Usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva edit delete

3.6.2003 | Jiří Pavlíček

USNESENÍ

 

ze 4.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 29.května 2003

 

Usnesení zastupitelstva města číslo:

 

1/4/03

Zastupitelstvo města:

1)      zvolilo návrhovou komisi ve složení:

p. Jaroslav Klepetko, předseda

Ing.Jindřich Kyncl a p. František Plíšek, členové komise

2)      ověřovatele zápisu: Ing.Miloslav Gajdorus, Mgr.Jiří Novák

3)      schválilo program zasedání předložený radou města, doplněný o bod č. 11 – Projednání návrhu kraje Vysočina na doplnění aglomerace Ždírec n.D. do seznamu aglomerací České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období

2/4/03

Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 3.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

 

3/4/03

Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 3.zasedání do 4.zasedání ZM bez připomínek.

 

4/4/03

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města

za rok 2002 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

 

5/4/03

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 30.4.2003 a 29.5.2003.

 

6/4/03

Zastupitelstvo města:

1)      projednalo zprávu o výsledku hospodaření Svazku obcí Vestec za rok 2002

2)      schválilo na základě výroku auditora o hospodaření svazku závěrečný účet Svazku obcí Vestec za rok 2002 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s §43 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

 

7/4/03

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o jednání města s vedením a.s.České dráhy ve věci pronájmu a koupě nemovitostí Českých drah, a.s. v k.ú.Ždírec n.D. v Nádražní ulici a uložilo radě města jednat s vedením Českých drah, a.s., o podmínkách a možnostech pronájmu a koupě pozemků ve vlastnictví akciové společnosti, které by bylo možné využít pro potřeby města.

 

8/4/03

Zastupitelstvo města prodalo část pozemku p.č.567/7 – orná půda, k.ú.Horní Studenec, průmyslová zóna I., o výměře zhruba 3100 m2, panu Františku Bencovi, bytem Krucemburk, Mikuláše Střely 122. Prodejní cena je 75,-Kč/m2.

Podmínky převodu:

a)      Kupní smlouva na prodej stavebních pozemků pro výstavbu průmyslového objektu bude obsahovat věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu objektu pro průmyslovou výrobu vybudovanou na prodávaném pozemku.

b)      Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků a převod všech dotčených pozemků a jejich částí v katastru nemovitostí zajistí město na svoje náklady.

c)      Projekt příjezdové komunikace ze silnice II/345 a výstavbu sjezdu k prodávaným pozemkům zajistí město.

d)      Projekt na prodloužení hlavního řadu pitné vody a veřejné části STL plynovodu a následnou výstavbu řadů zajistí město na náklady města a provozovatelů sítí. 

 

9/4/03

Zastupitelstvo města schválilo podmínky prodeje pozemků pro výstavbu řadových garáží v k.ú.Ždírec n.D., lokalita Na Balkáně:

a)      Pozemky budou prodány zájemcům o výstavbu evidovaným městským úřadem v pořadníku žadatelů o prodej pozemku pro výstavbu řadové garáže.

b)      Kupní cena je stanovena na 250,-Kč/m2 stavebního pozemku.

c)      Kupující uhradí geometrické oddělení pozemku a veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.

d)      Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemku.

 

10/4/03

Zastupitelstvo města schválilo:

1)      Prodej osobního automobilu Škoda Forman SPZ HBH 73-25 za cenu stanovenou autorizovaným prodejcem automobilů.

2)      Nákup osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 EASY s pořizovací cenou 267.250,00 Kč. Automobil bude zakoupen formou finančního leasingu od společnosti ŠkoFIN. Výše zálohy na kupní cenu je stanovena na 70.000,00 Kč.

 

11/4/03

Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků:

1)      Pana Bejšovce, bytem Praha, Travná 1291, o prodej pozemků v k.ú.Kohoutov p.č.63/16 a 642, které tvoří součást zahrady a dvora u rodinného domu na Kohoutově a které rodina žadatele dlouhodobě užívá. Žadatel nabízí možnou směnu požadovaných pozemků a to za část pozemku p.č.63/1 v k.ú.Kohoutov ve vlastnictví žadatele.

 

2)      Pana Ing.Metoděje Mlčáka, bytem Kohoutov 44, o část pozemku v k.ú.Kohoutov p.č.532, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele.

 

3)      Manželů Ing.Jiřího a Hany Stránských, bytem Havlíčkova Borová, Luční 307, o prodej pozemku o výměře 3000 m2 pro výstavbu obchodu s hospodářským zbožím a domem pro bydlení.

 

4)      Manželů Miroslava a Věry Dopitových , bytem Ždírec nad Doubravou, Na Balkáně 65, o prodej pozemku p.č. 55/6 o výměře cca 314 m2, který tvoří součást zahrady žadatelů.

 

12/4/03

Zastupitelstvo města koupilo část pozemku v k.ú.Ždírec n.D. p.č.11/1 – ostatní plocha, geometricky oddělenou a označenou jako část „a“ o výměře 315 m2.

Kupní cena je stanovena na 40,-Kč/m2 pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí hradí město.

 

13/4/03

Zastupitelstvo města:

1)      souhlasí s realizací výstavby rodinných domů v ulici Na Balkáně

2)      schválilo vykoupení části pozemku p.č.376/2, k.ú.Ždírec n.D., pro výstavbu rodinných domů a technické infrastruktury v ulici Na Balkáně za kupní cenu 90,-Kč/m2 vykupovaného pozemku

3)      souhlasí s účastí žadatelů o prodej stavebních pozemků na financování přípravy výstavby technické infrastruktury a výkupu stavebních pozemků formou smluv o budoucích kupních smlouvách

4)      stanovilo prodejní cenu pozemků připravovaných k výstavbě rodinných domů na částku 120,- Kč/m2

 

14/4/03

1/  Zastupitelstvo města schválilo:

a)      Zvýšení základního kapitálu Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi dalšími členskými vklady členských obcí, spočívajícími ve vkladech spoluvlastnických podílů členských obcí na budovách a těmito budovami zastavěných pozemcích v účetních zůstatkových cenách. Celková pořizovací cena vkladu je 40.626.696,00 Kč.

b)      Převzetí závazku města Ždírec nad Doubravou k dalšímu členskému vkladu do majetku Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi ve lhůtě určené usnesením členské schůze družstva, spočívajícímu ve vkladu spoluvlastnického podílu města na těchto nemovitostech:

 

 

 v účetní ceně 40.626.696,00 Kč.

 

 2/  Zastupitelstvo zmocnilo starostu nebo místostarostu, aby na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi hlasoval pro změny stanov, které umožní provedení dalšího členského vkladu a dalších změn stanov.

 

15/4/03

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu ředitele Základní školy Ždírec n.D. Mgr.Jiřího Nováka o plánu ozdravných opatření v prostorách školy a o požadavcích na zřizovatele školy, které z plánu vyplývají.

 

16/4/03

Zastupitelstvo města souhlasí s pověřením Městské bytové správy v Chotěboři správou bytových domů ve Ždírci nad Doubravou, které jsou ve spoluvlastnictví města a bytových družstev a s uzavřením smlouvy o společném hospodaření s nemovitostí s dalšími spoluvlastníky objektů:

1)      bytový dům v Družstevní ulici čp.569 a 570

2)      bytový dům na náměstí 9.května čp.400 a 571

3)      bytové domy v Jižní ulici čp.623, 624, 625 a 626

 

17/4/03

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby město podalo žádost Zastupitelstvu kraje Vysočina o stanovení města Ždírec nad Doubravou obcí s pověřeným obecním úřadem ve smyslu zákona č.314/2002 Sb.

 

18/4/03

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem kraje Vysočina na zařazení aglomerace Ždírec nad Doubravou do seznamu aglomerací České republiky o počtu 2000 – 10000 EO, ve kterých bude realizována směrnice č.91/271/EHS Rady EU do roku 2010 s předpokladem, že u stávající čistírny odpadních vod bude provedena intenzifikace čištění odpadních vod a dobudovány a rekonstruovány kanalizační systémy.

 

19/4/03

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek ve výši 2.000,-Kč Českému svazu včelařů, základní organizace Chotěboř určený na podporu obnovy včelstev.

 

20/4/03

Zastupitelstvo města:

a)      bere na vědomí poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ve výši 80.000,-Kč na zajištění cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003, konaného dne 9.8.2003.

b)      souhlasí se zvýšením příspěvku města na  akci cyklomaraton LACMAN VYSOČINA ROAD 2003 v souladu s podmínkami podpory a ukládá radě města a finančnímu výboru připravit návrh změny rozpočtu ve třídě tělovýchova pro jednání zastupitelstva na 5.zasedání

 

Ing.Miloslav Gajdorus, ověřovatel 
Mgr.Jiří Novák, ověřovatel

Jan Martinec, starosta