Zápis z 10.zasedání zastupitelstva edit delete

2.6.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
-
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluvena paní Jana Uchytilová a pan Ing. Jiří Uchytil
- 7 hostů - občanů města
- 2 zaměstnanci města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování


1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájil v 18:08 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Jana Matějku a pana Oldřicha Nováka a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan  Ing. Miloslav Gajdorus a pan František Plíšek.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné při­pomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/10/04 1) a 2).

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 19.5.2004.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/10/04 3).

Hlasování: 13-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 9. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 9. zasedání uzavřen – usnesení č. 2/10/04.

Hlasování: 13-0-0

2) Zpráva o činnosti rady města v době do 25.3.2004 do 27.5.2004
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 25.3.2004 do 27.5.2004 – v době od 9. do 10. zasedání zastupitelstva.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan František Plíšek se dotázal na termín dokončení rozšíření hřiště v Údavech.

2. Pan Oldřich Novák se dotázal k bodu zápisu z jednání rady města o zajištění přístupu k pozemku p.č. 331/33 v k.ú. Ždírec n.D.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 3/10/04.

Hlasování: 13-0-0

3) Schválení výsledku hospodaření města v roce 2003
Starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření Města Ždírec nad Doubravou za rok, který provedl Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kontroly ve dnech 23. až 25.března 2004. Uvedl, že byly splněny všechny podmínky pro formální uzavření účetního roku 2003.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 4/10/04 1) a 2).

Hlasování: 13-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 30.4.2004 a k 27.5.2004.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 5/10/04.

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu a s návrhem úprav rozpočtu na rok 2004.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 6/10/04.

Hlasování: 13-0-0

c) Starosta předložil přítomným návrh na poskytnutí příspěvku obci Všeradov na opravu místní komunikace v části Jasné Pole, využívanou občany městské části Stružinec.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 7/10/04.

Hlasování: 13-0-0

d) Starosta přítomné seznámil o potřebou upravit směrnici města Oběh účetních dokladů v bodě 2.3. Nutnost úpravy vyplývá ze zástupu zaměstnankyně města Pavlíny Brychtové po dobu její nemoci Alenou Knobovou.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 8/10/04.

Hlasování: 13-0-0

e) Starosta přednesl přítomným návrh na použití příjmu z provozu výherních hracích automatů v roce 2003 ve výši 67.474,- Kč pro potřeby mládežnického sportu a tělovýchovy.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 9/10/04.

Hlasování: 13-0-0

f) Starosta seznámil přítomné s návrhem na udělení odměn neuvolněným členům rady města a zastupitelstva města za práci v 1. pololetí roku 2004 ve výši ½ měsíční odměny stanovené usnesením zastupitelstva č. 6/5/03.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 10/10/04.

Hlasování: 12-0-1

g) Místostarosta seznámil přítomné se záměrem Svazku obcí Podoubraví na přípravě a zpracování projektu Metropolitní síť Podoubraví. Jedná se o širokopásmovou počítačovou síť, která by měla propojit většinu měst a obcí svazku. Svazek má dále záměr tuto síť propojit s páteřní sítí kraje Vysočina Znojmo – Havlíčkův Brod. Starosta zdůraznil soulad tohoto projektu se zpracovávanou aktualizací rozvojové strategie regionu.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 11/10/04.

Hlasování: 13-0-0

5) Majetkové záležitosti

a) Prodej pozemků

Starosta přednesl tři žádosti občanů o prodej pozemků:
- O prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu p.č.684/5 v k.ú. Horní Studenec o výměře 1159 m2 požádali manželé Michal a Ivana Bičíkovi, bytem Nový Studenec 46.
- O prodej pozemku p.č.st.159 v k.ú. Horní Studenec, na kterém stojí rodinný dům čp.48, požádali manželé Stanislav a Božena Pavlasovi, bytem Horní Studenec 48.
- O prodej části pozemku p.č.55/6 v k.ú. Ždírec nad Doubravou, ostatní plocha o výměře cca 600 m2, požádal kupující domu čp.4 (pozemky st.37 a p.č.60).

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 12/10/04.

Hlasování: 13-0-0

b) Zrušení věcného břemene

Starosta přednesl přítomným žádosti o zrušení věcných břemen:
- Paní MUDr. Jarmila Brožová, bytem Jihlava, požádala město o zrušení věcného břemeno – služebnost cesty a průjezdu stodolou na č.kat.22 a služebnost stezky na téže č.k. ve prospěch č.k.23/1 a 23/2 podle smlouvy trhové z 8.2.1928 a reálné břemeno dle čl.8 téže smlouvy.
- Manželé Lukášovi, bytem Ždírec n.D. 72, požádali o zrušení věcného břemene z r.1953 – právo zpětné koupě a zákaz zcizení ve prospěch čs. státu – MNV Ždírec.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 13/10/04.

Hlasování: 13-0-0

c) Odstoupení od žádosti o prodej stavebního pozemku

Starosta přítomné seznámil s žádostí manželů Romana a Martiny Pátkových o zrušení evidence žádosti o prodej stavebního pozemku ve Ždírci n.D., ulice K Doubravce.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 14/10/04.

Hlasování: 13-0-0

d) Projednání žádostí o prodej stavebních pozemků

Starosta přednesl k projednání žádosti o prodej stavebních pozemků:
- O prodej části pozemku p.č.314/1 v k.ú. Údavy o výměře cca 750 m2, ostatní plocha, přiléhající k parcelám st.46/1 a 46/2, požádala sl. Jana Chvojková, bytem Údavy 44.
- O prodej pozemku pro výstavbu RD ve Ždírci n.D. v připravované lokalitě K Doubravce požádal Ing. Petr Jehlička, bytem Vítanov 42 a p.Vladimír Vepřovský, bytem Maleč 48.
- O prodej části pozemku p.č.566/1 v k.ú. Horní Studenec - v průmyslové zóně II o výměře cca 700 m2, požádal pan Jaroslav Černý, bytem Staré Ransko 44.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 15/10/04.

Hlasování: 13-0-0

e) Koupě pozemků

Starosta seznámil přítomné se záměry koupě pozemků:
- Pozemek p.č.685/4 o výměře 176 m2 v k.ú. Horní Studenec, oddělený od pozemku p.č.685/2 pro výstavbu komunikace k 2 RD u prodejny OVD Jednota v Horním Studenci.
- Části pozemků č.kat.342, 343/1, 343/2, 343/3  a 337/4 v k.ú. Ždírec n.D. pro vytvoření 7 stavebních pozemků pro výstavbu RD v ulici K Doubravce.
- Pozemek p.č.55/50 o výměře 78 m2, součást Liběcké ulice.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 16/10/04.

Hlasování: 13-0-0

f) Smlouvy kupní a smlouvy o budoucích kupních smlouvách na převod nově budovaných vodovodních řadů

Starosta seznámil přítomné se smlouvami na převod majetku, předloženými a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Uvedl, že se jedná o převod majetku a budoucí převod vybudovaných a budovaných vodovodních řadů v ulici Na Balkáně, v ulici K Doubravce, v ulici Nad Řekou, v Horním Studenci a v průmyslové zóně I – JIH.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 17/10/04.

Hlasování: 13-0-0

g) Převod investorství výstavby rozvodů zemního plynu
Starosta seznámil přítomné se záměrem Východočeské plynárenské Hradec Králové, a.s. na zajištění financování výstavby rozvodů zemního plynu převodem investorství s tím, že VČP, a.s. uhradí náklady spojené s výstavbou rozvodů zemního plynu v plné výši. Uvedl, že se jedná se o nově budované plynovody v ulici Na Balkáně, K Doubravce a Nad Řekou.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 18/10/04.

Hlasování: 13-0-0

h) Převod a správa veřejného osvětlení

Starosta ve stručnosti seznámil přítomné s dvěma obdrženými nabídkami na provozování a údržbu veřejného osvětlení. Uvedl, že na celém území města je v současné době instalováno 347 svítidel a délka vedení je cca 12 km. Nabídka společnosti CITELUM, a.s. Praha, obsahuje tyto služby: nájem, obnovu, provoz a správu systému. Společnost vykonává práva a povinnosti správce s plnou majetkovou odpovědností za předmět smlouvy – pasportizace, inventarizace, dispečink, odstraňování závad, obnova ve sjednaném rozsahu, platby za el.energii. Druhou nabídku předložila společnost Západočeská energetika, a.s. Nabídka má dvě varianty – s odkupem VO a následným provozováním nebo pouze provozování VO. Starosta dále uvedl některé další nabídnuté podmínky a uvedl ceny nabídnuté k dalšímu jednání.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 19/10/04.

Hlasování: 13-0-0

6) Vypsání 8.výběrového řízení na čerpání půjčky z FRB
Starosta přednesl informaci o stavu účtu FRB (=Fond rozvoje bydlení) ke konci května 2004. MěÚ eviduje několik zájemců o půjčku. Rada města navrhuje vypsat 8.výběrové řízení. Peníze z FRB bude možné půjčit naposledy v roce 2005, jelikož v roce 2009 město musí vrátit půjčku 1,7 mil. Kč státu.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 20/10/04.

Hlasování: 13-0-0

7) Územní plán
Starosta podal krátkou informaci o probíhající změně územního plánu č. 4 a vyzval přítomné k diskusi.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Luboš Plíhal navrhnul realizovat rozlučkovou místnost v rámci uvažované přestavby stávajícího domu s pečovatelskou službou na dům pro obchod a služby.

2. Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhuje najít klidnější lokalitu než centrum nebo u rušné silnice.

3. Pan Oldřich Novák se dotázal na název stavby a zda by sloužila i ke svatbám a pohřbům. Podpořil umístění do klidnější lokality.

4. Pan Jiří Fiala st. - host zasedání – uvedl, že stavba by měla sloužit nejen k rozloučením s občany ale i jako kulturní zařízení.

5. Paní Zdena Lédlová navrhla vybudovat obřadní síň ve stávajícím domu s pečovatelskou.

6. Starosta rekapituloval účely, které by stavba měla plnit.

7. Pan Jaroslav Klepetko upozorňuje na provozní náklady plánovaného zařízení.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 21/10/04.

Hlasování: 13-0-0

8) Delegování zástupců města na jednání valných hromad obchodních společností
Starosta přednesl návrh na jmenování zástupců města na jednání valných hromad obchodních společností. Navrhl stejné zástupce jako v loňském roce.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 22/10/04.

Hlasování: 13-0-0

9) Stanovení termínu na podávání žádostí o příspěvky na činnost organizací v roce 2005
Starosta přednesl návrh na stanovení termínu do kdy je možné žádat o příspěvky na činnost pro příští kalendářní rok tak, aby bylo možné zahrnout tyto výdaje do rozpočtu města. Uvedl, že obdobným způsobem řeší příspěvky na činnost většina okolních měst.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 23/10/04.

Hlasování: 13-0-0

10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
a) Místostarosta informoval přítomné o proběhlé valné hromadě Svazku obcí Podoubraví 20.5.2004 v Nové Vsi, zejména o projektu Metropolitní síť Podoubraví a o aktualizaci rozvojové strategie regionu. Uvedl, že valná hromada svazku dne 17.6.2004 v Chotěboři rozhodne o přípravě projektu Metropolitní síť Podoubraví.

b) Starosta informoval o diskusi o zachování škol v obcích, která se na valné hromadě Svazku obcí Podoubraví rozvinula při diskusi o prioritách regionu.

c) Starosta dále informoval o projektu internetového průvodce realizovaného Svazkem obcí Podoubraví.

d) Místostarosta informoval o proběhlé valné hromadě Sdružení obcí Vysočiny, na které bylo Město Ždírec n.D. přijato za člena.

e) Paní Zdena Lédlová – vedoucí městské knihovny – informovala o dokončovacích pracech v knihovně a pozvala přítomné na den otevřených dveří v pondělí dne 31.5.2004. Dále poděkovala zastupitelům města za prostředky uvolněné z rozpočtu města do rekonstrukce knihovny. Informovala o rozšíření činností knihovny o informační centrum, kopírování a faxování pro veřejnost.

f) Starosta informoval o jednáních s agenturou CzechInvest o spolufinancování výstavby komunikace v průmyslové zóně II a o projektové přípravě této stavby. Spolufinancování CzechInvestem by bylo možné za podmínky splnění podmínek investičních pobídek firmou Stora Enso Timber Ždírec n.D.

g) Pan Zdeněk Marek – host zasedání – kladně zhodnotil úroveň knihovny po rekonstrukci. Dále poděkoval zastupitelům za příspěvky města na sportovní činnost SPV SK DEKORA.

h) Starosta informoval o dokončovacích pracech na sportovní ploše u ČOV a o přípravě I. etapy chodníku na Nové Ransko.

i) Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na vybudování zázemí pro hasiče na sportovní ploše u ČOV.

j) Pan Jiří Janáček – host zasedání – se zeptal na opravu cesty z Nového Ranska na Staré Ransko.

k) Pan Jiří Novák se zeptal na postup realizace veřejných WC.

l) Pan Hubert Kolář navrhl realizovat veřejné WC v rámci uvažované přestavby stávajícího domu s pečovatelskou službou na dům pro obchod a služby.

m) Pan Jaroslav Klepetko upozornil na potřebu řešení veřejných WC v oblasti autobusových zastávek u DIPPu.

n) Starosta vyzval přítomné aby se vyjádřili ke dvěma navrženým termínům 11.zasedání zastupitelstva města.

Starosta vyzval přítom­né zastupitele k hlasování - usnesení č. 25/10/04.

Hlasování: 13-0-0

11) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:46 ukončil. Příští zasedání zastupitel­stva města se bude konat ve čtvrtek 5.8.2004 od 18:00.

 

 

---------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

---------------------------------------
Oldřich Novák, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: