XVII.zasedání zastupitelstva 16.5.2002 edit delete

20.5.2002 | Jan Martinec

USNESENÍ

ze XVII.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 16.května 2002.

Začátek zasedání v 18,05 hod., v době zahájení přítomno 11 poslanců ZM.

Usnesení číslo:

1/XVII/02

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení:

 1. Ověřovatelé zápisu: Pavel Homolka, Hubert Kolář
 2. Návrhová komise: Ivan Vomela, František Plíšek, Jaroslav Klepetko

Hlasování: 11 pro

2/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo návrh programu zasedání zastupitelstva města, předložený radou města.

Hlasování: 11 pro

3/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo uzavřený zápis z XVI.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

Hlasování: 11 pro

4/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 28.března 2002 do 16.května 2002 bez připomínek.

Hlasování: 11 pro

5/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření města v roce 2001 v oblasti příjmů a výdajů.

Hlasování: 11 pro

V 18,20 hod. se dostavil na zasedání Ing.Kubát, počet poslanců - 12.

6/XVII/02

Zastupitelstvo souhlasí podáním žádosti o provedení částečného auditu hospodaření města v roce 2002 Okresním úřadem Havlíčkův Brod.

Hlasování: 12 pro

7/XVII/02

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení ke změně územního plánu č.3:

 • Vojenská ubytovací a stavební správa - souhlasí s veškerými změnami územního plánu ve sloučeném projednání konceptu a návrhu bez připomínek.
 • Český telekomunikační úřad - souhlasí s veškerými změnami územního plánu ve sloučeném projednání konceptu a návrhu bez připomínek.
 • Centrum dopravního výzkumu - souhlasí s veškerými změnami územního plánu ve sloučeném projednání konceptu a návrhu za předpokladu, že budou respektovány podmínky z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic kraje Vysočina. Požadavku bude vyhověno.
 • Ředitelství silnic a dálnic, správa kraje Vysočina - souhlasí s veškerými změnami územního plánu ve sloučeném projednání konceptu a návrhu za předpokladu splnění následujících připomínek: u plochy č.2 ( komerční zóna) minimalizovat počet sjezdů na sil. I. třídy, u plochy č. 3 ( průmyslová výroba) je podmínkou zřídit samostatný sjezd na sil I/37, a u plochy č. 5 ( stezka na Nové Ransko) je podmínkou neomezení provozu na silnici I/34 v místech křížení s touto komunikací. Požadavku bude vyhověno.
 • Povodí Labe s.p.– souhlasí s veškerými změnami územního plánu ve sloučeném projednání konceptu a návrhu s připomínkou, že plánovaná stezka pro pěší a cyklisty bude přecházet přes Doubravou v místě stávajícího mostu a bude zde zachován průtočný profil. Požadavku bude vyhověno.

Položka číslo 7. - Plochy nízké zeleně, pozemek parc.č.358/4 (změna ploch vysoké zeleně na plochy nízké zeleně na části lesa), požadavek Sportovního klubu DEKORA Ždírec n.D.

Položka je z návrhu změny č.3 vyjmuta.

Plocha zůstane nadále plochou vysoké zeleně. Městský úřad navrhne změnu kategorizace lesního porostu v souladu se zákonem o lesích a požádá Krajský úřad o provedení změny na les příměstský.

Zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu č.3 v položkách č.1 až č.6. Položka č.7 je ze změny územního plánu č.3 vyjmuta.

Hlasování: 12 pro

8/XVII/02

Zastupitelstvo vypsalo v souladu s vyhláškou č.01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení na území obce Ždírec nad Doubravou” výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. Lhůta pro podávání žádostí o půjčku počíná běžet dnem zveřejnění usnesení ZM č.15 na vývěsní desce MěÚ a končí 30 dnů po tomto zveřejnění. Žádosti lze podat písemně, nebo osobně na podatelně MěÚ a to na formuláři, který obdrží zájemci na MěÚ.

Hlasování: 12 pro

9/XVII/02

Zastupitelstvo stanovilo výši měsíční odměny s účinností od 1.března 2002 v souladu s nařízením vlády č.122/2002Sb.:

 1. členům zastupitelstva 340,-Kč
 2. předsedům výborů zastupitelstva, kteří jsou členy zastupitelstva 600,-Kč

Hlasování: 12 pro

10/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo podmínky smlouvy o výstavbě, kterou Město Ždírec nad Doubravou, Jednota obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod a Zemědělská a.s.Krucemburk hodlají uzavřít v souladu s §17 zákona č.72/1994 Sb. Smlouva o výstavbě určuje podmínky užívání jednotek a užívání společných částí domu ve Ždírci nad Doubravou, náměstí 9.května čp. 400 a čp. 571, kde město vybudovalo 18 bytů:

 1. Vkladem do katastru nemovitostí se Město Ždírec nad Doubravou stane vlastníkem bytových jednotek č. 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 571/11, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8 a 400/9, 400/10.
 2. Jednota, obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod se stane vlastníkem nebytových jednotek - prodejen č. 400/1 a 400/2.

  Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová společnost se stane vlastníkem nebytové jednotky – prodejny č. 571/1 a souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy, vytvořených smlouvou o výstavbě.

 3. Městu Ždírec nad Doubravou bude zapsáno do katastru nemovitostí spoluvlastnictví na uvedených nemovitostech čp.400 a čp.571 ve výši 51%.

Hlasování: 12 pro

V 18,40 hod. se dostavil na zasedání p.Košťál, počet poslanců - 13.

11/XVII/02

Zastupitelstvo stanovilo podmínky pro uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků k výstavbě 32 bytů ve 4 bytových domech v ulici Jižní na pozemcích p.č.342/73 a 342/74:

 1. Zastupitelstvo zrušilo část usnesení č.7/XVI/02 z 28.3.2002, ve kterém souhlasilo s vytvořením sdružení na výstavbu čtyř bytových domů s 32 byty s bytovým družstvem DUBINA II se sídlem v Pardubicích.
 2. Zastupitelstvo rozhodlo, že město uzavře smlouvu o sdružení investorů s družstvem “Bytové družstvo Hamerská I” se sídlem Školní 500, Ždírec n.D., založeným dne 3.května 2002.

 1. Spoluvlastnický podíl města na nemovitostech vybudovaných ze společných prostředků bude činit:

 • Město Ždírec nad Doubravou 51%.
 • Bytové družstvo Hamerská I 49%
 1. Spoluvlastnický podíl účastníků sdružení na budoucích bytových domech nejsou účastníci sdružení oprávněni po dobu 20 let po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí převést na třetí osobu.
 2. Byty vzniklé společnou výstavbou musí být po dobu 20 let užívány k trvalému nájemnímu bydlení.
 3. Městu zůstane po dobu 20 let rozhodující vliv při rozhodování o hospodaření s bytovými domy.
 4. Správu majetkových hodnot sdružení bude vykonávat město.
 5. Členem bytového družstva, účastníka sdružení, budou skuteční budoucí uživatelé nájemních bytů vybraní na základě kriterií stanovených městem.
 6. Bytové domy budou po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto bytové domy předány společně oběma účastníky sdružení do správy bytového družstva.
 7. Nájemní smlouvy (smlouvy o budoucí nájemní smlouvě) s budoucími uživateli bytů v bytových domech bude uzavírat město.
 8. Vlastnický podíl města na bytových domech a stavebních pozemcích, zapsaný v katastru nemovitostí, bude po 20ti letech po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytové domy převeden na bytové družstvo bezplatně. Podmínkou převodu je vypořádání všech závazků družstva vůči městu.

Hlasování: 13 pro

12/XVII/02

Zastupitelstvo schválilo způsob a zajištění financování stavby bytových domů s 32 byty včetně přípojek inženýrských sítí v ulici Jižní:

 1. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby Bytové družstvo Hamerská I v rámci Smlouvy o sdružení investorů uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a Bytovým družstvem Hamerská I zajistilo hypoteční úvěr ve výši potřebné k dofinancování stavby 32 bytů na pozemcích p.č. 342/73 a 342/74 v k.ú.Ždírec nad Doubravou.
 2. Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním výše uvedeného hypotečního úvěru zřízením zástavního práva ve prospěch hypoteční banky k budoucím novostavbám bytových domů do výše svého spoluvlastnického podílu a zavazuje se podepsat zástavní smlouvu, na základě které bude toto zástavní právo zřízeno. Zástavní právo ve prospěch hypoteční banky bude zapsáno jako první v pořadí.
 3. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby Bytové družstvo Hamerská I zajistilo výše uvedený hypoteční úvěr zřízením zástavního práva ve prospěch hypoteční banky k budoucím novostavbám bytových domů do výše spoluvlastnického podílu bytového družstva. Zástavní právo ve prospěch hypoteční banky bude zapsáno jako první v pořadí.

Hlasování: 13 pro

13/XVII/02

Zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti a záměrech akciové společnosti ENVITERM a pověřilo místostarostu Ing.Miloslava Gajdoruse zastupováním města na valných hromadách akciové společnosti ENVITERM Ždírec n.D.

Hlasování: 13 pro

14/XVII/02

Zastupitelstvo projednalo informaci o investičním záměru společnosti INDES INVEST s.r.o. Ústí n.L., jehož předmětem je řešení a následná výstavba obchodně sportovního areálu s bytovou výstavbou ve Ždírci n.D. na pozemcích p.č.314, 321, 423, 301/1, 301/2 a 319, k.ú.Ždírec n.D.

Hlasování: 13 pro

15/XVII/02

Zastupitelstvo zrušilo část usnesení zastupitelstva č.02/97 z 15.5.1997 a to bod V. písmeno g), kterým zastupitelstvo rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.391/18 manželům Šiklovým.

Hlasování: 13 pro

 

 

16/XVII/02

Zastupitelstvo jmenovalo zástupcem města v honebních společenstvech, která vzniknou na katastrálním území města, pana Jaroslava Duška, zaměstnance města.

Hlasování: 13 pro

17/XVII/02

Zastupitelstvo rozhodlo o převodu vodovodních řadů ve vlastnictví města, vybudovaných s finančním příspěvkem a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod bezplatně. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu uvedených vodovodních řadů.

Hlasování: 13 pro

18/XVII/02

Zastupitelstvo projednalo:

a) žádosti o odprodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad Řekou a stanovilo pořadí žadatelů o pozemky podle podaných žádostí:

 1. manželé Lédlovi, č.j.259/01
 2. Roman Štědrý, č.j.268/01
 3. Jan Ligmajer, č.j. 37/02
 4. Luboš Joska, č.j. 104/02
 5. Michal Marek, č.j. 133/02
 6. Lukáš Jančárek, č.j. 147/02
 7. Radek Šťastník, č.j. 158/02
 8. Petr Balek, č.j. 159/02
 9. manželé Polívkovi, č.j. 165/02
 10. Ondřej Anděl, č.j. 172/02
 11. Markéta Tichá, č.j. 173/02

Hlasování: 13 pro

b) žádosti o odprodej pozemků:

 1. Aleny Hořínkové o prodej pozemku p.č.809 o výměře 162 m2, k.ú.Ždírec n.D., Nové Ransko.
 2. Ondřeje Ležala o prodej pozemku v průmyslové zóně pro výstavbu autodílny.
 3. Slévárny a modelárny Nové Ransko, s.r.o. o prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.D. v areálu závodu Slévárna a modelárna Nové Ransko, původ PK - p.č. 546, díl “c” o výměře 334 m2, p.č.547 díl “d” o výměře 887 m2 a p.č. 555 o výměře 16 m2.
 4. Společnosti ALIMA s.r.o. Krucemburk o prodej pozemku v průmyslové zóně pro výstavbu masokombinátu.
 5. Ing.Metoděje Mlčáka o prodej části pozemku p.č.st. 55, díl “e”, k.ú.Kohoutov.

Zastupitelstvo nemá námitek proti prodeji pozemků.

Hlasování: 13 pro

19/XVII/02

Zastupitelstvo prodalo:

Manželům Jaroslavu a Jiřině Filippi spoluvlastnický podíl města k pozemku p.č.st.78/4 v k.ú.Ždírec n.D. za kupní cenu 19.355,-Kč.

Hlasování: 13 pro

20/XVII/02

Zastupitelstvo koupilo:

 1. Část pozemku PK p.č.342, k.ú.Ždírec n.D., pro vytvoření parcel k výstavbě rodinných domů v ulici Jižní. Kupní cena je stanovena na 75,-Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
 2. Pozemek PK p.č.323, k.ú.Ždírec n.D., za kupní cenu 44 080,-Kč. Město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a převodem pozemků v katastru nemovitostí.

Hlasování: 13 pro

21/XVII/02

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby město požádalo stát o bezplatný převod částí pozemků parc.č.st. 312 a parc.č.st. 313 tvořících veřejné prostranství a užívaných jako chodníky a parkoviště v k.ú.Ždírec n.D.

Hlasování: 12 pro, zdržel se - 1

22/XVII/02

Zastupitelstvo souhlasí s přípravou převodu nemovitostí ve vlastnictví Sportovního klubu DEKORA Ždírec nad Doubravou, vybudovaných v areálu sportovního klubu v k.ú.Ždírec n.D. a budoucím převzetí těchto nemovitostí do vlastnictví města.

Hlasování: 8 pro, 3 proti, zdržel se - 2

23/XVII/02

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Martin Grygar odprodal pozemek p.č.342/54 v k.ú.Ždírec n.D., určený k výstavbě rodinného domu.

Hlasování: 12 pro, zdržel se - 1

24/XVII/02

Zastupitelstvo pověřilo starostu Jana Martince zastupováním města na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi.

Hlasování: 13 pro

25/XVII/02

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem osobního automobilu Škoda Felicia SPZ HBH 86-07 za tržní cenu stanovenou oprávněným prodejcem.

Zastupitelstvo souhlasí s nákupem osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,4 v provedení classic. Automobil bude zakoupen formou leasingu s tříletým splátkovým kalendářem.

Hlasování: 13 pro

26/XVII/02

Zastupitelstvo uložilo:

 1. Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
 2. Městskému úřadu informovat veřejnost o záměru prodeje a směně nemovitého majetku města v souladu se zákonem o obcích.
 3. Radě města a městskému úřadu zajistit prodej a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
 4. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů ze XVII.zasedání ZM.
 5. Radě města svolat na čtvrtek 27.června 2002 XVIII.zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: 13 pro

Pavel Homolka,ověřovatel
Hubert Kolář, ověřovatel
Jan Martinec, starosta

Ve Ždírci nad Doubravou: 16.května 2002.

 

 

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ZÁPIS

ze XVII.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 16.května 2002.

 

Přítomni: 13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluven p.Matějka a p.Černý

9 občanů

1 zaměstnanec města

 1. Zasedání zahájil v 18,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Luďka Špinara. V době zahájení zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
 2. Starosta navrhl ověřovateli zápisu pány Pavla Homolku a Huberta Koláře. Do návrhové komise navrhl za předsedu pana Ivana Vomelu a za členy pány Jaroslava Klepetku a Františka Plíška. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.

  Starosta předložil ke schválení návrh programu XVII.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava. Program byl přijat.

 3. Starosta konstatoval, že k zápisu z XVI. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření zápisu.
 4. Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
 5. Městský úřad předložil zastupitelstvu na XV.zasedání 7.2.2002 zastupitelům k informaci účetní zárku a výsledek hospodaření města v roce 2001. Tyto dokumenty byly zveřejněny na úřední desce města tak, jak vyžaduje zákon o obcích, t.j. na dobu nejméně 15 dnů. MěÚ předložil zastupitelům ke schválení výsledek ezkoumání hospodaření města v roce 2001, které zpracoval Okresní úřad Havl.Brod. Výrok auditora k přezkoumání hospodaření je kladný. Zastupitelé na základě předložených výsledků hospodaření a auditu schválili roční účetní závěrku hospodaření města v roce 2001 bez námitek.
 6. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili, že částečné přezkoumaní hospodaření města v roce 2002 provede Okresní úřad Havlíčkův Brod.
 7. Vedoucí oddělení výstavby města p.Špinar informoval přítomné o závěrečném projednávání změny územního plánu č.3. Všechny připomínky účastníků řízení k jednotlivým položkám změny č.3 byly respektovány. Ze změny č.3 doporučuje Krajský úřad kraje Vysočina vypustit způsob odlesnění části pozemku lesíka Kopanina podle původního návrhu, t.j. vynětím z lesního půdního fondu a doporučuje změnit kategorizaci lesa z lesa hospodářského na les příměstský, který bude sloužit jako lesopark. Zastupitelé po rozpravě schválili změnu územního plánu č.3, položky č.1 až č.6. Položka 7. Byla ze změny vyjmuta.
 8. Městský úřad navrhl zastupitelstvu vypsat výběrové řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. Zastupitelé vypsali výběrové řízení a tím, že podmínky čerpání peněz z fondu se budou řídit vyhláškou o čerpání fondu a následnými usneseními zastupitelstva města.
 9. Rada města navrhla stanovit nově výši odměny pro členy zastupitelstva a předsedy výborů zastupitelstva z řad poslanců v souladu s nařízením vlády č.122/2002 z 9.4.2002. Zastupitelé předložený návrh schválili.
 10. Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o výstavbě, kterou hodlá uzavřít město, Jednota H.Brod a Zemědělská a.s. Krucemburk pro zápis novostavby čp.571 a nástavby nad domem čp.400 do katastru nemovitostí. Smlouva vymezuje bytové a nebytové jednotky v budově a určuje podmínky užívání nemovitosti v budoucnu. Město převede svůj majetkový podíl na domě po 20ti letech na Ždírecké bytové družstvo. Zastupitelé s návrhem smlouvy souhlasí.
 11. Starosta seznámil přítomné s postupem přípravy výstavby 32 bytů v ulici Jižní. Zastupitelé schválili podmínky smlouvy o sdružení investorů a stanovili způsob financování výstavby.
 12. Místostarosta informoval o vývoji ve společnosti ENVITERM a.s. za situace, kdy odstoupil z funkce předsedy představenstva. Zastupitelé pověřili ing.Gajdoruse zastupováním města na jednání valných hromad a.s. a dalším jednání se společníky o budoucnosti firmy.
 13. Starosta a místostarosta informovali přítomné o vývoji v přípravě výstavby supermarketu. Jednání prozatím uvázla na mrtvém bodě z důvodu nevyjasněnosti výše investic. Dne 27.5.2002 se na MěÚ uskuteční jednání s ředitelem společnosti INDES INVEST o dalším postupu přípravy výstavby.
 14. Rada města navrhla zastupitelům odstoupit od návrhu kupní smlouvy, kterou mělo město uzavřít s manželi Šiklovými z Miřetic. Rozhodnutí o prodeji pozemku Na Balkáně přijalo zastupitelstvo již 15.5.1997, ale manželé Šiklovi doposud nepodepsali kupní smlouvu. Zastupitelé zrušení usnesení o prodeji pozemku schválili.
 15. Zastupitelé určili na návrh rady zástupcem města v honebních společenstvech p.Jaroslava Duška, zaměstnance města.
 16. Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod všech vodovodních řadů společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Jedná se o vodovodní řady vybudované s finančním příspěvkem uvedené akciové společnosti.
 17. Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej pozemků, které podali občané a podnikatelé. Zastupitelé proti prodeji nemají námitek a uložili MěÚ připravit prodej v souladu se zákonem o obcích a územním plánem.
 18. Zastupitelstvo rozhodlo jednomyslně o prodeji spoluvlastnického podílu města (podíl ve výši 1/2 vlastnictví) k pozemku p.č.st.78/4 dvůr a komunikace u pensionu Filippi ve Ždírci n.D.
 19. Zastupitelé rozhodli o odkoupení části pozemku p.č.342 pro vytvoření dalších parcel k výstavbě rodinného domu v ulici Jižní za podmínek stanovených zastupitelstvem usnesením č.18 z 28.6.2001. Zastupitelé dále rozhodli o odkoupení pozemku p.č.323. Jedná se o pozemek, který umožní sjezd s kruhového objezdu Na Pikulce k obchodnímu centru.
 20. Starosta informoval přítomné o možnosti převodu částí pozemků p.č.312 a 313 (pozemku u domů ve Ždírci n.D. na náměstí 9.května), které slouží jako chodníky a plochy veřejné zeleně. Záměr převodu musí schválit vlastníci bytů v domě čp.303 a 304. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o oddělení částí pozemků pro město.
 21. Sportovní klub Dekora Ždírec n.D. se obrátil na město s nabídkou převodu nemovitostí v areálu SK, t.j. pozemků a staveb vedených v katastru nemovitostí, na město. Žádost byla několikrát projednávána radou i zastupitelstvem města s výkonným výborem SK, kde byly ujasňovány podmínky převodu a budoucího provozování areálu. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili zástupci SK a většina zastupitelů. Na závěr rozpravy předložil starosta návrh usnesení na odsouhlasení převodu majetku na město. Zastupitelé 8 hlasy pro návrh při 3 hlasech proti návrhu a 2 zdržení se hlasování návrh přijali. Město je připraveno jednat s SK Dekora o převodu majetku a o smlouvě o užívání areálu.
 22. Pan Martin Grygar požádal město o souhlas k prodeji pozemku č.342/54 dalšímu zájemci o výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že povinnosti ze smlouvy kupní budou převedeny na nového vlastníka pozemku.
 23. Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů:

 1. Starosta požádal zastupitelstvo o pověření k zastupování města na členských schůzích Lesního družstva obcí v Přibyslavi. Zastupitelé hlasováním jednomyslně pověření odsouhlasili.
 2. Starosta informoval přítomné o jednání se zástupci Stora Enso Timber Ždírec ve věci možné výstavby vjezdu do závodu ze silnice II/345 na Chotěbořské ulici, o možnostech úklidu kůry, štěpků a pilin, které padají z kamionů vyjíždějících z areálu podniku a o výstavbě dešťové kanalizace v závodu, která odvede část dešťových vod, zatěžujících městskou kanalizaci, směrem do řeky Doubravy.
 3. Starosta a p.Špinar informovali o jednání k přípravě výstavby kruhového objezdu a řešení rekonstrukce průjezdu Ždírcem – ulice Brodská a část Chrudimské. Ředitelství silnic a dálnic souhlasí se sjezdem z kruhového objezdu k pozemkům připraveným na výstavbu supermarketu. ŘSD souhlasí s výstavbou opěrné zdi v ulici Brodská u domů čp.156, 193, 138, 132 a 348 a vysazením ochranného rostlého plotu. To vše za předpokládaného zájmu a souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí.
 4. Starosta informoval zastupitelstvo o zhoršování technického stavu vozidel MěÚ stárnutím vozového parku. Zastupitelé hlasováním odsouhlasili prodej automobilu Škoda Felicia r.výroby 1995 a jeho náhradu opět vozem Škoda Fabia Combi v provedení classic formou finančního leasingu.
 5. Starosta informoval o jednáních o přechodu Chotěbořska do Pardubického kraje. Další jednání se uskuteční v pondělí 20.5. a ve čtvrtek 23.5.2002.
 6. Starosta dále informoval přítomné o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které se uskuteční 14. A 15.6.2002.
 7. Silnice Havl.Brod budou v rámci dokončení cyklostezky Ždírec – Studenec provádět na úseku stezky na poli na svoje náklady asfaltobetonový koberec. Firma nabídla městu provedení koberce v ceně 450 tis.Kč i v lesním úseku. Zastupitelé záměr rozpravě schválili. Město použije na zhotovení povrchu prostředky z kapitoly komunikace a na na dalším zasedání zastupitelstva posílí uvedenou rozpočtovou kapitolu o potřebnou částku.
 8. Starosta seznámil přítomné s vývojem příjmů města za 4 měsíce roku 2002:

 • daňové příjmy 4.331 tis.Kč t.j. 29% plánovaných ročních příjmů
 • nedaňové příjmy 2.521 tis.Kč t.j. 57% plánovaných ročních příjmů
 • kapitálové příjmy 562 tis.Kč t.j. 42% plánovaných ročních příjmů
 • přijaté dotace (ZŠ) 3.889 tis.Kč t.j. 88% plánovaných ročních příjmů
 • příjmy celkem 11.303 tis.Kč t.j. 45% plánovaných ročních příjmů

 1. Poslanec Oldřich Novák upozornil na potřebu vybudování zábradlí u základní školy v době rekonstrukce Brodské ulice, kdy kolem školy povede objízdná trasa a výrazně se zvýší průjezd vozidel. V rozpravě další poslanci tuto myšlenku podpořili s tím, že zábradlí je u ZŠ vhodné.
 2. Pan Mgr.Jiří Novák oznámil, že ZŠ obdrží v rámci školství nové počítačové vybavení.
 3. Ing.František Kubát upozornil na nemožnost používání hřiště u hřbitova ve Studenci – Ing.Gajdorus odpověděl, že fa IMOS provede do konce května další potřebné terénní práce .
 4. Ing.Kubát dále upozornil na hluk v autoopravně na Liběcké ulici. Odpověděl p.Špinar, vedoucí stavebního úřadu, že byl již osobně projednat stav s provozovatelem. Provozovatel přislíbil okamžité zjednání nápravy.
 5. Pan Ivan Vomela upozornil na nepořádek v prostoru školní jídelny ve Ždírci vždy, když žáci dostanou k obědu zákusek nebo ovoce a obaly pohazují po ulici.K problematice se vyjádřil p.Klepetko a p.Jiří Novák, ředitel ZŠ.
 6. Pan Dobiáš upozornil na stále nefunkční reproduktor veřejného rozhlasu na Žďárské ulici u křižovatky Na Pikulce. Starosta slíbil zjednání nápravy.

 1. Starosta ukončil zasedání v 20,35 hod. a poděkoval přítomným za účast. Z průběhu zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zastupitelům do XVIII.zasedání ZM na požádání na MěÚ.

Termín XVIII.zasedání zastupitelstva města je určen na 27.červen 2002, začátek v 18,00 hod.

=============================================================================

 

Ve Ždírci nad Doubravou 16.5.2002.

Pavel Homolka, ověřovatel zápisu
Hubert Kolář, ověř
ovatel zápisu
Jan Martinec, starosta