Zápis z 1.zasedání zastupitelstva edit delete

10.12.2002 | Jiří Pavlíček

Zápis z 1.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 5. prosince 2002.

Přítomni: 12 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, 9 občanů, 4 zaměstnanci města
Omluven:  Hubert Kolář, Jiří Pavlíček, Jana Uchytilová

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1. Zasedání zahájil v 17,05 hod. zahájil starosta zasedání, který určil zapisovatelem zápisu p.Luďka Špinara a ověřovateli zápisu Ing.Jiřího Uchytila a Ing.Jindřicha Kyncla.
V době zahájení zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města 2.12.2002. Starosta navrhl doplnit program zasedání o dva body a to o body „schválení poskytnutí záruky za úvěr Bytovému družstvu Hamerská I. a převzetí stavby melioračního propustku“. Paní dr.Nováková navrhla doplnit program o bod „projednání informace o zajištění lékařské služby první pomoci na Chotěbořsku od 1.1.2003“. Další návrhy na rozšíření programu nebyly vzneseny. Starosta navrhl zvolit návrhovou komisi ve složení p.František Plíšek – předseda, p.Jan Matějka a p.Luboš Plíhal – členové. Starosta dal hlasovat o návrhu na volbu návrhové komise a o programu zasedání – usnesení č.1/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

2. Starosta konstatoval, že k zápisu z ustavujícího zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu a doručen všem zastupitelům.
Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z ustavujícího zasedání uzavřen – usnesení č.2/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

3. Starosta seznámil přítomné s činností rady města v době od ustavujícího zasedání. Rada se sešla na dvou schůzích. K činnosti rady nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady - usnesení č.3/1/02.
Hlasování: 12-0-1

4. Starosta seznámil přítomné s návrhy na jmenování členů finančního a kontrolního výboru. Návrh předkládá rada města a předsedové výborů p.Uchytil – finanční výbor a p.Klepetko – kontrolní výbor.
Hlasování o jmenování členů finančního výboru – usnesení č.4/1/02 - 1/.
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se Ing.Kyncl)
Hlasování o jmenování členů kontrolního výboru – usnesení č.4/1/02 - 2/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Údavy. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Údavy – usnesení č.4/1/02 - 3/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Benátky. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Benátky – usnesení č.4/1/02 - 4/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Stružinec. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Stružinec – usnesení č.4/1/02 - 5/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Nové Ransko. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Nové Ransko – usnesení č.4/1/02 - 6/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Kohoutov. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Kohoutov – usnesení č.4/1/02 - 7/.
Hlasování: 12-0-0
Starosta navrhl jmenovat předsedu a členy osadního výboru Studenec. Návrh byl přijat a starosta dal hlasovat o jmenování členů osadního výboru Studenec – usnesení č.4/1/02 - 8/.
Hlasování: 12-0-0

5. Městský úřad předložil zastupitelstvu návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2002. Rozpočtové změny byly projednány radou města v průběhu od XX.zasedání zastupitelstva dne 17.10.2002. Po rozpravě k úpravě vyzval starosta zastupitelstvo, aby hlasovalo o navržené úpravě rozpočtu - usnesení č.5/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

6. Městský úřad předložil zastupitelstvu rozbor hospodaření v oblasti likvidace domovních odpadů. Za rok 2001 činí náklady na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (KO) v přepočtu na 1 občana města částku 219 Kč. Předpokládané náklady na rok 2003 jsou cca 250 Kč. Rada města a předsedové finančního a kontrolního výboru navrhli zastupitelstvu stanovit poplatek „na hlavu“ na rok 2003 ve výši 300 Kč pro občana Ždírec n.D. a poplatek pro vlastníka nemovitosti – chalupáře – ponechat ve výši 400 Kč. Při navrženém poplatku bude i nadále dotovat město systém sběru a likvidace KO částkou cca 150 tis.Kč, tj.53 Kč na občana. V rozpravě k bodu navrhl p.Klepetko rozšíření provozní doby sběrného dvora pokud možno již od Nového roku.
Starosta dal hlasovat o návrhu výše poplatku za likvidaci KO pro občany města v souhrnné výši 300,-Kč za rok – usnesení č.6/1/02- b)1).
Hlasování: 12-0-0.
Starosta dal hlasovat o návrhu výše poplatku za likvidaci KO pro vlastníky nemovitostí na území města, které jsou využívány k rekreaci v souhrnné výši 400,-Kč za rok – usnesení č.6/1/02- b)2).
Hlasování: 12-0-0.

7. Městský úřad předložil návrh rozpočtu města na rok 2003. Součástí návrhu je rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. Rozpočet školy byl radou města projednán a rada doporučuje tento návrh schválit. Součástí návrhu je stanovení pevného ročního příspěvku obcí jejichž žáci jsou zapsáni v ZŠ Ždírec n.D. na částku 2600,-Kč.
Návrh rozpočtu města projednala rada za účasti předsedů finančního a kontrolního výboru. V rozpravě byl vznesen starostou návrh na postup schvalování rozpočtu. Do 15.ledna 2003 se k rozpočtu vyjádří finanční výbor, který bude soustřeďovat případné podněty a připomínky k návrhu rozpočtu. Následně finanční výbor seznámí členy zastupitelstva s výsledkem své práce a 30.ledna 2003 na 2.zasedání zastupitelstva by bylo možné rozpočet schválit. Návrh rozpočtu města počítá s tím, že město hradí mzdu správci areálu SK DEKORA a dále, že dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců městské knihovny na dva. O podmínkách pracovní smlouvy, rozsahu pracovní doby a výši mzdy rozhodne po schválení rozpočtu města rada. Součástí návrhu rozpočtu je příspěvek matkám na narozené dítě ve výši 3000 Kč.
Do doby přijetí rozpočtu navrhuje rada, aby město hospodařilo podle rozpočtového provizoria, tzn. že provoz města bude financován podle skutečnosti stejného období roku 2002.
Rada města navrhla převést fotbalovému oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. částku 43000 Kč. Jedná se o příjem z reklamy na stadionu SK.
Starosta dal hlasovat o tom, zda zastupitelstvo postoupí k dalšímu projednávání návrh rozpočtu města na rok 2003, o uložení úkolu finančnímu výboru zabývat se návrhem rozpočtu na rok 2003 a o přijetí rozpočtového provizoria – usnesení č.7/1/02- 1),2),3),4).
Hlasování: 12-0-0.
Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu ZŠ Ždírec n.D. na rok 2003 a o stanovení výše příspěvku obcí na neinvestiční náklady ZŠ Ždírec n.D. – usnesení č.7/1/02- 5),6).
Hlasování: 12-0-0.
Starosta dal hlasovat o příspěvku města klubu SK DEKORA Ždírec n.D. – usnesení č.7/1/02- 7).
Hlasování: 12-0-0.

8. Městský úřad předložil zastupitelstvu návrh investičních akcí, které by měly být dokončeny, realizovány, nebo zahájeny v roce 2003.
Rozprava k bodu jednání:
Ing.Gajdorus: V roce 2003 by bylo potřebné dokončit úpravy okolo ČOV tak, aby plochy mohli využívat např. hasiči ke sportovní činnosti.
Luboš Plíhal: Pozemky pod lesem Kopanina by bylo dobré využít pro výstavbu sportovišť pro nejširší veřejnost.
Ing.Uchytil: Doporučuje stanovit výhled investičních akcí na delší období.
Věra Šťastná: Doporučila zařadit do akcí výstavbu chodníku Nové Ransko – Ždírec n.D.
Jaroslav Klepetko: Požaduje o finance na zajištění a opravu školního hřiště.
Oldřich Novák: Doporučuje stanovit plán akcí na volební období. Do tohoto plánu by měly být zahrnuty všechny uvažované stavby. K financování stavby navrhuje doplnit usnesení o možnost zajištění zdrojů financování z půjčky.
Jan Martinec: Souhlasí s návrhem ing.Uchytila a p.O.Nováka a navrhuje usnesení, které uloží radě města připravit do 2.zasedání návrh plánu akcí na roky 2003/2006 a městskému úřadu připravit návrh financování staveb. Žádá zastupitele a veřejnost, aby předložili svoje požadavky a návrhy. V lednu 2003 proběhne schůzka osadních výborů s radou města k upřesnění požadavků osad na finance v letech příštích.
Mgr.J.Novák: Požaduje, aby do plánu akcí na příští rok byla zahrnuta rekonstrukce školní jídelny.
K návrhu byla vedena rozprava o potřebě investice a jejím finančním krytí.

Po ukončení rozpravy k bodu programu dal starosta hlasovat o návrhu realizace investičních akcí, jejichž seznam tvoří přílohu zápisu – usnesení č.8/1/02- 1), 2), 3).
Hlasování: 12-0-0.
Hlasování o vypsání veřejné soutěže na přístavbu a rekonstrukci školní kuchyně a jídelny ZŠ Ždírec n.D. – usnesení č.8/1/02- 4).
Hlasování: 12-0-0.

9. Městský úřad předložil zastupitelstvu návrh vyhlášky o stanovení výše příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu při ZŠ Ždírec n.D. Vyhláška řeší nový statut školy a výši poplatků platných od roku 2001 nemění.
Hlasování o přijetí vyhlášky č.2/2002 – usnesení č.9/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

10. Starosta informoval přítomné o návrhu rady města vypovědět smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, kterou uzavřelo město a RNDr.Pavel Jablonský na budoucí prodej pozemků v průmyslové zóně SEVER. Pan Jablonský od uzavření smlouvy v únoru 2002 nepředložil městu žádný doklad o přípravě stavby a pozemky jsou blokovány pro další možný prodej.
Hlasování o odstoupení města od smlouvy o budoucí kupní smlouvě – usnesení č.10/1/02.
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se Ing.Uchytil).

11. Rada města předložila návrh na dořešení vlastnictví pozemků u prodejny manželů Stanislava a Ludmily Sotonových, kdy manželé nabídli městu pozemky na veřejně přístupných plochách ke směně za pozemky, které jsou používány v rámci provozu prodejny. Město prodalo v roce 1998 manželům Pavlu a Michaele Sotonovým stavební pozemek, který nebylo možné prodat celý v souladu s usnesením zastupitelstva. Důvodem chybně zapsaného vlastnictví bylo vydání majetku družstvem Jednota Havl.Brod. Po dořešení restituce majetku v katastru nemovitostí je možné vypořádat vlastnictví v souladu s dřívějšími usneseními zastupitelstva.
Hlasování o směně a prodeji majetku – usnesení č.11/1/02 – 1), 2).
Hlasování: 12-0-0

12. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s podáním žádosti města u České republiky o převod pozemku autobusové zastávky u kavárny DIPP.
Hlasování o usnesení č.12/1/02.
Hlasování: 12-0-0

13. Starosta požádal zastupitelstvo o určení zástupců města při jednání orgánů akciové společnosti ENVITERM Ždírec n.D. a Lesního družstva obcí v Přibyslavi.
Hlasování o návrhu na pověření Ing.Miloslava Gajdoruse zastupováním města v orgánech a.s.ENVITERM - usnesení č.12/1/02 – 1).
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se Ing.Gajdorus)
Hlasování o návrhu na pověření Jana Martince zastupováním města v orgánech Lesního družstva v Přibyslavi - usnesení č.12/1/02 – 2).
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se p.Martinec)

14. Starosta informoval přítomné o postupu výstavby 32 bytů na sídlišti Jižní a o nutnosti záruky města za hypoteční úvěr Bytového družstva Hamerská I. Město umožní zastavit novostavby čtyř bytových domů ve prospěch hypoteční banky.
Po rozpravě zastupitelů k bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení č.14/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

15. Pozemkový úřad Havlíčkův Brod převádí na město bezúplatně stavbu propustku na melioračním příkopu. Pořizovací cena propustku je 51870 Kč. Zastupitelé nemají námitky proti převodu stavby.
Hlasování o návrhu usnesení č.15/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

16. Paní Dr.Nováková informovala přítomné o stavu v zajištění lékařské služby první pomoci od 1.ledna 2003. V rozpravě k bodu se vyjádřili k problematice další zastupitelé a hosté zasedání. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí – usnesení 16/1/02.
Hlasování: 12-0-0.

17. Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:
a) Starosta informoval přítomné o návrhu termínu 2.zasedání zastupitelstva a to 30.1.2003.
b) Pan O.Novák se dotázal na postup opravy příjezdu k RD v N.Studenci. Starosta odpověděl, že oprava je již prováděna.
c) Paní Věra Šťastná se dotázala na možnost opravy cesty od Nového Ranska směrem na Staré Ransko a na Sobíňov. K opravě by bylo možné využít materiál z opravované ulice Brodská. Odpověděl p.Matějka, jehož firma provádí dopravu materiálu tak, že s opravou komunikace na St.Ransko je počítáno, ale oprava cesty na Sobíňov, ležící na k.ú.Sobíňov, bude provedena podle toho, zda bude k dispozici kamenivo. Jedná o cestu v majetku obce Sobíňov. Město musí dále rozhodnout, zda upřednostní výstavbu komunikace v průmyslové zóně, či opravu místních komunikací.
d) František Plíšek upozornil na potřebu opravy části cesty v Údavech, která utrpěla při opravě požární nádrže.
e) Pan Josef Novák opět připomněl potřebu řešit odvod dešťových vod z areálu Lesní společnosti HK.
f) Pan Ladislav Dobiáš se dotázal, zda je možné při opravě Brodské ulice opravit chodník v lesoparku směr nádraží.
g) Pan Josef Šťastný se dotázal na harmonogram výstavby chodníku Ždírec – N.Ransko. Starosta vysvětlil plánovaný postup. V případě získání dotace je možné budovat chodník v celé délce.

18. Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19,50 hod. ukončil.

---------------------------------------
Ing.Jiří Uchytil, ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Ing.Jindřich Kyncl, ověřovatel zápisu 

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta