Usnesení z 8.zasedání zastupitelstva edit delete

6.2.2004 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/8/04
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Oldřich Novák, Jaroslav Klepetko, František Plíšek
2) ověřovatele zápisu: Věra Šťastná, Jan Matějka
3) schválilo program zasedání předložený radou města a doplněný o bod č.11, navržený p.Lubošem Plíhalem - Projednání údržby lyžařských běžeckých stop, body č.11 a 12 původního programu byly přečíslovány na body č.12 a 13.

2/8/04
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis ze 7.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/8/04
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 7.zasedání do 8.zasedání ZM bez připomínek.

4/8/04
Zastupitelstvo města:
1) Vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 31.12.2003.
2) Projednalo a schválilo zprávu o finančním vypořádání hospodaření města k 31.12.2003.
3) Projednalo a schválilo zprávu o způsobu využití státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2003.
4) Rozhodlo o snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2003 o částku 1 mil.Kč.

5/8/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu Spolku pro výstavbu kaple.

6/8/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti osadních výborů.

7/8/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru v roce 2003.

8/8/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři o bezpečnostní situaci v působnosti obvodního oddělení v roce 2003.

9/8/04
Zastupitelstvo rozhodlo:
1) Město Ždírec nad Doubravou bude hlavním pořadatelem 10. ročníku cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004, konaného 14.srpna 2004.
2) Město Ždírec nad Doubravou poskytne pro potřeby cyklistického závodu prostory tělocvičny, školní kuchyně, osobní vozidla města a nákladní vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D.

10/8/04
1) Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
a) o prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú.Nový Studenec p.č.343/12, 343/14, 343/8, 4/ a 55/2 požádal Zdeněk Janů, bytem Nový Studenec 28,
b) o prodej pozemku v k.ú.Stružinec p.č.294/2, ostatní komunikace o výměře 220 m2 požádali manželé František a Růžena Zárubovi, bytem Stružinec 2,  
c) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Tomáš Chyba, bytem Praha-Čakovice,
d) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Jiří Píro, bytem Ždírec n.D.
e) o prodej pozemku p.č.25/2 v k.ú.Horní Studenec, zahrada o výměře 231 m2 požádal Zdeněk Kováč, bytem Horní Studenec.
2) Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.294/2 v k.ú. Stružinec dle písm. b).
3) Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemků dle písmene a), c), d) a e) a uložilo městskému úřadu jednat se žadateli o podmínkách prodeje pozemků a přípravou geometrického oddělení pozemků.

11/8/04
Zastupitelstvo města prodalo:

k.ú. Kohoutov:
- Ing.Metoději Mlčákovi, bytem Chotoviny a Jiřímu Mlčákovi, bytem Prostějov, geometricky oddělenou část pozemku p.č.532.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé.

k.ú. Horní Studenec:
- Manželům Vladimíru a Jaroslavě Kasalovým, bytem Horní Studenec 3 geometricky oddělenou část pozemků p.č.757 a 758 v k.ú. Horní Studenec.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé.

k.ú. Ždírec n.D.:
Pozemky pro výstavbu rodinného domu:
- p.č.342/103 Radku Culkovi, bytem Ždírec n.D., Květinová 107
- p.č.342/104 Miloši Kavalírovi, bytem Herálec 178
Město Ždírec n.D. uzavře s nabyvateli smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude obsahovat následující podmínky smlouvy kupní na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu:
- Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
- smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna teh-dy, nabude-li do 5 let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby,  právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
- závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
- Kupní cena pozemku je stanovena na 120,-Kč/m2. Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku do 14 dnů od vyzvání prodávajícím.
- Kupující uhradí zálohu na kupní cenu v plné výši ceny kupní do 30 dnů od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě hradí město.
- Město uzavře s nabyvateli kupní smlouvu po zápisu pozemků na list vlastnictví města, nejdéle však do 30.6.2005. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatelé. Daň z převodu nemovitostí uhradí město.

12/8/04
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Hav-líčkův Brod, o úplatný převod pozemku v k.ú.Horní Studenec p.č.560/1 o výměře 1331 m2 z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

13/8/04
Zastupitelstvo města schválilo převod movitého majetku města, zařízení školní kuchyně v hodnotě 1.291.640,00 Kč, příspěvkové organizaci města Základní škola Ždírec nad Doubravou. Soupis převádě-ného majetku tvoří přílohu zápisu z 8.zasedání ZM.

14/8/04
Zastupitelstvo města:
1) rozhodlo o odkoupení pohledávky ve výši do 150.000,00 Kč od oprávněné osoby nebo osob na náhrady vyplývající ze zákona o půdě, evidované u Pozemkového fondu České republiky
2) pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy nebo smluv o postoupení pohledávky ve smyslu odst.1).

15/8/04
Zastupitelstvo města stanovilo název ulice v nové zástavbě na pozemku p.č.342/105 a 342/106 na ulice K Doubravce.

 

---------------------------------------
Věra Šťastná, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: