Zápis z 1.zasedání zastupitelstva města edit delete

7.12.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
15 hostů - občané města
  
Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:05 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Libor Málek, pan Oldřich Novák a pan Miroslav Švanda a ověřovatele zápisu pana Jaroslava Klepetku a paní Annu Horákovou. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/01/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 13-0-0 

b) Starosta předložil návrh programu zasedání připravený radou města dne 22.11.2006. 

V průběhu projednávání bodu jednání se dostavil pan Jan Matějka. K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 2/01/06 bod 2). 

Hlasování: 14-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 6.11.2006
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

V průběhu projednávání bodu jednání se dostavil pan Hubert Kolář.  Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z ustavujícícho zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/01/06 bod 1).

Hlasování: 15-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 6.11.2006 do 30.11.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od ustavujícího do 1. zasedání zastupitelstva města. Starosta doplnil informaci místostarosty o stanovení nového ceníku provozovatele veřejného pohřebiště.

Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/01/06. 

Hlasování: 15-0-0

4) Jmenování předsedů osadních výborů a členů výborů zastupitelstva
a) Starosta seznámil přítomné s návrhem předsedů osadních výborů, uvedl, že se jedná o již dříve působící předsedy, kteří svoji činnost vykonávali dobře. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/01/06. 

Hlasování: 15-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem členů výborů zastupitelstva. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/01/06. 

Hlasování: 15-0-0

5) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.10.2006 a o stavu běžného účtu města k 30.11.2006. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/01/06. 
Hlasování: 15-0-0 

b) Starosta seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2006, které ve dnech 1. a 2. listopadu provedl Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obcí kraje Vysočina. Uvedl výsledek kontroly, který zní „ověřením předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky“. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

c) Starosta předložil přítomným návrh na změnu rozpočtu města na rok 2006.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Ing. Jiří Uchytil se dotázal na zhotovitele projektu revitalizace Doubravy.
2. Starosta uvedl, že zhotovitelem studie byla firma Šindlar Býšť a zhotovitelem projektu byla firma DRUPOS-PROJEKT Havlíčkův Brod. 
 
Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

d) Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2007 předložený školou. Seznámil přítomné s hlavními příjmovými částmi rozpočtu školy a krátce pohovořil o výši   příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

Rozprava k bodu jednání:
1. Paní Anna Horáková návrh rozpočtu podpořila. 
2. Pan Jaroslav Klepetko uvedl, že nejvější část investic tvoří opatření, související s realizací hygienických opatření. 

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

e) Projednání návrhu rozpočtu města v roce 2007 
Starosta přednesl přítomným návrh investičních akcí, seznámil s obdrženými žádostmi o příspěvek na činnost spolků a občanských sdružení a navrhl zachovat i nadále peněžní příspěvek ve výši 3.000,-Kč každému novorozenci a nepeněžní dary ve výši 500,-Kč k životním jubileím občanů. 

K navrženémým bodům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/01/06, 11/01/06, 12/01/06 a 13/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

f) Přijetí rozpočtového provizoria 
Starosta přednesl přítomným návrh rady města přijmout do schválení rozpočtu města na rok 2007 rozpočtové provizorium. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

g) Výstavba VO Kohoutov z prostředků a.s. Citelum Praha 
Starosta informoval přítomné o záměru vybudování (doplnění stávajícího) veřejného osvětlení v místní části Kohoutov v součinnosti s výstavbou kabelových rozvodů NN firmou ČEZ Distribuce a.s. Dále předložil nabídku správce a provozovatele VO, firmy Citelum, která nabízí zafinancování stavby VO ze svých prostředků s tím, že město uhradí tuto půjčku navýšením plateb za provoz VO, tj. rozložením plateb na 7 let. 

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Jaroslav Košťál se dotázal na úrokovou míru.
2. Pan Miroslav Švanda navrhl přidat VO na cestu přes Kopaninu k novému DPS.
3. Pan Libor Málek navrhuje usilovat o snížení úrokové míry.

Z rozpravy vzešel návrh na nutnost kladného stanoviska finančího výboru a tato podmínka byla doplněna do navrženého usnesení. Poté starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/01/06. 

Hlasování: 15-0-0 

6) Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku v k.ú. Ždírec n.D. 
O prodej pozemku PK p.č.st.157 o výměře 67 m2 žádají manželé Ondráčkovi, kteří jsou vlastníky pozemku p.č.st.154, vedeného v KN. Pozemek PK p.č.st.154 nebyl prodán nedopatřením – chybou – MNV Ždírec n.D. Cena za prodej pozemku – zřízení práva osobního užívání z 26.7.1989 – byla 6,-Kč/m2 pozemku. Navržená kupní cena 6,-Kč/m2.

V průběhu projednávání bodu jednání odešel pan Hubert Kolář. K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/01/06. 

Hlasování: 14-0-0 

b) Koupě pozemků v k.ú.Ždírec n.D.  
Pro výstavbu technické infrastruktury a následnou výstavbu rodinných domků je nutné odkoupit pozemky u řeky Doubravy v připravované ulici V Údolí. Někteří vlastníci chtějí prodat část pozemku (manželé P.), někteří celý pozemek (bratři M., paní O., pana B., fa Solid Galvanotechnik).  
MÚ má písemné vyjádření 15 žadatelů o výstavbu RD v lokalitě V Údolí. Pro tuto etapu výstavby bude nutné vykoupit část pozemku PK p.č.342 od manželů P., následně podle zájmu lidí od bratří M., pana B., paní O. a fy Solid Galvanotechnik. 
 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/01/06. 

Hlasování: 14-0-0 

c) Koupě a prodej pozemků v k.ú.Ždírec n.D.  a Horní Studenec, věcné břemeno
České dráhy a.s. přistoupily na směnu pozemků p.č.550/3 a 550/25 o výměře 382 m2 v k.ú.Horní Studenec (pozemky pro stavbu překladiště ČD u fy Stora Enso Timber) za pozemek p.č.st.300 o výměře 489 m2 pod budovou sila ve Ždírci. Rozdíl v cenách pozemků činí 30.870,-Kč. ČD zároveň přistoupily na věcné břemeno na pozemku před budovou sila, zanesené do katastru nemovitostí. Za využívání části pozemku p.č.275/14 je stanovena jednorázová úplata 11.030,-Kč. 
 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 18/01/06. 

Hlasování: 14-0-0 

d) Směna pozemků   
O směnu pozemků v k.ú.Horní Studenec požádal Michal Bezouška. M.Bezouška hodlá rozšířit farmu na Vyhnálově a obecní cesta prochází budoucím staveništěm. Ke směně a další výstavbě farmy je nutný souhlas sousedů, tj.rodiny Ronerových. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/01/06. 

Hlasování: 14-0-0  

7) Vyhláška města č.3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování využívání komunálních odpadů 
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem rady města na vydání vyhlášky města, která by stanovila novou výši místního poplatku za odpady na rok 2007 a uvedl důvody, které k tomu vedou.

Rozprava k bodu jednání: 
a) Pan Jaroslav Košťál se vyjádřil proti navrženému zvýšení poplatku pro občany města, zvýšení poplatku pro majitele rekreačních nemovitostí podpořil. Dále navrhl docílit snížení ceny za službu výběrem služby od více dodavatelů. 
b) Paní Zdeňka Lédlová upozornila na přeplněné nádoby na tříděný odpad v místní části Benátky.
c) Pan Ing. Jindřich Kyncl poukázal na neúčelné balení mnoha výrobků a na nezmáčknuté PET lahve v kontejnerech – toto vše zvyšuje náklady na likvidaci odpadů.
d) Pan Ing. Ladislav Klepetko – host zasedání – se dotázal, zda je zvýšení o pouhých 20,- Kč účelné a zda přinese kýžený efekt vyrovnání bilance odpadového hospodářství.
e) Pan Ladislav Hertl – host zasedání – uvedl, že nemá námitku proti zvýšení ceny, ale upozornil na nevhodné nakládání s odpady některými spoluobčany.
f) Pan Ing. Jiří Uchytil podpořil zvýšení ceny a navrhl využít více místní tisk k osvětě v oblasti nakládání s odpady a třídění odpadů.
g) Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl svoje první zkušenosti s tříděním odpadů z SRN již z roku 1989.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/01/06. 

Hlasování: 14-0-0

8) Pověření k zastupování města v obchodních společnostech a jejich orgánech
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zastupování města v obchodní společnostech a v jejich orgánech, uvedl, že město má majetkovou účast v Lesním družstvu obcí Přibyslav, v akciových společnostech Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace Chrudim a v obecně prospěšné činnosti Havlíčkův kraj.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení č. 21/01/06. 

Hlasování: 14-0-0

9) Pověření k zastupování města v zájmových sdruženích
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zastupování města v zájmových sdruženích – Svazku obcí Podoubraví a Sdružení obcí Vysočiny.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení č. 22/01/06. 

Hlasování: 14-0-0

10) Jmenování člena školské rady
Místostarosta seznámil přítomné se vzdáním se mandátu člena školské rady pana Luboše Plíhala, které předsedovi rady doručil dne 22.10.2006. Místostarosta dále navrhl jmenovat členem Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou pan Ing. Bohumíra Nikla.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení č. 23/01/06. 

Hlasování: 13-0-1

11) Projednání návrhu plánu investic na volební období 2006-2010

Starosta stručně seznámil přítomné s návrhem plánu investic na volební období 2006-2010.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení č. 24/01/06. 

Hlasování: 14-0-0

12) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 
a) Starosta navrhl přítomným termín konání příštího zasedání zastupitelstva města dne 25.1.2006 od 17:00. 
 
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení č. 25/01/06. 
 
Hlasování: 14-0-0 

b) Pan Oldřich Novák se dotázal možnost vybudování veřejného osvětlení v průmyslové zóně a navrhl zrevidovat směrnici o cenách prodeje obecních pozemků v místních částech města.
c) Pan Libor Málek poukázal na rostoucí počet krádeží ve městě a vyzval Policii ČR k častější přítomnosti ve městě.
d) Pan Miroslav Švanda navrhl využít pro údržbu zeleně na větších plochách mechanizaci soukromých firem.
e) Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl připomínku ke kalibraci stacionárního radaru na Brodské ulici.
f) Pan Jan Matějka se dotázal na možnost obdržení dotace na zainvestování průmyslové zóny.
g) Starosta uvedl, že žádost o dotaci je již ve druhém stupni z třístupňového postupu vyřizování žádostí.
h) Pan Jaroslav Košťál podal informace o náboru zaměstnanců firmou Czech LANA a uvedl termín plánovaného spuštění zkušebního provozu cca od 15.1.2007.
i) Starosta upozornil na některé nešvary stavebních firem pracujících na stavbě závoda Czech LANA, zejména na rozježděné bláto ze stavby a na parkující auta v těsném okolí cyklostezky.
j) Paní Zdena Lédlová uvedla, že ji velmi překvapila vysoká cena údržby zeleně v místní části Stružinec.
k) Pan Jaroslav Klepetko navrhl změnit otevírací dobu kompostárny na Po, St a So.
l) Pan Jiří Janáček – host zasedání - poukázal na rozdíly v cenách výkupu železa mezi výkupnami.
m) Paní Věra Šťastná – host zasedání – se dotázala, zda návrh investičních akcí pro období 2006-2010 obsahuje vybudování stezky Ždírec n.D. - Nové Ransko.
n) Pan starosta informoval o pomalém postupu Ředitelství silnic a dálnic Jihlava, které řeší vypořádání pozemků v okolí silnice I/34 a umožní městu získat potřebné pozemky.
o) Pan František Holas – host zasedání – poděkoval zastupitelům za možnost konání bohoslužeb v DPS Mírová 560.

13) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání v 20:30 ukončil.

 

 

---------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel zápisu

 


---------------------------------------
Anna Horáková, ověřovatel zápisu

 


---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-01-zapis-2006-11-06-web.pdf 93 kB zápis z 1.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF