Zápis a usnesení z XVIII.zasedání zastupitelstva dne 27.6.2002 edit delete

23.6.2002 | Jan Martinec

 

USNESENÍ

z XVIII.zasedání Zastupitelstva města
Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 27.června 2002.

Začátek zasedání v 18,10 hod., v době zahájení přítomno 15 poslanců ZM.

Usnesení číslo:

1/XVIII/02
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení:
a)    Ověřovatelé zápisu: František Plíšek, Jaroslav Klepetko
b)    Návrhová komise: Ivan Vomela, Jaroslav Klepetko, František Plíšek
Hlasování: 15 pro

2/XVIII/02
Zastupitelstvo schválilo návrh programu zasedání zastupitelstva města, předložený radou města.
Hlasování: 15 pro

3/XVIII/02 
Zastupitelstvo schválilo uzavřený zápis ze XVII.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.
Hlasování: 15 pro

4/XVIII/02 
Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 16.května 2002 do 27.června 2002 bez připomínek.
Hlasování: 15 pro

5/XVIII/02 
1)   Zastupitelstvo uzavřelo v souladu s vyhláškou č.01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou“ ve znění dodatku č.1 výběrové řízení na čerpání dotace z fondu, vypsané 16.5.2002.

Seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou ve výši 490.000,-Kč tvoří přílohu usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva.  

Podmínky pro čerpání peněz z prostředků Fondu rozvoje bydlení stanovilo zastupitelstva města svým usnesením 27.9.2001.

2)   Zastupitelstvo schválilo použití zůstatku finančních prostředků vedených na účtu Fondu rozvoje bydlení na financování oprav bytového fondu ve vlastnictví města.
Hlasování: 15 pro 

6/XVIII/02
Zastupitelstvo stanovilo další odměnu členům zastupitelstva města za práci v orgánech města v I.pololetí 2002 ve výši ½ měsíční odměny.
Hlasování: 15 pro

7/XVIII/02
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarosty o situaci v akciové společnosti ENVITERM. 

8/XVIII/02
Zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování části místní komunikace, pozemek p.č.226 k.ú.Ždírec n.D., názvem ulice Nádražní.
Hlasování: 15 pro

Při projednávání bodu programu č.8 se ze zasedání z pracovních důvodů omluvila MUDr.Nováková, počet poslanců ZM se snížil na 14.

9/XVIII/02
a)    Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. použila pozemky v průmyslové zóně II – SEVER ve vlastnictví města k trvalému uložení 40.000 m3 výkopové zeminy v souladu s projektem firmy K4 a.s. Brno.
b)    Zastupitelstvo stanovilo výši úhrady za trvalé uložení zeminy na částku 2.000.000,-Kč. Úhrada bude splacena do konce roku 2002.
Hlasování: 14 pro

10/XVIII/02
1)    Zastupitelstvo pověřilo Jaroslava Duška, bytem Ždírec n.D., Údavy 27, zastupováním města v přípravném výboru honebního společenstva Ždírec nad Doubravou.
2)    Zastupitelstvo pověřilo Luboše Mühlfaita, bytem Ždírec n.D., Liběcká 340, zastupováním města v přípravném výboru honebního společenstva Horní Studenec.
3)    Zastupitelstvo si vyhradilo právo rozhodnout o podmínkách vstupu města Ždírec nad Doubravou do honebního společenstva Ždírec nad Doubravou a Horní Studenec.
Hlasování: 14 pro

11/XVIII/02
Zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva města na volební období 2002 až 2006 na 15.
Hlasování: 14 pro

12/XVII/02
Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej pozemků:
a)    Jaroslava Pátka, Nový Studenec 124, žádá o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v Horním Studenci, odděleného z pozemků p.č.685/1 a 684/2.
b)    Manželé Jeníčkovi, Údavy 28, žádají o prodej části návsi p.č.315/1 pro rozšíření zahrady.
c)    Ladislav Barvínek, Benátky 51 a Magdalena Jikrová, Hlinsko, Družstevní 1418, žádají o prodej 1 m2 p.č.24/1, k.ú.Benátky, zastavěnou stavbou rodinného domu.
d)    Manželé Oldřich a Libuše Novákovi, Ždírec n.D., Chrudimská 165, žádají o prodej části pozemku č.23/2 o výměře cca 36 m2 pro výjezd z garáže.
e)    O prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů žádají:
1.    manželé Martin a Jitka Vojákovi, č.j. 185/02
2.    manželé Aleš a Miroslava Bažoutovi, č.j. 186/02

13/XVIII/02
1)   Zastupitelstvo prodalo pozemky ve vlastnictví města:
a)    Aleně Hořínkové, Ždírec n.D., Luční 448, pozemek č.809, 162 m2, k.ú.Ždírec n.D. , kupní cena 10,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí:
Hlasování: 14 pro 

b)   s.r.o. Slévárna a modelárna Nové Ransko - pozemky a jejich části:
-          p.č.546, díl c, 334 m2
-          p.č.547, díl d, 887 m2
-          p.č.555, 16 m2, vše k.ú.Ždírec n.D.
Kupní cena 10,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Hlasování: 14 pro 

c)   Metoději Mlčákovi, Kohoutov 44, část pozemku č.55, díl e, k.ú.Kohoutov.
Kupní cena 10,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Hlasování: 14 pro

d)   Ivanu Vomelovi, Ždírec n.D., Školní 153, pozemek č.209/9, 157 m2.
Kupní cena 20,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Hlasování: 13 pro, poslanec I.Vomela nehlasoval 

d) Stavební pozemky pro RD ve Ždírci, ul.Na Řekou a Jižní
1)      pozemek č.342/86 manželům Romanu a Zdeně Lédlovým, č.j.259/01
2)      pozemek č.342/78 Romanu Štědrému, č.j.268/01
3)      pozemek č.342/79 Janu Ligmajerovi, č.j. 37/02
4)      pozemek č.342/80 Luboši Joskovi, č.j. 104/02
5)      pozemek č.342/90 manželům Michalu a Markétě Markovým, č.j. 133/02
6)      pozemek č.342/81 Lukáši Jančárkovi, č.j. 147/02
7)      pozemek č.342/89 Radku Šťastníkovi, č.j. 158/02
9)      pozemek č.342/82 manželům Františku a Zdeňce Polívkovým, č.j. 165/02
10)  pozemek č.342/75 Ondřeji Andělovi, č.j. 172/02
Kupní smlouva na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů bude obsahovat
-        Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
-        smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby,  právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
-        závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
-        Kupní cena pozemků p.č.342/75, 342/78, 342/79, 342/80, 342/81, 342/82, 342/83, 342/85, 342/86, 342/89 a 342/90 je stanovena na 100,-Kč/m2. Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku do 14ti dnů od vyzvání prodávajícím. Kupující uhradí zároveň s úhradou kupní ceny náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Hlasování: 14 pro

Zastupitelstvo stanovilo pořadí náhradníků na prodej stavebních pozemků pro výstavbu RD dle odst.d), bod 1) až 10):

1)    Markéta Tichá, č.j. 173/02

2)    manželé Martin a Jitka Vojákovi, č.j. 185/02

3)    manželé Aleš a Miroslava Bažoutovi, č.j. 186/02

Hlasování: 14 pro

 3)   Zastupitelstvo pověřilo Radu města vyzváním náhradníků k uzavření kupní smlouvy na stavební pozemky postupně podle stanoveného pořadí dle odst.2) v případě, že žadatelé uvedení v bodech 1 až 10 odst.1) nesplní podmínky stanovené pro uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro

 Při projednávání bodu programu č.13 bylo jednání přítomno 13 poslanců.

14/XVIII/02
Zastupitelstvo souhlasí se směnou:
1)    Pozemku p.č.342/85 k.ú.Ždírec n.D. za pozemek p.č.343/8 k.ú.Ždírec n.D. s tím, že cena směňovaných pozemků je rovnocenná.
Hlasování: 13 pro

2)    Se směnou pozemků p.č.1822/2, 1822/3, 1821/3 a st.242 v k.ú.Havlíčkova Borová, 2076/2 v k.ú.Jámy, 417, 424/2 a 424/1 v k.ú.Světnov, 2610/6 a 2612/5 v k.ú.Velká Losenice, 25222 v k.ú.Město Žďár, 1152 v k.ú.Nové veselí, 187 v k.ú.Račín o celkové výměře 56411 m2, které jsou ve spoluvlastnictví Města Ždírec nad Doubravou ve výši 30/711 za pozemky p.č.421/1, 421/3, 445/2, 389/1, 389/4, 396/4, 397/2, 397/7, 406/1, 406/3, 406/4, a 401/5 v k.ú.Radostín u Vojnova Městce no celkové výměře 76291 m2 s tím, že cena směňovaných pozemků je rovnocenná
Hlasování: 13 pro

15/XVIII/0
1)  Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou kupní ceny spoluvlastnického podílu města Ždírec n.D. k pozemku p.č.st.78/4 k.ú.Ždírec n.D. stanovené usnesením ZM č.19/XVII/02 ve výši 19.353,-Kč.
Hlasování o návrhu na snížení kupní ceny spoluvlastnického podílu: 1 pro, 10 proti, 3 se zdrželi

2)  Zastupitelstvo upravilo způsob úhrady kupní ceny za pozemky, která byla stanovena usnesením ZM č.16/XVI/02 následovně:
Kupní cena geometricky oddělených částí pozemků v průmyslové zóně II z pozemku v k.ú.Ždírec n.D. p.č.566/4 a z pozemků v k.ú.Horní Studenec p.č.566/1, 566/2, 566/3 a 566/4 bude uhrazena ve výši 25,-Kč/m2 pozemku při uzavření kupní smlouvy a 100,-Kč uhradí kupující formou sdružených prostředků na výstavbu technické infrastruktury. Podmínky úhrady sdružených prostředků stanoví Rada města.
Hlasování: 14 pro

16/XVIII/02
Zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2002 Řád veřejného pohřebiště města Ždírec nad Doubravou, která nabývá účinnosti dne 1.července 2002. Vyhláška bude vyhlášena zveřejněním na úřední desce městského úřadu.
Hlasování: 14 pro

 Při projednávání bodu programu č.16 se na zasedání dostavila MUDr.Nováková, počet poslanců ZM se zvýšil na 15.

17/XVIII/02
Zastupitelstvo uložilo:
a)    Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích.
b)    Radě města a městskému úřadu zajistit prodej pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích.
c)    Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XVIII.zasedání ZM.
d)    Radě města svolat XIX.zasedání zastupitelstva města na 5.září 2002, začátek v 18,00 hod.
Hlasování: 15 pro

 

ZÁPIS

z XVIII.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konané

Přítomni:      15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných

                         5 občanů

 

1.       Zasedání zahájil v 18,10 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Miloslava Gajdoruse. V době zahájení zasedání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.

Starosta navrhl ověřovateli zápisu pány Jaroslava Klepetku a Františka Plíška. Do návrhové komise navrhl za předsedu pana Ivana Vomelu a za členy p.Jaroslava Klepetku a p.Františka Plíška. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.

Starosta předložil ke schválení návrh programu XVIII.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava. Program byl přijat.

 

2.       Starosta konstatoval, že k zápisu ze XVII. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření zápisu.

 

3.       Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

 

4.       Rada města předložila zastupitelstvu návrh na uzavření výběrového řízení na čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení, které zastupitelstvo vyhlásilo na minulém zasedání. Všechny žádosti splnily podmínky vyhlášky a proto zastupitelé žadatelům, kteří celkově žádají o 490.000,-Kč, vyhověli. Město všechny volné finance, které jsou na účtu FRB, využije k opravám vlastních bytových domů, především domu čp.43 v Údavech a čp.99 v Horním Studenci.

 

5.       Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili vyplacení odměny za práci zastupitelstva v I.pololetí roku 2002 v souladu s nařízením vlády ČR.

 

6.       Místostarosta informoval přítomné o situaci v a.s. ENVITERM. Společníci v a.s. doposud nepředložili městu audit hospodaření, ani plán na oživení činnosti firmy, včetně návrhu řešení na získání potřebných financí na zakoupení další technologie, což měli učinit do 27.6.2002. Místostarosta sdělil zastupitelům nové poznatky o získání strategického investora a doporučil zastupitelstvu odložit rozhodnutí o prodeji akcií společnosti na zářijové zasedání. K bodu byla vedena rozprava, ve které poslanci návrh na odložení prodeje akcií a.s.

 

7.       Společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. požádala město o pojmenování části místní komunikace p.č.226, která tvoří příjezdovou cestu od železničního přejezdu k areálu firmy na ulici Nádražní. Důvodem je to, že již kolem roku 1985 tehdejší vedení Východočeských dřevařských závodů zapsalo sídlo pily na adrese Nádražní ulice. Zastupitelé po krátké rozpravě žádosti vyhověli a uvedenou komunikaci zařadili k ulici Nádražní.

 

8.       Společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. (SET) požádala město o možnost uložení výkopové zeminy ze staveniště sušek na pozemky v průmyslové zóně II. Zemina bude převážena po nově vybudovaném železničním přejezdu na hranici k.ú.Sobíňov a Horní Studenec. Přejezd vytvoří základ budoucí komunikace, která bude v blízké budoucnosti zajišťovat dopravu dřeva do závodu a další těžkou nákladní dopravu. Uložení zeminy řeší projekt společnosti K4 Brno. Veškeré náklady spojené s uložením zeminy, výstavbou přejezdu, vynětím pozemku ze ZPF, úhradu ztrát Zemědělské a.s. na úrodě apod. uhradí SET. Uložení zeminy je plánováno provést v měsíci srpnu letošního roku. V rozpravě k tomuto bodu žádali zastupitelé maximální záruky toho, že stavba a přeprava zeminy nezatíží nijak životní prostředí města. Zastupitelé také stanovili výši úhrady, kterou firma SET městu za trvalé uložení zeminy na pozemcích města uhradí.

 

9.       Rada města na základě žádosti přípravného výboru honebního společenstva Horní Studenec navrhla, aby město v tomto honebním společenstvu zastupoval p.Luboš Mühlfait. Stejné pověření obdržel od zastupitelstva p.Jaroslav Dušek, který se zúčastní práce přípravného výboru honebního společenstva Ždírec n.D. Zastupitelé s návrhem souhlasili a vyhradili si právo rozhodnout o tom, zda město vstoupí do honebních společenstev a za jakých podmínek.

 

10.   Zastupitelé vzhledem k blížícím se komunálním volbám stanovili jednomyslně počet členů zastupitelstva pro příští volební období na 15, stejně jako doposud.

 

11.   MěÚ předložil seznam žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví města. Zastupitelstvo nemá námitek proti prodeji a uložilo městskému úřadu informovat veřejnost o záměru prodeje. O prodeji pozemků rozhodne zastupitelstvo na některém z dalších zasedání.

 

12.   Zastupitelé schválili prodej pozemků o kterých již zastupitelstvo jednalo na předešlých zasedáních. Jedná se zejména o další pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Jižní a Nad Řekou. Zastupitelé schválili také pořadí náhradníků, kteří budou vyzváni k uzavření kupní smlouvy pokud někteří zájemci o pozemky nebudou mít zájem o koupi stavebních parcel. Kupní cena byla stanovena na 100,-Kč/m2 pozemku zejména vzhledem k tomu, že město vytváří stavební parcely prakticky pouze z pozemků vykoupených od soukromých osob, čímž se podstatně snižuje výnos prodeje a výstavba technické infrastruktury značně zatíží v budoucnosti rozpočet města.

 

13.   Zastupitelé odsouhlasili navržené směny pozemků. Manželé Dopitovi směňují s městem pozemek, který bude vhodný pro další bytovou výstavbu za stavební parcelu pro rodinný dům v ulici Nad Řekou.

Lesní družstvo obcí navrhlo členským obcím, aby směnily pozemky, které nelze využívat pro hospodaření, za pozemky, které v průběhu posledních pěti let nakoupilo LDO z výnosů hospodaření. Cílem je zjednodušení budoucího prodeje nevyužitelných pozemků, které jsou většinou součástí prodaných hájenek a fořtoven z doby působení státních lesů na majetku podílnických obcí do roku 1990. Prostředky získané prodejem pozemků budou využity k výplatě podílů obcím a k nákupu dalších lesních porostů. Zastupitelstvo směnu jednomyslně podpořilo.

 

14.   O úpravy kupní ceny za spoluvlastnický podíl města na dvoře u pensionu na nádraží požádali manželé Filippi, kteří doložili, že spoluvlastnický podíl měl být prodán již v roce 1991 při dražbě hotelu za cenu cca 5000,-Kč. Při prodeji opomenula realitní kancelář získat souhlas tehdejších spoluvlastníků a ti následně s prodejem nesouhlasili. V rozpravě k tomuto bodu vystoupilo několik poslanců, kteří změnu ceny nepodpořili. Starosta podal návrh hlasovat o změně ceny 19.353,-Kč na 5.000,-Kč. Návrh získal pouze 1 hlas, 10 bylo proti změně a 3 poslanci se zdrželi hlasování. Cena za spoluvlastnický podíl stanovená 16.5.2002 zůstala v platnosti.

Rada města navrhla ZM, aby umožnilo investorům v průmyslové zóně uhradit kupní cenu za pozemky z