Zápis z 12.schůze rady města edit delete

24.4.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 12

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.dubna 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

 

Program schůze:

1)      Stanovení termínu 4.zasedání zastupitelstva města

2)      Jmenování člena komise rady města

3)      Uzavření smluv o dílo

4)      Žádost o prodej pozemků v průmyslové zóně

5)      Vyhodnocení veřejné soutěže č.7/2003

6)      Zvýšení ceny 32 b.j. v ulici Jižní

7)      Poskytnutí zálohy na investiční akci

8)      Příprava investičních akcí

9)      Vyřízení reklamace komunikace Nad Řekou

10)   Udělení souhlasu k licenci autobusovému dopravci

11)   Příspěvek města na sportovní akci

12)   Stanovení ceny za nepotřebný materiál

13)   Výstavba veřejných WC

14)   Různé

=======================================================

 

1)      Rada města uložila starostovi svolat 4.zasedání zastupitelstva města na 29.května 2003, začátek v 18:00 hod.

 

2)      Jmenování člena komise rady města

Usnesení:

Rada města jmenovala členem komise rady města „Redakční rada občasníku Naše noviny“ Ing.Jiřího Pavlíčka, místostarostu města.

Hlasování: 5 pro

 

3)      Uzavření smluv o dílo:

a) Rada města projednala nabídku p.firmy VANDERLAAN SVĚTLÁ, s.r.o. na částečné zateplení 1 NP budovy čp.43 v Údavech a dokončení fasády 1NP mimo západní stranu.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.04/2003 na zateplení a opravu fasády 1 NP budovy čp.43 v Údavech s firmou VANDERLAAN SVĚTLÁ, s.r.o. v ceně 78.170,40 Kč vč.DPH. Stavba bude realizována do 30.5.2003. Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

b) Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci hřbitovní zdi.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.ST 05/03 s firmou D&s Praha, provozovna Ždírec n.D. na rekonstrukci oplocení hřbitova v Horním Studenci v ceně díla 279.780,-Kč bez DPH a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.  Stavba bude realizována v termínu do 17.6.2003.

Hlasování: 5 pro

 

c) Rada projednala návrh smlouvy o dílo na prezentaci města na CD-ROMu Vysočina.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VIDEO-FOTO-KUNC Havl.Brod na prezentaci města Ždírec nad Doubravou na multimediálním CD-ROMu v ceně  6.000,-Kč bez DPH a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.  Předmět smlouvy bude realizován do 30.6.2003.

Hlasování: 5 pro

 

4)      Rada města projednala žádost p.Františka Bence o prodej pozemků o výměře zhruba 7000 m2 v průmyslové zóně JIH. Část pozemků je ve vlastnictví soukromých osob, část pozemků je ve vlastnictví města.

Usnesení:

Rada města podporuje investiční záměr p.Františka Bence a doporučuje  zastupitelstvu města, aby schválilo záměr žadatele o odkoupení pozemků v průmyslové zóně a podpořilo výstavbu průmyslového areálu za těchto podmínek:

a)      město odprodá část pozemku p.č.567/7, k.ú.Horní Studenec o výměře zhruba 3000 m2 za cenu 75,-Kč/m2

b)      město odkoupí část pozemku p.č.567/1 a 567/8 v k.ú.Horní Studenec o výměře cca 500 m2 za cenu 75,-Kč/m2

c)      geometrický plán na oddělení pozemků a převod všech dotčených pozemků a jejich částí v katastru nemovitostí zajistí město na svoje náklady a rada ukládá starostovi zajistit vyhotovení potřebného geometrického plánu

d)      projekt příjezdové komunikace (sjezdu) ze silnice II/345 a výstavbu sjezdu k prodávaným pozemkům zajistí město na svoje náklady

e)      projekt pro prodloužení hlavního řadu pitné vody a veřejné části STL plynovodu a následnou výstavbu řadů zajistí město na náklady města a provozovatelů sítí 

f)       město na svoje náklady zajistí výstavbu kanalizační přípojky pro odvod splaškových vod na hranici prodávaných pozemků

 

5)      Rada města otevřela obálky s nabídkami soutěžitelů ve veřejné soutěži č.7/2003 na akci „ZTV Ždírec n.D. Hamerská IV. – II.etapa, komunikace v ulici Jižní“.  Rada soutěž uzavře po schůzce se zástupci a.s.PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM 30.4.2003. PSCH a.s. vyzvala k podání nabídky na výstavbu komunikace – I.etapa stejné firmy. Město a PSCH hodlají zadat zakázku na I. a II.etapu stejnému dodavateli.

 

6)      Rada projednala návrh Bytového družstva Hamerská I o zvýšení ceny domů čp.623, 624, 625 a 626 z důvodu změny instalace rozvodů ÚT.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zvýšením ceny stavby 32 bytů v ulici Jižní o částku 62.300,00 Kč. Zvýšení ceny za dílo uhradí v plné výši Bytové družstvo Hamerská I. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem příslušných dodatků č.5 ke smlouvám o dílo na výstavbu domů A+B a C+D.

Hlasování: 5 pro

 

7)      Rada města projednala žádost p.Josefa Marka o úhradu zálohy na akci „ZTV Ždírec n.D. – u lesa“. Záloha bude poskytnuta na trubní vedení a betonové prvky kanalizace. Stavba kanalizace bude ukončena do 9.5.2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí s úhradou zálohy ve výši 250.000,00 Kč p.Josefu Markovi na akci „ZTV Ždírec n.D. – u lesa“, č.akce 3/2003.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Starosta informoval radu o zajištění projektu odvodu dešťové vody z areálu Lesní společnosti, a.s. a dále o žádosti p.Andrýska o řešení odvodu dešťové vody z části ulice Zahradní.

Usnesení:

a) Rada města souhlasí s přípravou výstavby kanalizace spojující areál Lesní společnosti, a.s. Hradec Králové s dešťovou kanalizací DN 500 v ulici Brodská. Projekt zpracuje DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Chotěboř.

b) Rada města souhlasí s přípravou výstavby dešťové kanalizace v části ulice Zahradní. Projekt zpracuje DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Chotěboř.

Hlasování: 5 pro

 

9)      Starosta informoval radu o nabídce a.s.Silnice Hradec Králové, odštěpný závod Havlíčkův Brod, na vyřízení reklamace vady povrchu části ulice Nad Řekou. A.s. nabízí provedení povrchu v šíři 4 m a délce 360 m a žádá město o příspěvek ve výši 150 tis.Kč.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby společnost Silnice Hradec Králové, závod Havl.Brod, opravila povrch části ulice Nad Řekou v délce 362 m asfaltobetonem. Město přispěje na opravu částkou 150.000,00 Kč vč.DPH. Oprava bude provedena v měsíci červenci 2003.

Hlasování: 5 pro

 

10)   Udělení souhlasu k licenci autobusovému dopravci

Rada města souhlasí s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Praha-Žďár n.S.-Bystřice n.P./Brno autobusovému dopravci Antonínu Řezníčkovi dle č.j. KUJI 7338/2003 ODSH-Hrn.

Hlasování: 5 pro

 

11)   Příspěvek města na sportovní akci

Usnesení:

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,00 Kč SK Dekora Ždírec n.D., oddílu ASPV, na zajištění  8.ročníku soutěže žactva okresu Havlíčkův Brod v sedmiboji dne 8.5.2003.

Hlasování: 5 pro

 

12)   Stanovení ceny za nepotřebný materiál

Usnesení:

a)  Rada města stanovila prodejní cenu za 1 m2 použité dlažby z chodníku v Brodské ulici na 50,-Kč/m2. Prodej zajistí žadatelům městský úřad do vyprodání zásob. Technické služby si pro potřebu oprav stávajících chodníků ponechá 25 m2 dlažby v areálu ČOV.

b) Rada rozhodla, že vyhoví žádosti MS Horní Studenec a poskytne 80 m2 sdružení zdarma na dokončení podlahy v areálu sdružení na Branišově.

      Hlasování: 5 pro

 

13)   Rada města projednala možnost výstavby veřejných záchodků. Jako vhodné místo se jeví např. pozemek u dílen TS, kde lze objekt napojit na energie a odpady přímo u budovy bývalé kotelny. Rada uložila starostovi, aby zajistil cenový návrh na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

 

14)   Různé:

a)      Starosta informoval radu o poděkování Centra pro zdravotně postižené H.Brod za finanční dar.

b)      Občanské sdružení Spektrum Vysočina se sídlem v Nové Vsi u Chotěboře požádalo město o finanční příspěvek na zajištění činnosti. Žádost bude posouzena po zahájení aktivní činnosti centra, pokud bude přínosem i pro obyvatele Ždírce n.D.

c)      Starosta informoval radu o přesunutí termínu konání valné hromady a.s.Enviterm na 30.4.2003.

d)      Ředitel ZŠ předložil radě k projednání plán ozdravných opatření ZŠ. Materiál předloží rada zastupitelstvu města k informaci.

e)      Místostarosta seznámil radu se žádostí firmy SHOCart s.r.o. Vizovice o umožnění bezplatného startu 2 členů redakce Cykloserver.cz na cyklomaratonu dne 9.8.2003. Redaktoři uveřejní zdarma o průběhu závodu reportáž. Rada žádosti vyhověla.

f)       Starosta informoval radu o jednání s firmou Hostalek Werbung o doplnění značení ulic ve Ždírci n.D.  Po zpracování návrhu rozhodne rada o rozsahu zakázky.

g)      Starosta informoval radu o dohodě se slečnou Danou Matějkovou o nástupu do zaměstnání v knihovně k 1.7.2003.

 

13.schůze rady města se uskuteční ve středu 7.května 2003 v 15:00.

 

------------------------------------

starosta

 

 

------------------------------------

místostarosta