Zápis z 1.schůze rady města edit delete

8.11.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Jednací řád rady města
2) Jmenování inventarizačních komisí, provedení inventury majetku
3) Příspěvek na činnost
4) Uzavření smlouvy o dílo
5) Souhlas s využíváním tělocvičny
6) Uzavření pojistné smlouvy
7) Projednání žádosti o směnu pozemků
8) Souhlas s vynětím pozemků ze ZPF
9) Projednání žádosti Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod
10) Projednání žádosti o udělení výjimky
11) Vícepráce na budově čp.1
12) Odměna řediteli příspěvkové organizace
13) Zřízení komisí rady, stanovení odměny za výkon funkce předsedy komise
14) Uplatnění reklamace vad díla
15) Souhlas s umístěním zařízení
16) Souhlas s podnájmem bytu


1. Jednací řád rady města

Usnesení:
Rada města přijala Jednací řád Rady města Ždírec nad Doubravou ve znění, předloženém starostou.
Hlasování: 5 pro

2. Jmenování inventarizačních komisí, provedení inventury majetku

Usnesení:
Rada města:

1.  jmenovala inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města k 31.12.2006 ve složení:
a) Komise pro dokladovou inventuru: Předsedkyně Helena Malá, členové Ivana Niklová, Vendula Ondráčková
b) Komise pro fyzickou kontrolu majetku:
- Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.D.: 
Komise ve složení dle rozhodnutí ředitele organizace Mgr.Jiřího Nováka.
- městský úřad:
Předsedkyně Ivana Niklová, členové Josef Culek, Miroslav Švanda, Miroslav Nejedlý
Členové komise za svěřené úseky:
Městské kino – Jaroslav Klepetko
Městská knihovna – Zdeňka Lédlová
Pečovatelská služba – Ivana Marková
Čistička odpadních vod, stadion SK Dekora – Oldřich Janáček
- místní části města – předsedové osadních výborů jmenovaní zastupitelstvem města

Komise jsou jmenovány na dobu neurčitou s platností od 7.11.2006.

2. zrušila rozhodnutí z 27.10.2005 o jmenování členů inventarizačních komisí.

3. uložila komisím provést inventarizaci majetku města k 31.12.2006

Hlasování: 5 pro

3. Příspěvek na činnost

Usnesení:
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 1000,-Kč na zakoupení drobných cen na akci „dětský karneval s mikulášskou nadílkou“, pořádaný TJ Sokol Sobíňov.

Hlasování: 5 pro

4. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1) o uzavření smlouvy o dílo č.35/2006 se společností DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení pro výstavbu technické infrastruktury pro 32 rodinných domků v ulici V Údolí. Cena za dílo 191.138,-Kč vč.DPH

2) o uzavření smlouvy o dílo se společností DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod na zhotovení projektové dokumentace pro zatrubnění příkopu a následnou výstavbu chodníku na Benátkách v souvislosti s přípravou výstavby cyklostezky Ždírec – Kohoutov - Benátky. Cena za dílo 51.138,-Kč vč.DPH
Hlasování: 5 pro

5. Souhlas s využíváním tělocvičny
Rada města se seznámila se žádostí cvičitelky jógy paní V.Štulíkové z Hlinska o využívání tělocvičny při ZŠ pro kursy jógy.

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezplatným využíváním tělocvičny při ZŠ pro kursy jógy, vedené cvičitelkou Věnceslavou Štulíkovou. Termín a četnost využívání sálu tělocvičny stanoví správce tělocvičny po dohodě s cvičitelkou.
Hlasování: 5 pro

6. Uzavření pojistné smlouvy
Rada města se seznámila s nabídkou Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla a hasičů.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění:
1) odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání dle předložené nabídky, typ A
2) vozidla LIAZ CAS 25 pro případ poškození havárií nebo živelní událostí dle předložené nabídky
Hlasování: 5 pro

7. Projednání žádosti o směnu pozemků
Rada města projednala žádost pana Michala Bezoušky o řešení přeložení místní komunikace v lokalitě Vyhnálov, k.ú.Horní Studenec. Rada předloží žádost zastupitelstvu města k projednání na 1.zasedání.

8. Souhlas s vynětím pozemků ze ZPF

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s vynětím pozemků PK p.č. 560/22, 560/23, 560/1 a 761/2 k ú. Horní Studenec, nacházejících se v průmyslové zóně II ze zemědělského půdního fondu

2) se zahájením územního, vedoucího k určení pozemků pro plochy pro průmysl

3) s tím, že poplatek za vynětí ze ZPF uhradí Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Hlasování: 5 pro

9. Projednání žádosti Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod
Rada města se seznámila se žádostí Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod o projednání požadavků a stanovení nároků města při provádění Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rovný. KPÚ se týkají parcel původem k.ú. Údavy a to pozemků p.č.325 a 350 orná půda o výměře 384 m2 a p.č.340 lesní pozemek o výměře 144 m2. Pozemky byly převedeny do k.ú. Rovný úpravou katastrální hranice v roce 1989.

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením KPÚ v k.ú. Rovný dle předloženého návrhu.
Hlasování: 5 pro

10. Projednání žádosti o udělení výjimky

Usnesení:
Rada města souhlasí s udělením výjimky ze stanovení požárně nebezpečného prostoru Miloslavu a Haně Pálkovým, žadatelům ve stavebním řízení pro stavbu skladu hotových výrobků na pozemku p.č. 357/5 v k.ú. Ždírec n.D. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje částečně na pozemek p.č.423/1, ostatní komunikace.
Hlasování: 5 pro

11. Vícepráce na budově čp.1

Usnesení:
Rada města:
1) projednala zprávu stavebního dozoru stavby „Rekonstrukce objektu Ždírec n.D. čp.1 na 2 byty“ o nutných vícepracích, sjednaných v dosavadním průběhu rekonstrukce objektu z důvodu nutných projektových změn a úprav

2) rozhodla o úhradě víceprací dle přiloženého seznamu v celkové částce 221.722,-Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro

12. Odměna řediteli příspěvkové organizace

Usnesení:
Rada města rozhodla o udělení odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou za dobré výsledky ogranizace v roce 2006 dle přílohy zápisu. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace v prosincovém výplatním termínu.
Hlasování: 5 pro

13. Zřízení komisí rady, stanovení odměny za výkon funkce předsedy komise

Usnesení:
a) Rada města v souladu s §102 zákona č.128/2000 Sb. o obcích zřídila s platností od 7.11.2006:
1) komisi rady města Redakční rada měsíčníku Naše noviny
2) komisi rady města Klub seniorů
3) jmenovala předsedu komise Redakční rada měsíčníku Naše noviny: Zdeňka Lédlová
4) jmenovala členy komise Redakční rada měsíčníku Naše noviny:  Jana Uchytilová,
Anna Horáková, Milada Gajdorusová, Josef Ressl, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Josková, Jiří Pavlíček
5) jmenovala předsedu komise Klub seniorů: Miluše Mühlfaitová
6) jmenovala členy komise Klub seniorů: Zdeňka Česalová, Ludmila Andělová, Božena Břízová

b) Rada města stanovila výši odměny pro předsedy komisí dle přílhy zápisu s platností od 1.11.2006.
Hlasování: 5 pro

14. Uplatnění reklamace vad díla

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město pověří JUDr.Marii Teuflovou podáním žaloby na zhotovitele stavby „Bytový dům Ždírec nad Doubravou“, vybudované zhotovitelem CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Štrossova 277, Pardubice na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem a zhotovitelem 28.8.2000. Žaloba bude podána na odstranění vad díla, které nebyly odstraněny v záruční době, ikdyž byly řádně reklamovány.
Hlasování: 5 pro

15. Souhlas s umístěním zařízení

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí se zřízením a provozováním uzlu metropolitní sítě Podoubraví na budovách ve vlastnictví města: budova ZŠ a MŠ Ždírec n.D. Chrudimská 77, budova MÚ Ždírec n.D. Školní 500, budova MŠ Horní Studenec 70, budova kina Ždírec n.D. Brodská 120

2) rozhodla, že město bude hradit náklady na energie spojené s provozem uzlu metropolitní sítě ze svých rozpočtových zdrojů
Hlasování: 5 pro

16. Souhlas s podnájmem bytu

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby člen Bytového družstva Hamerská I Věra Culková pronajala formou podnájmu byt č.6 s příslušenstvím v domě v Jižní ulici na dobu určitou do 31.10.2009. Podmínkou je podnájem bytu pouze pro bytové účely.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-01-zapis-2006-11-07-web.pdf 86 kB zápis z 1.schůze rady města ve formátu PDF