Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města edit delete

6.7.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/17/05
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Jaroslav Klepetko, pan Oldřich Novák a paní Jana Uchytilová
2) ověřovatele zápisu: Ing. Miloslav Gajdorus, p. Luboš Plíhal
3) schválilo program zasedání navržený radou města 22.6.2005, doplněný o bod „Uzavření veřejné soutěže č.14/2005“

2/17/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 16.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/17/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 16.zasedání do 17.zasedání ZM bez připomínek.

4/17/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k 24. a 29.6.2005.

5/17/05
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 na straně příjmů a výdajů. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 17.zasedání.

6/17/05
Zastupitelstvo města prodalo spoluvlastnický podíl ve výši 30/710 geometricky oddělené části pozemku p.č. PK 1283/11 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Veselíčko u Žďáru n.S. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem, náklady převodu nemovitosti hradí kupující.

7/17/05
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků jejichž je spoluvlastníkem ve výši spoluvlastnického podílu 30/710:

1. pozemek v k.ú. Krucemburk, p.č.1766 o výměře 701 m2 za geometricky oddělenou část pozemku v k.ú. Hluboká p.č.469 o výměře cca 900 m2
2. pozemek v k.ú. Staré Ransko p.č.PK 45 o výměře 2158 m2 za pozemek v k.ú. Staré Ransko p.č. PK 307/4 o výměře 7375 m2
3. geometricky oddělenou část pozemku v k.ú. Havlíčkova Borová p.č.1853/1 o výměře cca 150 m2  za pozemek v k.ú. Krucemburk p.č.637 o výměře 169 m2 

Hodnota směňovaných pozemků je rovnocenná.

8/17/05
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků mezi městem Ždírec nad Doubravou a společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. se sídlem Ždírec n.D., Nádražní 66.

1) Pozemky ve vlastnictví města Ždírec n.D., které jsou předmětem směny:
1. pozemky v k.ú.Horní Studenec p.č.550/21, 557/8, 779/4, 779/5 a 779/6, vytvořené geometrickým plánem č.zak.162- 14/2002, o výměře celkem 1392 m2
2. pozemky v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.220/2 a 253/22, vytvořené geometrickým  plánem č.zak.786-190/2004, o výměře celkem 1114 m2
3. pozemky v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.PK 260 a PK 426 o výměře celkem 1503 m2

2) Pozemek ve vlastnictví Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., který je předmětem směny:

Pozemek v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.253/14, vytvořený geometrickým  plánem č.zak. 161-107/2001, o výměře 2673 m2.

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude vypořádán částkou ve výši 20,-Kč/m2 pozemku ve prospěch města Ždírec nad Doubravou.

9/17/05
Zastupitelstvo města pověřilo:
1) starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Jiřího Pavlíčka účastí na dražbě pozemků ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR, nacházejících se v k.ú. Ždírec n.D., pozemky ve zjednodušené evidenci, původ PK p.č. 192, 193, 600, 660, 710, 780 a 781
2) radu města stanovením podmínek účasti města na dražbě pozemků
3) starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Jiřího Pavlíčka uzavřením smlouvy kupní na koupi vydražených pozemků; podpis kupní smlouvy podléhá schválení radě města

10/17/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č.342/124 o výměře 466 m2, geometricky odděleného od pozemku p.č.PK 343/6.
Kupní cena je stanovena dohodou na 90,-Kč/m2. Kupující hradí náklady spojené s převodem nemovitosti
v katastru nemovitostí.

11/17/05
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků:

1. k.ú. Stružinec:
1) žádost manželů B. o prodej pozemků p.č.st.37/2 o výměře 29 m2, p.č.st.72/2 o výměře 7 m2, p.č.51/31 zahrada o výměře  491 m2, p.č. 323 ostatní plocha o výměře 196 m2, p.č.51/21 ostatní plocha o výměře 264 m2 a 51/12 zahrada o výměře 1146 m2
2) souhlasí s prodejem pozemků p.č.st.37/2, st.72/2, 51/31 a 323
3) nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 51/21 a 51/12
4) doporučuje radě města pronajmout pozemky p.č.51/21 a 51/12 žadatelům na dobu neurčitou

2. k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II:
1) žádost společnosti DEKO-DRATH s.r.o. Chrudim o prodej pozemku o výměře 1 ha pro výstavbu průmyslového a obchodního areálu v průmyslové zóně
2) nemá námitek proti prodeji pozemku žadateli
3) uložilo městskému úřadu připravit podmínky prodeje pozemku v průmyslové zóně

12/17/05
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení zastupitelstva obce Ždírec nad Doubravou č.3/98 bod 2. písmeno b) z 29.6.1998 o prodeji pozemků p.č.51/12 a p.č.51/21 v k.ú.Stružinec .

13/17/05
Zastupitelstvo města změnilo termín dokončení průmyslové stavby na pozemku p.č. 566/8, k.ú. Horní Studenec, stanovený v kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a společností Enviterm, a.s. Ždírec n.D., ze dne 16.8.2000.
Nově stanovený termín dokončení a kolaudace stavby na předmětném pozemku je 31.12.2007. Ostatní ustanovení podmínek kupní smlouvy zůstávají nezměněna.

14/17/05
Zastupitelstvo města:

1) uzavřelo veřejnou soutěž na dodavatele stavby „Dopravní napojení průmyslové zóny II – SEVER Ždírec nad Doubravou“, vypsanou dle zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, § 27, odst. 3, písm. d) jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

2) potvrdilo rozhodnutí hodnotící komise a stanovilo pořadí účastníků na prvních 3 místech:

1. Stavby silnic a železnic, a.s. Praha, cena za dílo včetně DPH: 21 771 418,97 Kč
2. COLAS CZ , a.s. Jihlava, cena za dílo včetně DPH: 21 894 591,00 Kč
3. M-SILNICE, a.s. Havlíčkův Brod,  cena za dílo včetně DPH: 21 953 477,00 Kč

3) rozhodlo, že město vstoupí do jednání s vítězem soutěže o uzavření smlouvy o dílo.

15/17/05
Zastupitelstvo města:

1) schválilo zadání změny č. 4 územního plánu města Ždírec nad Doubravou dle předloženého návrhu firmy DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod
2) souhlasí s dalším stupněm projednání změny územního plánu,  t.j. sloučeném projednání konceptu a návrhu
3) uložilo městskému úřadu vypracovat a zveřejnit do 20.7.2005 vyhlášku o sloučeném projednání konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4

16/17/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty o přípravě oslav 100.výročí založení Sboru dobrovol-ných hasičů ve Ždírci n.D. a 6.setkání ždíreckých rodáků.

 

------------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

------------------------------------------
Ing. Miloslav Gajdorus, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-17-usneseni-30-06-2005-web.pdf 88 kB usnesení ze 17.zasedání ve formátu PDF