejem pozemků ve smyslu podané žádosti a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích a spolupracovat se žadatelem při geometrickém oddělení pozemků a stanovení dalších podmínek prodeje pozemků
Hlasování: 14-0-0

17/04/07
Zastupitelstvo města přijímá dodatek č.3 Zřizovací listiny Základní škola a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou.

Předmětem dodatku č.3 je doplnění článku 5.smlouvy – Hlavní účel o bod 7. provozování školní jídelny – výdejny. Ostatní ustanovení zřizovací smlouvy se nemění.
Hlasování: 13-0-1

18/04/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi svolat v termínu do 30.června 2007 společnou schůzku rady města se zástupci Římskokatolické farnosti Krucemburk ve věci projednání možností a podmínek výstavby kostela ve Ždírci n.D.
Hlasování: 14-0-0

19/04/07
Zastupitelstvo města stanovuje termín 5.zasedání na čtvrtek 26.7.2007, začátek v 18:00 hod.
Hlasování: 14-0-0

 

 

------------------------------------------
František Plíšek, ověřovatel

 

------------------------------------------
Zdeňka Lédlová, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-03-usneseni-31-05-2007-web.pdf 79 kB usnesení z 4.zasedání ve formátu PDF