XX.zasedání zastupitelstva města edit delete

20.10.2002 | Jan Martinec

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 

ZÁPIS

z XX.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 17.října 2002.

 

Přítomni: 13 členů zastupitelstva 
          
7 občanů
         
 3 zaměstnanci města

1.    Zasedání zahájil v 17,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu paní Miroslavu Chybovou. V době zahájení zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Oldřicha Nováka a pana Huberta Koláře. Do návrhové komise navrhl za předsedu p.Jaroslava Klepetku a za členy p.Františka Plíška a p.Jiřího Nováka. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.

Starosta předložil ke schválení návrh programu XX.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Předseda finančního výboru požádal o rozšíření programu o bod „Zpráva finančního výboru“. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava. Program, včetně doplňujícího bodu č.4., byl přijat jednomyslně. Body programu č.4-14 byly přečíslovány na č.5-15. 

2.    Starosta konstatoval, že k zápisu z XX. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření zápisu.

3.    Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

4.    Předseda finančního výboru p.Klepetko seznámil přítomné s výsledkem kontroly pohledávek města za neuhrazené platby. Jedná se zejména o nezaplacené stočné a poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Finanční výbor navrhl, aby byli dva jeho členové pověřeni osobním předáním platebních výměrů a příkazů k úhradě přímo neplatičům, jelikož ti nepřebírají doporučenou poštu. V rozpravě k tomuto bodu zastupitelé podpořili návrh výboru a dále požadovali prověřit možnost exekucí majetku u dlouhodobých neplatičů. Městský úřad připraví pro finanční výbor potřebné doklady k osobnímu jednání s neplatiči a dále prověří možnost a finanční náklady spojené s exekucí majetku.

5.    Zastupitelstvo na návrh rady města uzavřelo výběrové řízení na čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení. V termínu výběrového řízení se o půjčku přihlásili 3 majitelé nemovitostí, kteří požadují celkem částku 230.000,-Kč. Zastupitelé schválili jednomyslně půjčky v souladu s vyhláškou o čerpání prostředků z FRB. 

6.    Zastupitelstvo podpořilo jednomyslně žádost obce Nová Ves u Chotěboře o dotaci na opravu budovy obecního úřadu. Kladné vyjádření a souhlas zastupitelstev všech obcí sdružených ve Svazku obcí Podoubraví je jednou z podmínek přiznání dotace obci Nová Ves u Chotěboře z programu obnovy venkova, která je podána v rámci rozvoje Podoubraví.

7.    Starosta a dále ředitel ZŠ Ždírec n.D. pan Mgr.Jiří Novák informovali zastupitele o změně podmínek pro placení příspěvků za žáky základní školy, kteří navštěvují školu v jiné obci než je jejich trvalé bydliště. Změna podmínek platí od nového školního roku. Rada města se problematikou zabývala na svých schůzích, z nichž jedné se zúčastnili starostové Podmoklan a Slavíkova, tedy obcí, které nejsou zřizovateli školy a jejichž děti převážně navštěvují Základní školu Ždírec n.D., včetně školy v Horním Studenci. Rada města navrhla zastupitelstvu, aby příspěvek na žáka školy (poměrná část neinvestičních nákladů školy) byl stanoven při schvalování rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou jako pevná částka, vycházející z rozpočtu školy. Obce, které se podílejí na nákladech ZŠ Ždírec n.D. budou informovány o návrhu rozpočtu tak, aby se mohly k návrhu vyjádřit a aby jejich názor mohlo projednat zastupitelstvo města před uzavřením jednání o rozpočtu ZŠ. Zastupitelé navržený postup jednoznačně schválili s tím, že pro budoucnost školy ve Ždírci n.D. a Horním Studenci je docházka dětí z okolních obcí žádoucí a vítaná. 

8.    Starosta a místostarosta informovali přítomné o probíhajících jednáních zástupců Rady kraje Vysočina, Rady Pardubického kraje se zástupci obcí Chotěbořska, za které jedná p.Saidl, starosta Libice n.D., Ing. Stejskal, starosta Chotěboře, paní Pecinová, starostka Krucemburku a starosta s místostarostou Ždírce n.D. Uvedená pracovní komise jedná o podmínkách a možnostech přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje. Pracovní skupina se shodla na tom, že je dobré využít komunální volby k průzkumu mínění voličů na změnu hranic kraje Vysočina a Pardubického kraje formou ankety. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem textu průvodního dopisu k anketě a s položenými otázkami. Zastupitelé souhlasí s provedením ankety a uložili starostovi, aby zajistil tisk potřebných materiálů a technické zajištění ankety.

9.    Městský úřad předložil zastupitelům žádosti občanů a Českého rybářského svazu-MO Krucemburk na prodej pozemků ve vlastnictví města. Zastupitelé po rozpravě k bodu vzali žádosti na vědomí s tím, že je nutné, aby městský úřad společně se žadateli stanovil možnosti a podmínky geometrického oddělení požadovaných pozemků. 

10.Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku v Údavech p.č.314/4 o výměře 46 m2 panu Blažejovskému. Jedná se o pozemek, který tvoří část zahrady žadatele. Záměr prodeje byl projednán zastupitelstvem na XIX.zasedání a byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.

11.Zastupitelstvo odsouhlasilo podmínky směny pozemků města za pozemky p.Roberta Hanče. Podmínky byly již zastupitelstvem schváleny v průběhu roku 2002 celkem na 3 jednáních zastupitelstva a přijaté usnesení shrnulo podmínky směny do jednoho usnesení.  

12.Zastupitelstvo schválilo kupní cenu pozemku u čističky odpadních vod, který městu prodává obec Krucemburk. Jedná se o pozemek, který byl rozdělen při regulaci Doubravy a vlastnicky nebyl vypořádán.

13.Starosta předložil zastupitelstvu návrh dodatku č.2 ke smlouvě ze 4.9.2000 o sdružení finančních prostředků na výstavbu 18 bytů u prodejny OVD Jednota. Dodatek reaguje na to, že příjemcem hypotéčního úvěru je město a nikoliv bytové družstvo. Zastupitelstvo dodatek č.2 schválilo bez výhrad. 

14.Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a)    Starosta informoval přítomné o zajištění průběhu komunálních voleb. K informaci nebyly vzneseny žádné připomínky.

b)    Starosta podal přítomným zprávu o hospodaření společnosti Enviterm a.s. v roce 2001 a o nabídce společníků města na odkup akcií od města a řešení dalších pohledávek města vůči společnosti. V rozpravě zastupitelé odsouhlasili, že o podmínkách prodeje bude jednat nově zvolené zastupitelstvo po komunálních volbách.

c)    Starosta seznámil přítomné s návrhem a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod na možnost vkladu majetku obcí do majetku a.s. výměnou za akcie společnosti. I o této nabídce bude jednáno až po komunálních volbách.

d)    Firma Vivendi Water ČR nabízí vykoupení akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. za cenu 160,-Kč/ks. Místostarosta informoval přítomné o jednání se starosty z Chrudimska, kteří mají k prodeji spíše odmítavý postoj. Zastupitelé odsouhlasili v rozpravě společné jednání s okolními městy a obcemi, akcionáři a.s. VaK Chrudim.

e)    Paní Jana Uchytilová zhodnotila kladně práci finančního výboru, zejména předsedy p.Klepetky.

f)    Poslanec Milan Sodomka se dotázal na osud výstavby nákupního centra. K dotazu se vyjádřil starosta a místostarosta.

g)    Pan Oldřich Novák upozornil na skutečně špatný stav prostor městské knihovny a doporučil provést během zimy nutné stavební práce, zejména odvod vody dešťové a splaškové.

h)    Pan Jaroslav Košťál poděkoval členům zastupitelstva za dobrou spolupráci při řešení problémů města během celého volebního období.

i)    Pan Mgr.Jiří Novák seznámil přítomné s personálními problémy školy, vzniklými zejména mateřskými dovolenými učitelek a odchodem některých učitelů do starobního důchodu v roce 2003.

j)    Poslanec Pavel Homolka vyjádřil poděkování vedení města a zaměstnancům městského úřadu za dobře vykonávanou práci v průběhu volebního období.

k)    K vyjádření p.Homolky se připojil také p.Klepetko.

l)    Pan František Plíšek se dotázal na termín realizace opravy silnice I/37 v úseku Ždírec n.D.-Dlouhý. K dotazu se vyjádřil starosta. Na jednání 7.10.2002 za přítomnosti předsedy senátu p.Pitharta přislíbil generální ředitel ŘSD Praha, že se problémem opravy bude ŘSD intenzivně zabývat. Oprava je otázkou finančních možností ŘSD.

m)    Pan Hubert Kolář seznámil přítomné s iniciativami města při výstavbě okružní křižovatky a přípravě výstavby nákupního centra.

n)    Poslanec Josef Černý požádal o prověření možnosti posunutí přechodu pro chodce na křižovatce silnic I/34 a II/345 „Na kanále“ blíže ke křižovatce. Starosta přislíbil, že při jednáních o objížďce v souvislosti s výstavbou rondelu „Na Pikulce“ tento požadavek u dopravní policie uplatní.

o)    Pan Jaroslav Benc poděkoval všem zastupitelům za významný rozvoj města v posledních letech.

p)    Pan Josef Novák se dotázal na prostorové řešení komunikace Brodská, zejména ochranu chodníků před parkováním nákladních vozů. Starosta situaci vysvětlil dle projektu.

q)    Paní Markéta Culková požádala o rozšíření směrového značení ulic také o ulice v jižní části města. Starosta vysvětlil, že již provedené značení bylo limitováno penězi, ale že nebude velkým problémem v dalších letech značení rozšířit.

r)    Pan Hertl vyzdvihl nebývale velkou bytovou výstavbu ve Ždírci n.D. a to jak rodinných domů, tak nájemních bytů, což je výsledkem práce a vůle zastupitelstva města.

s)    Pan Miloslav Gajdorus poděkoval všem členům zastupitelstva za úspěšnou spolupráci, která s některými členy zastupitelstva trvala déle než 12 let.

15.Starosta v závěru zasedání shrnul v číslech jednání zastupitelstva a rady. Vzpomenul zesnulých členů zastupitelstva p.Ing.Jiřího Pavlíčka a p.Ivana Vomely. V průběhu volebního období se ze Ždírce n.D. odstěhoval p.Zdeněk Dočekal. Poslanci, kteří nastoupili na uvolněná místa, byli platnými členy zastupitelstva. Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva, členům výborů a komisí za práci pro město a stálým hostům z řad občanů za vytrvalost při sledování průběhu několikahodinových jednání. Zasedání ukončil v 19,40 hod. a poděkoval přítomným za účast. Z průběhu zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zastupitelům do ustavujícího zasedání ZM na požádání na MěÚ.

==========================================================================

 

Oldřich Novák, ověřovatel zápisu
Hubert Kolář, ověřovatel zápisu     
Jan Martinec, starosta