Usnesení z 6.zasedání zastupitelstva města edit delete

3.10.2007 | Jiří Pavlíček

Hlasování: pro-proti-zdržel se

1/06/07
Zastupitelstvo města:
1) volí návrhovou komisi ve složení: Anna Horáková, Zdeňka Lédlová, Jaroslav Klepetko
2) ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Pavlíčka
Hlasování: 13-0-1

2/06/07
Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 5.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Hlasování: 13-0-1

3/06/07
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města.
Hlasování: 13-0-1

4/06/07
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu společnosti NIMIRU spol. s r.o. Havlíčkův Brod o přípravě výstavby obchodního centra Ždírec nad Doubravou.

5/06/07
Zastupitelstvo města projednává a schvaluje činnost rady města v období od 5. do 6.zasedání ZM bez připomínek.
Hlasování: 13-0-1

6/06/07
Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 31.8.2007
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 20.9.2007
3) zprávu o plnění rozpočtu města k 31.8.2007
Hlasování: 12-0-2

7/06/07
Zastupitelstvo města upravuje rozpočet města podle návrhu předloženého finančním výborem.
Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení ze zasedání zastupitelstva města.

8/06/07
Zastupitelstvo města:
A) schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. na přeúvěrování hypotéky na dofinancování stavby bytového domu čp. 571, 400 a stanovuje podmínky půjčky:
1. výše úvěru bude činit 2 265 000,- Kč
2. čerpání úvěru bude probíhat v říjnu 2007 tak aby mohl být splacen zůstatek jistiny u přeúvěrovávané hypotéky
3. splatnost úvěru nejdéle 15 let
4. zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města
5. pravidelné měsíční splátky s možností jednorázových vkladů mimo pravidelné termíny splátek bez poplatku
6. bez poplatku za uzavření úvěru
7. bez poplatku za vedení účtu
8. úroková míra se odvíjí od 12M PRIBOR
B) pověřuje starostu a místostarostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí investičního úvěru ve smyslu usnesení za podmínek stanovených zastupitelstvem
Hlasování: 13-0-1

9/06/07
Zastupitelstvo města schvaluje převod vybudovaných inženýrských sítí následovně:
1) STL plynovod DN 90, délka 452 m, průmyslová zóna II – SEVER:
- město Ždírec n.D. převádí investorství stavby na společnost VČP Net, a.s. Hradec Králové bez finančního příspěvku města
2) vodovod DN 110, délka 323 m, průmyslová zóna II – SEVER:
-  společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. náhradou za příspěvek na výstavbu z rozvojového fondu a.s.
3) vodovod DN 110, délka 16,5 m včetně podzemního hydrantu, Kohoutov:
-  společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. náhradou za příspěvek na výstavbu z rozvojového fondu a.s.
Hlasování: 13-0-1

10/06/07
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku p.č. 566/27 o výměře 2282 m2, k.ú. Horní Studenec:
kupní cena činí 80,-Kč/m2
veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování: 13-0-1

11/06/07
Zastupitelstvo města:
A) prodává pozemky v průmyslové zóně II – SEVER, k.ú. Horní Studenec:
1. Janu Kruntorádovi, Chotěboř, pozemek o výměře cca 4500 m2
2. Jaroslavu a Ivaně Uchytilovým, Ždírec n.D., pozemek o výměře cca 2500 m2 
3. společnosti MCV Plast, s.r.o., se sídlem Újezd 40/450, Praha 1, Malá Strana, pozemek o výměře cca 9500 m2
4. Správě železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Plzeň, částí pozemků o výměře cca 1000 m2
B) stanovuje podmínky prodeje:
1. kupní cena pozemků je stanovena na 80,-Kč/m2
2. kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí
3. kupní smlouva bude obsahovat věcné předkupní právo pro prodávajícího na přednostní odkoupení pozemku v případě prodeje a to za původní kupní cenu a věcné břemeno pro uložení a následnou údržbu inženýrských sítí
4. kupující je povinen vybudovat a zkolaudovat na kupovaném pozemku do 5 let od podpisu kupní smlouvy průmyslovou stavbu – tato podmínka platí pro kupující dle bodu A) 1. a 3.
Hlasování: 14-0-0

12/06/07
Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí žádosti o prodej nemovitostí ve vlastnictví města a ukládá městskému úřadu řešit předložené žádosti v souladu s územním plánem a možnostmi města:
1) žádost Jaroslava Štorka, Chrudim o prodej budovy čp. 38 na Benátkách
2) žádost Zdeňky Kuncové o prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú. Stružinec p.č. 51/25, 51/3, 51/2, 51/17 a 51/26
3) žádost družstva JEDNOTA OVD Havlíčkův Brod o prodej pozemku pro výstavbu obchodního centra v lokalitě Pikulka
4) žádost společnosti FLOSMAN, a.s. Tábor, o prodej pozemku pro výstavbu prodejny potravin v lokalitě Pikulka
5) žádost Vladimíra Zelenky, Hlinsko, o prodej pozemku o výměře cca 2000 m2 pro výstavbu autodílny
6) žádost Karly Procházkové, bytem Vojnův Městec. o prodej pozemku o výměře zhruba 2000 m2 pro výstavbu průmyslového objektu
7)žádost společnosti Rezidence Jižní, s.r.o., Pávovská 15b, Jihlava, o prodej pozemku pro výstavbu bytového domu v lokalitě Jižní ulice
Hlasování: 14-0-0

13/06/07
Zastupitelstvo města pověřuje starostu:
1) jednáním s vlastníky pozemků v k.ú. Horní Studenec, Rovný a Údavy  v trase připravované cyklostezky Studenec – Údavy za obvyklých cenových podmínek
2) jednáním s vlastníky pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou v trase připravované cyklostezky Nové Ransko – Javorka/hranice k.ú. za obvyklých cenových podmínek
Hlasování: 13-0-1

14/06/07
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby budoucí kupující pozemků p.č. 342/132, 342/133, 342/134, 342/135, 342/136, 342/137, 342/138, 342/139, 342/140, 342/141, 342/142, 342/143, 342/144, 342/145, 342/146 a 342/148, vše k.ú. Ždírec n.D.,  lokalita V Údolí, použili tyto pozemky jako zástavu k zajištění financování výstavby rodinného domu na tomto pozemku.
Hlasování: 14-0-0

15/06/07
Zastupitelstvo města schvaluje odložení splatnosti půjčky o.p.s. Havlíčkův kraj na realizaci projektu „Havlíčkův kraj – osvojování schopností“ na 30.6.2008.
Hlasování: 11-0-3

16/06/07
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí rezignaci Mariana Pálky na funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou k 30.9.2007 z důvodu změny trvalého bydliště
2) jmenuje na návrh SDH Ždírec n.D. a se souhlasem HZS kraje Vysočina velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou s platností od 1.10.2007 Radka Culka, trvale bytem Ždírec n.D.
Hlasování: 12-0-2

17/06/07
Zastupitelstvo města rozhoduje o vystoupení města ze Sdružení obcí Vysočiny s platností k 31.12.2007.
Hlasování: 13-0-1

18/06/07
Zastupitelstvo města:
1) rozhoduje o vstupu města do Svazu měst a obcí České republiky
2) ukládá starostovi učinit kroky potřebné k přijetí města do SMO ČR k 1.1.2008
Hlasování: 13-0-1

19/06/07
Zastupitelstvo města ukládá předložit na 8.zasedání zastupitelstva města::
1) městskému úřadu návrh investičních akcí a finančně náročnějších oprav majetku města, prováděných v roce 2008
2) městskému úřadu návrh rozpočtu města na rok 2008
3) osadním výborům místních částí požadavky na realizaci oprav a údržby majetku města v jednotlivých částech města
4) společenským organizacím a občanským a zájmovým sdružením požadavky na finanční příspěvek na činnost v roce 2008
Hlasování: 13-0-1

20/06/07
Zastupitelstvo města stanovuje termín 7.zasedání na čtvrtek 8.11.2007, začátek v 17:00 hod.
Hlasování: 13-0-1

 


------------------------------------------
Ing. Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-06-usneseni-20-09-2007-web.pdf 122 kB usnesení z 6.zasedání ve formátu PDF