Zápis z 13.schůze rady města edit delete

24.5.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář

Omluven: Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Stanovení programu 4.zasedání zastupitelstva
2) Projednání žádostí o půjčku z FRB
3) Informace společnosti NIMIRU
4) Vyhodnocení soutěže č.7/2007
5) Rozšíření služeb IC
6) Příspěvek při narození dítěte
7) Rekonstrukce a opravy budov ZŠ
8) Zadání oprav MK
9) Uzavření MŠ v době prázdnin
10) Smlouva s a.s. VAK Havl. Brod
11) Akce v rámci partnerství s městysem Michelhausen
12) Schválení podnájemní smlouvy
13) Uzavření smlouvy na čerpání Fondu Vysočiny
14) Doplnění dětského hřiště


1. Stanovení programu 4.zasedání zastupitelstva

Usnesení:
Rada města schvaluje návrh programu 4.zasedání zastupitelstva města, předložený starostou beze změn.
Hlasování: 4 pro

2. Projednání žádostí o půjčku z FRB

Usnesení:
Rada města projednala a postupuje zastupitelstvu beze změn žádosti občanů na půjčky z Fondu rozvoje bydlení, podané v 10.výběrovém řízení. Celkem 8 žadatelů žádá o půjčku z FRB v celkové výši 555.000,- Kč.
Hlasování: 4 pro

3. Informace společnosti NIMIRU
Rada města se seznámila s dopisem společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod ve věci jednání o výstavbě supermarketu ve Ždírci n.D. Rada předloží dopis zastupitelstvu na 4.zasedání.
Hlasování: 4 pro

4. Vyhodnocení soutěže č.7/2007
Rada města se seznámila s nabídkami na rekonstrukci třídy a kabinetu pavilonu ZŠ č.1 pro potřeby mateřské školy. Nabídku na výměnu oken podala pouze 1 firma z pěti oslovených, nabídku na rekonstrukci kabinetu na sociální zařízení podala také pouze 1 firma ze tří vyzvaných. Důvodem odřeknutí účasti na podání nabídky je naplnění plánu práce na letní období.

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy na rekonstrukci kabinetu a 1 třídy v 2.NP pavilonu ZŠ č.1 pro potřeby mateřské školy:
1) zednické a instalatérské práce a elektrorozvody dle nabídky podané firmou Jaroslav Kovačka, Žďár n.S., za cenu 397.000,-Kč vč. DPH
2) na výrobu a výměnu 9 ks oken v rekonstruovaných prostorách pavilonu s firmou Lock Žďár n.S. s.r.o. za cenu díla 83.000,-Kč vč. DPH
Hlasování: 4 pro

5. Rozšíření služeb IC

Usnesení:
Rada města:
1) projednala návrh vedoucí Městské knihovny a Informačního centra na rozšíření provozních hodin IC o sobotu dopoledne
2) souhlasí s rozšířením provozních hodin IC od soboty 30.6. do pondělí 1.9.2007
3) rozhoduje o přijetí pracovní síly na částečný úvazek na dohodu o pracovní činnosti pro zajištění provozu IC dle odst. 2)
Hlasování: 4 pro

6. Příspěvek při narození dítěte

Usnesení:
Rada města souhlasí s proplacením příspěvku ve výši 3.000,-Kč novorozenci Eriku Š., nar. 2.4.2007, který je v městě přihlášen k trvalému pobytu od 17.4.2007 z důvodu kolaudace domu a přesídlení rodičů do Ždírce n.D. 
Hlasování: 4 pro

7. Rekonstrukce a opravy budov ZŠ

Usnesení:
Rada města schvaluje:
1) provedení rekonstrukce osvětlení v pavilonu „O“ ZŠ Ždírec n.D. v ceně za dílo 92.000,-Kč
2) instalaci vzduchotechniky na WC v pavilonech ZŠ Ždírec n.D. dle projektu Ing. Pohanky v ceně za dílo 184.000,-Kč
3) posoudila návrh ceny za nátěr střechy na budově v Horním Studenci, cena 54.000,-Kč – akce rada opět posoudí v průběhu léta podle vývoje rozpočtu města
Hlasování: 4 pro

8. Zadání oprav MK

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou REACOM s.r.o. Třebíč na opravy místních komunikací dle specifikace v hodnotě díla 1,1 mil. Kč vč. DPH.
Hlasování: 4 pro

9. Uzavření MŠ v době prázdnin

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci ZŠ a MŠ Ždírec n.D. o uzavření mateřské školy v době od 16.7. do 19.8.2007. 
Hlasování: 4 pro

10. Smlouva s a.s. VAK Havl. Brod

Usnesení:
Rada města:
1) se seznámila s návrhem smlouvy o provozování ČOV a kanalizačního řadu Ždírec n.D.
2) pověřuje starostu jednáním s a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod o uzavření smlouvy o provozování ČOV a kanalizačního řadu.
Hlasování: 4 pro

11. Akce v rámci partnerství s městysem Michelhausen

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s tím, aby delegace SDH Ždírec n.D. použila k návštěvě dobrovolných hasičů v partnerském městysu Michelhausen v Dolním Rakousku ve dnech 16. a 17.června 2007 služební automobily Peugeot Boxer a Škoda Fabia
2) souhlasí s finanční spoluúčastí města na zajištění pobytu dobrovolných hasičů z Michelhausenu ve Ždírci n.D. ve dnech 30.6. a 1.7.2007; příspěvek bude upřesněn dle skutečných nákladů SDH Ždírec n.D. po ukončení návštěvy
3) souhlasí se zakoupením drobných darů pro partnerskou obec při návštěvě starosty a místostarosty v Michelhausenu dne 2.6.2007; cílem oficiální návštěvy starosty a místostarosty na pozvání starosty městysu Michelhausen je upřesnění plánu výměny delegací partnerských obcí v roce letošním a roce 2008
Hlasování: 4 pro

12. Schválení podnájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem bytu mezi SK Dekora Ždírec n.D. a manželi J. na dobu určitou od 1.6.2007 do 31.5.2007. 
Hlasování: 4 pro

13. Uzavření smlouvy na čerpání Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na čerpání peněz z grantového programu Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadů 2007“. Město obdrží 28.000,-Kč za podmínky spoluúčasti města na financování projektu ve výši 72.000,-Kč. 
Hlasování: 4 pro

14. Doplnění dětského hřiště

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením dvojhoupačky v hodnotě 10.000,-Kč na doplnění dětského koutku v areálu SK Dekora Ždírec n.D.
Hlasování: 4 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-13-zapis-2007-05-23-web.pdf 86 kB zápis z 13.schůze rady města ve formátu PDF