Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města edit delete

8.11.2006 | Jiří Pavlíček

1/0/06
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí rezignaci pana Luďka Špinara, zvoleného za volební stranu SNK Ždírec nad Doubravou, na mandát člena zastupitelstva města ze dne 24.10.2006, ve smyslu §55 odst.(2) písmeno b) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

2. prohlašuje v souladu se zákonem č.491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, paní Annu Horákovou, 1.náhradníka volební strany SNK  Ždírec nad Doubravou, trvale bytem Ždírec n.D., členem Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou s platností od 25.října 2006

3. ověřuje platnost volby zastupitelstva města v souladu se zákonem č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

2/0/06
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání beze změny.

3/0/06
Zastupitelstvo města:

1.volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, předseda, Ing.Jiří Uchytil a Jaroslav Košťál, členové komise

2.volí ověřovatele zápisu: Zdeňka Lédlová, Ing.Bohumír Nikl

3.volí volební komisi ve složení: Naděžda Lédlová, předsedkyně,
Vendula Ondráčková a Zdeněk Pleva, členové komise

4/0/06
Zastupitelstvo města:

1.ruší „Jednací řád zastupitelstva města Ždírec n.D.“ přijatý dne 14.11.2002.

2.schvaluje „Jednací řád Zastupitelstva města Ždírec n.D.“ v předloženém znění

5/0/06
Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s §84 odst.(2) zákona o obcích:

1.počet místostarostů města na jednoho

2.počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na dva a to pro výkon funkce starosty a místostarosty města

3.počet členů rady města na pět

6/0/06
Zastupitelstvo města:

1.rozhoduje, že volba starosty, místostarosty a členů rady bude provedena tajným hlasováním

2.schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města.

7/0/06
Zastupitelstvo města volí v souladu s §84 odst.(2) zákona o obcích:

1.starostu města: Jan Martinec, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.

2.místostarostu města: Ing.Jiří Pavlíček,  r.č.xxxxxx/xxxx,  bytem xxxx, Ždírec n.D.

3.tři členy rady města:
- Hubert Kolář, r.č. xxxxxx/xxxx,  bytem xxxx, Ždírec n.D. 
- Ing.Bohumír Nikl, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.
- Ing.Jindřich Kyncl, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.

8/0/06
Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst.(2) zákona o obcích:
1.stanovuje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady města a předsedům výborů a nařízením vlády č.50/2006 Sb.
-  členové rady města 1.280,-Kč
-  předsedové výborů zastupitelstva, členové zastupitelstva města  1.100,-Kč
-  předsedové výborů zastupitelstva, nečlenové zastupitelstva města  400,-Kč
-  členové zastupitelstva města 450,-Kč

2.rozhoduje, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva budou poskytnuty s platností od 1.listopadu 2006

9/0/06
Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst.(2) zákona o obcích zřizuje:

1.Kontrolní výbor a stanovuje počet členů výboru na 5
2.Finanční výbor a stanovuje počet členů výboru na 5
3.Výbor pro kulturu a sport a stanovuje počet členů výboru na 5
4.Osadní výbor Studenec
5.Osadní výbor Nové Ransko
6.Osadní výbor Kohoutov
7.Osadní výbor Údavy
8.Osadní výbor Stružinec
9.Osadní výbor Benátky

10/0/06
Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst.(2) zákona o obcích volí:

1.předsedu finančního výboru: Libor Málek, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.

2.předsedu kontrolního výboru: Jaroslav Klepetko, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.

3.předsedu výboru pro kulturu a sport: Zdeňka Lédlová,  r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxx, Ždírec n.D.

11/0/06
Zastupitelstvo města ukládá starostovi svolat 1.zasedání zastupitelstva města na 30.listopad 2006.

 


---------------------------------------
Zdeňka Lédlová, ověřovatel

 

---------------------------------------
Ing.Bohumír Nikl, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-0-usneseni-2006-11-06-web.pdf 76 kB usnesení z ustavujícího zasedání ve formátu PDF