Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města edit delete

4.2.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/14/05
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, Jana Uchytilová, František Plíšek
2) ověřovatele zápisu:  Ing.Jiří Uchytil, Luboš Plíhal
3) schválilo program zasedání předložený starostou

2/14/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 13.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/14/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 13.zasedání do 14.zasedání ZM bez připomínek.

4/14/05
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 31.12.2004
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 2.2.2005
3) výčet ziskových kapitol města v roce 2004 pro výpočet daně z příjmů města za rok 2004
4) zprávu o obdržených dotacích v roce 2004
5) zprávu o hospodaření města v roce 2004, zprávu o finančním vypořádání k 31.12.2004 a výsledek hospodaření v roce 2004
6) zprávu o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2004

5/14/05
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2004 na straně příjmů a výdajů. Závěrečná úprava rozpočtu města tvoří přílohu zápisu ze 14.zasedání ZM.

6/14/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2004 o částku 1 mil.Kč.

7/14/05
Zastupitelstvo města stanovilo s platností od 1.ledna 2005 výši měsíčních odměn členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády ČR č.697/2004 Sb. následovně:
člen zastupitelstva        420,-Kč
člen rady města      1220,-Kč
předseda výboru zastupitelstva - člen zastupitelstva 1000,-Kč

8/14/05
Zastupitelstvo města:

1. schválilo rozpočet města na rok 2005, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2005 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu. Příjmy jsou stanoveny ve výši 40.860.000,00 Kč, výdaje ve výši 50.291.000,00 Kč. Rozpočet tvoří přílohu zápisu ze 14.zasedání ZM

2. souhlasí s krytím schodku rozpočtu na straně výdajů:
a) využitím zůstatku hospodaření roku 2004 ve výši 2.931.000,00 Kč,
b) půjčkou ve výši 300.000,00 Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytových domů ve vlastnictví města,
c) půjčkou ve výši 6.500.000,00 Kč na spolufinancování investičních akcí:
-  dům s pečovatelskou službou s 20 byty
-  technická infrastruktura pro rodinné domy v ulici Nad Řekou
-  přístavba tělocvičny Základní školy Ždírec n.D.

3.uložilo radě města upravit ve spolupráci s městským úřadem rozpočet v rámci kapitol,

4.pověřilo radu města prováděním změn a úprav rozpočtu v rámci schválených kapitol v průběhu roku.

9/14/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu Spolku pro výstavbu kaple o stavu účtu k 21.12.2004, který činí 656.512.12 Kč.

10/14/05
Zastupitelstvo města:

1) schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 172.000,00 Kč bez DPH v roce 2006 na rekonstrukci mostu č.34-048 přes Kamenný potok. Příspěvek bude použit v rámci opravy mostu na rozšíření vozovky o lávku pro pěší a cyklisty,
2) rozhodlo, že zimní údržbu lávky pro pěší a cyklisty na mostě č.34-048 bude provádět město na vlastní náklady.

11/14/05
Zastupitelstvo města prodalo:

A) v k.ú. Ždírec nad Doubravou:

1. Bytovou jednotku č.302/11 s příslušenstvím paní Marcele L., bytem Ždírec n.D.

Předmětem prodeje je:
a) byt č.302/11 v bytovém domě ve Ždírci n.D., nám.9.května 302, ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou, zapsaný na listu vlastnictví č.1235 pro k.ú. a obec Ždírec n.D.
b) spoluvlastnický podíl na nebytových prostorách domu ve Ždírci n.D., nám.9.května 301, 302 ve výši 392/10000, ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou, zapsaný na listu vlastnictví č.953 pro k.ú. a obec Ždírec n.D.

Kupní cena bytu č.302/11 s příslušenstvím a spoluvlastnického podílu na nebytových prostorách je stanovena na 300.000.00 Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví v katastru nemovitostí hradí prodávající.

2. Pozemky pro výstavbu řadových garáží Na Balkáně:
a) paní Lence O., bytem Ždírec n.D. pozemek o výměře 24 m2 geometricky oddělený z pozemku p.č.391/22 a p.č.391/27, označený v plánu zástavby č.7,
b) manželům Bohumíru a Marii R., bytem Ždírec n.D. pozemek o výměře 24 m2 geometricky oddělený z pozemku p.č.391/22 a p.č.391/27, označený v plánu zástavby č.8.

Kupní cena za pozemek o výměře 24 m2 je stanovena na 6.000,-Kč.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

3. Pozemky u rodinného domu čp.65:
a) p.č.st. 976, zastavěná plocha o výměře 96 m2
b) p.č. 65/19, zahrada o výměře 219 m2
c) p.č. 65/20, zahrada o výměře 53 m2
Kupujícím je p.Miroslav D. ml., bytem Ždírec n.D.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
Na pozemcích p.č.st.979 a p.č.65/19 bude zapsáno břemeno ve prospěch města pro přístup a údržbu kanalizační stoky uložené na pozemcích.


4. Pozemek u bytového domu čp.301,302 p.č.240/2, ostatní plocha, Společenství vlastníků jednotek, IČO 25 96 88 15, Ždírec n.D., náměstí 9.května 301,302.

Městský úřad zajistí geometrické oddělení pozemku v souladu s územním plánem města tak a stanoví břemeno pro uložení sítí technické infrastruktury ve prospěch provozovatelů sítí.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

B) v k.ú. Údavy:
Pozemek p.č. 314/46 o výměře 51 m2  a pozemek p.č.314/19 díl „a“ o výměře 23 m2 panu Ladislavu T., bytem Ždírec n.D.

Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku.
Na pozemku p.č.314/46 bude zapsáno břemeno ve prospěch města pro přístup a údržbu kanalizační stoky uložené na pozemku.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

C) v k.ú. Horní Studenec:

1. Pozemek p.č. 247/7, ostatní neplodná půda o výměře 822 m2 panu Luďku J., bytem Ždírec n.D.

Kupní cena je stanovena na 10,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

2. Pozemek p.č. 685/6, ostatní manipulační plocha o výměře 30 m2 paní Věře Š., bytem Chrudim IV. a panu Radku Š., bytem Praha 9.

Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
 
12/14/05
Zastupitelstvo města koupilo pozemek p.č.130/3, asfaltová komunikace o výměře 79 m2, k.ú.Horní Studenec.
Kupní cena pozemku je stanovena na 1.600,-Kč.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem pozemků v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí hradí kupující.

13/14/05
Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím daru – pozemku p.č.275 o výměře 339 m2 v k.ú.Ždírec n.D. od Sboru dobrovolných hasičů v Novém Ransku. Sbor dobrovolných hasičů rozhodl o bezúplatném převodu pozemku na město Ždírec n.D. na valné hromadě 22.1.2005.
Město uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a převodem pozemku v katastru nemovitostí.

14/14/05
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nevyužije předkupní právo k bytu č.302/2 v domě ve Ždírci n.D., které vyplývá z notářské smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví ze dne 29.6.1995. O vyjádření k uplatnění předkupního práva k bytu požádali dědicové po zemřelé majitelce bytu č.302/2.

15/14/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí dodatku č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou (úplné znění zřizovací listiny z 3.8.2001).
Předmětem dodatku č.1 ke zřizovací listině je rozšíření čl.5 - hlavní účel, příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. následovně:
Školní jídelna zajišťuje /je zřízena také pro/ závodní stravování zaměstnanců právnických osob, vykonávajících činnost  škol a školských zařízení.

16/14/05
Zastupitelstvo města jmenuje s účinností od 1.února 2005 pana Mariana Pálku, bytem Ždírec n.D., velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci nad Doubravou.

17/14/05
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz lůžkové části střediska Hospic Anežky České,
2. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,00 Kč Římskokatolické farnosti Pohled na zakoupení nových zvonů pro kostel sv.Ondřeje v Pohledu.

18/14/05
Zastupitelstvo města stanovilo termín 15.zasedání zastupitelstva města na 31.3.2005 od 17:00 hod.

 

------------------------------------------
Ing.Jiří Uchytil, ověřovatel

 

------------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-14-usneseni-03-02-2005-web.pdf 80 kB usnesení ze 14.zasedání ve formátu PDF