XV.zasedání 7.2.2002 edit delete

8.2.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S

z XV.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 7.února 2002.

 

Přítomni: 15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných

1 zaměstnanec městského úřadu

8 občanů

Zasedání zahájil v 17,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Luďka Špinara. V době zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

 • Starosta navrhl ověřovateli zápisu pány Jaroslava Košťála a Milana Sodomku. Do návrhové komise navrhl za předsedu pana Ivana Vomelu a za členy pány Jaroslava Klepetku a Františka Plíška. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.
 • V 17,12 hod. se dostavil na zasedání p.Jan Matějka. Počet poslanců ZM se zvýšil na 14.
 • Starosta předložil ke schválení návrh programu XV.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Zastupitelstvo program schválilo. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava.

Starosta konstatoval, že k zápisu z XIV. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem.

 • V 17,17 min. se dostavil na zasedání p.Hubert Kolář a počet poslanců se zvýšil na 15.

Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Změna ÚP č.3.

  Pan Špinar seznámil přítomné s připomínkami účastníků řízení o změně územního plánu města č.3. Jednotlivé připomínky byly projednány a zastupitelstvo k nim po rozpravě přijalo stanovisko. Městský úřad, zpracovatel návrhu změny, upraví návrh podle požadavku účastníků řízení a v souladu s usnesením ZM.

Úprava rozpočtu města.

  Městský úřad a rada města předložil ZM návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2002, která reaguje na účetní uzávěrku roku 2001. Celkové příjmy města v roce 2001 činily 37.862.474,13 Kč a výdaje 39.821.153,37 Kč. Schodek je kryt půjčkou od České spořitelny a Státního fondu životního prostředí. Na běžném účtu města k 1.1.2002 je zůstatek 4.102.836,-Kč a v průběhu ledna obdrželo město přeplatek za výstavbu TI ve výši 320.000,-Kč, který je zařazen do nahodilých příjmů. Platný rozpočet na rok 2002 předpokládal zůstatek 1.570.000,-Kč, tzn. že je nutné rozdělit částku celkem 2.852.840,-Kč. Z této částky tvoří neuhrazené faktury z roku 2001 a pozastávky částku cca 1,5 mil.Kč. Jedná se o výstavbu technické infrastruktury (TI bytový dům 18 b.j., stezka Studenec, VO náměstí, vodovod Studenec, kanalizace a vodovod ul.Nad Řekou). MěÚ navrhuje o celou částku 2,853 mil.Kč zvýšit kapitolu místní komunikace a výstavba. Zastupitelstvo s navrženou změnou rozpočtu souhlasí.

Městský úřad předložil zastupitelům informaci o stavu běžného účtu města k 7.2.2002. K tomuto datu je na b.ú. 5.532.296,04 Kč. Z toho neuhrazené faktury před datem splatnosti činí 287.045,-Kč a dotace státu pro ZŠ Ždírec n.D. činí 821.000,-Kč.

Schválení výsledku hospodaření Základní školy Ždírec n.D. za rok 2001.

  Základní škola v 1.roce své samostatné působnosti nevyužila celou dotaci města z důvodu neuskutečněných investic (vypalovací pec apod.) a požádala zastupitelstvo, aby mohla nevyužité prostředky ponechat k využití je v roce 2002. Jedná se prostředky ve výši 180.051,67 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s ponecháním uvedené částky ZŠ.

   

Projednání žádostí o prodej pozemků.

  O prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře cca 1000 m2 požádal p.Petr Andrýsek.

  Ředitelství silnic a dálnic – správa kraj Vysočina, požádalo město o odkoupení pozemků pro rekonstrukci/výstavbu silnice I/34. Jedná se celkem o 411 m2 pozemků.

  Zastupitelstvo nemá námitek proti prodeji pozemků.

Prodej pozemků.

 • Lesy ČR, s.p.Hradec Králové – správce Janského potoka, požádali město o odkoupení částí pozemků, které tvoří tok potoka. Záměr prodeje byl schválen ZM 29.3.2001. Jedná se o části pozemků vedených v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č.kat.st.41/2, 55/7, 83, 9/2, 445, 370, 446, 371, 372, 369, 368, 376/1. Uvedené části pozemků mají výměru celkem 2001 m2. Nabídnutá cena 17,-Kč/m2 je cenou odhadní. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem.
 • PROGESTA družstvo Chotěboř dokončila geometrický plán, podle kterého je možné prodat původní cestu a přiléhající část louky u klubovny Mysliveckého sdružení Ždírec n.D. manželům Kasalovým. Zastupitelstvo 3.května 2001 odsouhlasilo směnu těchto pozemků za pozemky na stezce Krucemburk – Ždírec n.D., ale smlouva směnná je z důvodu několika dalších účastníků smlouvy (vlastníků pozemků) nepraktická. Pozemky na stezce vlastní paní Kasalová se synem, ale pozemky u klubovny vlastní paní Kasalová s manželem. Jednodušší je vykoupit pozemky pro stezku dle usnesení z 28.6.2001 a pozemky u klubovny prodat dle návrhu. Jedná se o pozemky nově vytvořené č.parc.184/28 – díl “b” o výměře 227 m2 (díl “a”, 42 m2 je ve vlastnictví MS), dále o pozemek č.parc.184/31, díl “c” – 117 m2 a o celý pozemek č.parc.184/32 – 18 m2. Město tedy prodá manželům Kasalovým 362 m2 za 20,-Kč/m2. Paní Drahomíra Kasalová a syn Jiří Kasal prodají městu část pozemku č.parc.106/2, díl”b” o výměře 775 m2 za cenu 20,-Kč/m2. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem dle návrhu.

Souhlas s převodem pozemku na stát.

  Pozemek č.parc. 437/1 o výměře 4961 m2 je zapsán na LV 1. Jedná se o pozemek, na kterém je silnice I/37 – Chrudimská ulice. Ředitelství silnic a dálnic žádá město o vyslovení souhlasu k zápisu majetku ve prospěch ŘSD ČR, správa kraj Vysočina, z důvodu rekonstrukce silnice. Zastupitelstvo souhlasí.

Odkoupení pozemků.

 • Ve Stružinci je vybudována část místní komunikace na pozemcích paní Sedlákové. Pozemky č.p.284/17 – 168 m2 a 284/10 – 36 m2 jsou geometricky odděleny a lze je odkoupit. Cena 20,-Kč s tím, že město uhradí náklady kupní smlouvy a převodu pozemků.
 • U budovy čp.43 v Údavech (bývalá škola) je část hřiště vybudována na pozemku p.Chvojky č.parc.196/1. Pro potřeby provozu hřiště je nutné vykoupit používaný pozemek a tento ještě rozšířit cca o 100 m2.
 • Pro přípravu dalších stavebních pozemků, pozemku pro Dům s pečovatelskou službou a výstavbu komunikace v ulici Na řekou u Kopaniny je nutné vykoupit části pozemků č.360/3, 360/4 a 360/5. Celkem je potřebné vykoupit zhruba 3000 m2. S vlastníky je dohodnuta cena na 75,-Kč/m2.

Souhlas se záměrem odkoupení pozemků.

 • Pro výstavbu chodníků podél silnic I/34 a I/37 – průtah Ždírcem n.D. je nutné vykoupit pozemky. Jedná se celkem o odkoupení cca 3500 m2 ploch za odhadní cenu, případně za cenu, která bude dohodnuta s vlastníky dohodou. Jedná se převážně o pozemky ve vlastnictví státu.
 • Pro výstavbu chodníků od kruhového objezdu směrem k Novému Ransku je nutné vykoupit 61 m2 od firmy E.I.S.SERVIS (autobazar) a 364 m2 os a.s.BENZINA. Zastupitelstvo souhlasí.

Souhlas s vynětím pozemků ve vlastnictví města ze zemědělského půdního fondu.

  ŘSD ČR požádalo město o vyslovení souhlasu s vynětím pozemků na kterých bude stavba silnice I/34 ze zemědělského půdního fondu. Jedná se celkem o 79 m2. Zastupitelstvo souhlasí.

Souhlas s převodem pozemků ve vlastnictví státu na město.

 • Město požádalo Okresní úřad Havl.Brod o bezplatný převod pozemku č.parc.567/3 v k.ú.Horní Studenec (bývalá cesta), který se nachází v území určeném k zástavbě průmyslem. Jelikož je cesta zrušena a jedná se o ornou půdu, musí město požádat o úplatný převod Pozemkový fond ČR – správce vlastnictví.
 • Cyklostezka Krucemburk – Ždírec n.D. prochází také po 2 pozemcích ve vlastnictví státu. Geometrickým plánem je oddělena část pro stezku nově označená č.parc.106/3 o výměře 731 m2.
 • Pozemkový fond ČR nabízí pozemků pro zájemce z řad restituentů a dalších osob. Město Ždírec n.D. je vlastníkem restituční pohledávky ve výši cca 100.000,-Kč a za tuto pohledávku může žádat vydání náhradních pozemků. PF ČR nabízí v k.ú.Ždírec n.D. pozemky u řeky Doubravy č.parc.600, 815 m2 v ceně 1.312,- Kč a č.parc.660, 1097 m2 v ceně 1.766,-Kč. V k.ú.Stružinec nabízí PF ČR pozemky pod hrází Januše směrem k Hlinsku, vhodné k zalesnění, nebo k prodeji pro výstavbu chat – č.parc.168/4, 9841 m2 v ceně 15.264,-Kč, 168/9, 251 m2 v ceně 404,-Kč. Dále pole č.parc.167, 15982 m2 v ceně 70.776,-Kč a 166/4, 23615 m2 v ceně 140.273,-Kč.
 • Zastupitelstvo se žádostmi souhlasí.

Projednání návrhu budoucích smluv o prodeji a směně pozemků.

 • Pan RNDr.Pavel Jablonský požádal město o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně II – SEVER pro výstavbu závodu na zpracování řepky a sóji. Vlastní projekt a povolení stavby je komplikovanou záležitostí, zejména posouzení vlivu stavby na životní prostředí, jednání s ČD o výstavbě vlečky atd. Proto investor žádá město především o příslib prodeje pozemků v termínu do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Navržená kupní cena za m2 – 90,-Kč. Zastupitelé v rozpravě upozornili na potřebu důsledného posouzení vlivu stavby na životní prostředí. V rozpravě byl vznesen návrh na kupní cenu ve výši 100,-Kč/m2. Zastupitelstvo za uvedených podmínek s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě souhlasí.
 • Manželé Miroslav a Věra Dopitovi jsou vlastníky pozemku č.parc.343/8 o výměře 1989 m2, ze kterého odprodali městu pro bytovou výstavbu část o výměře 681 m2 a žádají město, aby jim zbývající část pozemku, která se nachází v oblasti budoucí zástavby, směnilo za některý z nově připravovaných stavebních pozemků v ulici Nad řekou u lesa Kopanina. Zde jsou pozemky připravovány k rozdělení na stavební parcely, souhlas všech vlastníků k vykoupení město má. Pod Kopaninou bude možné připravit zhruba 5-7 stavebních parcel. Na tuto směnu hodlají Dopitovi s městem uzavřít smlouvu o budoucí směnné a kupní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2002. 1308 m2 by rádi směnili za obvyklý stavební pozemek o výměře do 1000 m2. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné souhlasí.
 • Pan Robert Hanč je vlastníkem pozemku č.parc.343/7 o výměře 2064 m2, ze kterého byla část o výměře 606 m2 oddělena pro výstavbu bytových domů. Pan Hanč žádá o směnu pozemku o stejné hodnotě za pozemek u řeky Doubravy na levém břehu (louka), který je ve vlastnictví města. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné a kupní souhlasí.

Zrušení části usnesení zastupitelstva města

 • Zrušení části usnesení č.20 z XIII.zasedání ZM dne 15.11.2001 a to prodej stavební parcely č.parc.342/67 Pavlu Urbanovi na základě žádosti kupujícího.
 • Zrušení části usnesení č.19 z XII.zasedání ZM dne 27.9.2001 a to prodej části pozemku č.parc.24/1 Michalu Strnadovi na základě žádosti kupujícího.

Zastupitelstvo se zrušením uvedených částí usnesení č.19 a č.20 souhlasí.

Odstoupení od práva zpětné koupě.

 • Paní Hana Matoušková, bytem Praha, má ve vlastnictví pozemek č.parc.308/7 ve Ždírci n.D. o výměře 1479 m2. Při prodeji pozemku obcí Ždírec dne 23.10.1948 bylo ve smlouvě kupní sjednáno právo obce na zpětné odkoupení pozemku. Paní Matoušková hodlá pozemek převést na dceru a pro tento převod musí mít vyjádření města k uvedenému právu.

Zastupitelstvo vyhovělo žadatelce a netrvá na uplatnění práva odkoupení pozemku.

Souhlas s využitím pozemků pro výstavbu.

 • Při rekonstrukci průtahu Ždírcem n.D. budou výstavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví města. ŘSD ČR požádalo město o vyslovení souhlasu k využití pozemků po dobu rekonstrukce k uložení materiálu apod.

Zastupitelstvo se žádostí souhlasí.

Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 • Obecní zastupitelstvo v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně zřídilo svým usnesením dne 29.7.1994 Dobrovolný veřejný požární sbor Ždírec n.D. Podle novel zákona (úplné znění zákon č.67/2001 Sb.) zřizuje obec jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Z tohoto důvodu je nutné upravit – nově zřídit – Jednotku SDH Ždírec n.D. Do Jednotky SDH Ždírec n.D. je zařazeno 5 požárních družstev, jednotka má 1 velitele, 1 zástupce, 5 velitelů družstev, 10 strojníků a 12 hasičů. Dále je nutné zřídit a legalizovat činnost jednotek ve Studenci, Novém Ransku a Údavech, kde jednotky aktivně působí. Zároveň je nutné jmenovat velitele jednotek, kteří jsou navrženi jednotlivými sbory.
 • V souvislosti se zřízením jednotky je nutné upravit nově také pravomoci velitele jednotky a to “Dodatkem k dohodě o členství v jednotce SDH ve spojení se jmenováním velitelem jednotky SDH”.

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem..

Diskuse, náměty a připomínky zastupitelů a hostů zasedání.

 1. Pan Josef Novák se dotázal na výstavbu kanalizace v rámci rekonstrukce Brodské ulice, která by odvedla část dešťových vod z areálu Lesní společnosti. Starosta odpověděl, že kanalizace je vyprojektována a bude předmětem stavby v roce 2003.
 2. Poslanec ZM p.Oldřich Novák upozornil na možnost značného dopravní zatížení křižovatky u Lázničků po realizaci nového vjezdu do areálu pily ze silnice I/37 za železničním přejezdem. Navrhl, aby zastupitelstvo zavázalo radu k trvalému jednání s podnikem Stora Enso Timber o příjezdu do areálu ze silnice II/345 v prostoru Dočekalovy vody a dále přes nově zřízený železniční přejezd. Z podnětu poslance bylo zformulováno usnesení ZM, které uložilo radě řešit uvedený problém. Hlasování: 15 pro. Starosta v této souvislosti informoval přítomné, že novým vjezdem do areálu pily bude řešenou navážení kulatiny. Sjezd na ulici Brodské bude i nadále využíván zejména pro osobní a lehkou nákladní dopravu. Uvedeným řešením by mělo dojít k podstatnému zlepšení situace na Brodské ulici. Je samozřejmé, že další vjezd na pilu od Sobíňova by dále zlepšil dopravní situaci.
 3. Pan Coufal upozornil na to, že na Žďárské ulici není v provozu veřejný rozhlas. Starosta informoval o důvodech vyřazení z provozu a o návrhu řešení.
 4. Pan Hertl vyzval zastupitelstvo ke zřízení kulturní komise, která by připravovala kulturní akce pro veřejnost.
 5. Pan Benc upozornil na potřebu vybudování části chodníku v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a ulicí U pošty.
 6. Pan Dobiáš vznesl dotaz na termín dokončení povrchu chodníku mezi silnicemi II/345 a I/34 u Mísařů. Dále se dotázal na umístění uvažované velkoprodejny. Na dotazy odpověděl místostarosta a starosta.
 7. Pan Šťastný upozornil na nekvalitní TV signál na Novém Ransku. Starosta informoval, že signál bude řešen s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu během jara letošního roku.

Předseda návrhové komise pan Vomela přednesl návrh souhrnného usnesení z XV. zasedání zastupitelstva.

Souhrnné usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných poslanců ZM beze námitek.

Starosta ukončil zasedání v 19,30 hod. a poděkoval přítomným za účast. Z průběhu zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici do XVI.zasedání ZM na požádání na MěÚ.

Termín XVI.zasedání zastupitelstva města je plánován na 28.března 2002.

=============================================================================

Ve Ždírci nad Doubravou 8.2.2002.

 

U S N E S E N Í

z XV.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 7.února 2002.

Usnesení číslo:

1/XV/ZM

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení:

 1. Ověřovatelé zápisu: Milan Sodomka, Jaroslav Košťál
 2. Návrhová komise: Ivan Vomela, František Plíšek, Jaroslav Klepetko

Hlasování: 13 pro

2/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo návrh programu zasedání zastupitelstva města, předložený radou města.

Hlasování: 14 pro

3/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo uzavřený zápis ze XIV.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

Hlasování: 14 pro

4/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 13.prosince 2001 do 7.února 2002 bez připomínek.

Hlasování: 15 pro

5/XV/ZM

Zastupitelstvo projednalo připomínky účastníků řízení ke změně územního plánu č.3 a rozhodlo o připomínkách následovně:

 1. Okresní úřad Havlíčkův Brod, okresní hygienik: OH souhlasí.
 2. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina: HZS souhlasí.
 3. Český Telecom, a.s. Pardubice: Ke změně č.3 nemá připomínky.
 4. Krajský úřad kraj Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství: KÚ nemá připomínky.
 5. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: V uvedené lokalitě nemá vojenská správa specifické zájmy.
 6. Okresní úřad Havlíčkův Brod, referát životního prostředí:

 • Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu u lokality označené č.3 požaduje do návrhového období zahrnout celý pozemek až k lesnímu porostu, přiléhající po levé straně k silnici č.I/37 směrem na Pardubice.

Zastupitelstvo ukládá zpracovateli návrhu změny zapracovat připomínku do návrhu.

Hlasování: 15 pro

 1. Společné stanovisko Okresního úřadu Havl.Brod – referát dopravy a SH, Policie ČR a Správy a údržby silnic kraje Vysočina:

 • K předloženým změnám ÚP není připomínek mimo bodu č.3 – převedení rezervních ploch pro průmysl na plochy pro průmysl – kde účastníci řízení požadují řešit napojení předmětných pozemků na silnici I/37 a to sjezdem v souladu s příslušným předpisem. Stávající sjezd do areálu firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. ze silnice I/34 je nevyhovující z pohledu stavebně a dopravně technických parametrů a tím negativně působí na bezpečnost a plynulost provozu na průtahu silnice I/34.

Zastupitelstvo souhlasí s připomínkou a ukládá žadateli o provedení změny č.3, t.j. společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., aby předložila zpracovateli změny, t.j. Městskému úřadu ve Ždírci n.D. návrh řešení sjezdu na silnici I/37 před dalším projednáváním změny ÚP.

Hlasování: 15 pro

 1. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové:

 • Povodí Labe, s.p. požaduje zachovat možnost užívání volného nezastavěného pruhu po obou březích vodoteče Doubrava v šíři 8m od břehové čáry.
 • Povodí Labe, s.p. požaduje vyznačit do výkresové části Zadání změny č.3 ÚP hranici záplavového území a v případě, že by lokalita označená č.1 a 2 zasahovala do záplavového území je nutné individuální projednání s Povodím Labe.
 • K lokalitě č.1 a 2 požaduje předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci upřesňující odvod dešťových a splaškových vod z navržených lokalit a napojení na městský vodovod.
 • K navržené lokalitě č.5 žádá předložení projektové dokumentace.

Zastupitelstvo ukládá zpracovateli návrhu změny zapracovat připomínky do návrhu a předložit Povodí Labe, s.p. požadovanou projektovou dokumentaci.

Hlasování: 15 pro

 1. Centrum dopravního výzkumu, divize Praha:

 • Doporučuje uvést v části “Širší dopravní vztahy” současné vazby na hlavní dopravní silniční a železniční tahy a změny způsobu dopravní obsluhy.
 • Ve výkresové části požaduje vyznačit hranice řešeného území, ochranná pásma dopravních liniových staveb, čísla komunikací.

Zastupitelstvo konstatuje, že všechny požadavky obsahuje ÚPSÚ Ždírec n.D. v původní verzi zpracované Urbanistickým střediskem Jihlava, s.r.o. Z tohoto důvodu nemusí zpracovatel připomínky dále zpracovávat.

Hlasování: 15 pro

6/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2002, předloženou městským úřadem. Rozpočtová změna tvoří přílohu zápisu z XV.zasedání.

Hlasování: 15 pro

7/XV/ZM

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k 7.únoru 2002. Zpráva tvoří přílohu zápisu.

Hlasování: 15 pro

8/XV/ZM

Zastupitelstvo souhlasí s převodem finančního zůstatku hospodaření Základní školy Ždírec nad Doubravou z roku 2001 ve výši 180.051,67 Kč do rozpočtu roku 2002. O uvedenou částku bude zvýšen rozpočet ZŠ v roce 2002.

Hlasování: 15 pro

9/XV/ZM

Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:

 1. Žádost Petra Andrýska o odprodej pozemku o výměře zhruba 1000 m2 v průmyslové zóně pro výstavbu výrobního areálu firmy STUDAS.
 2. Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa kraj Vysočina o prodej pozemků č.parc.1420/21, 1420/19, 1420/26, 1420/6, 1420/5 a 1420/14. Pozemky budou využity k výstavbě silnice I/34.

 • Zastupitelstvo nemá námitky proti prodeji pozemků.
 • Zastupitelstvo uložilo MěÚ zveřejnit záměr prodeje pozemků v souladu se zákonem a zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na územní plán, uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.

Hlasování: 15 pro10/XV/ZM

Zastupitelstvo prodalo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou:

 1. Část pozemků vedených v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č.kat.st.41/2, 55/7, 83, 9/2, 445, 370, 446, 371, 372, 369, 368, 376/1, které mají výměru celkem 2001 m2 České republice – státnímu podniku Lesy ČR Hradec Králové, správci Janského potoka. Prodávané části pozemků, oddělené geometrickým plánem č.622-22/2001, tvoří tok potoka. Prodejní cena pozemků 17,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí.
 2. Hlasování: 15 pro

 3. Část pozemku č.parc.184/28, díl “b” o výměře 227 m2, část pozemku č.parc.184/31, díl “c”, 117 m2 a pozemek č.parc.184/32, 18 m2, manželům Jiřímu a Drahomíře Kasalovým bytem Krucemburk. Prodejní cena 20,-Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí město.

Hlasování: 15 pro

12/XV/ZM

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby pozemek v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.437/1, komunikace – silnice I.třídy č.I/37, doposud zapsaný na LV 1 – ČR-Město Ždírec n.D., byl bezúplatně převeden na stát – Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Hlasování: 15 pro

13/XV/ZM

Zastupitelstvo koupilo:

 1. Pozemky v k.ú.Stružinec č.parc. 284/17 o výměře 168 m2 a č.parc.284/10 o výměře 36 m2. Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
 2. Hlasování: 15 pro

 3. Část pozemku v k.ú.Údavy č.parc.196/1, o výměře zhruba 200 m2. Přesná výměra kupované části pozemku bude vyjádřena geometrickým plánem. Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
 4. Hlasování: 15 pro

 5. Části pozemků v k.ú.Ždírec nad Doubravou č.par.360/3, 360/4 a 360/5 parcely ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře zhruba 3000 m2 v ulici Nad řekou v souladu s územním plánem. Výměra vykupovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem, který oddělí vykupované části pozemků. Kupní cena je 75,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.

Hlasování: 15 pro

14/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo záměr odkoupení pozemků:

 1. p.č.1420/22 o výměře 364 m2 a p.č.1420/24 o výměře 61 m2 v k.ú.Ždírec n.D., určených pro výstavbu chodníku podél silnice I/34.
 2. p.č. 1420/22, 1420/24, 1420/18, 423/4, 1420/16, 423/3, 1420/27, 1420/12, 1420/11, 432/7, 432/6, 1420/10, 1420/3, 1420/2, 1420/4, 140/13 a 1420/15 k.ú.Ždírec n.D., určených pro výstavbu chodníku u silnice I/34 a 1/37 v ulicích Brodská a Chrudimská.

Zastupitelstvo uložilo radě města dojednat podmínky kupní smlouvy a výši kupní ceny za pozemky.

Hlasování: 15 pro

15/XV/ZM

Zastupitelstvo souhlasí s vynětím částí parcel původ pozemkový katastr č.parc.324/1 (pozemek oddělený GP č.parc.1420/21, 59 m2) a PK č.parc.423 (pozemek oddělený GP č.parc.1420/19, 20 m2)ze zemědělského půdního fondu.

Hlasování: 15 pro16/XV/ZM

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Pozemkový fond ČR:

 1. Na bezplatný převod pozemku č.parc.106/3, k.ú.Ždírec n.D., výměra 731 m2, z vlastnictví České republiky na město.
 2. Na úplatný převod pozemku č.parc.567/3, původ PK, k.ú.Horní Studenec, výměra 1252 m2, z vlastnictví České republiky na město.
 3. Na úplatný převod pozemků č.parc.210/29, 210/25, 205/4, 168/4, 168/9, 167 a 166/4, k.ú.Stružinec, z vlastnictví České republiky na město.
 4. Na úplatný převod pozemků č.parc.600 a 660, k.ú.Ždírec n.D., z vlastnictví České republiky na město.

Hlasování: 15 pro

17/XV/ZM

Zastupitelstvo souhlasí:

 1. S uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně Ždírec n.D. II – SEVER o výměře zhruba 15 000 m2 pro výstavbu závodu na zpracování řepky a sóji. Zastupitelstvo souhlasí s podmínkami návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterou předložil městu budoucí kupující pan RNDr.Pavel Jablonský. Kupní cena pozemků je stanovena na 100,-Kč/m2.
 2. Hlasování: 15 pro

 3. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu pozemku č.parc.343/8 o výměře 1308 m2 ve vlastnictví manželů Dopitových, původ PK, za pozemek v ulici Nad řekou určený pro výstavbu rodinného domu o výměře zhruba 1000 m2, geometricky oddělený v souladu s územním plánem a zastavovacím plánem města od pozemků č.parc.358//2, 359, 360/3, 360/4 a 364/2 ve vlastnictví města, původ PK, vše k.ú.Ždírec n.D. Budoucí smlouva směnná bude uzavřena s platností do 31.12.2002. Návrh smlouvy směnné předloží městský úřad k projednání XVI.zasedání zastupitelstva.
 4. Hlasování: 15 pro

 5. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné a kupní na směnu a prodej části pozemku č.parc.343/7, k.ú.Ždírec n.D., díl “l”, tvořícího dle geometrického plánu č.641-57/2001 součást pozemku č.parc.342/73 o výměře 1458 m2, původ PK, za pozemky a části pozemků č.parc.366, 448, 623 a 927 o výměře zhruba 4500 m2, k.ú.Ždírec n.D.

Hlasování: 15 pro

18/XV/ZM

Zastupitelstvo zrušilo:

 1. Část usnesení č.20 z XIII.zasedání ZM dne 15.11.2001, bod 2. písmeno a) odst.1.- prodej stavební parcely č.parc.342/67 o výměře 910 m2 Pavlu Urbanovi na základě žádosti kupujícího.
 2. Hlasování: 15 pro

 3. Část usnesení č.19 z XII.zasedání ZM dne 27.9.2001, bod 3. písmeno c) odst.3. - prodej části pozemku č.parc.24/1 o výměře zhruba 1000 m2 Michalu Strnadovi na základě žádosti kupujícího.

Hlasování: 15 pro

19/XV/ZM

Zastupitelstvo rozhodlo, že neuplatní právo zpětné koupě pozemku p.č.308/7 o výměře 1479 m2 v k.ú.Ždírec n.D., který je ve vlastnictví paní Hany Matouškové. Právo zpětné koupě ve prospěch obce Ždírec bylo zřízeno při prodeji pozemku kupní smlouvou uzavřenou dne 23.10.1948.

Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel

20/XV/ZM

Zastupitelstvo souhlasí s využitím pozemků č.parc.432/2, 432/3, 432/4, 432/5, 437/1 vedených v katastru nemovitostí a pozemků č.parc.437/2, 324/1 a 423 původ pozemkový katastr, vše k.ú.Ždírec nad Doubravou, pro potřeby stavby silnice I/34 – průtah Ždírcem n.D., investor Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Hlasování: 15 pro

21/XV/ZM

Zastupitelstvo zřídilo v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků (úplné znění zákon č.67/2001 Sb.):

 1. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D.
 2. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Nové Ransko
 3. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Údavy
 4. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Horní Studenec

Zastupitelstvo jmenovalo:

 1. Velitelem jednotky SDH Nové Ransko Marii Janovskou, bytem Nové Ransko.
 2. Velitelem jednotky SDH Údavy Pavla Pilaře, Údavy 3.
 3. Velitelem jednotky SDH Horní Studenec Jaromíra Novotného, bytem H.Studenec 76.

Zastupitelstvo upravilo pravomoci velitele jednotky SDH Ždírec n.D. p.Stanislava Švece “Dodatkem

k dohodě o členství v jednotce SDH ve spojení se jmenováním velitelem jednotky SDH ”.

Hlasování: 15 pro

22/XV/ZM

Zastupitelstvo uložilo:

 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Městskému úřadu informovat veřejnost o zamýšleném prodeji a směně nemovitého majetku města v souladu se zákonem o obcích.
 3. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 4. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů ze XV.zasedání ZM.
 5. Radě města trvale se zabývat zpřístupněním pozemků v areálu společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. a pozemků v průmyslové zóně II – SEVER místní komunikací, která umožní dopravní napojení těchto pozemků přímo ze silnice II/345 s přejezdem přes železniční trať.

Hlasování: 15 pro.

Zastupitelstvo schválilo souhrnné usnesení z XV.zasedání zastupitelstva města beze námitek.

Hlasování: 15 pro

 

Jaroslav Košťál, ověřovatel
Milan Sodomka, ověřovatel

Jan Martinec, starosta

 

ZÁPIS

z XV.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 7.února 2002.

 

Přítomni: 15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných

1 zaměstnanec městského úřadu

8 občanů

1.  Zasedání zahájil v 17,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Luďka Špinara. V době zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

 • Starosta navrhl ověřovateli zápisu pány Jaroslava Košťála a Milana Sodomku. Do návrhové komise navrhl za předsedu pana Ivana Vomelu a za členy pány Jaroslava Klepetku a Františka Plíška. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.
 • V 17,12 hod. se dostavil na zasedání p.Jan Matějka. Počet poslanců ZM se zvýšil na 14.

2.  Starosta předložil ke schválení návrh programu XV.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Zastupitelstvo program schválilo. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava.

3.  Starosta konstatoval, že k zápisu z XIV. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem.

 • V 17,17 min. se dostavil na zasedání p.Hubert Kolář a počet poslanců se zvýšil na 15.

4.  Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

5.  Změna ÚP č.3.

  Pan Špinar seznámil přítomné s připomínkami účastníků řízení o změně územního plánu města č.3. Jednotlivé připomínky byly projednány a zastupitelstvo k nim po rozpravě přijalo stanovisko. Městský úřad, zpracovatel návrhu změny, upraví návrh podle požadavku účastníků řízení a v souladu s usnesením ZM.

6.  Úprava rozpočtu města.

  Městský úřad a rada města předložil ZM návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2002, která reaguje na účetní uzávěrku roku 2001. Celkové příjmy města v roce 2001 činily 37.862.474,13 Kč a výdaje 39.821.153,37 Kč. Schodek je kryt půjčkou od České spořitelny a Státního fondu životního prostředí. Na běžném účtu města k 1.1.2002 je zůstatek 4.102.836,-Kč a v průběhu ledna obdrželo město přeplatek za výstavbu TI ve výši 320.000,-Kč, který je zařazen do nahodilých příjmů. Platný rozpočet na rok 2002 předpokládal zůstatek 1.570.000,-Kč, tzn. že je nutné rozdělit částku celkem 2.852.840,-Kč. Z této částky tvoří neuhrazené faktury z roku 2001 a pozastávky částku cca 1,5 mil.Kč. Jedná se o výstavbu technické infrastruktury (TI bytový dům 18 b.j., stezka Studenec, VO náměstí, vodovod Studenec, kanalizace a vodovod ul.Nad Řekou). MěÚ navrhuje o celou částku 2,853 mil.Kč zvýšit kapitolu místní komunikace a výstavba. Zastupitelstvo s navrženou změnou rozpočtu souhlasí.

7.  Městský úřad předložil zastupitelům informaci o stavu běžného účtu města k 7.2.2002. K tomuto datu je na b.ú. 5.532.296,04 Kč. Z toho neuhrazené faktury před datem splatnosti činí 287.045,-Kč a dotace státu pro ZŠ Ždírec n.D. činí 821.000,-Kč.

8.  Schválení výsledku hospodaření Základní školy Ždírec n.D. za rok 2001.

  Základní škola v 1.roce své samostatné působnosti nevyužila celou dotaci města z důvodu neuskutečněných investic (vypalovací pec apod.) a požádala zastupitelstvo, aby mohla nevyužité prostředky ponechat k využití je v roce 2002. Jedná se prostředky ve výši 180.051,67 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s ponecháním uvedené částky ZŠ.

   

9.  Projednání žádostí o prodej pozemků.

  O prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře cca 1000 m2 požádal p.Petr Andrýsek.

  Ředitelství silnic a dálnic – správa kraj Vysočina, požádalo město o odkoupení pozemků pro rekonstrukci/výstavbu silnice I/34. Jedná se celkem o 411 m2 pozemků.

  Zastupitelstvo nemá námitek proti prodeji pozemků.

10.  Prodej pozemků.

 • Lesy ČR, s.p.Hradec Králové – správce Janského potoka, požádali město o odkoupení částí pozemků, které tvoří tok potoka. Záměr prodeje byl schválen ZM 29.3.2001. Jedná se o části pozemků vedených v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č.kat.st.41/2, 55/7, 83, 9/2, 445, 370, 446, 371, 372, 369, 368, 376/1. Uvedené části pozemků mají výměru celkem 2001 m2. Nabídnutá cena 17,-Kč/m2 je cenou odhadní. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem.
 • PROGESTA družstvo Chotěboř dokončila geometrický plán, podle kterého je možné prodat původní cestu a přiléhající část louky u klubovny Mysliveckého sdružení Ždírec n.D. manželům Kasalovým. Zastupitelstvo 3.května 2001 odsouhlasilo směnu těchto pozemků za pozemky na stezce Krucemburk – Ždírec n.D., ale smlouva směnná je z důvodu několika dalších účastníků smlouvy (vlastníků pozemků) nepraktická. Pozemky na stezce vlastní paní Kasalová se synem, ale pozemky u klubovny vlastní paní Kasalová s manželem. Jednodušší je vykoupit pozemky pro stezku dle usnesení z 28.6.2001 a pozemky u klubovny prodat dle návrhu. Jedná se o pozemky nově vytvořené č.parc.184/28 – díl “b” o výměře 227 m2 (díl “a”, 42 m2 je ve vlastnictví MS), dále o pozemek č.parc.184/31, díl “c” – 117 m2 a o celý pozemek č.parc.184/32 – 18 m2. Město tedy prodá manželům Kasalovým 362 m2 za 20,-Kč/m2. Paní Drahomíra Kasalová a syn Jiří Kasal prodají městu část pozemku č.parc.106/2, díl”b” o výměře 775 m2 za cenu 20,-Kč/m2. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem dle návrhu.

11.  Souhlas s převodem pozemku na stát.

  Pozemek č.parc. 437/1 o výměře 4961 m2 je zapsán na LV 1. Jedná se o pozemek, na kterém je silnice I/37 – Chrudimská ulice. Ředitelství silnic a dálnic žádá město o vyslovení souhlasu k zápisu majetku ve prospěch ŘSD ČR, správa kraj Vysočina, z důvodu rekonstrukce silnice. Zastupitelstvo souhlasí.

12.  Odkoupení pozemků.

 • Ve Stružinci je vybudována část místní komunikace na pozemcích paní Sedlákové. Pozemky č.p.284/17 – 168 m2 a 284/10 – 36 m2 jsou geometricky odděleny a lze je odkoupit. Cena 20,-Kč s tím, že město uhradí náklady kupní smlouvy a převodu pozemků.
 • U budovy čp.43 v Údavech (bývalá škola) je část hřiště vybudována na pozemku p.Chvojky č.parc.196/1. Pro potřeby provozu hřiště je nutné vykoupit používaný pozemek a tento ještě rozšířit cca o 100 m2.
 • Pro přípravu dalších stavebních pozemků, pozemku pro Dům s pečovatelskou službou a výstavbu komunikace v ulici Na řekou u Kopaniny je nutné vykoupit části pozemků č.360/3, 360/4 a 360/5. Celkem je potřebné vykoupit zhruba 3000 m2. S vlastníky je dohodnuta cena na 75,-Kč/m2.

13.  Souhlas se záměrem odkoupení pozemků.

 • Pro výstavbu chodníků podél silnic I/34 a I/37 – průtah Ždírcem n.D. je nutné vykoupit pozemky. Jedná se celkem o odkoupení cca 3500 m2 ploch za odhadní cenu, případně za cenu, která bude dohodnuta s vlastníky dohodou. Jedná se převážně o pozemky ve vlastnictví státu.
 • Pro výstavbu chodníků od kruhového objezdu směrem k Novému Ransku je nutné vykoupit 61 m2 od firmy E.I.S.SERVIS (autobazar) a 364 m2 os a.s.BENZINA. Zastupitelstvo souhlasí.

14.  Souhlas s vynětím pozemků ve vlastnictví města ze zemědělského půdního fondu.

  ŘSD ČR požádalo město o vyslovení souhlasu s vynětím pozemků na kterých bude stavba silnice I/34 ze zemědělského půdního fondu. Jedná se celkem o 79 m2. Zastupitelstvo souhlasí.

15.  Souhlas s převodem pozemků ve vlastnictví státu na město.

 • Město požádalo Okresní úřad Havl.Brod o bezplatný převod pozemku č.parc.567/3 v k.ú.Horní Studenec (bývalá cesta), který se nachází v území určeném k zástavbě průmyslem. Jelikož je cesta zrušena a jedná se o ornou půdu, musí město požádat o úplatný převod Pozemkový fond ČR – správce vlastnictví.
 • Cyklostezka Krucemburk – Ždírec n.D. prochází také po 2 pozemcích ve vlastnictví státu. Geometrickým plánem je oddělena část pro stezku nově označená č.parc.106/3 o výměře 731 m2.
 • Pozemkový fond ČR nabízí pozemků pro zájemce z řad restituentů a dalších osob. Město Ždírec n.D. je vlastníkem restituční pohledávky ve výši cca 100.000,-Kč a za tuto pohledávku může žádat vydání náhradních pozemků. PF ČR nabízí v k.ú.Ždírec n.D. pozemky u řeky Doubravy č.parc.600, 815 m2 v ceně 1.312,- Kč a č.parc.660, 1097 m2 v ceně 1.766,-Kč. V k.ú.Stružinec nabízí PF ČR pozemky pod hrází Januše směrem k Hlinsku, vhodné k zalesnění, nebo k prodeji pro výstavbu chat – č.parc.168/4, 9841 m2 v ceně 15.264,-Kč, 168/9, 251 m2 v ceně 404,-Kč. Dále pole č.parc.167, 15982 m2 v ceně 70.776,-Kč a 166/4, 23615 m2 v ceně 140.273,-Kč.
 • Zastupitelstvo se žádostmi souhlasí.

16.  Projednání návrhu budoucích smluv o prodeji a směně pozemků.

 • Pan RNDr.Pavel Jablonský požádal město o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně II – SEVER pro výstavbu závodu na zpracování řepky a sóji. Vlastní projekt a povolení stavby je komplikovanou záležitostí, zejména posouzení vlivu stavby na životní prostředí, jednání s ČD o výstavbě vlečky atd. Proto investor žádá město především o příslib prodeje pozemků v termínu do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Navržená kupní cena za m2 – 90,-Kč. Zastupitelé v rozpravě upozornili na potřebu důsledného posouzení vlivu stavby na životní prostředí. V rozpravě byl vznesen návrh na kupní cenu ve výši 100,-Kč/m2. Zastupitelstvo za uvedených podmínek s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě souhlasí.
 • Manželé Miroslav a Věra Dopitovi jsou vlastníky pozemku č.parc.343/8 o výměře 1989 m2, ze kterého odprodali městu pro bytovou výstavbu část o výměře 681 m2 a žádají město, aby jim zbývající část pozemku, která se nachází v oblasti budoucí zástavby, směnilo za některý z nově připravovaných stavebních pozemků v ulici Nad řekou u lesa Kopanina. Zde jsou pozemky připravovány k rozdělení na stavební parcely, souhlas všech vlastníků k vykoupení město má. Pod Kopaninou bude možné připravit zhruba 5-7 stavebních parcel. Na tuto směnu hodlají Dopitovi s městem uzavřít smlouvu o budoucí směnné a kupní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2002. 1308 m2 by rádi směnili za obvyklý stavební pozemek o výměře do 1000 m2. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné souhlasí.
 • Pan Robert Hanč je vlastníkem pozemku č.parc.343/7 o výměře 2064 m2, ze kterého byla část o výměře 606 m2 oddělena pro výstavbu bytových domů. Pan Hanč žádá o směnu pozemku o stejné hodnotě za pozemek u řeky Doubravy na levém břehu (louka), který je ve vlastnictví města. Zast