Usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva města edit delete

30.9.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/18/05
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Jaroslav Klepetko, pan Oldřich Novák, paní Věra Šťastná
2) ověřovatele zápisu: paní MUDr. Marie Nováková, paní Jana Uchytilová
3) schválilo program zasedání navržený radou města

2/18/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis ze 17.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/18/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 17.zasedání do 18.zasedání ZM bez připomínek.

4/18/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k 31.8.2005 a 22.9.2005. Stav účtů tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Stav běžného účtu města u ČS, a.s. k 22.9.2005 činí 3.407.055,-Kč.

5/18/05
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého městským úřadem a finančním úřadem. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 18.zasedání.

6/18/04
Zastupitelstvo města uložilo radě města připravit na 19.zasedání návrh investičních akcí, které budou realizovány v roce 2006. Při přípravě návrhu investičních akcí zohlední rada města požadavky osadních výborů a neziskových a společenských organizací, působících na území města.

7/18/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji nemovitostí ve vlastnictví města:

1)  k.ú. Ždírec nad Doubravou:
- částí pozemků PK 933 o výměře 344 m2, p.č. 423/11 o výměře 463 m2, p.č. 570/14 o výměře 497 m2, oddělených geometrickým plánem č.854-79/2005 ze dne 26.8.2005 a pozemků p.č. 570/16 o výměře 208 m2 a p.č. 423/23 o výměře 66 m2, Michalu S., trvale bytem Ždírec n.D.
Kupní cena je stanovena ve výši 80,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí město.  

2)  k.ú. Horní Studenec: 
- části pozemků p.č.708/17, p.č. 56/2 a EN 708/18, oddělených geometrickým plánem č.205-11/2005 ze dne 3.8.2005, o celkové výměře 330 m2,  p. Ing. Miloslavu J., trvale bytem Chotěboř. Kupní cena je stanovena ve výši 20,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí město. 

3) k.ú. Nový Studenec
-  pozemku p.č.347 o výměře 65 m2 manželům P., trvale bytem Nový Studenec.
Kupní cena je stanovena ve výši 20,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí město. 

4)  k.ú. Stružinec
- pozemků p.č.st. 37/2 o výměře 29 m2, p.č.st.72/2 o výměře 7 m2, p.č.51/31 zahrada o výměře 491 m2, p.č. 323 ostatní plocha o výměře 196 m2 manželům B., trvale bytem Stružinec.
Kupní cena je stanovena ve výši 20,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí město.

5)   k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou
- prodej spoluvlastnického podílu města Ždírec nad Doubravou ve výši 30/710 nebo 30/711 na pozemcích:
791/3, ostatní plocha o výměře 22 m2
791/4, ostatní plocha o výměře 83 m2
791/5, ostatní plocha o výměře 2 m2
791/6, ostatní plocha o výměře 222 m2
791/7, ostatní plocha o výměře 19 m2
791/8, ostatní plocha o výměře 3 m2
1641/5, ostatní plocha o výměře 60 m2
1641/6, ostatní plocha o výměře 19 m2
1612/12, ostatní plocha o výměře 149 m2
1612/13, ostatní plocha o výměře 13 m2
701/5, ostatní plocha o výměře 353 m2
701/6, ostatní plocha o výměře 44 m2
706/9, ostatní plocha o výměře 43 m2
707/7, ostatní plocha o výměře 53 m2
790/9, ostatní plocha o výměře 567 m2
790/10, ostatní plocha o výměře 10 m2
933/9, ostatní plocha o výměře 35 m2
933/10, ostatní plocha o výměře 50 m2

Kupující kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

8/18/05
Zastupitelstvo města pověřilo:
1) starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Jiřího Pavlíčka účastí na dražbě pozemků ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR, nacházejících se v k.ú. Ždírec n.D., pozemky ve zjednodušené evidenci, původ PK p.č. 73/1, 626 a 753
2) radu města stanovením podmínek účasti města na dražbě pozemků
3) starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Jiřího Pavlíčka uzavřením smlouvy kupní na koupi vydražených pozemků; podpis kupní smlouvy podléhá schválení radě města

9/18/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č.570/15 o výměře 382 m2. Kupní cena je stanovena dohodou na 20,-Kč/m2. Kupující hradí náklady spojené s převodem nemovitosti v katastru nemovitostí.

10/18/05
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č.344/24 ostatní plocha o výměře 916 m2, k.ú. Nový Studenec z vlastnictví manželů M. na město Ždírec n.D.
Město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.

11/18/05
Zastupitelstvo města:
1) projednalo podmínky žádosti společnosti NIMIRU, spol.s r.o. Havlíčkův Brod, ze 4.8.2005 o prodej pozemků původem PK parc.č. 323, 423, 301/1, 301/2, 321 a 314 v k.ú. Ždírec nad Doubravou, lokalita Na Pikulce, pro výstavbu marketu; žádost tvoří přílohu zápisu ze zasedání ZM
2) souhlasí s podmínkami uvedenými v žádosti, tj. zejména se zamýšleným rozsahem výstavby, sortimentem zboží a způsobem zajištění vlastnictví pozemků v případě odstoupení společnosti od záměru výstavby
3) souhlasí s návrhem kupní ceny ve výši 10,-Kč/m2 pozemku
4) uložilo starostovi svolat jednání členů zastupitelstva města se zástupci společnosti NIMIRU k projednání podmínek investiční akce a podmínek prodeje pozemků pro výstavbu ve smyslu připomínek členů zastupitelstva, uvedených v rozpravě k tomuto bodu programu
5) uložilo radě města připravit na 19.zasedání zastupitelstva města návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Ždírec n.D. a společností NIMIRU s.r.o. na prodej pozemků dle odstavce 1), která stanoví zejména způsob úhrady kupní ceny, termín dokončení stavby a kolaudace marketu a způsob zpětného převodu vlastnictví na město v případě odstoupení společnosti NIMIRU, s.r.o. od realizace výstavby marketu

12/18/05
Zastupitelstvo města:
1.schválilo změnu stanov Svazku obcí Podoubraví v předloženém znění
2.pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem stanov

13/18/05
Zastupitelstvo města:
1.schválilo smlouvu o účasti na realizaci svazkového projektu „Metropolitní síť Podoubraví“, kterou město Ždírec nad Doubravou přistupuje k financování přípravy, výstavby a provozování vysokorychlostního internetu na území svazku
2.pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy

14/18/05
Zastupitelstvo města:
1.projednalo žádost firmy LANA, S.Coop, Oňati, Španělsko o podporu při zajištění investice do výstavby závodu společnosti Czech Lana s.r.o. se sídlem Ždírec n.D., Nádražní 66
2.podpořilo záměr společnosti LANA, S.Coop. a uložilo Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou aktivně spolupracovat s firmou a orgány státní správy při přípravě investice v ČR

15/18/05
Zastupitelstvo města stanovilo termín 19.zasedání zastupitelstva města na 3.11.2005, začátek v 17:00 hod.

 

------------------------------------------
MUDr. Marie Nováková, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel


------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-18-usneseni-22-09-2005-web.pdf 81 kB usnesení z 18.zasedání ve formátu PDF