Usnesení z 5.zasedání zastupitelstva města edit delete

13.8.2007 | Jiří Pavlíček

Hlasování: pro-proti-zdržel se

1/05/07
Zastupitelstvo města:
1) volí návrhovou komisi ve složení: Anna Horáková, Zdeňka Lédlová, Jaroslav Košťál
2) ověřovatele zápisu: Libor Málek, Oldřich Novák
Hlasování: 13-0-0

2/05/07
Zastupitelstvo města uzavírá zápis ze 4.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Hlasování: 13-0-0

3/05/07
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města.
Hlasování: 13-0-0

4/05/07
Zastupitelstvo města ukládá radě města uplatnit věcné předkupní právo z kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a společností NIMIRU spol. s r.o., Nádražní 128, Havlíčkův Brod dne 11.8.2006 s právními účinky k 11.9.2007 a odkoupit zpět za původní kupní cenu od společnosti NIMIRU pozemek p.č. 342/128, k.ú. Ždírec n.D. 
Hlasování: 13-0-0

5/05/07
Zastupitelstvo města projednává a schvaluje činnost rady města v období od 4. do 5.zasedání ZM bez připomínek.
Hlasování: 13-0-0

6/05/07
Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 30.6.2007
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 26.7.2007
3) zprávu o příjmech a výdajích města k 15.7.2007
Hlasování: 12-0-1

7/05/07
Zastupitelstvo města rozhoduje, že město použije příjmy z provozu výherních hracích automatů v roce 2006 ve výši 179.342,-Kč na výstavbu sportovišť v roce 2007.
Hlasování: 13-0-0

8/05/07
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků:
1) pozemek p.č. 342/129 o výměře 82 m2, k.ú. Ždírec n.D.
kupní cena činí 8 200,-Kč
veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
2) pozemek p.č. 570/14 o výměře 165 m2, k.ú. Ždírec n.D.
kupní cena je stanovena na 3 300,-Kč
veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
3) pozemek p.č. 570/15 o výměře 137 m2, k.ú. Ždírec n.D.
kupní cena je stanovena na 2 740,-Kč
veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 13-0-0

9/05/07
Zastupitelstvo města prodává pozemky v průmyslové zóně I – JIH Janu Matějkovi bytem Ždírec n.D., pozemky nebo jejich části v k.ú. Sobíňov p.č. PK 486 a p.č. PK 422 o výměře zhruba 50 m2 a pozemky nebo jejich části  v k.ú. Ždírec n.D. p.č. PK 324/4 a p.č. PK 324/1 o výměře cca 300 m2 a stanovuje podmínky prodeje:
1) kupní cena prodávaných pozemků je stanovena na 80,-Kč/m2
2) veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 12-0-1 (z důvodu možné podjatosti se hlasování nezúčastnil Jan Matějka)

10/05/07
Zastupitelstvo města prodává pozemky v k.ú. Stružinec:
1) manželům Miloslavu a Marii Bouškovým, bytem Stružinec geometricky oddělenou část pozemku p.č. 51/21 o výměře zhruba 65 m2 a stanovuje podmínky prodeje:
- kupní cena je stanovena na 30,-Kč/m2 prodávaného pozemku
- veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující

2) Soně Kuncové, bytem Raná geometricky oddělenou část pozemku p.č. 51/21 o výměře zhruba 200 m2 a pozemek p.č. 51/12 o výměře 1146 m2 a stanovuje podmínky prodeje:
- kupní cena je stanovena na 30,-Kč/m2 prodávaného pozemku
- veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 13-0-0

11/05/07
Zastupitelstvo města prodává geometricky oddělené části pozemků p.č. 708/10 a 708/20 ostatní plocha o výměře zhruba 520 m2 v k.ú. Horní Studenec manželům Františku a Lucii Vojtovým, bytem Horní Studenc a stanovuje podmínky prodeje:
- kupní cena je stanovena na 30,-Kč/m2 prodávaného pozemku
- veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 13-0-0

12/05/07
Zastupitelstvo města:

A) projednává žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města v průmyslové zóně II-SEVER, k.ú Horní Studenec:
1) žádost společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., se sídlem Nádražní 66, Ždírec n.D. o prodej pozemku o výměře zhruba 20000 m2
2) žádost firmy Václav Med, se sídlem Havlíčkův Brod o prodej pozemku o výměře zhruba 10000 m2
3) žádost firmy Jan Kruntorád, se sídlem Chotěboř o prodej pozemku o výměře zhruba 5000 m2
4) žádost společnosti Harcross s.r.o., se sídlem Taussigova 1218, Hlinsko o prodej pozemku o výměře zhruba 5000 m2

B) souhlasí s přípravou prodeje pozemků za podmínek:
a) kupní cena pozemků je stanovena na 80,-Kč/m2
b) kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí
c) kupní smlouva bude obsahovat věcné předkupní právo pro prodávajícího na přednostní odkoupení pozemku v případě prodeje a to za původní kupní cenu
d) kupující je povinen vybudovat a zkolaudovat na kupovaném pozemku do 5 let od podpisu kupní smlouvy průmyslovou stavbu

C) ukládá městskému úřadu, oddělení výstavby:
a) připravit geometrické rozdělení pozemků ve smyslu podaných žádostí
b) stanovit věcná břemena pro vedení inženýrských sítí a další podmínky prodeje a budoucího užívání pozemků
Hlasování: 13-0-0

13/05/07
Zastupitelstvo města prodává pozemek p.č.st. 1100, k.ú.Ždírec n.D. o výměře 370 m2 společnosti Rezidence Jižní, s.r.o., IČ 27726070, se sídlem 586 01 Jihlava, Pávovská 15b za cenu 18 500,-Kč s tím, že náklady na geometrické oddělení pozemku a převod pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: 13-0-0

14/05/07
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o průběhu a zajištění investičních akcí v roce 2007.
Hlasování: 13-0-0

15/05/07
Zastupitelstvo města stanovuje termín 6.zasedání na čtvrtek 20.9.2007, začátek v 18:00 hod.
Hlasování: 13-0-0

 

 

------------------------------------------
Libor Málek, ověřovatel

 

------------------------------------------
Oldřich Novák, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-03-usneseni-26-07-2007-web.pdf 77 kB usnesení z 5.zasedání ve formátu PDF