Zápis z 1. schůze rady města edit delete

20.11.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 1

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 18.listopadu 2002.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

 

Program schůze:

1)     Projednání jednacího řádu rady.

2)     Odstoupení od smlouvy.

3)     Poskytnutí finančního příspěvku.

4)     Investice v ZŠ Ždírec n.D.

5)     Vydání jízdních řádů.

6)     Uzavření smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, potvrzení objednávky prací.

7)     Projednání návrhu rozpočtu ZŠ Ždírec n.D.

8)     Informace o transformaci honebního společenstva Ždírec n.D.

9)     Vybavení kulturního zařízení v Horním Studenci.

10)  Výpůjčka nebytových prostor kontaktního místa.

11)  Potvrzení činnosti komisí rady, udělení nepeněžitých odměn.

12)  Jmenování inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města k 31.12.2002.

13)  Audit hospodaření města v roce 2002.

14)  Informace o investičních akcích, schválení víceprací.

15)  Různé, pošta

 

 

1)     Rada města se seznámila s jednacím řádem rady, který upravuje způsob svolávání a jednání rady.

Usnesení:

Rada města schválila Jednací řád rady města Ždírec n.D. s platností od 19.11.2002.

Hlasování: 5 pro

 

2)     Rada města projednala návrh oddělení výstavby města na ukončení spolupráce města s firmou GEOS Hradec Králové, zpracovatelem digitální technické mapy města (DTMM) z důvodu konkurzního řízení ve firmě. Oddělení výstavby MěÚ doporučuje zahájit jednání s dalšími možnými zpracovateli DTMM o podmínkách údržby a tvorby DTMM. Městský úřad dohodne s firmou termín předání podkladů, které má firma GEOS k disposici a dokončení rozpracovaných aktualizací.

Usnesení:

Rada města schválila odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené s firmou GEOS Hradec Králové s.r.o. na vedení a aktualizaci DTMM Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

 

3)     Rada města projednala návrh na příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Horním Studenci za pomoc při likvidaci záplav v srpnu a září tohoto roku a dále příspěvek SDH Ždírec n.D. za úklid místních komunikací ul.Nad Řekou a Na Výslunní po pokládce kabelů VN a NN v měsíci listopadu.

Rada projednala žádost TJ ZOUFALCI o příspěvek na účast dvou mužstev v zimním turnaji ve futsalu.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)     S poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč SDH Horní Studenec.

b)     S poskytnutím finančního příspěvku SDH Ždírec n.D. ve výši rovnající se skutečně uhrazené ceně za provedenou práci hasičů společností a.s.VČE-montáže za úklid MK po provedené pokládce kabelů.

c)     S úhradou nákladů na účast 2 mužstev  TJ ZOUFALCI v turnaji v sálové kopané ve výši 2x 2.500,-Kč.

Hlasování: 5 pro

 

4)     ZŠ Ždírec n.D. požádala zřizovatele o schválení nákupu keramické vypalovací pece. Nákup byl v roce 2002 začleněn do rozpočtu ZŠ.

Usnesení:

Rada města schválila nákup keramické pece v hodnotě 91.868,-Kč. Investice bude hrazena z investičního fondu ZŠ a z dotace zřizovatele. Investice bude vedena v evidenci ZŠ Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

 

5)     Rada města projednala návrh města Chotěboř na společné vydání jízdních řádů autobusů a vlaků na rok 2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí s účastí města na vydání autobusových a vlakových jízdních řádů Chotěbořska v počtu 500 ks. Prodejní cena je stanovena na 10,-Kč/ks. Prodej zajistí MěÚ na obvyklých prodejních místech.

Hlasování: 5 pro

 

6)     Rada projednala návrh a.s. VAK Havl.Brod na sledování kvality vody v budově čp.43 v Údavech.

Rada projednala návrh společnosti REINPO-DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem ve Žďáře n.S.  na spolupráci při zajištění výstavby velkoprodejny ve Ždírci n.D.

Starosta informoval radu o zadání projektových prací na přípravě projektu pro územní řízení na stavbu komunikace v průmyslové zóně SEVER, která propojí silnici II/345 (směr Chotěboř) a nový přejezd železniční tratě směrem k areálu SET.

Starosta předložil radě návrh dohody města a p.Josefa Marka o vypořádání závazku p.Marka za kupovaný pozemek v průmyslové zóně dle usnesení zastupitelstva č.15/XVIII/02, tj. o úhradu části kupní ceny vykonanou prací na výstavbě inženýrských sítí.

Usnesení:

Rada města schválila:

a)     Uzavření smlouvy o dílo s platností na rok 2003 se společností VODOVODY A KANALIZACE Havlíčkův Brod a.s. na sledování kvality pitné vody ze zdroje u budovy čp.43 v Údavech.

b)     Uzavření smlouvy mezi městem Ždírec nad Doubravou a  REINPO-DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem ve Žďáře n.S. o spolupráci při zajištění investora na výstavbu velkoprodejny v lokalitě Na Pikulce. Smlouva zavazuje obě strany po dobu do 30.6.2003 vzájemně spolupracovat při získání strategického investora, který zajistí v dané lokalitě výstavbu obchodu.

c)     Objednávku projektu pro územní řízení na projekt komunikace v průmyslové zóně SEVER.

d)     Dohodu mezi městem a Josefem Markem, bytem Slavíkov, Kocourov 9 o vypořádání závazku úhrady části kupní ceny ve výši 166.200,-Kč za prodávaný pozemek v průmyslové zóně.

Hlasování: 5 pro

 

7)     Rada projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. na rok 2003, předložený ředitelem školy. Návrh zaslal městský úřad obcím Sobíňov, Slavíkov a Podmoklany k připomínkování. Rozpočet bude předložen zastupitelstvu města 5.12.2002 k projednání.

 

8)     Starosta informoval radu města o průběhu transformační valné hromady honebního společenstva Ždírec n.D. , která se konala 18.11.2002. Honební společenstvo přijalo nové stanovy v souladu se zákonem o myslivosti a pronajalo honitbu Mysliveckému sdružení Ždírec n.D. Výši nájemného a další podrobnosti nájemní smlouvy projedná výbor honebního společenstva s nájemcem honitby.

 

9)     Starosta informoval radu o možnosti vybavit kuchyňku u sálu kulturního zařízení H.Studenec nábytkem tak, aby tato místnost mohla být využívána při kulturních a společenských akcích v sále. Rada souhlasí se záměrem s tím, že MěÚ předloží rozpočet nákladů na uvažované vybavení.

 

10)  Město Havlíčkův Brod přebírá od 1.ledna 2003 od zanikajícího  Okresního úřadu Havl.Brod zajištění provozu kontaktních míst státní sociální podpory. Stát neposkytl městu žádné prostředky na úhradu pronájmu doposud používaných prostor a proto se starosta města H.Brod obrátil na radu města Ždírec n.D. o propůjčení uvedených prostor formou bezplatné výpůjčky na dobu neurčitou.

Usnesení:

Rada města propůjčila městu Havlíčkův Brod s platností od 1.ledna 2003 bezplatně formou výpůjčky nebytové prostory v 2.NP budovy ve Ždírci n.D., Školní ulice čp.500 na dobu neurčitou pro potřeby provozu kontaktního místa státní sociální podpory v rozsahu, v jakém je kontaktní místo užívalo doposud.

Hlasování: 5 pro

 

11)  Rada města byla starostou seznámena s činností komisí rady, tj. Klubem seniorů a redakcí měsíčníku Naše noviny.

Starosta navrhl radě, aby odměnila členy komisí rady a členy výborů zastupitelstva za práci v těchto orgánech města v II.pololetí 2002 nepeněžní odměnou.

Usnesení:

Rada města potvrdila jmenování komisí rady:

a)     Klub seniorů s předsedkyní Miluší Mühlfaitovou a členkami Zdeňkou Piklovou, Zdeňkou Česalovou a Ludmilou Andělovou

b)     Redakční radu časopisu Naše noviny s předsedkyní Zdeňkou Lédlovou a členy Janou Uchytilovou, Annou Horákovou, Miladou Gajdorusovou, Josefem Resslem, Zdeňkem Markem, Janem Martincem a Jiřím Fialou

 

Rada města stanovila měsíční odměnu předsedům komisí:

a)     předseda klubu seniorů 300,-Kč

b)     předseda - šéfredaktor měsíčníku Naše noviny 500,-Kč

 

Rada města schválila přiznání nepeněžitých odměn členům komisí rady města a členům výborů zastupitelstva města za práci v II.pololetí roku 2002 dle návrhu starosty. Rada města děkuje všem členům komisí za vykonanou práci pro město.

Hlasování: 5 pro

 

12)  Rada města na návrh Základní školy Ždírec n.D. a městského úřadu jmenovala inventarizační komise pro provedení kontroly a inventury majetku města k 31.12.2002.

Usnesení:

Rada města jmenovala inventarizační komise v tomto složení:

a)     Základní škola Ždírec n.D.:

Komise ve složení dle návrhu ředitele organizace Mgr.Jiřího Nováka, viz příloha zápisu

b)     Město:

Předsedkyně Ivana Niklová, členové: Josef Plíhal, Josef Culek, Hana Pálková, Pavlína  Kovačková

Členové komise za svěřené úseky:

-          Městské kino, tělocvična  ZŠ – Jaroslav Klepetko

-          Městská knihovna – Zdeňka Lédlová

-          Pečovatelská služba – Ivana Marková

-          Sklad CO, čistička odpadních vod – Ladislav Horák

-          Místní části města – předsedové osadních výborů jmenovaní zastupitelstvem města

Hlasování: 5 pro

 

13)  Rada vzala na vědomí dopis Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci provedení auditu hospodaření města v roce 2002.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby audit hospodaření města za rok 2002 provedl Krajský úřad kraje Vysočina a pověřila starostu zasláním žádosti o provedení auditu na KÚ v Jihlavě.

Hlasování: 5 pro

 

14)  V měsíci říjnu dokončila fa DaS výstavbu přístřešku na vstupu do budovy v Údavech čp.43. Firma osadí do konce listopadu ve výčepu SDH nové plastové okno.

Firma DaS provádí rekonstrukci a opravu budovy pošty v Horním Studenci. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je nutné provést kompletní výměnu přívodu a rozvodu elektrické energie, dále izolaci podlah, podepření stropu apod. Tyto práce jsou předmětem víceprací. Oproti smlouvě o dílo nebudou letos provedeny venkovní omítky.

Firma STAVAK Havl.Brod provedla zpevnění hráze požární nádrže v Údavech. Úpravu terénu v okolí nádrže a osetí travou dokončí v jarních měsících.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby firma DaS provedla stavební vícepráce v budově v H.Studenci čp.90 v ceně 77.220,-Kč bez DPH a dále zajistila provedení elektroinstalace v nezbytně nutném rozsahu. Firma předloží nabídku ceny elektroinstalací MěÚ k posouzení a schválení.

Hlasování: 5 pro

 

15)  Různé, pošta:

-          Starosta informoval radu o částečné úhradě pohledávky města společností STATEK Horní Studenec. Společnost uhradila ½ závazku a na další splátku předloží do 30.11.2002 návrh splátkového kalendáře. Město souhlasí se vzájemným zápočtem pohledávek, odvede-li s.r.o. pro město určitou práci (zimní údržba komunikací).

-          Starosta seznámil členy rady s dopisem představenstva a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim ve věci prodeje akcií této společnosti, které jsou v držení obcí a měst. Rada města bude o dopise informovat zastupitelstvo města.

-          Starosta informoval radu o potřebě zakoupení personálního počítače pro místostarostu města (pracoviště doposud PC nevybaveno). Finanční prostředky budou použity z kapitoly veřejná správa. Rada s nákupem zařízení souhlasí.

-          Charita Ústí nad Labem zaslala občanům města poděkování za dary zaslané obětem povodní v září letošního roku. Prostředky sbírky byly využity pro občany Ústí n.L. a Děčína.

-          Rada projednala žádost paní Jirkové ze Slavíkova o přemístění zastávek školních autobusů k základní škole. Tato žádost byla provozovateli linek zaslána na podnět OV Údavy již v létě a od nového jízdního řádu, tj. od 15.12.2002 budou autobusy zastavovat na zastávkách u ZŠ.