Zápis z 11.zasedání zastupitelstva edit delete

13.8.2004 | Jan Martinec

Přítomni:
14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluven pan Oldřich Novák
- 8 hostů - občanů města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájil v 18:08 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu paní MUDr. Marii Novákovou a pana Jaroslava Klepetku a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan  Ing. Miloslav Gajdorus a pan František Plíšek.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné při­pomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/11/04 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 14-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 28.7.2004.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/11/04 bod 3).

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 10. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 10. zasedání uzavřen – usnesení č. 2/11/04.

Hlasování: 14-0-0

2) Zpráva o činnosti rady města v době od 28.5.2004 do 5.8.2004
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 10. do 11. zasedání zastupitelstva.

Rozprava k bodu jednání:
1. Ing. Miloslav Gajdorus navrhl v rámci zamezení vzniku černých skládek odebírat od občanů a vlastníků nemovitostí asfaltovou lepenku bezúplatně.
2. Pan Luboš Plíhal se dotázal na způsob jakým řeší tyto odpady okolní města a obce.
3. Pan Hubert Kolář zdůraznil, že se jedná o odběr malého množství nebezpečných odpadů z domácnosti, při investičních akcích je nutné řešit likvidaci přímo s odběratelskou firmou.
4. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na bod jednání rady, ve kterém rada schválila pronájem parkovacích míst za účelem vybudování krytých stání pro osobní vozidla.
5. Starosta zdůraznil, že pokud se objeví další žádosti o vybudování krytých stání, bude nutné je řešit individuálně.
6. Pan Hubert Kolář zdůraznil, že se jedná o otevřená stání – jakési pergoly a nelze připustit jejich opláštění či opatření vraty.
7. Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že otevřené stání nebude krýt vozidlo před sněhem.
8. Starosta upozornil že bude nutné dbát na jednotný styl přístřešků.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 3/11/04.

Hlasování: 14-0-0

3) Informace o stavu účtů města, úprava rozpočtu města na rok 2004

a) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 30.6.2004.

Zastupitelé vzali informaci o stavu účtů na vědomí bez dalších dotazů, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 4/11/04.

Hlasování: 14-0-0

b) Starosta předložil návrh změny rozpočtu, zpracovaný městským úřadem.

Ing. Jiří Uchytil – předseda finančního výboru – uvedl některé údaje z navrhované změny a vyjádřil souhlas s plněním rozpočtu na straně příjmů i výdajů a s navrženými změnami rozpočtu.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 5/11/04.

Hlasování: 14-0-0

4) Majetkové  záležitosti

a) Prodej pozemků

Starosta přednesl žádosti občanů o prodej pozemků:
– O prodej pozemku v k.ú.Horní Studenec pro rozšíření výrobního areálu v průmyslové zóně II – SEVER o výměře cca 700 m2, požádal pan Černý.
– O prodej části pozemku p.č.314/1 v k.ú. Údavy o výměře cca 750 m2, ostatní plocha, přiléhající k parcelám st.46/1 a 46/2, požádala sl. Chvojková.
– O prodej části pozemku p.č.604 v k.ú. Kohoutov, náves, o výměře cca 60 m2, požádal pan Fiala.

Starosta konstatoval, že ve věci prodeje pozemků byly splněny podmínky zákona č.128/2000 Sb. o obcích, tzn., že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 6/11/04 body 1., 2. a 3..

Hlasování: 14-0-0

b) Projednání žádostí o prodej stavebních pozemků

Starosta přednesl k projednání žádosti o prodej stavebních pozemků:
– O prodej pozemku pro výstavbu RD ve Ždírci n.D. v připravované lokalitě K Doubravce požádal pan Odvářka.

K žádosti nebyly vzneseny žádné připomínky a žádost p.Odvářky bude zařazena do pořadníku žadatelů o stavební pozemek – usnesení 7/11/04 bod 1.

Hlasování: 14-0-0

– O prodej pozemků o výměře cca 1 ha v lokalitě Pikulka pro výstavbu supermarketu požádalo družstvo Jednota OVD Havlíčkův Brod.

K bodu jednání byla vedena rozprava:
1. Ing. Kyncl poukázal na nedobré zkušenosti s provozem prodejny Jednoty na náměstí. Požádal, aby Jednota předložila podnikatelský záměr a přesvědčila o tom, že má zájem podstatně zlepšit služby ve městě.
2. Ing. Gajdorus po zkušenostech s Jednotou jako provozovatelem prodejny potravin ve Ždírci a po rušení malých obchodů např. na Benátkách je proti prodeji pozemků Jednotě.
3. Pan Plíhal L. by odložil rozhodnutí a opět jednal s dalšími řetězci o možnosti výstavby supermarketu. Zároveň poukázal na to, že Ždírec by novou prodejnu nutně potřeboval. K názoru se připojil pan Kolář.
4. Ing.Uchytil podpořil názor Ing.Kyncla a žádá o předložení podnikatelského záměru, který by zastupitele přesvědčil o zájmu prodávat dobře a levně. Zároveň zdůraznil, že každý investor po vybudování supermarketu má zájem provozovat obchod tak, aby se mu vrátila vložená investice. Tento názor podpořil i pan Matějka.
5. Pan Jaroslav Klepetko odmítá prodej Jednotě po špatných zkušenostech z minulosti a současnosti. Stejné stanovisko zaujala i paní Uchytilová.
6. Z hostů zasedání se do rozpravy přihlásil p.Ing.Ladislav Klepetko, který apeloval na zastupitele, aby dali Jednotě šanci, jelikož po několika letech marného snažení o přivedení obchodního řetězce do Ždírce je Jednota prvním vážným zájemcem. Naopak pan J.Coufal ze zkušenosti s provozem prodejen Jednoty by prodej pozemků nedoporučil.
7. Místostarosta připomněl poměrně dobré zkušenosti s provozem diskontní prodejny potravin Jednoty např. v Chotěboři a proto se domnívá, že by Jednota měla dostat šanci představit svůj projekt.
8. Starosta podpořil návrh na to, aby město s Jednotou dále jednalo a navrhl, aby rada uspořádala průzkum veřejného mínění občanů Ždírce např.formou ankety při krajských volbách o názoru na výstavbu a provoz supermarketu. 

Po ukončení rozpravy přednesl starosta dva návrhy na usnesení k žádosti družstva Jednota OVD Havl.Brod o prodej pozemků pro výstavbu supermarketu. O návrzích se bude hlasovat postupně. Pokud získá podporu většiny hlasů první návrh, o druhém návrhu se nehlasuje.

Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo města zamítlo žádost družstva Jednota OVD Havlíčkův Brod o prodej pozemků a nesouhlasí s tím, aby družstvo vybudovalo v lokalitě Pikulka supermarket.

Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo města uložilo radě města aby jednala s družstvem Jednota o záměru výstavby supermarketu a podmínkách budoucího provozu, zejména s ohledem na to, že družstvo Jednota provozuje ve Ždírci n.D. prodejnu s potravinami. Rada města provede do konce listopadu 2004 průzkum veřejného mínění mezi občany města ve věci výstavby supermarketu s cílem zjistit jejich názor na provozování nového obchodu družstvem Jednota Havlíčkův Brod.

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu č.1

Hlasování: 4 pro návrh

Návrh usnesení nebyl přijat.

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu č.2

Hlasování: 10 pro návrh

Návrh usnesení byl přijat – usnesení 7/11/04 bod 2.

c) Koupě pozemků

Starosta seznámil přítomné se záměry koupě pozemků:

- Částí pozemků č.kat. 342, 343/1, 343/2 a 343/3 v k.ú.Ždírec n.D. pro vytvoření 7 stavebních pozemků v ulici K Doubravce. Kupní cena vykupovaných pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.
- Pozemek p.č.432/33 o výměře 55 m2 pro výstavbu chodníku u křižovatky silnic I/34 a II/345. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
- Pozemek p.č.423/11 o výměře 450 m2 od ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 8/11/04 body 1., 2, 3. a 4.

Hlasování: 14-0-0

d) Smlouvy kupní a smlouvy o budoucích kupních smlouvách na převod nově budovaných vodovodních řadů

- Pan Starý, hodlá vybudovat v průmyslové zóně I – JIH výrobnu palet. Požádal o prodej pozemků p.č.570/16 a p.č.423/11. Pozemky nejsou ke dni žádosti zapsány na listu vlastnictví města a proto je možné uzavřít pouze smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 
- Zastupitelstvo rozhodlo na 10.zasedání o prodeji a koupi pozemků u domu čp.4. Pro nevypořádané dědictví nelze uzavřít ihned smlouvu kupní. Vlastnictví k pozemkům p.č.60/2, p.č.55/51 a p.č.st.37/2 lze řešit smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy.
- Město vykupuje pozemky pro další stavební parcely v ulici K Doubravce. Pro získání kapitálu na výstavbu sítí je nutné uzavřít s budoucími stavebníky smlouvu o budoucím prodeji pozemků, která zajistí městu potřebné finance a stavebníkům jistotu vlastnictví pozemků.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 9/11/04 body 1., 2. a 3.

Hlasování: 14-0-0

e) Převod a správa veřejného osvětlení

Starosta seznámil přítomné s doplněnými nabídkami na provozování a údržbu veřejného osvětlení, které předložili městu společnosti ZČE a.s. Plzeň a Citelum a.s. Praha. Rada města se seznámila s nabídkami a navrhuje zastupitelstvu, aby pověřilo finanční výbor posouzením ekonomické vhodnosti převodu správy či vlastnictví veřejného osvětlení v souladu s předloženými projekty. Předseda finančního výboru Ing.Uchytil se domnívá, že výbor posoudí nabídky do konce srpna. Zastupitelstvo nestanovilo závazný termín posouzení nabídek a ponechalo posouzení plně na finančním výboru.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 10/11/04 body 1., 2. a 3.

Hlasování: 14-0-0

5) Zpráva o průběhu investičních akcí města v roce 2004
Starosta předložil přítomným písemnou zprávu o plnění investičních akcí v porovnání se seznamem akcí a rozpočtovanými náklady tak, jak byly stanoveny usnesením zastupitelstva 4.12.2003.

Rozprava k bodu jednání:
1) Pan Jaroslav Klepetko se dotázal, proč není budováno dětské hřiště. K tomuto dotazu se vyjádřil starosta v tom smyslu, že je nutné zajistit výstavbu organizačně, nejedná se o problém peněz. Pan Mgr.Novák upozornil na přísnou legislativu, která stanovuje nejen možnosti výstavby zařízení dětských hřišť, ale zejména následné revize a prohlídky. Není možné, aby zařízení hřiště budovala firma bez patřičné atestace, je nutné volit správný materiál apod. Starosta uzavřel připomínku tím, že MěÚ se bude problémem neodkladně zabývat.
2) Pan Mgr.Novák připomněl potřebu opravy kapličky (Boží muka) v Novém Studenci. Opravu by mohla provést stavební firma, provádějící fasádu budovy pošty v H.Studenci.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o přijetí zprávy – usnesení 11/11/04.

Hlasování: 14-0-0

6) Uzavření 8.výběrového řízení na čerpání půjčky z FRB
Starosta přednesl informaci o podaných žádostech na půjčku z Fondu rozvoje bydlení. V rámci výběrového řízení podal žádost pouze 1 žadatel. Rada města konstatovala, že výběrové řízení bylo vypsáno v souladu s platnou vyhláškou a doporučila poskytnout žadateli požadovanou půjčku.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 12/11/04 body 1. a 2.

Hlasování: 14-0-0

7) Přijetí vyhlášky č.1/2004 o čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D.
Rada města navrhla zastupitelstvu změnit podmínky čerpání Fondu rozvoje bydlení tak, aby byly pro občany zajímavější a vlastníci nemovitostí tak využily půjčky ještě na jaře roku 2005. Rada navrhuje zvýšit podstatně výši půjčky a snížit úrok na 3%. Rada zároveň navrhuje, aby město využilo možnost půjčky na dokončení, či další pokračování oprav bytových domů ve vlastnictví města - Horní Studenec 99, Údavy 43 a Ždírec n.D.120.

K bodu byla vedena rozprava, ve které zastupitelé podpořili záměr na stanovení výhodnějších podmínek půjček z FRB a také to, aby město využilo prostředky FRB na opravy bytových domů.

Starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování o přijetí nové vyhlášky č.1/2004 – usnesení 13/11/04, body 1. a 2.

Hlasování: 14-0-0

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o využití prostředků FRB k opravám městských bytových domů podle návrhu rady – usnesení 14/11/04.

Hlasování: 14-0-0

8) Informace o přípravě změny územního plánu č.4
Rada města doporučuje zastupitelstvu zapracovat do územního plánu v rámci probíhající změny plánu č.4:

- cyklostezku podél silnice č.I/37 ze Ždírce n.D. (od hřbitova v H.Studenci) do Údav a na hranici kraje Vysočina.
- cyklostezku/chodník podél silnice č.I/34 ze Ždírce n.D. na Kohoutov a Benátky a na hranici kraje.
V rozpravě k návrhu cyklostezek se vyjádřili zastupitelé:

Pan Luboš Plíhal jednoznačně podpořil výstavbu cyklostezek. Stejný názor vyjádřili dále p.Matějka a Ing.Kyncl. Podporu projektu a výstavbě cyklostezek/chodníků vyjádřili další zastupitelé a hosté zasedání.

Zastupitelé hlasováním o návrhu na rozšíření cyklostezek podpořili návrh rady – usnesení 15/11/04 bod 2. písmeno a., b..

Zpracovatel změny plánu, firma DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod (Ing.arch.Jiří Marek) předložila na základě požadavku MěÚ, vycházejícím z rozpravy zastupitelstva na 10.zasedání, posouzení vhodnosti umístění ekumenické stavby ve 4 vybraných lokalitách:

- varianta č.1 – lokalita u kruhového objezdu v nové zástavbě
- varianta č.2 – pozemek církve za zastávkou naproti kavárně DIPP
- varianta č.3 – lesopark vedle kavárny DIPP
- varianta č.4 – prostor náměstí/pomník padlým

Architekt Marek doporučuje využít prostor pomníku padlým, kde se naskýtá jedinečná možnost vytvořit ve Ždírci n.D. náměstí. Pomník padlým by byl zakomponován buď v prostoru stavby, nebo by jeho umístění bylo řešeno zcela nově v prostoru parku na náměstí.

K bodu jednání byla vedena rozsáhlá rozprava, ve které se zastupitelé vyjádřili k umístění ekumenické stavby:

1. Starosta p.Martinec podpořil návrh Ing.arch.Marka na umístění stavby v lokalitě pomník s tím, že lze řešit zároveň část Liběcké ulice se stávajícím pečovatelským domem. Do této lokality by bylo možné soustředit více služeb občanům – lékárna, ordinace lékaře, veřejné WC apod.
2. Stejný názor vyjádřil také místostarosta Ing. Jiří Pavlíček.
3. Ing.Gajdorus je také pro náměstí, navrhuje uvedenou stavbu řešit přímo v prostoru náměstí.
4. Pan Matějka se domnívá, že v prostoru pomníku by v budoucnu mohla být vybudována radnice a proto nedoporučuje prostor zastavět.
5. Návrh arch.Marka podpořili další zastupitelé: paní Uchytilová a paní MUDr.Nováková a pánové Ing.Kyncl, J.Klepetko, H.Kolář, L.Plíhal, Ing.Uchytil.
6. Z řad hostů se k návrhu vyjádřil p.Coufal, který navrhl odlehlejší, klidné místo, např.Borovičky.
7. Ing. Ladislav Klepetko podpořil myšlenku výstavby objektu v areálu pomníku.
8. Pan Ing. Jiří Uchytil se dotázal, jak bude dále probíhat schvalování návrhu změny územního plánu. Starosta vysvětlil, že nyní návrh zapracuje zpracovatel do tzv.“zadání změny ÚSPÚ č.4“. Toto zadání projedná zastupitelstvo na 12.zasedání. Následně bude schválené zadání zveřejněno formou vyhlášky po dobu nejméně 30 dnů a dalších 15 dnů je lhůta pro připomínky občanů a organizací. Zastupitelstvo by mohlo schválit projednané zadání změny na 13.zasedání v prosinci letošního roku.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu na umístění ekumenické stavby v lokalitě č.4 – pomník padlým – usnesení 15/11/04 bod 2. písmeno c..

Hlasování: 12-1-1

9) Projednání návrhu na stanovení pravidel pro investiční činnost v městských částech
Starosta přednesl návrh rady města, která doporučuje zastupitelstvu, aby při rozpočtu na rok 2005 a další léta stanovilo pravidla pro přidělení financí městským částem. Důvodem je určitá nevyváženost v toku peněz do jednotlivých částí města. Cílem je to, aby pro každou městskou část byla stanovena část peněz z rozpočtu, o jejímž čerpání rozhodne osadní výbor.

K bodu jednání byla vedena rozprava: 
1. Starosta – návrh byl iniciován při projednávání návrh OV Údavy na zhotovení pomníku padlým v této místní části.
2. K této záležitosti doplnil údaje p.Plíšek, předseda OV.
3. Další členové zastupitelstva (paní MUDr.Nováková, paní Šťastná, Ing.Pavlíček) podpořili myšlenku přidělení peněz s tím, aby rozdělení a určení peněz navrhl příslušný osadní výbor.

Starosta přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 16/11/04.

Hlasování: 14-0-0

10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta J.Martinec seznámil přítomné s dopisem starosty obce Všeradov, ve kterém jménem zastupitelstva vyjádřil poděkování za finanční příspěvek na výstavbu místní komunikace v lokalitě Jasné Pole.
2. Místostarosta Ing.J.Pavlíček seznámil přítomné se stavem příprav cyklomaratonu VYSOČINA 2004 a pozval je na akci.
3. Paní Věra Šťastná se dotázala na realizaci odkupu pozemku pro cestu na Novém Ransku. Starosta odpověděl. že v této věci prozatím jednání nepokročilo.
4. Ředitel ZŠ p.Mgr.Novák informoval přítomné o průběhu a výsledcích inspekce ve škole. Inspekce konstatovala, že činnost ZŠ je bezchybná ve všech oblastech. Starosta doplnil, že rada města se se zprávou inspekce seznámila a v Našich novinách byl také výsledek inspekce uveden.
5. Pan Jan Coufal se dotázal na opravu Žďárské ulice (silnice II/345). Starosta odpověděl, že kraj má v plánu rekonstrukci v r.2007. Po opravě mostu, která právě probíhá a po rekonstrukci Chrudimské ulice (I/37) v r.2005 bude povrch silnice opraven. 
6. Pan Přemysl Vlček poukázal na nešetrné sekání trávy na hřbitově ve Studenci, kdy tráva znečistila povrh rodinného hrobu. Dále upozornil na špatný stav nádrže na vodu a nosné konstrukce na hřbitově. Kritizoval také nedostatečné sekání veřejných ploch ve Studenci. Dále se dotázal na možnost zajištění signálu TV Prima ve Studenci.
7. Starosta odpověděl na připomínky p.Vlčka: na hřbitově je uvažováno s rekonstrukcí skladu (márnice),  je připravováno rozšíření hřbitova, prostor pro odkládání odpadů atd. K údržbě zeleně konstatoval, že situaci lze zlepšit pouze nasazením více lidí, což je otázka finanční. Podmínky pro instalaci vysílače TV Prima jsou stále stejné. Z pohledu komerční televize je území Studence malé a nezajímavé proto, aby TV Prima hradila provoz vysílače provozovateli, tj. a.s.České radiokomunikace. Řešením by mohlo být digitální vysílání, proto doporučuje ještě vyčkat s řešením po ověření příjmu digitálního vysílání.
8. Pan Hubert Kolář konstatoval, že podle jeho názoru je o studenecký hřbitov pečováno velice dobře, je zde investováno do oprav a je jedním z nejlépe udržovaných v okolí.

11) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.

Starosta navrhl přítomným termín konání 12.zasedání zastupitelstva města dne 7.10.2004, začátek v 17:00 hod.

- usnesení č. 17/11/04.

Hlasování: 14-0-0

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 21:30 ukončil.

 

---------------------------------------
MUDr. Marie Nováková, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: