Usnesení z 6.zasedání zastupitelstva edit delete

29.9.2003 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/6/03
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, František Plíšek, Luboš Plíhal
2) ověřovatele zápisu: Luboš Plíhal, Hubert Kolář
3) schválilo program zasedání předložený radou města

2/6/03
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 5.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/6/03
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 5.zasedání do 6.zasedání ZM bez připomínek.

4/6/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 31.8.2003 a 25.9.2003.

5/6/03
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na straně příjmů a výdajů podle návrhu předloženého městským úřadem a finančním výborem. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 6.zasedání ZM.

6/6/03
Zastupitelstvo města:

1. neschválilo prodej pozemku ve vlastnictví města:

a) Žádost manželů Petra a Ivany Málkových, bytem Ždírec n.D., Ve Vilkách 525, o prodej části pozemku p.č.342/1 o výměře cca 70 m2, v k.ú. Ždírec nad Doubravou přiléhající k pozemku žadatelů p.č.342/11.

2. projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:

a) k.ú.Horní Studenec
Žádost manželů Stanislava a Boženy Pavlasových, bytem Horní Studenec 48, o prodej pozemků, které tvoří stavební parcelu a zahradu žadatelů.

b) k.ú.Benátky
a. Žádost manželů Lubomíra a Věry Doležalových, bytem Benátky 65, o prodej části pozemku p.č.501, sousedící s pozemky p.č.st.98 a 99, které jsou ve vlastnictví žadatelů.
b. Žádost paní Aleny Beranové, bytem Pardubice, Palackého 2419, o prodej části pozemku p.č.501, sousedící s pozemky p.č.92 a p.č.st.46, které jsou ve vlastnictví žadatelky.

c) k.ú.Újezd u Žďáru nad Sázavou
Žádost Kraje Vysočina o prodej ideálního podílu města Ždírec nad Doubravou ve výši 30/711 na pozemcích p.č.790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 790/8, 933/7, 933/8, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 723/5, 723/6, 606/3, 606/4, 1641/8, 701/2, 701/3, 701/4, 652/2, 652/3, 703/2, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8 a 1613/5 o celkové výměře 22226 m2 pro výstavbu a rekonstrukci silnice č.II/353.

3. uložilo radě města a městskému úřadu zabývat se žádostmi a předložit na 7.zasedání zastupitelstva návrh na řešení geometrického oddělení pozemků, stanovení věcných břemen a dalších náležitostí, souvisejících s případným prodejem pozemků dle bodu 2.

7/6/03
Zastupitelstvo města schválilo:
a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s a.s.ČESKÝ TELECOM se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města v ulici Chotěbořská
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s a.s.ČESKÝ TELECOM se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města v ulici U Pošty, Na Balkáně, Konečná, Nad Řekou a Jižní

8/6/03
Zastupitelstvo města:
1. projednalo návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností ESLOT s.r.o. se sídlem Praha 5 – Zbraslav, kterou by se město zavázalo prodat společnosti ESLOT pozemky v k.ú.Ždírec n.D. pro výstavbu prodejny potravin s přilehlým parkovištěm
2. uložilo radě města a městskému úřadu jednat se zástupci společnosti ESLOT s.r.o. o podmínkách prodeje pozemků a podmínkách budoucí výstavby

9/6/03
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby Dagmar Češíková, trvale bytem Ždírec n.D., Nad Řekou 591, odkoupila od Václava Mrtky, trvale bytem Chotěboř, Počátky 7, ideální ½ pozemku p.č.342/56, kú. Ždírec n.D.

10/6/03
Zastupitelstvo města schválilo změnu části usnesení ze zasedání zastupitelstva města 31.července 2003 a to v usnesení č.12/5/03, bod 2., spočívající v délce bezúplatného pronájmu na dobu určitou 10 let s prolongací vždy o dalších 10 let při dodržení podmínek smlouvy nájemní nájemcem.

11/6/03
Zastupitelstvo města:
1. souhlasí se zahájením přípravy změny územního plánu města č.4.
2. uložilo radě města a městskému úřadu, aby na 7.zasedání zastupitelstva města připravily návrh změn ÚPSÚ, vyplývajících z požadavků města, členů zastupitelstva, občanů a dalších účastníků.

 

---------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

---------------------------------------
Hubert Kolář, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: