Zápis z 12.zasedání zastupitelstva edit delete

12.10.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 12 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluveni pan Jan Matějka, pan Hubert Kolář a paní MUDr. Marie Nováková
14 hostů - občanů města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájil v 17:07 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.
a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Mgr.Jiřího Nováka a pana Františka Plíška a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan František Plíšek, členové pan  Ing. Jindřich Kyncl a pan Jaroslav Klepetko.
K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/12/04 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 12-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 29.9.2004.
K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta navrhl rozšířit bod programu č.3 o projednání úpravy rozpočtu města na rok 2004 a vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/12/04 bod 3).

Hlasování: 12-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 11. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 11. zasedání uzavřen – usnesení č. 2/12/04.

Hlasování: 12-0-0

2) Zpráva o činnosti rady města v době od 5.8.2004 do 7.10.2004
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 11. do 12. zasedání zastupitelstva.

K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/12/04.

Hlasování: 12-0-0

3) Informace o stavu účtů města, úprava rozpočtu města na rok 2004
a) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 30.9.2004 a 6.10.2004.

Zastupitelé vzali informaci o stavu účtů na vědomí bez dalších dotazů, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 4/12/04.

Hlasování: 12-0-0

b)   Starosta předložil návrh změny rozpočtu, zpracovaný městským úřadem.

Rozprava k bodu jednání:
1) Pan Jaroslav Klepetko informoval o přípravě rekonstrukce povrchu školního hřiště.
2) Pan Ing. Miloslav Gajdorus, pan Mgr. Jiří Novák a další hodnotili finanční přínos pronájmu pozemků v průmyslové zóně.

Po ukončení rozpravy starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 5/12/04.

Hlasování: 12-0-0

4) Majetkové záležitosti

a) Vydání pozemků na základě rozhodnutí pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Havlíčkův Brod rozhodl na základě žádosti oprávněné osoby ze zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě č.229/1991 Sb., že MVDr.Radoslav Kinský je vlastníkem pozemků v k.ú.Kohoutov u Ždírce n.D. p.č. 645 o výměře 339 m2, p.č. 18 o výměře 293 m2, p.č. 515 o výměře 6009 m2, p.č. 562 o výměře 1391 m2, p.č. 31/2 o výměře 5 m2 a st.46/1 o výměře 35 m2. Pozemky byly doposud zapsány na LV 10001 pro město Ždírec nad Doubravou.

Město z uvedeného důvodu nemůže naplnit usnesení zastupitelstva č.20/7/03 ze 4.12.2003 o prodeji části pozemku p.č.645 manželům Ondráčkovým.

Starosta seznámil přítomné s průběhem jednání s PÚ ČR ve věci vydání pozemků a konstatoval, že město, respektive zástupce města pro komplexní pozemkové úpravy p.Ing.Gajdorus, pří provádění úprav nikdy neiniciovali takové změny vlastnictví, které by poškodili zájmy oprávněných osob ze zákona o půdě. Starosta informoval dále přítomné, že zaslal panu Kinskému žádost o prodej pozemku pod hasičskou zbrojnicí na Kohoutově a žádost o prodej části pozemku p.č.645 manželům Ondráčkovým.

Po ukončení rozpravy starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování o rozhodnutí Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod – usnesení 6/12/04, body 1. a 2.

Hlasování: 12-0-0

b) Směna pozemků

Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi navrhlo členským obcím směnit majetek družstva (právnická osoba) za majetek, zapsaný podílově pro členské obce, který je již několik desítek let využíván ne pro lesní hospodářství, ale je součástí např. hájenek prodaných ještě státními lesy apod. Směna je základem pro majetkové narovnání vlastnictví.

Starosta konstatoval, že ve věci směny byly splněny podmínky zákona č.128/2000 Sb. o obcích, tzn., že záměr směny byl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 7/12/04 bod 1.

Hlasování: 12-0-0

Starosta dále informoval o návrhu společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. o možnosti směny pozemků ve vlastnictví firmy za pozemky, které město odkoupí od rodiny Horákových. Část pozemku, mimo budoucí stavbu komunikace,  je pro město nepotřebná a bezprostředně navazuje na pozemek společnosti SET.

Starosta konstatoval, že ve věci směny byly splněny podmínky zákona č.128/2000 Sb. o obcích, tzn., že záměr směny byl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 7/12/04 bod 2.

Hlasování: 12-0-0

c) Prodej pozemků

1.   Pozemky pro výstavbu RD v ulici K Doubravce:
Město uzavřelo v souladu s usnesením č.9/11/04 z 5.8.2004 smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv na prodej stavebních pozemků:
- pozemek p.č.342/108 Radku a Zdeňce Šťastníkovým, bytem Ždírec n.D. 459
- pozemek p.č.342/113 
- pozemek p.č.342/114 
- pozemek p.č.342/115 
- pozemek p.č.342/109 je prozatím volný – nad pozemkem je vedení VN 35 kV

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 8/12/04 bod 1.

Hlasování: 11-0-1 nepřítomen hlasování

2.   Pozemky pro výstavbu silnice v k.ú.  Újezd u Žďáru n.S.:
O prodej pozemků, skutečně zastavěných stavbou silnice nad rámec původního zastavovacího geometrického plánu, požádal kraj Vysočina. Město Ždírec n.D. je spoluvlastníkem pozemků ve výši 30/711.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 8/12/04 bod 2.

Hlasování: 11-0-1 nepřítomen hlasování

d) Projednání žádostí o prodej stavebních pozemků

1.   Starosta přednesl k projednání žádosti o prodej stavebních pozemků:
O prodej pozemku pro výstavbu RD ve Ždírci n.D. v připravované lokalitě K Doubravce požádal pan P.Sláma a paní I.Lázničková. 623.

K žádosti nebyly vzneseny žádné připomínky a žádosti budou zařazeny do pořadníku žadatelů o stavební pozemek – usnesení 9/12/04 bod 1.

Hlasování: 12-0-0

2.   Pan Vepřovský z Malče požádal o zrušení žádosti o koupi pozemku pro výstavbu RD.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost – usnesení č.10/12/04.
 
Hlasování: 12–0-0

e) Koupě pozemků

Starosta seznámil přítomné se záměry koupě pozemků potřebných pro výstavbu komunikace v průmyslové zóně II.

K bodu byla vedena krátká rozprava k upřesnění situace pozemků a časové realizaci stavby.
Starosta následně vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 11/12/04.

Hlasování: 12-0-0

f) Podání žádosti o úplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na město

Starosta seznámil se záměrem odkoupit od Pozemkového fondu ČR pozemek p.č.570/16 v k.ú.Ždírec n.D., který je součástí pozemků pro zástavbu průmyslovými stavbami.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 12/12/04.

Hlasování: 12-0-0

g) Přijetí daru

Paní Horáková, Hrbáčková a paní Maurerová nabídly městu darování pozemku v k.ú.Nový Studenec. Jedná se o pozemek, na kterém je vybudována komunikace u rodinných domů.
 
K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 13/12/04.

Hlasování: 11-0-1 nepřítomen hlasování

5) Projednání návrhu změny územního plánu č.4
Starosta předložil přítomným projektovou dokumentaci k zadání změny územního plánu města č.4.

K bodu jednání nebyla vedena rozprava, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 14/12/04.

Hlasování: 12-0-0

6) Provoz sběrného dvora a veřejného osvětlení od 1.ledna 2005
1.   Sběrný dvůr

Starosta, místostarosta a člen rady města pan Ing. Miloslav Gajdorus přednesli návrh na možný provoz sběrného dvora od 1.1.2005. Starosta informoval o návrhu firmy ODAS na zajištění provozu, který předložil pan Miloslav Odvárka na jednání 7.10.2004.

K bodu jednání nebyla vedena rozprava, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 15/12/04.

Hlasování: 12-0-0

2.   Veřejné osvětlení

Pan Ing. Jiří Uchytil seznámil přítomné s názorem členů finančního výboru na zajištění provozu veřejného osvětlení od 1.1.2005. Finanční výbor doporučuje svěřit provoz profesionální firmě a to společnosti Citelum a.s.Praha.

Rozprava k bodu programu:
1) Starosta uvedl kladný výsledek dotazování se u zákazníků společnosti Citelum a.s. Všechny obce, které odpověděly, deklarovaly svoji spokojenost.
 
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 16/12/04.

Hlasování: 12-0-0

7) Projednání činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
Pan Jaroslav Klepetko – člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru – přednesl zprávu o činnosti výboru v období leden až září 2004. Výbor pracuje dle schváleného plánu kontrol.
Pan Ing. Jiří Uchytil – člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru – přednesl zprávu o činnosti výboru v období leden až září 2004. Pětičlenný výbor se aktivně účastní projednávání změn rozpočtu, v poslední době posuzoval finanční dopady pronájmu, příp. prodeje veřejného osvětlení.
 
Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 17/12/04, body 1. a 2.

Hlasování: 12-0-0

8) Projednání návrhu na stanovení pravidel pro investiční činnost v městských částech
Starosta seznámil přítomné s výzvou osadním výborům na předložení seznamu investičních akcí a potřeb opravy majetku obce. Cílem je to, aby pro každou místní část byla stanovena část peněz z rozpočtu, o jejímž čerpání rozhodne osadní výbor.

Starosta přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 18/12/04.

Hlasování: 12-0-0

9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
a) Starosta informoval přítomné o proběhlém jednání se zástupci OVD Jednota Havlíčkův Brod ve věci záměru postavení supermarketu.
b) Místostarosta uvedl předpokládanou výši investice Jednoty mezi 15 a 20 mil. Kč.
c) Pan Mgr. Jiří Novák informoval o příslibu Jednoty o realizaci stavby v průběhu 1 roku.
d) Pan Oldřich Novák se dotázal na záměry Jednoty se stávající prodejnou na náměstí 9.května.
e) Místostarosta uvedl, že prodejna by zůstala nadále Jednotou provozována a každá z prodejen by byla orientována na jiný objem nákupů.
f) Pan Hertl – host zasedání – uvedl, že podobnou prodejnu postavila Jednota v Polné.
g) Starosta informoval o možnosti SK DEKORA čerpat dotaci na zatravnění škvárového hřiště.
h) Rozpravy na toto téma se dále zúčastnil pan Jaroslav Klepetko a Ing. Miloslav Gajdorus.
i) Starosta stručně přítomné seznámil se dvěma variantami řešení přístavby tělocvičny.
j) Paní Jana Uchytilová se dotázala zda jsou nějaké ohlasy na „pologaráže“ – krytá parkovací stání pro osobní automobily.
k) Paní Zdena Lédlová – host zasedání – vyslovila pochvalu kvalitě řemeslného provedení parkovacích stání.
l) Paní Věra Šťastná se dotázala na možnost opravy cesty Nové Ransko – Staré Ransko.
m) Pan Oldřich Novák se dotázal, zda chodník od čerpací stanice PHM na Nové Ransko bude stejný jako od kruhového objezdu k čerpací stanici PHM. Dále se dotázal na zřízení veřejného osvětlení chodníku a průmyslové zóny I.
n) Pan Mgr. Jiří Novák připomněl potřebu opravy fasády kapličky v Novém Studenci u silnice.
o) Pan Luboš Plíhal se dotázal zda nový sál tělocvičny bude stejně velký jako současný a upozornil na poškozování značených lyžařských stop zimní údržbou komunikací v lesních úsecích.
p) Paní Marie Janovská – host zasedání – upozornila na poškozené okapy na hasičské zbrojnici na Novém Ransku.
q) Pan Mgr. Adam – host zasedání – upozornil na bezohlednost některých stavebníků – na znečišťování komunikací stavebními mechanismy v ulici Nad Řekou. Dále upozornil na kouř, hluk a vibrace v blízkosti slévárny na Novém Ransku.
r) Pan Ladislav Dobiáš – host zasedání – se dotázal na termín opravy silnice za starou poštou.

10) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta navrhl přítomným termín konání 13.zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2004, začátek v 17:00 hod.
- usnesení č. 19/12/04.

Hlasování: 12-0-0

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:15 ukončil.

 

 

---------------------------------------
František Plíšek, ověřovatel

 

---------------------------------------
Mgr. Jiří Novák, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-12-zapis-07-10-2004.OpenOffice.pdf 95 kB zápis z 12. zasedání ve formátu PDF (Adobe Acrobat)