Zápis z 12.schůze rady města edit delete

11.5.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář     

Program schůze:
1) Pronájem bytů Žďárská 1
2) Pronájem nebytových prostor Žďárská 1
3) Zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájmem
4) Pronájem pozemků ve Stružinci
5) Pronájem pozemku v Horním Studenci
6) Výjimka z počtu žáků ve třídě ZŠ
7) Zadání stavební akce
8) Výzva k podání cenové nabídky č. 7/2007
9) Projednání inspekční zprávy
10) Podnájem družstevního bytu
11) Vícepráce na domě čp.1
12) Vyhodnocení veřejných soutěží č. 5/2007 a 6/2007
13) Příspěvek SDH Ždírec n.D.
14) Projednání nabídky firmy Daruma Plzeň
15) Nabídka na opravy místních komunikace
16) Osazení silničních zrcadel
17) Prodej speciálního nákladního vozidla

1. Pronájem bytů Žďárská 1
Rada města  rozhodla o pronájmu bytů  souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu bytů, vybudovaných v souladu s nařízením vlády č.146/2003 Sb. Hlavním kriteriem pro výběr nájemníků je doložený příjem zájemců o pronájem v uplynulém roce a sociální potřebnost.

Usnesení:
Rada města pronajímá na dobu určitou 2 roky s prolongací doby nájmu vždy o jeden rok při plnění všech podmínek nájmu a podmínek nařízení vlády č.146/2003 Sb.:

a) byt č.1 o výměře 37,89 m2 s dispozicí 1+1 paní Janě N., bytem Oudoleň

b) byt č.2 o  o výměře 52,71 m2 s dispozicí 2+1 paní Romaně N., bytem Ždírec n.D.

Podmínky pronájmu bytů stanovila rada města svým usnesením č. 6 z 11.4.2007.
Hlasování: 5 pro

2. Pronájem nebytových prostor Žďárská 1

Usnesení:
Rada města pronajímá nebytové prostory v 1.NP domu čp. 1, Žďárská ulice, Ždírec n.D. o výměře 11,8 m2 kancelář a 2,3 m2 sociální zařízení manželům Antonínu a Martě F., bytem Ždírec n.D.

Podmínky pronájmu:
nájem na dobu určitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně.
Další podmínky pronájmu nebytových prostor a výši záloh za služby spojené s pronájmem stanoví městský úřad podle platných předpisů.
Hlasování: 5 pro

3. Zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájmem

Usnesení:
Rada města rozhoduje, že město zvýší s platností od 1.července 2007 nájemné v bytech s regulovaným nájmem, vybudovaných s podporou Státního fondu rozvoje bydlení, o inflaci roku 2006, tj. o 2,5%. Jedná se o byty v domech Nad Řekou 560, Mírová 119 a H. Studenec 14.
Hlasování: 5 pro

4. Pronájem pozemků ve Stružinci

Usnesení:
Rada města pronajímá s platností od 1.června 2007 do 31.12.2009 panu Františku N., bytem Stružinec, pozemky v k.ú. Stružinec p.č. 51/1 orná půda o výměře 539 m2, p.č. 51/3 orná půda o výměře 1339 m2, p.č. 51/14 orná půda o výměře 1330 m2, p.č. 8/3 ostatní plocha o výměře 821 m2 a část pozemku p.č. 51/2 ostatní plocha o výměře cca 500 m2. Pronajatá plocha pozemku p.č. 5/2, vyznačená na kopii katastrální mapy, bude tvořit nedílnou část nájemní smlouvy.

Nájemné za pronajaté pozemky je stanoveno ve výši  230,- Kč ročně.

Uzavřením nájemní smlouvy ve smyslu usnesení rady se ruší nájemní smlouva č. 08/93 z 3.12.1992 o pronájmu zemědělské půdy dohodou stran.

Další náležitosti a podmínky smlouvy nájemní stanoví městský úřad podle platných předpisů. 
Hlasování: 5 pro

5. Pronájem pozemků v Horním Studenci

Usnesení:
Rada města pronajímá s platností od 1.června 2007 do 31.12.2010 paní Marii J., bytem Horní Studenec, pozemek PK  k.ú. Horní Studenec p.č. 758 louka o výměře 1642 m2.

Nájemné za pronajatý pozemek je stanoveno ve výši  80,- Kč ročně.
Další náležitosti a podmínky smlouvy nájemní stanoví městský úřad podle platných předpisů. 
Hlasování: 5 pro

6. Výjimka z počtu žáků ve třídě ZŠ
Ředitel ZŠ a MŠ Ždírec n.D. požádal radu o povolení výjimky z počtu žáků v III. třídě ZŠ. Důvodem je stále se snižující počet dětí v ZŠ, konkrétně pro rok 2007/2008 o cca 20 dětí a s tím snížený příspěvek na mzdy učitelů a personálu školy.

Usnesení:
Rada města na základě žádosti ZŠ a MŠ Ždírec n. D. povoluje výjimku z počtu žáků ve školním roce 2007/2008 pro III. třídu základní školy. III. třída bude mít celkem 31 žáků.
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel

7. Zadání stavební akce

Usnesení:
Rada města souhlasí se zadáním stavební akce „Přístavba DPS Mírová 119“ firmě Martin Štěpánek, Ždírec n.D. Cena za dílo 844 tis. Kč vč. DPH. Položkové náklady stavby jsou shodné s položkovým rozpočtem prováděné stavby „Rekonstrukce DPS Mírová 119“.
Hlasování: 5 pro

8. Výzva k podání cenové nabídky č.7/2007

Usnesení:
Rada města souhlasí s podáním výzvy k předložení cenové nabídky č. 7/2007 na rekonstrukci části pavilonu č. 1 ZŠ pro rozšíření mateřské školy. Městský úřad vyzve k podání cenové nabídky nejméně 3 stavební firmy. Termín realizace stavby 07-08/2007.
Hlasování: 5 pro

9. Projednání inspekční zprávy

Usnesení:
Rada města se seznámila s inspekční zprávou České školní inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina, o inspekci ZŠ a MŠ Ždírec n.D., provedené ve dnech 2.3. a 13.4.2007. Inspekční zpráva hodnotí činnost školy jako velice dobrou.
Hlasování: 5 pro

10. Podnájem družstevního bytu

Usnesení:
Rada města souhlasí s podnájmem družstevního bytu č.9, uživatel Jaroslav N., v domě v Družstevní ulici č.570 na dobu 3 let s platností od 1.6.2007.
Hlasování: 5 pro

11. Vícepráce na domě čp.1

Usnesení:
Rada města souhlasí s proplacením víceprací vzniklých při rekonstrukci domu čp.1 ve Žďárské ulici 83.580,50 Kč bez DPH. Soupis víceprací tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

12. Vyhodnocení veřejných soutěží č. 5/2007 a 6/2007

Usnesení:
Rada města uzavřela veřejné soutěže na zakázky malého rozsahu a stanovila pořadí podaných nabídek“

a) výzva č. 5/2007 – chodník Benátky
1) Jaroslav Kovačka, Žďár n.S., nabídnutá cena 651.994,-Kč vč. DPH
2) Gaslines, s.r.o., Žďár n.S.,  nabídnutá cena 701.975,-Kč vč. DPH
3) Stavak s.r.o. Havl.Brod – firma se ze soutěže omluvila pro nedostatek kapacity

b) výzva č. 6/2007 – zatrubnění chodníku Kohoutov + Benátky
1) Jaroslav Kovačka, Žďár n.S., nabídnutá cena 396.960,-Kč vč. DPH
2) Gaslines, s.r.o., Žďár n.S.,  nabídnutá cena 499.878,-Kč vč. DPH
3) Stavak s.r.o. Havl.Brod – firma se ze soutěže omluvila pro nedostatek kapacity

Rada pověřil starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo s firmami, které podaly nejvýhodnější nabídky.
Hlasování: 5 pro

13. Příspěvek SDH Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,-Kč na činnost SDH Ždírec n.D. nad rámec schváleného příspěvku na rok 2007.

Příspěvek je odměnou za práci členů SDH při čištění areálu společnosti Czech Lana s.r.o. Ždírec n.D. pro dodavatele stavby spol. IMOS Brno.
Hlasování: 5 pro

14. Projednání nabídky firmy Daruma Plzeň

Usnesení:
Rada města se seznámila s nabídkou na zařazení informací o městě na dobu 3 roky na informačním panelu města Havlíčkův Brod.
Hlasování: 5 pro

15. Nabídka na opravy místních komunikací

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením oprav místních komunikací metodou mikrokoberců dle nabídky společnosti REACOM s.r.o. Třebíč.

Opravy budou provedeny do finančního rozsahu dle platného rozpočtu města, konkrétní rozsah v souladu s nabídkou stanoví městský úřad.
Hlasování: 5 pro

16. Osazení silničních zrcadel

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním a instalací silničních zrcadel, která budou osazena na výjezdu z místní komunikace na silnici I/37 v Údavech a silnici III/34416 v Horním Studenci.                    
Hlasování: 5 pro

17. Prodej speciálního nákladního vozidla

Usnesení:
Rada města:
1) rozhoduje v souladu s usnesením zastupitelstva města č.15/23/06 z 22.6.2006 o prodeji automobilové cisterny Avia 30, inv.č.2102, SPZ HB 32-33 obci Kamenná Lhota za cenu 50.000,-Kč.
2) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej vozidla Avia 30
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-12-zapis-2007-05-09-web.pdf 80 kB zápis z 12.schůze rady města ve formátu PDF