XVI.zasedání zastupitelstva 28.3.2002 edit delete

30.3.2002 | Jan Martinec
 

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ZÁPIS

z XVI.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 28.března 2002.

Přítomni: 14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných

8 občanů

 1. Zasedání zahájil v 17,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Miloslava Gajdoruse. V době zahájení zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
 2. Starosta navrhl ověřovateli zápisu pány Jaroslava Klepetku a Jana Matějku. Do návrhové komise navrhl za předsedu pana Jaroslava Klepetku a za členy pány Ivana Vomelu a Františka Kubáta. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.
 3. Starosta předložil ke schválení návrh programu XVI.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Pan Klepetko navrhl doplnit program o zprávu finančního výboru ke stavu pohledávek ve výběru místních poplatků. Zastupitelstvo program včetně doplněného bodu, který byl zařazen do programu pod č.9, schválilo. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava.
 4. Starosta konstatoval, že k zápisu z XV. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem.
 5. V 17,20 hod. se dostavil na jednání poslanec František Plíšek, v 17,25 hod. poslanec Josef Černý a v 17,30 hod. p.Hubert Kolář. Počet poslanců se zvýšil na 14.

 6. Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
 7. Starosta seznámil přítomné s dopisem – žádostí p.Václava Fidlera ve věci odvodu dešťových vod z prostoru řadových garáží Na Balkáně. Rada města ve věci již jednala, vybrala dodavatele prací a uzavřela s ním smlouvu o dílo, čímž by měl být problém zaplavování zahrady žadatele vyřešen.
 8. Starosta seznámil přítomné s vyřízením připomínek k navržené změně územního plánu. Připomínky byly vyřízeny v souladu s usnesením zastupitelstva č.5/XV/ZM. 29.3. na MěÚ proběhne závěrečné projednání připomínek účastníky řízení a následně po 30.dnech bude možné návrh změny č.3 uzavřít zastupitelstvem.
 9. Starosta informoval přítomné o přípravě výstavbu 32 nájemních bytů v lokalitě Hamerská, Jižní ulice, ve Ždírci n.D. Zastupitelstvo projednalo návrh řešení smluv a výši příspěvku města na výstavbu tak, jak je navrhla rada města. Zastupitelstvo odsouhlasilo potřebné kroky zajištění výstavby dle předloženého návrhu.
 10. Předseda finančního výboru p.Klepetko podal přítomným zprávu o stavu pohledávek ve výběru místních poplatků. Doporučil zastupitelstvu odepsat 2 pohledávky, které jsou obtížně vymahatelné z důvodu ukončení činnosti firem, které poplatky neuhradily. Jedná se o M.Žučka, který provozoval motorest Nové Ransko a neuhradil poplatek z ubytovací kapacity v r.2000 a o P.Stejskala, který neuhradil poplatek za umístění reklamních tabulí v r.2000 a 2001. Další poplatky občanů nedoporučuje výbor odepsat. K problematice byla vedena rozprava zastupitelů, ze které vzešel protinávrh podaný p.Kubátem a to pohledávky neodepisovat, ale evidovat městem. Starosta dal hlasovat o návrhu předsedy finančního výboru odepsat 2 uvedené pohledávky. Návrh podpořilo 8 poslanců, 5 bylo proti, 1 se hlasování zdržel. Návrh byl přijat.
 11. Městský úřad navrhl upravit rozpočet a to tak, že z kapitoly kultura, provoz městské knihovny (náklady plánované na mzdu pro vedoucí knihovny, nečerpané z důvodu neukončení činnosti okresní knihovny), bude převedena částka ve výši 94.680,-Kč na dotaci škol okolních obcí, kde vykonávají povinnou školní docházku žáci ze Ždírce n.D. Změna rozpočtu byla schválena.
 12. Zastupitelé byli seznámeni se žádostí města Hlinsko, které požaduje uhradit náklady na provoz mateřské

  školy, rozpočítané na žáky MŠ, ve výši cca 7.600,-Kč ročně na 1 žáka. Jedná se o děti z Údav a Stružin-

  ce, které rodiče přihlásili do MŠ v Hlinsku. Zákon umožňuje provozovateli MŠ žádat po rodičích příspě-

  vek na částečnou úhradu provozních nákladů MŠ, nikoliv příspěvek obce, kde nají děti trvalé bydliště. Město Hlinsko íspěvek od rodičů dětí vybírá. Ú Ždírec n.D. upozornil MěÚ Hlinsko na tyto skutečnosti dopisem dne 4.3.2002. MěÚ Hlinsko doposud na dopis nereagoval.

  rozpravě k tomuto bodu bylo připomenuto, že Ždírec n.D. má dostatečnou kapacitu mateřské školy,

  kam mohou rodiče své děti umístit. V případě potřeby bude rada města řešit s rodiči dětí umístění v MŠ

  pro školní rok 2002/2003. Starosta dal hlasovat o tom, zda má město přispět městu Hlinsko ve smyslu

  podané žádosti. Zastupitelé hlasováním žádost o příspěvek odmítli.

  Starosta seznámil přítomné se stavem finanční hotovosti města na běžném účtu k 27.3.2002. Ke zprávě

  nebyly vzneseny připomínky.

 13. Místostarosta p.Gajdorus seznámil přítomné stručně hospodařením, výrobou a záměry a.s.ENVITERM. Situace a hospodářské výsledky nejsou příliš dobré zejména proto, že instalovaná technologie není schopna vyrobit plánované množství výrobků. Zastupitelé v rozpravě navrhli svolat schůzi akcionářů v termínu do 11.dubna, kde by se měly vyřešit problematické záležitosti, zejména další financování provozu firmy.
 14. V 19,00 hod. odešla z pracovních důvodů ze zasedání paní MUDr.Nováková. Počet přítomných zastupitelů se snížil na 13.

 15. Místostarosta a starosta informovali přítomné o záměru města vybudovat společně s firmou INDES INVEST s.r.o. Ústí nad Labem obchodně sportovní areál, doplněný víceúčelovou budovou (byty, garáže, obchody) v lokalitě Na Pikulce na pozemcích, které vlastní město. V rozpravě byl záměr podpořen a zastupitelé přijali k tomuto bodu několik usnesení, která umožní zahájit přípravu investiční akce.
 16. Projednání žádostí o prodej pozemků.
 17. O prodej pozemku požádal p.Ivan Vomela. Jedná se nevyužívaný pozemek mezi zahradou žadatele a

  areálem bývalé kotelny ZŠ, dnes dílen a skladu technických služeb města o výměře cca 80 m2. Zastupi-

  telé se záměrem prodeje souhlasí a uložili MěÚ připravit prodej v souladu se zákonem o obcích.

 18. Městský úřad předložil zastupitelstvu seznam pozemků navržených k prodeji. Prodej byl projednán v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelé hlasováním navržený prodej pozemků schválili.
 19. Směna pozemků v k.ú.Světnov a Račín.
 20. Na podílnické obce sdružené v Lesním družstvu obcí se sídlem v Přibyslavi se obrátil se žádostí o směnu pozemků p.Radslav Kinský, který hodlá směnou pozemků v obci Světnov získat přístup k rybníku. Za pozemky nabízí výměrově větší a bonitně stejně kvalitní pozemek v obci Račín, který bude vhodný k zalesnění a začlenění do majetku podílnických obcí. S podobnou žádostí o směnu pozemků se na podílnické obce obrátila obec Světnov, která žádá o směnu pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů o výměře cca 2 ha za pozemky v obci Světnov sousedící s majetkem družstva o výměře cca 6 ha, které jsou vhodnézalesnění. Členská schůze družstva doporučila podílnickým obcím směnu realizovat jako družstvu prospěšnou. Ždírec n.D. je vlastníkem 30/711 všeho majetku 45 podílnických obcí. Zastupitelé směny jednoznačně podpořili.

 21. Odkoupení pozemků.
 1. Rada města navrhla zastupitelstvu odkoupit cca 1000 m2 pozemku v Horním Studenci pro zřízení přístupové cesty do lokality budovaných rodinných domků. Vlastníci pozemků mají zájem odprodat pozemky rozdělené na 3 stavební parcely (na jednom pozemku je již vybudován RD) . Zastupitelé návrh podpořili.
 2. Pro výstavbu stezky pro pěší a cyklisty je nutné u autobazaru ve Ždírci n.D. vykoupit 61 m2 pozemku. Zastupitelstvo souhlasí.
 3. V prostoru u čističky odpadních vod vlastní pozemek p.č.621 o výměře 4147 m2 obec Krucemburk. Část pozemku je na levém břehu řeky a od obce Krucemburk ji hodlá koupit p.Hanč. Menší část pozemku se nachází na pravém břehu řeky a sousedí bezprostředně s pozemky města. Obec Krucemburk je ochotna pozemek odprodat. Zastupitelstvo koupi odsouhlasilo. Cenu stanoví obec Krucemburk z ceny odhadní. Město Ždírec n.D. stanovenou cenu bude respektovat.

17.  Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jmenování velitele.

  Zastupitelstvo zřídilo jednotku SDH Kohoutov na základě žádosti SDH. Zastupitelstvo zároveň jmenovalo velitelem jednotky p.Josefa Stehnu.

18.  SK DEKORA Ždírec n.D. požádala město o projednání možnosti převzetí majetku klubu městem. Zastupitelé po rozpravě k problematice uložili radě města svolat do 30.4. společné jednání zastupitelstva a výkonného výboru SK k řešení záležitosti.

19.  Paní Květa Vraspírová požádala o umožnění prodeje bytu (jednotka č.301/4) v domě čp.301 ve Ždírci n.D. z důvodu koupě domku mimo území města a následného stěhování. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a proti prodeji nemá námitky.

20.  Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod v rámci svého rozvojového fondu přispívá obcím na výstavbu nových vodovodních řadů. Společnost pro rok 2002 zvýšila příspěvek z fondu na částku 10 tis.Kč na 1 rodinný dům a 8 tis.Kč na 1 byt v bytovém domě nacházející se, nebo plánovaný v řešeném úseku vodovodního řadu. Tento příspěvek je nově nabízen jako kupní cena za budovaný vodovod, oproti dosavadní praxi, kdy společnost nově vybudovaný vodovod pouze provozovala formou nájmu. Zastupitelé souhlasí s tím, aby město po splnění podmínek zákona o obcích nově budované úseky vodovodu společnosti odprodalo.

21.  Diskuse, náměty a připomínky zastupitelů a hostů zasedání.

 1. Pan Jaroslav Košťál se dotázal na stav přípravy výstavby sportovního areálu Na křížích tak, jak o to usiloval p.Kovář v r.2000 a 2001. K dotazu byla otevřena diskuse dalšími přítomnými. Odpověděl p.Gajdorus, že prakticky není možné další jednání ze strany města nijak ovlivnit a nezbývá, než vyčkat v této záležitosti na další kroky p.Kováře.
 2. Starosta informoval občany o přípravě stavby chodníku od Ždírce k N.Ransku. V současnosti projektant – firma OPTIMA Vysoké Mýto – projektuje kruhový objezd a rekonstrukci ulice Brodské, na které navazuje připravovaný chodník. Práce na projektu budou obnoveny po dokončení projektu rekonstrukce silnice I/34.

22.   Starosta ukončil zasedání v 19,55 hod. a poděkoval přítomným za účast. Z průběhu zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zastupitem do XVII.zasedání ZM na požádání na MěÚ.

Termín XVII.zasedání zastupitelstva města je určen na 16.května 2002, začátek v 18,00 hod.

 

 

U S N E S E N Í

z XVI.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 28.března 2002.

Usnesení číslo:

1/XVI/02

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení:

 1. Ověřovatelé zápisu: Jan Matějka, Jaroslav Klepetko
 2. Návrhová komise: Jaroslav Klepetko, Ivan Vomela, František Kubát

Hlasování: 11 pro

2/XVI/02

Zastupitelstvo schválilo návrh programu zasedání zastupitelstva města, předložený radou města, doplněný o návrh bodu navržený předsedou finančního výboru p.Klepetkem. informace o neuhrazených poplatcích.

Hlasování: 11 pro

3/XVI/02

Zastupitelstvo schválilo uzavřený zápis z XV.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

Hlasování: 11 pro

4/XVI/02

Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 7.února 2002 do 28.března 2002 bez připomínek.

Hlasování: 14

5/XVI/02

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 1. Informaci o vyřízení připomínek účastníků řízení ke změně územního plánu a časový plán schválení změny územního plánu č.3.
 2. Dopis p.Václava Fidlera ve věci řešení odvodu srážkových vod z lokality řadových garáží Na Balkáně s tím, že rada města ve věci žádosti již rozhodla v souladu se zněním žádosti.

6/XVI/02

Zastupitelstvo souhlasí s rozpuštěním sdružení investorů, založeném na základě usnesení zastupitelstva města č.19 z 27.9.2001. Sdružení založilo Město Ždírec nad Doubravou a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. se sídlem v Pardubicích a sdružovalo prostředky k výstavbě čtyř bytových domů s 32 byty na pozemcích č.parc. 342/73 a 342/74 v k.ú. Ždírec nad Doubravou a k výstavbě příslušné technické infrastruktury k bytovým domům.

Hlasování: 14 pro

7/XVI/02

Zastupitelstvo souhlasí se vstupem města do sdružení investorů, které sdruží finanční prostředky k výstavbě čtyř bytových domů s 32 byty na pozemcích č.parc. 342/73 a 342/74 v k.ú. Ždírec nad Doubravou a k výstavbě příslušné technické infrastruktury k bytovým domům.

Sdružení zakládá Město Ždírec nad Doubravou a bytové družstvo DUBINA II se sídlem v Pardubicích, Štrossova 277, IČ 25960717. Město Ždírec n.D. vloží v letech 2002 a 2003 do sdružení prostředky získané od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 12.800.000,-Kč a prostředky z rozpočtu města na výstavbu technické infrastruktury ve výši 1.212.839,-Kč. Pozemky pro výstavbu domů a technické infrastruktury poskytne město pro potřeby výstavby a užívání domů bytovým družstvem bezplatně.

Hlasování: 14 pro

8/XVI/02

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města, předloženou městským úřadem.

9/XVI/02

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města dle návrhu městského úřadu. Změna rozpočtu tvoří přílohu zápisu z XVI.zasedání ZM.

Hlasování: 14 pro

10/XVI/02

 1. Zastupitelstvo projednalo zprávu předsedy finančního výboru o nedoplatcích místních poplatků.
 2. Zastupitelstvo rozhodlo:

 1. o odpisu pohledávky firmy Martin Žuček ve výši 8.500,-Kč za neuhrazení poplatku z ubytovací kapacity za rok 2000
 2. o odpisu pohledávky firmy Pavel Stejskal ve výši 3.000,-Kč za neuhrazení poplatku za umístění 2 ks reklamních tabulí v roce 2000 a v roce 2001.

Hlasování: 8 pro, 5 proti, 1 se zdržel

11/XVI/02

Zastupitelstvo projednalo zprávu Ing.Gajdoruse o činnosti a hospodářských výsledcích akciové společnosti ENVITERM a uložilo starostovi svolat do 11.dubna 2002 schůzku akcionářů a.s.ENVITERM Ždírec n.D. k řešení provozních problémů společnosti.

Hlasování: 14 pro

12/XVI/02

Zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu části provozních nákladů na provoz mateřské školy městu Hlinsko za děti s trvalým pobytem ve Ždírci n.D., které jsou žáky mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Hlinsko.

Hlasování: 14 pro

13/XVI/02

 1. Zastupitelstvo souhlasí s investičním záměrem společnosti INDES INVEST s.r.o. Ústí n.L., jehož předmětem je řešení a následná výstavba obchodně sportovního areálu s bytovou výstavbou ve Ždírci n.D. na pozemcích p.č.314, 321, 423, 301/1, 301/2 a 319, k.ú.Ždírec n.D.
 2. Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti INDES INVEST s.r.o. Ústí n.L. o prodej částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č.314, 321, 423, 301/1 a 301/2, k.ú.Ždírec n.D., za účelem výstavby obchodního domu a parkoviště.
 3. Zastupitelstvo se záměrem prodeje souhlasí a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje

  v souladu se zákonem o obcích.

 4. Zastupitelstvo schválilo realizátorem investiční výstavby obchodně sportovního centra dle odst.1. společnost INDES INVEST s.r.o. a pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy mezi společností INDES INVEST s.r.o. a Městem Ždírec n.D., kterou město zmocní společnost zajistit na uvedenou výstavbu podání žádosti o dotaci a dále zajistit potřebný komunální úvěr.

Hlasování: 13 pro

14/XVI/02

Zastupitelstvo projednalo:

Žádost o odprodej části pozemku ve vlastnictví města p.č.209/5, k.ú.Ždírec n.D., o výměře cca 80 m2 za účelem rozšíření zahrady p.č.209/4.

Zastupitelstvo se záměrem prodeje souhlasí a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje

v souladu se zákonem o obcích.

Hlasování: 13 pro

15/XVI/02

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti k Pozemkovému fondu ČR na úplatný převod pozemku p.č.301/2, k.ú.Ždírec n.D., výměra 876 m2, z vlastnictví České republiky na Město Ždírec n.D.

Hlasování: 13 pro

16/XVI/02

Zastupitelstvo prodalo pozemky:

 1. k.ú. Ždírec nad Doubravou
 1. Pozemek p.č. 342/59 o výměře 1015 m2 určený k výstavbě rodinného domu manželům Františku a Marii Němcovým, trvale bytem Podmoklany, Hudeč. Na geometricky vyznačené části pozemku o výměře 105 m2 bude v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno pro uložení dešťové kanalizace. Kupní cena pozemku je stanovena na 87 150,-Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, náklady na geometrické oddělení pozemku a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
 2. Pozemek p.č. 342/58 o výměře 910 m2 určený k výstavbě rodinného domu Vladimíru Furchovi, trvale bytem Ždírec n.D. Kupní cena pozemku je stanovena na 81 900,-Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, náklady na geometrické oddělení pozemku a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva na prodej stavebních pozemků p.č.342/58 a 342/59 bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.

Hlasování: 13 pro

 1. Pozemek p.č.st. 632 o výměře 83 m2 zastavěný budovou trafostanice akciové společnosti Východočeská energetika Hradec Králové. Kupní cena pozemku je stanovena na 100,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.

Hlasování: 13 pro

2. k.ú.Horní Studenec:

 1. Geometricky oddělenou část pozemku p.č. o výměře 182 m2 manželům Jaroslavu a Marii Janů, bytem Horní Studenec. Kupní cena pozemku je stanovena na 50,-Kč za 1m2 pozemku zastavěného stavbou a 20,-Kč za 1 m2 ostatní plochy. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, náklady na geometrické oddělení pozemku a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
 2. Hlasování: 13 pro

 3. Geometricky oddělenou část pozemků v průmyslové zóně II a to z pozemku v k.ú.Ždírec n.D. p.č.566/4 a z pozemků v k.ú.Horní Studenec p.č.566/1, 566/2, 566/3 a 566/4 o výměře celkem asi 1400 m2 pro výstavbu betonárky Josefu Jančárkovi, bytem Hlinsko. Kupní cena pozemku je stanovena na 125,-Kč za 1m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí město.
 4. Hlasování: 13 pro

 5. Geometricky oddělenou část pozemků v průmyslové zóně II a to z pozemků v k.ú.Horní Studenec p.č.566/1, 566/2, 566/3 o výměře cca 1000 m2 pro zřízení stavebního dvora Josefu Markovi, bytem Slavíkov, Kocourov 9. Kupní cena pozemku je stanovena na 125,-Kč za 1m2. Náklady spojené geometrickým oddělením pozemku a převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí město.

Hlasování: 13 pro

 

17/XVI/02

Zastupitelstvo souhlasí:

 1. Se směnou pozemků p.č.671/4, 670/3 a 863/10 o výměře celkem 3156 m2, k.ú.Světnov, které jsou ve spoluvlastnictví členských obcí Lesního družstva obcí za pozemek p.č.1752/16 o výměře 3791 m2, k.ú.Račín, který je ve vlastnictví MVDr.Radslava Kinského.
 2. Se směnou pozemků p.č.460, 464, 468/2, 469/2, 470/2, 471/2, 472/2, 675/7, 863/11, 456, 457/2, 458, 467, 457/1 a 459 celkem o výměře 21400 m2, k.ú.Světnov, které jsou ve spoluvlastnictví členských obcí Lesního družstva obcí za pozemky p.č.875, 876, 879/1, 792, 793, 794 a 795 o výměře celkem 60202 m2, k.ú.Světnov, které jsou ve vlastnictví obce Světnov.

Hlasování: 13 pro

18/XVI/02

Zastupitelstvo koupilo:

 1. Geometricky oddělenou část pozemků p.č.413/2, 413/3, 413/5 a 413/6 o výměře celkem zhruba 1000 m2, k.ú.Horní Studenec. Kupní cena je stanovena na 25,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
 2. Hlasování: 13 pro

 3. Geometricky oddělenou část pozemku p.č.331/2 o výměře 61 m2, k.ú.Ždírec n.D. Kupní cena je stanovena na 30,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
 4. Hlasování: 13 pro

 5. Geometricky oddělenou část pozemku p.č.621o výměře zhruba 1300 m2, k.ú.Ždírec n.D. Kupní cenu stanoví prodávající Obec Krucemburk po splnění podmínek zákona o obcích svým usnesením.Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.

Hlasování: 13 pro

19/XVI/02

Zastupitelstvo zřídilo v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků (úplné znění zákon č.67/2001 Sb.):

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kohoutov

Hlasování: 13 pro

20/XVI/02

Zastupitelstvo jmenovalo:

 1. Velitelem jednotky SDH Kohoutov Josefa Stehnu, bytem Kohoutov 35
 2. Velitelem jednotky SDH Horní Studenec Jana Culka, bytem Nový Studenec 129

Hlasování: 13 pro

21/XVI/02

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení paní Květy Vraspírové o prodeji jednotky č.301/4 v bytovém domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května 301, z důvodu zakoupení domu mimo území města s následnou změnou místa trvalého pobytu v obci Stará Červená Voda.. Prodej jednotky za uvedených podmínek je v souladu s kupní smlouvou, kterou město jednotku žadatelce prodalo a zastupitelstvo nemá proti prodeji námitek.

Hlasování: 13 pro

22/XVI/02

Zastupitelstvo projednalo návrhy kupních smluv na prodej vodovodních řadů, předložené kupujícím – společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ 481173002. Společnost navrhuje odkoupit následující vodovodní řady:

 1. vodovodní řad PVC DN 110 ve Ždírci n.D. - náměstí 9.května, 109 m, kupní cena 90.000,-Kč
 2. vodovodní řad PVC DN 90 v Horním Studenci – na pozemcích p.č.755/2, 413/2, 413/3 a 413/5, 167 m, kupní cena 50.000,-Kč
 3. vodovodní řad PVC DN 110 ve Ždírci n.D. – ulice Nad Řekou, 114 m, kupní cena 62.600,-Kč

Zastupitelstvo se záměrem prodeje souhlasí a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích.

Hlasování: 13 pro

23/XVI/02

Zastupitelstvo uložilo:

 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Městskému úřadu informovat veřejnost o záměru prodeje a směně nemovitého majetku města v souladu se zákonem o obcích.
 3. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 4. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XVI.zasedání ZM.
 5. Radě města svolat do 30.dubna 2002 společné zasedání zastupitelstva města a výkonného výboru
 6. SK DEKORA Ždírec n.D. k projednání podmínek převzetí majetku SK DEKORA městem.

 7. Radě města svolat na čtvrtek 16.května 2002 XVII.zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: 13 pro